Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Організація судових та правоохоронних органів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційні форми діяльності адвокатури. Єдиний реєстр адвокатів України

Відповідно до положень Закону особа, яка одержала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, має право займатись такою діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання. Отже, організаційно адвокатська діяльність у нашій країні може здійснюватися в трьох формах. Адвокат управі:

 • 1) займатися адвокатською діяльністю індивідуально; .2) відкрити своє адвокатське бюро;
 • 3) поєднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори й інші адвокатські об'єднання.

Заняття адвокатською діяльністю індивідуально - організаційна форма, за якою адвокат здійснює свою діяльність без створення юридичної особи. Відновлена ця норма Законом "Про адвокатуру" у 1992 р. Адвокат повинен повідомити місцевий орган влади про одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Він реєструється у податкових органах, стає на облік у Пенсійному фонді, сплачує відповідні податки, обов'язкові платежі, відкриває рахунок у встановленому законом порядку, має свою печатку. Адвокат від свого імені укладає угоди з громадянами та юридичними особами на надання правової допомоги.

Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю.

Відповідно до ст. 13 Закону адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Він має такі права:

 • - відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 • - мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту.

Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) адвоката. Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката (ст. 16 Закону).

Адвокатське бюро-організаційна форма адвокатської діяльності, за якої адвокат діє із створенням юридичної особи один.

Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів із дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро.

Адвокат, який створює адвокатське бюро, має право:

 • - залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. При цьому адвокатське бюро зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності;
 • - наймати технічних та інших працівників (крім адвокатів);
 • - користуватися іншими правами, які згідно із законодавством належать юридичній особі.

Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється в порядку, установленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених Законом (ст. 14 Закону).

Адвокатські об'єднання, зареєстровані до набрання чинності новим Законом, зобов'язані протягом року привести свою діяльність та установчі документи у відповідність до вимог Закону.

Адвокатське бюро не є суб'єктом комерційного господарювання, оскільки адвокатська діяльність не належить до підприємницької. Згідно з Господарським кодексом України діяльність, яка здійснюється без мети одержання прибутку, визначається як некомерційна господарська діяльність (некомерційне господарювання). Вважаємо, що адвокатське бюро є однією з форм здійснення некомерційної господарської діяльності. На суб'єктів господарювання, які здійснюють не комерційну господарську діяльність, поширюються загальні вимоги щодо регулювання господарської діяльності, у тому числі щодо порядку створення та реєстрації.

Адвокатські об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів із дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, установленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання.

Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Об'єднання не займаються підприємницькою діяльністю, не отримують прибутку, не виконують роботи, не надають послуги - відповідно до Конституції та чинного законодавства вони забезпечують право на захист та надають правову допомогу не на засадах підприємництва, а здійснюють це як специфічну конституційну функцію адвокатури.

Адвокатські об'єднання є юридичними особами, вони діють на підставі законодавства та своїх статутів, які регулюють: порядок утворення, діяльності, реорганізації і ліквідації адвокатських об'єднань, структуру, штати, функції, порядок витрачання коштів, права й обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання. Адвокатські об'єднання мають право відкривати в банках, як українських, так і іноземних, поточні і депозитні рахунки, мають печатку і штамп зі своїм найменуванням.

Адвокатські об'єднання, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року привести свою діяльність та установчі документи у відповідність до нового Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Об'єднання адвокатів. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об'єднання. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів (ст. 18 Закону).

Єдиний реєстр адвокатів України

Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:

 • 1) прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
 • 2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
 • 3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;
 • 4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку;
 • 5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 • 6) інші відомості, передбачені цим Законом.

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

Адвокат протягом трьох днів із дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.

Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.

Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України затверджується Радою адвокатів України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші