Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕРВІСУ

Особливості маркетингу соціальних послуг в агропромисловому сервісі

В даний час одним із слабо розвинених напрямів у маркетингу послуг є маркетинг виробничих послуг підприємств агропромислового сервісу, проблемні питання якого ще недостатньо вивчені і узагальнені маркетологами. Розглядаються проблеми, особливості і основні напрями розвитку маркетингу соціальних послуг в системі виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств, які тісно пов'язані із специфікою відтворювального процесу в аграрному секторі економіки.

Актуальність цієї теми обумовлена тим, що за роки адаптації до ринкових умов підвищення рівня технічної оснащеності і розвитку виробничого обслуговування сільськогосподарські підприємства перетворилися на гостру техніко-економічну проблему в аграрно-промисловому комплексі (АПК). Річ у тому, що фізичний знос сільськогосподарської техніки на даний час перевищує критичний рівень в цілому в Україні і складає від 65 до 80 %. Керівники багатьох сільгосппідприємств стоять перед вибором: придбати одну нову машину або за ті ж гроші відремонтувати 4-5 старих. У цих умовах актуальне значення набуває рішення проблем щодо розвитку виробничого обслуговування сільгосппідприємств на основі використання методів маркетингу. Сучасна організаційно-управлінська структура системи агропромислового сервісу складається з багатьох видів і форм виробничої діяльності. Вона включає: ремонт і техобслуговування сільськогосподарської техніки і устаткування тваринницьких ферм, матеріально-технічне постачання, транспортно-експедиційне обслуговування, агрохім- та зооветсервіс на селі, надання різних видів соціальних послуг пересувними механізованими загонами при проведенні польових робіт, виробниче обслуговування підприємств сільської індустрії по переробці продукції, кустарних майстерень, кузень і т. п. В даний час у цій структурі відбуваються якісні і кількісні зміни, зокрема, прискореними темпами на базі ремонтно-технічних підприємств (РТП), пересувних мехколон і інших виробничих підрозділів інфраструктури АПК створюються машинно-технологічні станції (МТС) з широким полем діяльності на госпрозрахунково-комерційній основі. Як нова і провідна ланка агропромислового виробництва сучасна МТС є підприємством з пріоритетного надання широкого спектру послуг виробникам і переробникам сільськогосподарської продукції на договірних умовах.

В умовах ринкової економіки сервісні і сільськогосподарські підприємства потребують компетентного і оперативного управління на основі маркетингу. Слід підкреслити, що в аграрному маркетингу прояв його загальних рис відбувається через особливі риси: специфічна галузь, що пов'язана з природним середовищем, зовнішніми діями на процес виробництва і його сезонністю, характером, що склався, і структурою виробничого обслуговування господарств залежно від земельних і аграрних відносин, місцеположенням земельних ділянок. Наприклад, в аграрному секторі економіки об'єктивно відсутня та відносно швидка змінюваність виробничо-господарської діяльності, яка має місце на промислових і інших підприємствах. Таке положення пояснюється тим, що аграрний сектор в сукупності з сільською індустрією, що розвивається, є найбільш важливою галуззю життєзабезпечення, тобто покликаний на постійній основі підвищувати ефективність продовольства і інших видів продукції першої необхідності. До того ж до вимоги ринку постійні на певні види і асортимент сільськогосподарської продукції.

Відмічаючи про специфіку маркетингової діяльності в системі агропромсервісу, слід враховувати і такий економічний процес: у міру розгортання нового МТС і посилення конкуренції між сервісними підприємствами договірні ціни на основні види виробничих послуг ростуть: замість очікуваного їх зниження, як це відбувається в умовах посилення конкуренції при реалізації товарів відповідно до вимог закону попиту і пропозиції. Причиною цього є перевищення платоспроможного попиту на виробничі послуги над їх пропозицією, викликане надмірним подорожчанням нової сільськогосподарської техніки. У даній ситуації сільгосппідприємства через обмеженість своїх фінансових ресурсів не в змозі придбати необхідну кількість нових сільгоспмашин, тому вони вимушено направляють ці засоби на продовження терміну служби експлуатованих шляхом проведення різних видів ремонтних робіт, а також своєчасного і якісного техобслуговування. Таким чином, в даному випадку має місце перехресна еластичність попиту на засоби виробництва для села і виробничі послуги для підтримки техніки в належному робочому стані понад її нормативний амортизаційний термін служби і навіть після фізичного зносу. Це не завжди економічно виправдано, оскільки зрештою вартість повторного капітального ремонту трактора або комбайна разом з витратами на їх експлуатацію до вищезгаданого ремонту нерідко перевищує ціну на аналогічну нову техніку.

У цих умовах при організації маркетингової діяльності в системі агропромсервісу слід враховувати наступні обставини:

 • 1. Існуючий тісний зв'язок між об'ємом, що надаються господарствам виробничих послуг і природничо-кліматичними умовами виробництва. У зв'язку з цим сервісні підприємства повинні мати в своєму розпорядженні такі виробничі потужності, які відповідають можливостям отримання найбільш високих урожаїв сільгосппродукції. Це дозволить їм надавати послуги з високою якістю, у встановлені терміни, з мінімальними втратами і затратами. Разом з тим слід зазначити, що наявність зайвих виробничих потужностей в сервісних підприємствах в порівнянні з рівнем попиту на них нерідко приводить до додаткових витрат і збитковості окремих видів виробничих послуг, неповного завантаження агрегатів.
 • 2. Специфіку і особливі умови виробничих послуг, що надаються. Мається на увазі виконання польових робіт на розосереджених невеликих земельних ділянках з різною довжиною гону і крутизною, питомий опір грунту при обробці, її кам'янистість, кут схилу та інші характеристики, що обумовлюють зростання питомих витрат на соціальні послуги.
 • 3. Географічне розташування споживачів соціальних послуг і характер місцевих природно-кліматичних умов, що спричиняють істотний вплив на результати спільної господарської діяльності. Річ у тому, що споживачі послуг помітно відрізняються один від одного віддаленістю від сервісного підприємства, автодорогами різної категорії, відсутністю або наявністю залізничних колій, ступенем забезпеченості ПММ і т. д. Облік цих моментів, а також природно-кліматичних чинників, що роблять вплив на терміни посіву, збір урожаю та інші види робіт, дозволяють сервісному підприємству раціональніше планувати черговість і терміни надання соціальних послуг в агропромисловій зоні, скоротити витрати часу і засобів на перегін техніки - наприклад, переміщати механізовані збиральні загони з однієї природнокліматичної зони в іншу залежно від термінів дозрівання сільськогосподарських культур та з урахуванням очікуваних результатів.
 • 4. Особливістю маркетингової діяльності на сучасних сервісних підприємствах є постійна і оперативна затребуваність їх послуг в період виконання термінових посівних, збиральних та інших польових робіт. Це обумовлено тим, що в агропромисловому виробництві створюється і переробляється життєво важлива для суспільства продукція, що має стабільний і гарантований збут на внутрішньому і зовнішньому ринках. Такий економічний стан дозволяє в процесі маркетингових досліджень прогнозувати попит на виробничі послуги як в короткостроковому періоді, так і на довгострокову перспективу. Для підвищення оперативності виконуваних сервісних робіт і ефективності діяльності обслуговуючих підприємств можуть бути реалізовані наступні маркетингові підходи по управлінню попитом на соціальні послуги:
  • а) сезонна зміна профілю і поля діяльності окремих підрозділів сервісного підприємства. У зв'язку з цим необхідно планувати їх діяльність так, щоб найбільший об'єм складних і тривалих ремонтно-технічних робіт виконувався пізніше восени і взимку, а в розпалі всіх видів польових робіт, тобто в період максимального попиту на виробничі послуги, всі ресурси сервісного підприємства повинні бути направлені на забезпечення ефективної роботи їх машинно-тракторного парку на основі оперативного усунення відмов і вимушених простоїв техніки;
  • б) застосування диференційованих і гнучких цін на виробничі послуги, що дозволяє змістити певну частину попиту, що зростає на них зсередини в період польових робіт на його початок або кінець. Завдяки цьому досягається більш рівномірне і стабільне завантаження виробничих потужностей сервісного підприємства, усуваються пікові перевантаження в його діяльності. Безумовно, при цьому необхідний об'єктивний підхід до визначення черговості охоплення об'єктів виробничого обслуговування. В деяких випадках можливо також встановлення підвищених розцінок за терміновість на ті послуги, виконання яких не терпить зволікання (перезрівання і осипання зернових культур, початок періоду дощів і заморозків і т. п.);
  • в) поєднання професій і функцій виробничо-технічного персоналу та ІТР підприємства для виконання найбільшого об'єму послуг в періоди максимального попиту на них. З цією метою можливо також залучення висококваліфікованих працівників з боку, зокрема осіб, що проживають в районних центрах, робочих селищах і містах, на госпрозрахунковій основі;
  • г) активне проведення заходів, направлених на підвищення попиту на виробничі послуги; це розробка і впровадження нового вигляду і форм послуг, системи пільг і знижок для постійних замовників, нових високоефективних технологій виконання сільськогосподарських та інших видів робіт, проведення рекламних кампаній і демонстраційних показів нових зразків високопродуктивних сільгоспмашин, надання колективним, фермерським і особистим підсобним господарствам техніки напрокат і в оренду. Останнє особливо актуально відносно найбільш складної і дорогої спецтехніки: екскаваторів, грейдерів, бульдозерів, автокранів, автобетономішалок та інших механізмів, придбання яких окремими господарствами економічно невигідно, зважаючи на великі фінансові витрати на їх придбання і неповне завантаження протягом року. Необхідне проведення постійної і цілеспрямованої роботи із замовниками з тим розрахунком, щоб виявити їх незадоволені потреби в яких-небудь інших, послугах, що поки що не надаються, а також їх думки і зауваження за якістю і ефективністю в даний час виробничих послуг, що надаються.
 • 5. Формування ефективного конкурентного середовища. Для успішної діяльності сервісного підприємства слід систематично збирати і аналізувати інформацію про конкурентів, основних видах соціальних послуг, що надаються ними, їх клієнтах, рівні та якості обслуговування. Така інформація корисна тим, що вона допомагає виявити власні сильні і слабкі сторони, враховувати та уникати чужих промахів і помилок, визначати свої конкурентні переваги в порівнянні з іншими обслуговуючими підприємствами. Відзначимо, що існуюча нині конкуренція в системі агропромсервісу відрізняється невисокою інтенсивністю, особливо з таких видів, як виконання термінових польових та інших робіт, впровадження високоефективних технологій оброблення сільськогосподарських культур. Така ситуація обумовлюється існуючим монопольним положенням сервісних підприємств по відношенню до сільських товаровиробників та інших господарюючих суб'єктів села. Разом з тим, у міру насичення сфери виробничими послугами, перші ознаки якого вже спостерігаються, конкуренція між сервісними підприємствами, поза сумнівом, посилюватиметься. Завдяки цьому сільськогосподарські та інші підприємства матимуть реальну можливість вибору найбільш вигідних виконавців виробничих послуг з урахуванням їх цін, якості, а також термінів виконання робіт.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші