Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Державне регулювання економіки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Державна підтримка інвестиційної діяльності

Теоретичні засади інвестиційної привабливості країни

Важливим питанням державного регулювання інвестиційної діяльності є створення привабливого інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат визначається такими складовими, як інвестиційний потенціал (рис. 9.1), інвестиційні ризики та інвестиційне законодавство.

Згідно з Законом України "Про Інвестиційну діяльність"1" інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути:

 • - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
 • - рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
 • - майнові права, що випливають з авторського права, досвіду та інші інтелектуальні цінності;
 • - сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау*1);
 • - права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами;
 • - інші цінності.

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. Інвестиційний потенціал формується під

Взаємозв'язок основних складових інвестиційної привабливості на макрорівні

Рис. 9.1. Взаємозв'язок основних складових інвестиційної привабливості на макрорівні

впливом багатьох чинників, важливим із яких є рейтинг інвестиційної привабливості країни, який визначається за такими показниками:

Де Рін.пР.,; Рів.пр."і Ли-пр., ~" показники, за якими оцінюють рейтинг інвестиційної привабливості країни;

Вп - борги країни на дату оцінки інвестиційної привабливості країни;

ДДк - державні доходи країни;

ВВП - валовий внутрішній продукт;

ДРК - державні резерви країни.

Поняття інвестиційної привабливості країни дуже багатогранне, тому необхідно розглянути основні поняття інвестиційної діяльності в економіці. Інвестиційний процес - це частина відтворювального процесу, яка спрямована на збільшення капіталу нації. У ринковій економіці інвестиційний процес здійснюється у формі руху фізичних та фінансових величин.

Перша форма передбачає:

 • а) створення інвестиційних товарів (будівельні об'єкти, машини та обладнання, технології, ноу-хау та ін.);
 • б) освоєння нових виробничих потужностей (введення нових об'єктів та виробничих потужностей для випуску конкурентоспроможної продукції);
 • в) експлуатація об'єкта в нормальному режимі для виробництва товарів і послуг.

Друга форма передбачає вкладення грошових коштів для отримання додаткового доходу. При цьому учасниками інвестиційного процесу є:

 • а) інвестори, що вкладають грошові кошти в інвестиційні проекти;
 • б) фінансові посередники (банки, фінансові групи, різні інвестиційні та фінансові компанії), що направляють грошові ресурси або цінні папери у виробництво товарів і послуг з метою отримання доходу.

Основні показники інвестиційного процесу: інвестиційні товари та послуги; обсяги інвестицій в основний капітал (табл. 9.1, 9.2, 9.3) і вкладення в розвиток людини; структура інвестицій; система показників інвестиційного процесу.

Таблиця 9.1. Інвестиції в основний капітал

Інвестиції в основний капітал

Таблиця 9.2. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

Таблиця 9.3. Технологічна структура інвестицій в основний капітал, %

Роки

Інвестиції в основний капітал

У тому числі на:

будівельні та монтажні роботи

обладнання, інструмент та інвентар

інші капітальні роботи і витрати

1990

100

44

43

13

1995

100

66

27

7

2000

100

43

49

8

2001

100

42

51

7

2002

100

40

54

6

2003

100

39

55

6

2004

100

43

52

5

2005

100

43

52

5

Взаємозв'язок інвестицій і макроекономічних показників можна подати у вигляді таких залежностей:

де НДк - національний дохід у напрямах кінцевого використання;

В - витрати на споживання; / - інвестиційні витрати;

НДь - національний дохід за чинниками виробництва; ІІ - підприємницький прибуток; Пар - прибутки за працею.

Формули 9.4 та 9.5 відображають баланс результатів виробництва і використання продукції в національному господарстві та можуть бути використані у державному регулюванні для оцінки наслідків прийняття інвестиційних рішень на різних рівнях управління.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється за допомогою пасивних і активних методів. Пасивні методи пов'язані з отриманням і подальшим використанням інформації, яка відображає умови виробництва, реалізації та споживання продукції в країні, а також визначенням пріоритетних інвестиційних напрямів. Тому така інформація може бути отримана:

 • - з моделі міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції;
 • - балансу виробництва інвестиційних благ, у тому числі балансу будівельного виробництва;
 • - балансу виробничого обладнання;
 • - попиту на інвестиційні блага;
 • - балансу капітальних вкладень і накопичень.

До активних методів державного регулювання інвестиційного процесу належать:

 • - створення сприятливих умов для учасників інвестиційного процесу: проведення вигідної для інвесторів податкової і амортизаційної політики.
 • - пряма участь державних органів влади у значущих для країни інвестиційних проектах;
 • - участь державних органів у створенні інфраструктурних об'єктів, що сприяють розвитку приватного підприємництва;
 • - створення дієвої законодавчої бази, що забезпечує ефективність інвестиційної діяльності.

При цьому критеріями оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності можуть бути показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів як однієї з основних форм реалізації інвестиційної діяльності1:

1) приведений дохід визначається за формулами:

де ПДо - сума приведеного доходу за інвестиційним проектом під час одноразового здійснення інвестиційних витрат;

ГП - сума грошового потоку за окремими періодами реалізації інвестиційного проекту;

ІВ - сума одноразових інвестиційних витрат, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту;

і - ставка дисконтування, виражена десятковим дробом;

і - конкретний розрахунковий період;

л - кількість періодів у загальному розрахунковому періоді за отриманим грошовим потоком;

т - кількість періодів у загальному розрахунковому періоді за вкладеними інвестиційними засобами.

де ПД0 - сума приведеного доходу за інвестиційним проектом за багаторазового здійснення інвестиційних витрат; 2) чистий приведений дохід визначають за формулами:

де ЧПДо - сума чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом за одноразового здійснення інвестиційних витрат;

ЧГП - сума чистого грошового потоку за окремими періодами реалізації інвестиційного проекту;

ІВ - сума одноразових інвестиційних витрат, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту;

і - ставка дисконтування, виражена десятковим дробом;

ї - конкретний розрахунковий період;

п - кількість періодів у загальному розрахунковому періоді за отриманим чистим грошовим потоком;

т - кількість періодів у загальному розрахунковому періоді за вкладеними інвестиційними засобами.

де ЧПДЬ - сума чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом за багаторазового здійснення інвестиційних витрат; 3) індекс (коефіцієнт) дохідності обчислюють за формулами:

де/До - індекс (коефіцієнт) дохідності за інвестиційним проектом за одноразового здійснення інвестиційних витрат;

де ІД6 - індекс (коефіцієнт) дохідності за інвестиційним проектом за багаторазового здійснення інвестиційних витрат;

4) індекс (коефіцієнт) рентабельності визначають відповідно за формулами:

де ІРо - індекс рентабельності за інвестиційним проектом за одноразового здійснення інвестиційних витрат;

ЧПД0 - сума чистого приведеного доходу, який отриманий за період реалізації інвестиційного проекту.

де ІР6 - індекс рентабельності за інвестиційним проектом за багаторазового здійснення інвестиційних витрат;

5) період окупності інвестиційного проекту становить відповідно за формулами:

де ПОо - період окупності інвестиційного проекту за одноразового здійснення інвестиційних витрат.

де ПОб - період окупності інвестиційного проекту за багаторазового здійснення інвестиційних витрат;

 • 6) внутрішня ставка прибутковості інвестиційного проекту - це дисконтна ставка, за якою чистий приведений дохід у процесі дисконтування буде приведений до нуля, тобто ВСД = і, за якої'ЧПД = 0:
  • - за здійснення одноразових інвестиційних витрат:

де ВСДо - внутрішня ставка прибутковості інвестиційного проекту за одноразового здійснення інвестиційних витрат; - за здійснення багаторазових інвестиційних витрат:

де ВСДЬ - внутрішня ставка прибутковості інвестиційного проекту за багаторазового здійснення інвестиційних витрат.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші