Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність бюджетних установ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати.

В адресній частині форми № 1-ПВ (квартальна) зазначаються: найменування установи; місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт. Установа, що заповнює форму № 1-ПВ (квартальна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

Порядок заповнення форми № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" відображено в табл. 1.56

Джерела даних складання звіту за формою № 1-ПВ (квартальна) є: первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.

Таблиця 1.56. Порядок заповнення форми № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

Показники

Код рядка

Характеристика рядків

1

2

3

Показники щодо кількості працівників

відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та звільнення. До кількості працівників, які враховуються у цьому розділі, не включаються: працівники, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших установ (далі - зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших установ за договорами між суб'єктами господарювання. У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації установи і документально підтверджений

Середньооблікова кількість штатних працівників

3010

відображається середньооблікова кількість штатних працівників за відповідний період, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників

Прийнято працівників

3020

відображається кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням керівника установи або уповноваженого ним органу

з них на новостворені робочі місця

3030

із загальної кількості прийнятих виділяються ті працівники, які прийняті на нові робочі місця, що з'явились: у результаті заснування нової установи або структурного підрозділу (зокрема шляхом виділення окремих структурних підрозділів установи, його поділу або злиття); приєднання до діючої установи підрозділів іншої установи; здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної установи.

До прийнятих на новостворені робочі місця належать працівники, які уклали трудовий договір на невизначений строк, прийняті за контрактом на визначений строк, а також сезонні працівники

Вибуло працівників

3040

відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цій установі в результаті припинення або розірвання трудового договору незалежно від причин звільнення

з них з причин: змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників)

3050

відображається кількість працівників, які звільнилися з установи у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників

плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)

3060

відображається кількість працівників, які звільнені з установи: у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу; у зв'язку з припиненням трудового договору за угодою сторін; за прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни; у зв'язку з розірванням трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у р.3040. Різницю становить кількість працівників, які звільнилися з підстав: закінчення визначеного строку трудового договору (контракту); призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею 14 віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин; переведення працівника за його згодою на іншу установу або переходу на виборну посаду. Відповідно до п. 5.5 гл.5 Інструкції зі статистики кількості працівників працівник зараховується до числа звільнених з 1-го дня його виключення з обліку в установі (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення)

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду

3070

відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників

Показники щодо використання робочого часу штатних працівників

Усі показники розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з пунктом 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників

Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040)

4010

відображається фонд робочого часу працівників установи згідно з режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками людино-годин. Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або згодом переведених на такий режим роботи за угодою сторін, розраховується виходячи з тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі або за угодою сторін

Відпрацьований час

4020

відображаються всі фактично відпрацьовані працівниками людино-години, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах. Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за сумісництвом на тій самій установі, що й основна робота, включається в повному обсязі

з нього з причин: щорічних відпусток (основних та додаткових)

4040

відображається загальна кількість людино-годин фонду робочого часу, які з різних причин були не відпрацьовані працівниками. Показник складається із суми людино-годин відсутності працівників з поважних та інших причин і розраховується як сума величин, указаних у рядках 4050-4110

Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040)

4050

відображається кількість людино-годин щорічних відпусток працівників (основних та додаткових, включаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), крім зазначених у рядках 4070 та 4110. Показник ураховує тільки період відпусток, що припадає на робочий час, і отримується шляхом добутку тривалості робочого дня, установленої в установі, на кількість робочих днів, що припадають на період відпусток працівників. Для працівників, прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток розраховується пропорційно до встановленої для них тривалості робочого дня, але не більше норми, що діє в установі

тимчасової непрацездатності

4060

відображається кількість людино-годин відсутності працівників унаслідок тимчасової непрацездатності, які підтверджені листками тимчасової непрацездатності або довідками лікувально-профілактичних закладів, крім вагітності та пологів. До числа людино-годин відсутності працівників з цієї причини включається тільки робочий час, що припадає на період непрацездатності працівників. Зазначений показник отримується як добуток тривалості робочого дня, установленої в установі або для окремих категорій працівників, на кількість робочих днів, що припадають на період непрацездатності

відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін

4070

відображається кількість людино-годин відсутності працівників, пов'язаної з відпустками без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на строк, передбачений чинним законодавством. Якщо за згодою сторін працівнику надається відпустка більшої тривалості (у разі коли зазначене явище не має масового характеру і не пов'язане з погіршенням умов виробництва) її час також ураховується у цьому рядку

інших відпусток без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)

4080

відображається кількість людино-годин інших відпусток без збереження, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт

переведення 3 економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

4090

відображається кількість людино-годин, які не відпрацьовані працівниками (порівняно з установленою тривалістю робочого часу) у зв'язку з переведенням їх на роботу з неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт. Показник розраховується як сума людино-годин, не відпрацьованих працівниками у звітному періоді з вищезазначених причин. Визначення показника у рядку 4090 ведеться за днями можливої роботи (без щорічних, додаткових та інших відпусток, днів відсутності через тимчасову непрацездатність, вихідних, святкових і неробочих днів).

Кількість невідпрацьованого часу працівників за період роботи в умовах неповного робочого дня (тижня) згідно з наказом власника або уповноваженого ним органу, що припадає на щорічні (основну та додаткові) та інші відпустки, тимчасову непрацездатність, розраховується виходячи із норми тривалості робочого часу, установленої на підприємстві до переходу на такий режим роботи

масових невиходів на роботу (страйків)

4100

відображається кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу працівників, які згідно із Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках)

інших причин

4110

відображається кількість людино-годин робочого часу, які не відпрацьовані у зв'язку з:

навчанням і творчими відпустками (статті 13, 14, 15, 15-1 і 16 Закону України "Про відпустки");

навчанням з відривом від виробництва з метою підвищення кваліфікації, набуття нової професії;

вільними від роботи днями, які надаються працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також аспірантурі без відриву від виробництва (стаття 218 КЗпП)); додатковими відпустками працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України "Про відпустки"); відпустками без збереження заробітної плати за бажанням працівників, які надаються в обов'язковому порядку (стаття 25 Закону України "Про відпустки"); виконанням державних або громадських обов'язків (народний депутат, свідок, учасник військових зборів тощо) чи усуненням наслідків стихійного лиха на період від одного дня і більше, якщо ці працівники враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників установи;

наданням днів відпочинку працівникам-донорам (стаття 124 КЗпП);

відсутністю на роботі через стихійне лихо; перебуванням під слідством до рішення суду;

перебуванням працівників в медичному закладі при проведенні обов'язкових медичних оглядів (статті 169, 191 КЗпП);

інших причин

4110

наданням додаткового вільного часу (перерви) або короткотермінових оплачуваних відпусток згідно з колективним договором;

роботою працівників у іншій установі, якщо за основним місцем роботи вони враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників; простоями виробництва;

прогулами (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; відстороненням від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

іншими випадками

У графі 2 розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) відображається кількість працівників, які були відсутні на роботі з причин, указаних у рядках 4050-4100. Якщо протягом звітного періоду зафіксовано два і більше випадки відсутності, то працівника у відповідних рядках ураховують тільки один раз (як одну особу).

У разі звільнення працівника дані про нього у звіті за формою № 1-ПВ (квартальна) враховуються до кінця звітного року

Показники щодо складу фонду оплати праці та інших виплат

фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)

5010

відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У рядках 5020-5090 наводиться його структура та складові

фонд основної заробітної плати

5020

відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати

фонд додаткової заробітної плати

5030

з нього:

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

5040

відображаються суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати

премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)

5050

відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати

заохочувальні та

компенсаційні

виплати

5060

відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати

з них:

матеріальна допомога

5070

відображаються суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема допомога у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.

Не включається до фонду оплати праці матеріальна допомога разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією установи

соціальні пільги, що мають індивідуальний характер

5080

відображаються суми, пов'язані з наданням працівникам виплат соціального характеру (підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати)

оплата за невідпрацьований час (із ряд. 5030,

5060)

5090

відображаються суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (р. 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат (р. 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 п. 2.3 гл. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати

Нараховано працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

5100

відображаються суми допомоги, нараховані працівникам установи за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів установи; допомоги по вагітності та пологах; допомоги на поховання.

з них оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів установи

5110

виділяються суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, нараховані згідно з Порядком оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою КМУ від 06.05.2001 № 439 (зі змінами)

Показники щодо розподілу працівників за розмірами заробітної плати

дані заповнюються згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, усього (сума ряд. 6020 - 6120)

6010

відображаються дані про кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства та чинним законодавством. У їхній кількості враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності.

Працівники, прийняті на половину ставки заробітної плати або тимчасово переведені на такий режим роботи, ураховуються у рядку 6010 за умови відпрацювання не менше 50% фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день

у тому числі у розмірі, грн.: до

6020

здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. При цьому в заробітній платі не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Суми, нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць.

При заповненні форми № 1-ПВ (квартальна) межі інтервалів розподілу кількості працівників за розмірами заробітної плати встановлюються відповідно до розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб

від до 1500,00

6030

від 1500,01 до 2000,00

6040

від 2000,01 до 2500,00

6050

від 2500,01 до 3000,00

6060

від 3000,01 до 3500,00

6070

від 3500,01 до 4000,00

6080

від 4000,01 до 5000,00

6090

від 5000,01 до 10000,00

6100

понад 10000,00

6110

У рядках 6130-6150 ураховуються працівники, які були прийняті на умовах повного робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на місяць (із рядка 6010)

6130

відображається кількість штатних працівників, які відпрацювали 100% фонду робочого часу, встановленого законодавством на відповідний місяць, уключаючи тих, які були у відрядженні. У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць.

з них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством

6140

із рядка 6130 виділяється кількість штатних працівників, у яких нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді

Довідково. Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи

6150

відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення робітників, що працюють за відрядними розцінками, до цієї категорії здійснюється відповідно до встановленого окладу згідно з тарифним розрядом.

До цієї кількості не включаються жінки, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством. Водночас у цьому рядку ураховується тимчасово прийнятий на їхнє робоче місце (посаду) працівник відповідно до чинного законодавства

Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

Із середньооблікової кількості штатних працівників:

жінки

7010

відображається середньооблікова кількість жінок - штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників. До розрахунку не включаються жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством.

У графі 2 цього рядка відображається фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а у графі 3 - відпрацьований ними час

працівники, оплата праці яких фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)

7020

У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. У графі 2 відображається відповідно сума нарахувань цій категорії працівників тільки за рахунок видатків зазначених бюджетів

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):

зовнішні сумісники

7030

відображається середня кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників

працюють за цивільно-правовими договорами

7040

відображається середня кількість та фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами. До них належать фізичні особи (крім фізичних осіб - підприємців), з якими укладені такі договори, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України із суми оплати за виконані роботи. У рядку 2040 графи 1 не ураховуються штатні працівники установи, які одночасно уклали цивільно-правовий договір з цією установою.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників

Показники щодо стану укладання колективних договорів (угод)

заповнюються в цілому по установі, уключаючи найманих працівників структурних підрозділів незалежно від їх місцезнаходження

Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів, одиниць

8010

відображається фактична кількість укладених на звітну дату колективних договорів (угод) установи, які були зареєстровані місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди"

Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на які поширюється дія колективного договору (угоди), у цьому рядку відображається наявність відповідної кількості колективних договорів (угод).

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами, осіб

8020

відображається кількість працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів (угод), тобто усіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників установи відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений у колективному договорі, грн.

8030

відображається відповідно до змісту укладених в установі колективних договорів (угод) розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу)

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений у галузевій угоді, грн.

8040

відображається розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває установа

Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

Подання форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Таблиця арифметичного контролю показників форми № 1-ПВ (квартальна) відображено в табл. 1.57

Таблиця 1.57. Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна)

Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна)

Умови контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна) та інших форм

1

2

3

Рядок 3010

=

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 3040

-або =

Рядок 3050 + рядок 3060

Рядок 3070

=

Рядок 3070 попереднього звіту + рядок 3020 - рядок 3040 (для звіту за січень - березень). Виконується для даних граф 1 та 2

Рядок 3070

=

Рядок 3070 попереднього звіту + (рядок 3020 - рядок 3020 попереднього періоду) - (рядок 3040 - рядок 3040 попереднього періоду) для звіту за

січень - червень, січень - вересень, січень -

грудень. Виконується для даних граф 1 та 2

Рядок 4010

=

Рядок 4020 + рядок 4040

Рядок 4020

=

Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 4040 графи 1

=

Рядок 4050 графи 1 + рядок 4060 графи 1 + рядок 4070 графи 1 + рядок 4080 графи 1 + рядок 4090 графи 1 + рядок 4100 графи 1 + рядок 4110 графи 1

Рядок 4080 графи 2

-або =

Рядок 1080 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 4090 графи 2

-або =

Рядок 1090 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 4110

-або =

Рядок 1050 - рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) - рядок 4050 графи 1

Рядок 5010

=

Рядок 5020 + рядок 5030 + рядок 5060

Рядок 5010

=

Рядок 1070 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 5030

-або =

Рядок 5040 + рядок 5050 + рядок 5090 (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв'язку з відпустками з ініціативи адміністрації та простоями)

Рядок 5060

-або =

Рядок 5070 + рядок 5080

Рядок 5090

< або =

Рядок 5030 + рядок 5060

Рядок 5010 + рядок 7030 графи 2 + 7040 графи 2

=

Рядок 1020 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)

Рядок 6010

< або =

Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 6010

=

Сума рядків 6020 - 6120

Рядок 6130

< або =

Рядок 6010

Рядок 6130

< або =

Рядок 3070 графи 1

Рядок 6130

< або =

Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 6140

< або =

Рядок 6020 (інтервал до мінімальної заробітної плати)

Рядок 6150

< або =

Рядок 3070 графи 1

Рядок 6150

< або =

Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7010 графи 1

< або =

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7010 графи 2

< або =

Рядок 5010

Рядок 7010 графи 3

< або =

Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7020 графи 1

< або =

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7020 графи 2

< або =

Рядок 5010

Рядок 7020 графи 3

Рядок 9020 + рядок 9030 + рядок 9040 + рядок 9050 + рядок 9060

Рядок 9010

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші