Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів

На сьогоднішній день створено відповідні передумови для розбудови на вітчизняних підприємствах власного інтелектуального потенціалу з метою створення конкурентоспроможних об'єктів інтелектуальної власності, здатних гідно конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Але залишаються деякі перешкоди, які необхідно долати на шляху створення підприємством власного потужного інтелектуального потенціалу. До них, зокрема, відносяться:

невизначеність та недостатня змістовність створюваних підприємствами об'єктів інтелектуальної власності;

 • - невідповідність створюваних підприємствами об'єктів інтелектуальної власності міжнародним вимогам та стандартам;
 • - відсутність чітких методик, які дають змогу з високим ступенем точності та вірогідності оцінити реальну вартість створюваного об'єкта інтелектуальної власності;
 • - неможливість в більшості випадків достовірно спрогнозувати майбутню корисність та цінність створюваного об'єкта інтелектуальної власності;.
 • - низька патентоспроможність об'єктів промислової власності;
 • - невідповідність створюваних нематеріапьних активів затвердженим в Україні пріоритетним напрямкам інноваційної діяльності;
 • - відсутність мотивації у підприємств до створення об'єктів інтелектуальної власності;
 • - недосконалість механізму оподаткування об'єктів інтелектуальної власності;
 • - складність фізичного оформлення патенту чи ліцензії на створений об'єкт інтелектуапьної власності.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями в:

 • - база даних;
 • - винвхід;
 • - гудвіл;
 • - зазначення походження товару;
 • - індекс переоцінки нематеріального активу;
 • - інтелектуальна власність;
 • - комерційна таємниця;
 • - корисна модель;
 • - метод дисконтування грошових потоків при оцінці нематеріальних активів;
 • - метод звільнення від роялті при оцінці нематеріальних активів;
 • - метод оцінки нематеріальних активів за вартістю заміщення;
 • - нематеріальні активи;
 • - нематеріальні ресурси;
 • - первісна вартість придбаного нематеріального активу;
 • - первісна вартість створеного підприємством нематеріального активу;
 • - промисловий зразок;
 • - раціоналізаторська пропозиція;
 • - ринкова вартість нематеріального активу;
 • - строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів;
 • - товарні знаки.
 • 1. Власність, яка поєднує права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, зазначення походження товарів і авторське право, суміжні права, що охоплюють права на літературні, наукові J твори, комп'ютерні програми і бази даних тощо
 • 2. Складова потенціапу підприємства, призначена для забезпечення економічної користі протягом тривапого періоду часу, яка не має уречевленої і форми
 • 3. Результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології, об'єктами якого можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму культура клітин, рослин і тварин) і спосіб (процес послідовного і впорядкованого виконання дій над матеріальним об'єктом за допомогою інших ма-теріальних об'єктів)
 • 4. Оригінальні позначення, які відрізняють товари одних товаровиробників від всіх інших, допомагаючи ідентифікувати товар та його виробника на ринку
 • 5. Словесне чи графічне позначення, яке прямо чй опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країна, регіон, населений пункт, місцевість тощо)
 • 6. Сукупність даних, матеріапів або творів, систематизованих і поданих у такій формі, яку сприймає електронно-обчислювальна машина (ЕОМ)
 • 7. Активи, що не мають речової форми, виступають у вигпяді інтелектуальної власності, довгострокових майнових прав, гудвілу і забезпечують його власнику певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду
 • 8. Ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками
 • 9. Перелік виробничо-господарської, фінансово-економічної та науково-технічної інформації про діяльність підприємства, яка не є державною таємницею і розголошення якої може завдати шкоди інтересам тільки одного конкретного підприємства
 • 10. Вид вартості нематеріального активу, який складається з ціни його придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням
 • 11. Вартість нематеріального активу, яка включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням нематеріального активу та доведенням його до стану придатності для використання за призначенням, витрати на удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей та продовження терміну використання
 • 12. Коефіцієнт, який відтворює співвідношення справедливої та залишкової вартості нематеріального об'єкта
 • 13. Розрахована сума на дату оцінки, за яку інтелектуальна власність обмінюється між покупцем та продавцем згідно з комерційною угодою, під час якої кожна зі сторін діяла компетентно, виважено і без примусу
 • 14. Метод, при якому максимальна вартість інтелектуальної власності визначається мінімальною ціною, яку потрібно сплатити за аналогічний об'єкт з тими ж споживчими якостями
 • 15. Метод, який уможливлює оцінку вартості інтелектуальної власності при нестабільних грошових потоках на засадах використання достовірної інформації
 • 16. Метод оцінки нематеріальних активів, за яким передбачається, що використовувана підприємством інтелектуальна власність йому не належить через що частину доходу підприємство повинно сплачувати як винагороду за гіпотетичною ліцензією особам, які мають права на відповідні об'єкти інтелектуальної власності
 • 17. Строк, при якому слід ураховувати термін корисного використання подібних нематеріальних активів, передбачуваний моральний знос та правові або інші подібні обмеження
 • 18. Результат творчої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин
 • 19. Результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, об'єктом якої може бути форма, малюнок, кольори або їхнє поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу і задовольняє естетичні та ергономічні потреби
 • 20. Нове і корисне для підприємства технічне вирішення проблеми, призначене для вдосконалення використовуваної техніки, виготовлюваної продукції, існуючих способів контролю, спостереження і дослідження, чинної техніки безпеки, а також для підвищення ефективності виробництва

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. Складова частина потенціалу підприємства, здатне приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної уречевленої основи та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання:
  • а) промислова власність;
  • б) інтелектуальна власність;
  • в) нематеріальні ресурси;
  • г) нематеріальні активи.
 • 2. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст нематеріальних активів?
 • а) патенти, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права на користування землею тощо;
 • б) промислова власність, інтелектуальна власність;
 • в) винаходи, промислові зразки, товарні знаки, інформаційна діяльність, програмне забезпечення тощо.
 • 3. Норма зносу на нематеріальні активи визначається...
 • а) самим підприємством в залежності від строку використання відповідного виду нематеріальних активів;
 • б) централізовано по галузі промисловості;
 • в) за нормами, встановленими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.05.2002 р. №349-ІІІ.
 • 4. Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права відносяться до...
 • а) нематеріальних ресурсів;
 • б) нематеріальних активів;
 • в) основних виробничих фондів;
 • г) основного капіталу.
 • 5. Чи нараховується знос на нематеріальні активи?
 • а) так;
 • б) ні;
 • в) за бажанням;
 • г) такого поняття не існує.
 • 6. До об'єктів інтелектуальної власності відносяться:
  • а) інформаційна діяльність, інформаційні технології, програмне забезпечення;
  • б) винаходи, промислові зразки, товарні знаки, корисні моделі тощо;
  • в) раціоналізаторські пропозиції, гудвіл, ноу-хау, комерційні таємниці.
 • 7. Дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом певного часу за обумовлену винагороду називають...
 • а) авторським правом;
 • б) ліцензією;
 • в) патентом;
 • г) суміжним правом.

 • 8. Система норм, яка визначає права авторів наукових публікацій, художніх творів, програмного забезпечення та їх взаємовідносини з іншими особами:
  • а) авторські права;
  • б) ліцензія;
  • в) патент;
  • г) суміжні права.
 • 9. Виданий державним органом документ, який надає фізичній чи юридичній особі виключне право використовувати зазначене технічне вирішення проблеми:
  • а) суміжне право;
  • б) ліцензія;
  • в) патент;
  • г) авторське право;
  • д) свідоцтво на винахід.
 • 10. Винаходом називається:
  • а) позначене суттєвою новизною економічне чи технічне вирішення завдання у будь-якій галузі народного господарства;
  • б) позначене суттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій галузі народного господарства, яке дає позитивний ефект;
  • в) позначене несуттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій галузі народного господарства.
 • 11. Товарними знаками вважаються:
  • а) оригінальні позначення, які не мають правового захисту та значення дпя виділення даного товару серед інших подібних товарів;
  • б) оригінальні позначення, які мають правовий захист та призначені для виділення даного товару серед інших подібних товарів;
  • в) економічні позначення, які приносять велику попупярність як окремому товару, так і підприємству в цілому.
 • 12. Визначте, які з наведених нижче категорій відносяться до нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності, які - до об'єктів, що охороняються авторськими та суміжними правами, а які - до об'єктів промислової власності?
 • а) винахід;
 • б) витвір мистецтва;
 • в) ноу-хау;
 • г) промисловий зразок;
 • д) комп'ютерна програма;
 • е) база даних;

є) раціоналізаторська пропозиція;

 • ж) корисна модель;
 • з) телевізійна передача; і) товарний знак;
 • к) фірмова назва;
 • л) захист від недобросовісної конкуренції.
 • 13. Що таке гудвіл?
 • а) нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо;
 • б) ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками, що забезпечують йому певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду;
 • в) ділова репутація підприємства в конкурентному ринковому середовищі.
 • 14. Які з наведених категорій не визнаються нематеріальним активом?
 • а) наукові дослідження;
 • б) об'єкти інтелектуальної власності;
 • в) довгострокові майнові права;
 • г) гудвіл;
 • д) підготовка і перепідготовка кадрів;
 • е) реклама та просування продукції на ринку;

є) підвищення ділової репутації та іміджу підприємства.

 • 15. Як визначити первісну вартість придбаного підприємством нематеріального активу?
 • а) як суму ціни придбання нематеріального активу, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до придатного для використання за призначенням стану без урахування витрат на сплату відсотків за кредит (якщо такий мав місце під час придбання нематеріального активу);
 • б) як суму прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, інших витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням, ви трат, пов'язаних з удосконаленням, підвищенням можливостей та продовжен ням терміну його використання;
 • в) як добуток первісної вартості нематеріального активу та індексу переоцінки;
 • г) як справедливу вартість на дату придбання з урахуванням витрат, які виника ють внаслідок його доведення до придатного для використання стану.
 • 16. Які з вказаних нижче факторів, що визначають вартість об'єкта інтелек туальної власності, є прибутковими?
 • а) строк дії ліцензії;
 • б) обсяг прав, що передаються;
 • в) очікуваний економічний ефект від використання об'єкта інтелектуальної власності;
 • г) витрати на реєстрацію прав володіння інтелектуальною власністю;
 • д) витрати на маркетинг та рекламу;
 • е) витрати на розв'язання можливих правових конфліктів.
 • 17. Який з підходів до оцінки ефективності використання нематеріальних активів підприємства ґрунтується на такій аксіомі: покупець не заплатить за нематеріальний актив більшу суму, ніж та, за яку він може купити аналогічний за своїми споживчими властивостями об'єкт без істотних затримок?
 • а)витратний;
 • б) ринковий;
 • в) прибутковий.
 • 18. Визначте, про який метод оцінки ефективності використання інтелектуальної власності підприємством йдеться, якщо при оцінці за цим методом припускається, що використовувана підприємством інтелектуальна власність йому не належить, через що частину доходу підприємство повинно сплачувати як винагороду за гіпотетичною ліцензією особам, які мають права на відповідні об'єкти інтелектуальної власності. А вартість інтелектуальної власності визначається як сума майбутніх грошових потоків, приведених до поточної вартості з використанням ставки дисконтування?
 • а) метод капіталізації прибутків підприємства;
 • б) метод дисконтування майбутніх грошових потоків;
 • в) метод звільнення від роялті;
 • г) метод визначення первісних витрат;
 • д) метод вартості відтворення;
 • е) метод вартості заміщення;

є) метод прямого порівняльного аналізу продажів.

 • 19. Які фактори не враховуються при визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів?
 • а) строки корисного використання подібних до оцінюваного активів;
 • б) передбачуваний моральний знос;
 • в) правові чи інші подібні обмеження щодо строків його використання;
 • г) всі відповіді вірні.
 • 20. Які з наведених нижче витрат щодо створення (придбання) нематеріальних активів не підлягають амортизації?
 • а) витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності підприємства;
 • б) витрати на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;
 • в) витрати на проведення дослідно-експериментапьних та доспідно-конструк-торських робіт;
 • г) витрати на дослідження та виготовлення моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю підприємства;
 • д) прямі витрати на придбання нематеріальних активів;
 • е) витрати з виплати роялті;

є) вартість безоппатно отриманих нематеріальних активів;

 • ж) гудвіл;
 • з) витрати на професійну підготовку чи перепідготовку.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • 1. На створення одного з об'єктів нематеріальних активів підприємством витрачено 450 тис грн. Розрахуйте річну суму амортизації об'єкта з урахуванням його корисного строку служби протягом 1,5 року.
 • 2. Підприємство, що було створено для розробки природного родовища, заплатило за право користування природними ресурсами 500 тис грн. Підприємство буде існувати до вичерпання балансових запасів корисних копалин, оцінюваних у 20 тис тонн. Продуктивність, видобутку складає 4 тис тонн на рік. Необхідно обчислити річну суму амортизації нематеріальних активів.
 • 3. Витрати на розробку програмного комплексу склали 35 млн грн. Витрати на його рекламу - 5 млн грн. Плановий прибуток, що його намагатиметься отримати пі-дприємство-розробник має скласти 15 мпн грн. Розрахуйте ціну програмного комплексу, якщо передбачуване число користувачів - 50 осіб.
 • 4. Науково-виробниче об'єднання передало підприємству патент з умовою, що 50% отриманого від. використання патенту прибутку протягом 5 років буде надходити на розрахунковий рахунок об'єднання. Визначте вартість патенту за допомогою методу звільнення від роялті, якщо додатковий прибуток підприємства складає 4000 тис грн на місяць. Ставка дисконту - 10%.

5. Підприємство використовує у виготовленні виробів винахід, розроблений його конструкторським бюро. Витрати на виготовлення виробів без використання винаходу складають 65 грн за одиницю. Винахід дає підприємству можливість заощаджувати на кожному виготовлюваному виробі 12,5 грн за рахунок використовуваних матеріалів і 11,7 грн за рахунок трудових витрат. За прогнозом така тенденція має зберегтися протягом 6 років. Оцініть реальну вартість винаходу, якщо щорічно продаватиметься 300000 виробів. Ставку дисконту прийняти рівною 15%.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>