Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка документів на персонал

До документів на персонал належать:

 • — заяви про прийняття на роботу, переміщення, звільнен­ня і з інших кадрових питань;
 • — контракти з найму працівників;
 • — характеристики;
 • — накази на особовий склад та ін.

Заява

Письмова заява про прийняття на роботу складається в довільній формі. Проте в ній мають бути такі реквізити:

 • — найменування організації, посада, прізвище й ініціали посадової особи, яка має право прийняття на роботу;
 • — відомості про заявника (прізвище, ім'я, по батькові і до­машня адреса);
 • — назва документа;
 • — зміст прохання;
 • — перелік додатків (у разі необхідності) із зазначенням кількості сторінок;
 • — дата впорядкування заяви;
 • — підпис заявника.

За аналогічною схемою складаються й інші заяви з кадро­вих питань, однак вони мають певні особливості при написан­ні деяких реквізитів:

 • — при адресуванні їх тій організації, в якій працює заяв­ник, не вказується його домашня адреса, а пишуться його по­сада і місце роботи (структурний підрозділ);
 • — у тексті заяви, як правило, формулюється прохання і да­ється його обґрунтування (доказ).

Зразки заяв подано в дод. 9.

Контракт

У контракті передбачаються:

 • — обсяги пропонованої роботи й вимоги до якості і термінів її виконання;
 • — права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
 • — умови оплати й організації праці;
 • — підстави для його припинення або розірвання;
 • — соціально-побутові й інші умови, необхідні для вико­нання зобов'язань, узятих на себе сторонами, з урахуванням специфіки роботи, фахових особливостей і фінансових мож­ливостей підприємства, установи, організації або роботодав­ця. Розміри виплат, передбачені контрактом, не можуть уста­новлюватися менше, ніж це визначено чинним законодавс­твом, угодами й колективним договором.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсум­ками роботи за рік або інший період, участі в прибутку під­приємства.

Може бути передбачено також додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за ра­хунок коштів роботодавця. Якщо умовами контракту перед­бачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, то встановлюються гарантії та компенсації такого переїзду, умо­ви забезпечення працівника (а в разі потреби — і членів його сім'ї) житловою площею або оплати витрат на наймання жит­лового приміщення чи користування готелем. У контракті визначаються режими робочого часу і часу відпочинку пра­цівника.

Якщо для службових поїздок працівник буде використову­вати власний автомобіль, то передбачаються умови виплати відповідної компенсації. Контрактом має бути передбачено зобов'язання роботодавця щодо виплати компенсації мораль­ного і матеріального збитку, завданого працівникові у разі до­строкового розірвання контракту:

 • — працівником — з причин невиконання або неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрак­том;
 • — роботодавцем — на підставах, передбачених чинним за­конодавством і контрактом.

Контрактом також можуть встановлюватись додаткові га­рантії на випадок його дострокового припинення з незалеж­них від працівника причин.

Контрактом не можна:

 • — змінювати порядок розгляду індивідуальних трудових спорів;
 • — вводити щодо працівника повну матеріальну відпові­дальність (крім випадків, передбачених ст. 134 КЗпП Укра­їни).

Типову форму контракту з працівником затверджено нака­зом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23 зі змінами й доповненнями (див. дод. 10).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші