Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Культурологія arrow Культурологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Словник

Акмеїзм (з грец. — вершина, вищий ступінь чогось, квітуча пора) — літературний напрям у Росії, що виник приблизно у 1912—1913 рр. та існував до 1922 р. Його засновниками були поети М. Гумільов і С. Городецький, до яких примкнули А. Ахматова, М. Кузьмін, В. Нарбут, О. Мандельштам та ін. Усі вони увійшли до складу об'єднання "Цех поетів".

Андеграунда мистецтво — "підпільне", нелегальне мистецтво, що виражало протест проти цінностей та форм офіційного мистецтва і, певна річ, офіційно не визнавалося. А. м. втілювало багато принципів контркультури і мало такі форми функціонування у радянський час, як "самвидав", "неофіційні виставки", "нелегальні концерти" тощо.

Бойчукісти — представники художньої школи — майстерні монументального мистецтва, яка була заснована М. Бойчуком у 1917 р. у новоствореній Українській державній академії мистецтв. У його малярській школі в Києві поєднувалися два впливи: примітивізм українського фольклору та монументальність візантійського мистецтва, традиційно поширеного й популярного в Україні. Б., як і їх учитель, вірили в естетику пропорцій, гармонії та симетрії і всупереч авангарду творили спокійний, лагідний, упорядкований світ.

Імажинізм (з фр. — образ) — літературний напрям, який виник в Англії напередодні Першої світової війни. У Росії існував як літературне об'єднання у 1919— 1924 рр. (поети В. Шершевич, А. Марієнгоф, С. Єсенін на початку своєї творчості та ін.).

Концептуалізм — напрям у живописі, прозі і поезії, який існував у 70—80 роках XX ст. К. виник як естетична реакція на соціалістичний реалізм, на штампи і кліше радянської масової свідомості. Концепт — це ті ідеологічні символи, які так природно і непорушно вписалися у повсякденне тогочасне життя.

Постіндустріальне суспільство — термін, введений сучасними соціологами та політологами на позначення третьої (перша — аграрна, друга — індустріальна) стадії розвитку людства як результату науково-технічної, технологічної та інформаційної революцій. Теорію П. с. розробляли переважно,американські соціологи і політологи О. Тоффлер, З. Бжезинський, Д. Белл, Ж. Фурастьє та ін. Характерними особливостями П. с. є: висунення на перше місце в економічній діяльності сфери послуг, визнання провідної ролі науки, добування, поширення і використання інформації, управління суспільством освіченою і культурною елітою.

Синергетика — наукова дисципліна, що займається процесами самоорганізації в природі і суспільстві. С. з'явилася у 70-х роках XX ст. С. виявила спільні риси у фізичних, хімічних, біологічних і соціальних процесах. Започаткував синергетичний підхід до вивчення світу російсько-бельгійський природодослідник і фізик І.Р. Пригожин. Синергетична методологія дає можливість пошуку принципів самоорганізації складних систем, закономірностей їх еволюції та взаємодії. С. розвиває також нове розуміння відносин випадковості і необхідності. Ключові ідеї С: 1) складноорганізованим системам не можна нав'язувати шляхи їх розвитку; для них, як правило, є кілька альтернативних шляхів розвитку, а отже, і вибору оптимального; 2) хаос може бути конструктивним механізмом еволюції; 3) в особливих станах нестабільності соціального середовища дії кожної окремої людини можуть впливати на макросоціальні процеси; 4) майбутній стан системи немовби організовує, формує, змінює її стан.

Тести

 • 1. З якими принциповими висновками щодо аналізу культури (йдеться суто про раціоналістичні підходи Нового часу) увійшли аналітики культурного процесу у XX ст.: а) люди і народи відрізняються наявністю чи відсутністю культури, культура має індивідуальний характер, культурні відмінності між людьми і народами мають сутнісний характер; б) люди і народи відрізняються тільки рівнем розвитку культури, культура має загальнолюдський характер, культурні відмінності між людьми мають формальний характер; в) люди і народи відрізняються способом пізнання світу, культура має природний характер, культурні відмінності між людьми і народами є тільки в царині науки?
 • 2. Стиль модерн, який існував значну частину свого періоду у XX ст., своєрідно відгукнувшись на нові проблеми світу, мав такі риси (зазначте усі можливі варіанти): а) визнання лише органічних природних форм (своєрідний антиурбанізм); б) зацікавленість східними мистецтвом та філософією; в) орієнтування на "миттєвості" життя і природи; г) поєднання еклектизму, романтизму, чуттєвості і декоративності; д) в архітектурі — принцип вільного поводження з формою; е) використання античних ордерних принципів; ж) улюблені прикраси: маскарони, лотоси, іриси, вікна різної форми, балкони, еркери.
 • 3. Релігійний екстаз, якого досягнуто безліччю кривих ліній та нагромадженням декоративних елементів, містичний ефект і грандіозність — це твір іспанського архітектора Л. Гауді: а) Ескоріал; б) Університет у Саламанці; в) "Саграда ла Фаміліа" ("Святе сімейство") у Барселоні.
 • 4. Естетична платформа якого художнього угруповання Росії на початку XX ст. була найближчою до стилю модерн: а) "Світ мистецтва"; б) "Блакитна троянда"; в) "Міст"?
 • 5. Австрієць Г. Клімт, росіяни М. Врубель, Л. Бакст, В. Борисов-Мусатов, О. Головін, М. Реріх, українці Ф. Кричевський, Г. Нарбут належали до: а) імпресіонізму; б) постімпресіонізму; в) модерну; г) символізму.
 • 6. Який з українських архітекторів модерну є автором таких трьох київських споруд, як "Будинок з химерами", "Костьол Святого Миколая", караїмська церква: а) І. Лєдоховський; б) Е. Брандтман; в) В. Городецький; г) А. Вербицький?
 • 7. Авангардизм — це: а) назва новаторської творчості у культурі будь-якого народу будь-якої доби; б) художній напрям, що відображає злам у культурно-цивілізаційних процесах Заходу й охоплює багато новаторських і бунтарських течій у мистецтві XX ст.; в) умовний термін для позначення нових течій у художній культурі, яким притаманне прагнення до нетрадиційних засобів у мистецтві.
 • 8. У різних національних культурних школах є блискучі представники модерністської літератури. Встановіть відповідність між іменами і мовами написання творів:
  • а) англійськомовна;
  • б) німецькомовна;
  • в) французькомовна;
  • г) російськомовна;
 • 1) М. Пруст, А. Камю, Ж.П. Сартр;
 • 2) Ф. Кафка, Г. Гессе;
 • 3) О. Блок, В. Набоков, A. Платонов;
 • 4) Дж. Джойсс, B. Вульф, О. Уайльд.
 • 9. До якої течії в образотворчому мистецтві епіграфом можна взяти слова П. Сезанна: "Трактуйте природу через циліндр, кулю, конус...": а) фовізму; б) кубізму; в) абстракціонізму; г) сюрреалізму?
 • 10. Український художник-авангардист О. Богомазов так обґрунтовував свої художні принципи: "Світ виповнений енергією руху, і спостережливе око бачить динаміку навіть у статичному предметі ("гора насувається", "рейки біжать", "стежка в'ється")... Об'єкт, отже, формується на наших очах...". До якої течії авангарду належить автор цих слів: а) кубізму; б) експресіонізму; в) футуризму; г) кубофутуризму; д) супрематизму?
 • 11. Що надихало художників-футуристів: а) краса сучасного світу, представлена машинами, залізницями, гуркітливими моторами, феєрією електричних вогнів;
 • 6) незвичайні стани природи; в) цікавість до футурологічних досліджень?
 • 12. За що цінується дадаїзм: а) за епатаж і дух заперечення; 6) за те, що в їх швидкоплинному безтямному бунті було закладено різні подальші вияви авангардного мистецтва; в) за екстравагантні акції та в'їдливі промови?
 • 13. На що спирався сюрреалізм у пошуках справжньої сутності людини: а) на вигадку і здогадку; б) на віру у вищу реальність довільних асоціацій, всемогутність сновидінь, незацікавлену гру думки, адже філософською основою сюрреалізму були інтуїтивізм і психоаналіз 3. Фрейда; в) на власну фантазію і життєвий, досвід?
 • 14. Один з фундаторів абстракціонізму росіянин В. Кандинський у теоретичному творі "Про духовне у мистецтві" доводив, що тільки гармонією кольорових плям чи поєднанням кольорових площин можна відобразити вічні "духовні сутності", рух "космічних тіл", драматизм і ліризм почувань. Які митці представляють інші напрями абстракціонізму (зазначте усі можливі варіанти): а) М. Ларіонов; б) П. Мондріан; в) Т. ван Дюсбюрг; г) Е. Мунк; д) К. Малевич?
 • 15. До якого загального явища в художній культурі належать такі мистецькі течії, як література "потоку свідомості", театр і література абсурду, конструктивізм, алеаторика і додекафонія у музиці: а) модернізму; б) авангарду; в) мистецтва неореалізму?
 • 16. У якого російського композитора (популярного на Заході у 20-ті — 40-ві роки) центральною звуковою ідеєю фортепіанних концертів є дзвін дзвонів, а його творами — "Рапсодія на тему Паганіні", опера "Алеко", кантати, романси, монументальні літургії: а) С. Прокоф'єв; б) С. Рахманінов; в) Д. Шостакович; г) О, Скрябін?
 • 17. Кому належить вислів "культура — це лише тоненька шкірка яблука над розжареним хаосом":
  • а) А. Шопенгауеру; б) Г.Г. Гадамеру; в) К.Г. Юнгу; г) Ф. Ніцше?
 • 18. Який художник якого напряму у 1908—1910рр. виконав на замовлення російського колекціонера С. Щукіна два декоративні панно,"Танок" і "Музика":
  • а) О. Кокошка (експресіонізм); б) А. Матісс (фовізм); в) М. Дюшан (сюрреалізм)?
 • 19. Хто з письменників реалістичної школи є автором роману "Три товариші": а) Б. Хемінгуей; 6) Дж. Апдайк ; в) Б.М. Ремарк?
 • 20. Поруч з реалістичним театром, який ставив п'єси А. Чехова та Г. Ібсена, в Європі функціонували й інші театри. Встановіть відповідність між іменами і театрами:
  • а) театр "соціальної маски";
  • б) епічний театр;
  • в) трагедійний театр;
  • г) інтелектуальний театр; д) "театр рефлексологічної дії";
 • 1) Л. Курбас;
 • 2) В. Мейерхольд;
 • 3) В. Брехт;
 • 4) Б. Шоу;
 • 5) Г. Крег.
 • 21. Література "загубленого покоління" про: а) сміливість і героїзм на фронтах Першої світової війни;
 • б) реальність окопів, страх і смерть; в) уцілілих на війні людей, які внаслідок ран і жорстоких потрясінь не могли повернутися до нормального життя.
 • 22. Хто з письменників належить до "загубленого покоління" (зазначте усі можливі варіанти): а) Б.М. Ремарк; б) Е. Хемінгуей; в) Д. Олдінгтон; г) І. Во; д)Г. Бьоль?
 • 23. Який вид сучасної культури унікальний як мистецтво маніпуляції елементарними реакціями й імпульсами ("драйвами") мас людей використовує для цього найрафінованіші досягнення мистецтва, техніки і науки: а) театр; б) спортивні видовища; в) масова культура?
 • 24. Встановіть відповідність між авторами та їх творами-антиутопіями:
  • а) "Ми";
  • б) "Володар мух";
  • в) "Бійня номер п'ять, або Хрестовий похід дітей";
  • г) "Великий терор";
  • д) "Сліпуча імла";
  • е) "О, дивовижний новий світе";
  • ж) "1984";
 • 1)А. Кестлер;
 • 2) С. Коен;
 • 3) Є. Замятін;
 • 4) О. Хакслі;
 • 5) У. Голдінг;
 • 6) Дж. Оруелл;
 • 7) К. Воннегут.
 • 25. Контркультура — це: а) нові соціокультурні цінності та установки, які вступають у конфлікт з усталеними, визнаними або бездумно прийнятими більшістю; б) цілісна культура соціальної групи, що сформувалася всередині офіційної культури; в) група людей, що відстоює свої групові економічні інтереси.
 • 26. Що вивчає синергетика: а) динамічні процеси у відкритих, нерівноважних, нелінійних системах, процеси самоорганізації у природі і суспільстві; б) знаки і знакові системи; в) структуру і функції матеріальної культури?
 • 27. Особливостями розвитку культури у світлі пост-некласичної синергетичної концепції є: а) визнання того, що хаос може бути конструктивним механізмом еволюції у будь-яких системах, складноорганізованим системам не можна нав'язувати шляхи їх розвитку; б) можливість залишатись у межах механістичних уявлень; в) зв'язок синергетики лише з природними процесами.
 • 28. Що спричинило те, що постмодернізм став не тільки художнім стилем, а й домінуючим культурним менталітетом: а) системна криза західної цивілізації, а звідси — критика ідеалів, святинь і цінностей Нового часу, які не Підтвердилися, розчарування у ренесансному і просвітницькому культах людини, яка все "може";
 • б) песимістичні настрої, які природні за ознак кризи;
 • в) домінування масової культури, яка попри свій психотерапевтичний ефект для масової свідомості, не забезпечує належного оптимізму (налаштовуючи на "втечу" від складних проблем, на своєрідний "ескапізм")?
 • 29." Характерними стильовими рисами мистецтва постмодернізму є (зазначте усі можливі варіанти): а) використання творів минулих часів як "будівельний матеріал" (або переосмислення класики); б) цитування без посилань; в) почуттєвість і сентиментальність; г) стилізація, травестія, дегероїзована міфологія; д) багатожанровість у межах одного твору — від лірики до довідки; с) гра словами, змістами, образами, створення навмисного оповідного хаосу.
 • 30. Напрямами і творчими об'єднаннями в українській культурі 20-х років були: а) "Пролеткульт", "Гарт", "Плуг", ВАПЛІТЕ, об'єднання неокласиків, панфутуристів, конструктивістів, необароко; б) "Меча і рала", Союз письменників України, об'єднання авангардистів "Діаспора"; в) "Український авангард", Спілка письменників України, "Літературна Україна".
 • 31. Антитези "високе — масове мистецтво", "наукова — буденна свідомість" не сприймаються естетикою постмодернізму як актуальні. Чи характерний такий погляд для культури модернізму: а) ні; б) скоріше "ні", ніж "так"; в) так?
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші