Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвестиційна політика страхових компаній

У зв'язку з тим, що існує ймовірність настання страхової події, більша частина коштів страхових резервів є тимчасово вільними. Законодавство дозволяє за рахунок цієї частини проводити фінансову та інвестиційну діяльність.

Страхові компанії формують свою інвестиційну політику на основі вимог законодавства та з урахуванням сфери своєї діяльності. У загальному страхуванні горизонт планування інвестиційної діяльності дорівнює І року, а кошти вкладаються у більш ліквідні активи.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використанім яких, як очікується , призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

У сфері страхування життя мінімальний горизонт прогнозування становить З роки, кошти можуть бути вкладені у більш ліквідні активи. Але загалом існують такі вимоги, встановлені Законом України "Про страхування": вкладення коштів на основі безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

Безпечність вкладень свідчить про мінімальний інвестиційний ризик, вона може досягатися шляхом диверсифікованості коштів. Що ж до прибутковості активів страховика, то вона істотна при визначенні загального фінансового результату. Адже іноді в кінці звітного періоду страховик компенсує збитки, пов'язані зі страховою діяльністю, за рахунок прибутку від інвестиційної діяльності.

Говорячи про ліквідність активів страхових компаній, мають на увазі можливість оперативної конвертації їх у готівкові платіжні кошти, за рахунок яких страховик дістає змогу виконати свої зобов'язання. Але безпечність, прибутковість, ліквідність активів не є взаємозамінюваними характеристиками. Збалансований портфель інвестування досягається за допомогою диверсифікації вкладень.

Щодо обсягів технічних резервів, то вони мають бути представлені такими категоріями дозволених активів: грошові кошти на поточному рахунку; банківські вклади (депозити); валютні вкладення згідно з валютою страхування; нерухоме майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати; цінні папери, що емітуються державою; права вимоги до перестраховиків; інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; банківські метали; готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.

Величину окремих категорій активів, у тому числі утворених в іноземній валюті, приймають для представлення технічних резервів у таких обсягах:

 • а) грошові кошти на поточних рахунках - не більше 5% від загального розміру технічних резервів;
 • б) банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування - не більше 70% від загального розміру технічних резервів, у кожному банку не більше 10% від загального розміру технічних резервів;
 • в) нерухоме майно - не більше як 20% від загального розміру технічних резервів, при цьому вкладення в один або декілька об'єктів нерухомості, які розглядаються як один цілісний майновий комплекс,- не більше 10% від загального розміру технічних резервів;
 • г) акції та облігації - не більше 40% від загального розміру технічних резервів, у тому числі:

акції українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25% від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України, - не більше 30% від загального розміру технічних резервів, при цьому не більше 5% від в акції одного емітента;

облігації українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку, - не більше 30% від загального розміру технічних резервів, при цьому - не більше 5% від в облігації одного емітента, який провадить свою діяльність не менше 5-ти років. Акції й облігації емітентів, які провадять свою діяльність менше 5-ти років, - не більше 10% від загального розміру технічних резервів, при цьому не більш як 3% в облігації одного емітента;

акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, рейтинг зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній яких здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, - не більше 10% від загальною розміру технічних резервів. При цьому акції та облігації мають перебувати в обігу на організованих фондових ринках та пройти лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій та облігацій повинен провадити свою діяльність не менше 10-ти років і бути резидентом країни;

іпотечні сертифікати, визначені законодавством України, — не більше 10% від загального розміру технічних резервів, при цьому не більш як 2% від в іпотечні сертифікати одного емітента;

 • г) цінні папери, що емітує держава, - не більше 40% від загального розміру резервів;
 • д) права вимоги до перестраховиків - не більше 50% від загального розміру технічних резервів. У випадку, якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика нижчий за один з таких: "В+" (А. М. Best), "Ваа" (Moody's Investors Service), "ВВВ" (Standard & Poor's) або "ВВВ" (Fitch Ratings), то права вимоги до кожного такого перестраховика-резидента приймаються в розмірі не більше 20% від загального розміру технічних резервів та до кожного такого перестраховика-нерезидента — не більше 10% від загального розміру технічних резервів;
 • е) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від І 7 серпня 2002 року № 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів"), - не більше 15% від загального розміру технічних резервів, з них в окремий об'єкт інвестування - не більше 5% від загального розміру технічних резервів;

є) банківські метали —не більше 10% від загального розміру технічних резервів.

Для представлення технічних резервів акціями та облігаціями приймають лише ті акції, за якими в попередньому році виплачувалися дивіденди на рівні не нижче облікової ставки НБУ, та ті облігації та іпотечні сертифікати, за якими гарантовано виплату доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ

Для представлення технічних резервів не можна використовувати позикові кошти, кредити банків, поворотну фінансову допомогу, цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу, вклади (депозити) строкові (строком менше одного місяця), помилково перераховані кошти на рахунок страховика, суми страхових платежів, які мають бути повернені страхувальнику в період, наступний за звітним, відповідно до чинного законодавства.

Величина активів, що приймаються на покриття технічних резервів, зменшена на суми довгострокових та поточних зобов'язань (розділи III, IV пасиву балансу страховика), має бути не меншою, ніж сумарна величина технічних резервів, що розраховують відповідно до чинного законодавства на будь-яку дату.

У разі, якщо кошти технічних резервів представлені правами вимоги до перестраховиків-нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не нижчий за один з таких: -В+" (A.M.Best), "Ваа" (Moody's Investors Service), "ВВВ" (Standard 6 Poor's) або "ВВВ" (Fitch Ratings), то не менше 50% від коштів технічних резервів мають бути розміщені на території України.

В іншому разі кошти технічних резервів мають бути розміщені на території України в розмірі не менше 90% від загального розміру технічних резервів.

Важливо. Кошти страхових резервів зі страхування життя мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на поточному рахунку; банківські вклади (депозити;%; валютні вкладення згідно з валютою страхування, нерухоме майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати; цінні папери, що емітуються державою; права вимоги до перестраховиків;

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; банківські метали; кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, у межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми; готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.

Величину окремих категорій активів, у тому числі утворених в іноземній вільно конвертованій валюті, приймають для представлення коштів страхових резервів зі страхування життя в таких обсягах:

 • 1. Грошові кошти на поточних рахунках - не більше 5% від загального розміру резервів.
 • 2. Банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування - не більше 50% від загального розміру резервів (у зобов'язаннях одного банку повинно бути не більше 10% від загального розміру резервів.
 • 3. Нерухоме майно - не більше як 20% від загального розміру резервів (вкладення в один або декілька об'єктів нерухомості, які розглядають як один цілісний майновий комплекс, - не більше 5% від загального розміру резервів.
 • 4. Цінні папери за вказаним нижче переліком - не більше 50% від загального розміру резервів, з них: акції українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25% від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України, - не більше 30% від загального розміру коштів страхових резервів, при цьому заборонено вкладати в акції одного емітента більше 5% від загального розміру страхових резервів; облігації українських емітентів - не більше 40% від загального розміру страхових резервів для облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку, при цьому не більше 10% в облігації одного емітента, який провадить свою діяльність не менше 5-ти років. Для емітентів, які свою діяльність провадять менше 5-ти років, - не більше 10% від загального розміру страхових резервів, при цьому не більше 3% в облігації одного емітента; акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, рейтинг зовнішнього боргу яких та визначення рейтингових компаній здійснюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, - не більше 20% від загального розміру резервів. При цьому акції та облігації іноземних емітентів мають перебувати в обігу на організованих фондових ринках та пройти лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій та облігацій повинен провадити свою діяльність не менше 10-ти років; облігації місцевих позик - не більше 10% від загального розміру резервів;іпотечні сертифікати, визначені законодавством України, - не більш як 10% від загального розміру резервів.
 • 5. Цінні папери, що емітує держава, - не більше 50% від загального розміру резервів.
 • 6. Права вимоги до перестраховиків - не більше 40% від загального розміру резервів, з них права вимоги до перестраховиків-нерезидентів - не більше 25% від загального розміру резервів.

Не приймають до структури активів права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за ризиками, пов'язаними з дожиттям застрахованої особи до певного віку, події чи закінчення дії договору, крім ризиків, які пов'язані зі смертю застрахованої особи в будь-якому випадку та/або з нещасним випадком, що трапився, та/або в разі стійкої непрацездатності (інвалідності) внаслідок хвороби застрахованої особи.

 • 7. Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва — не більше 10% від загального розміру резервів.
 • 8. Банківські метали - не більше 10% від загального розміру резервів.
 • 9. Кредити страхувальникам - не більше 10% від загального розміру резервів. Для представлення страхових резервів зі страхування життя величина активів у вигляді акцій, емітованих банком та банківських вкладів (депозитів), розміщених у цей банк, не може перевищувати 20% від загального розміру резервів при розміщенні в одній банківській установі.

Для представлення страхових резервів зі страхування життя не можуть використовуватися позикові кошти, кредити банків, поворотна фінансова допомога, цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу, вклади (депозити) строкові (строком менше одного місяця), помилково перераховані кошти на рахунок страховика, суми страхових премій, які повертаються протягом наступного за звітним кварталу. Для представлення страхових резервів зі страхування життя не приймають акції, емітовані будь-яким страховиком.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>