Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Завдання до теми 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.

 • 1. Провести теоретичне дослідження щодо виявлення особливостей соціально-педагогічної діяльності на Одещині на початку XX ст., оформити у вигляді наукового звіту.
 • 2. Провести теоретичне дослідження щодо виявлення особливостей соціально-педагогічної діяльності на Одещині у середині XX ст., оформити у вигляді наукового звіту.
 • 3. Провести теоретичне дослідження щодо виявлення особливостей соціально-педагогічної діяльності на Одещині у кінці XX ст., оформити у вигляді наукового звіту.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

 • 1. У якому історичному творі розкривається ідея доброчинності, що має три джерела: покаяння, сльози та милосердя:
 • 1) "Ізборник Святослава";
 • 2) "Бджола";
 • 3) "Поученіє дітям"?
 • 2. Братські школи в Україні стали провісниками створення:
 • 1) католицьких єзуїтських шкіл;
 • 2) системи вищих навчальних закладів;
 • 3) західноєвропейських шкіл.
 • 3. У кінці XIX — на початку XX ст. активно розроблялися теорії:
 • 1) "вільного виховання" та "елементарної освіти";
 • 2) запропоновані Я.А. Коменським та К.Д. Ушинським;
 • 3) прагматичної педагогіки, експериментальної педагогіки, "вільного виховання", "трудової" школи, соціальної педагогіки, релігійної педагогіки.
 • 4. Уперше поняття "соціальна педагогіка" було запропоновано: 1) Ф. ДІстервегом;
 • 2)Д.Дьюї;
 • 3) Р. Штайнером.
 • 5. Визначення ціннісних орієнтацій особистості передбачає розгляд фундаментальних педагогічних понять, процесів та явищ в єдності підходів:
 • 1) соціального та біологічного;
 • 2) історичного, теоретичного, технологічного та культурологічного;
 • 3) суспільного, гуманістичного, діяльнісного.
 • 6. Визначальним для цілеспрямованого розвитку особистості є формування:
 • 1) загальнолюдських цінностей;
 • 2) громадянськості;
 • 3) національної свідомості, громадянськості, духовності, суверенності.
 • 7. Соціальна педагогіка охоплює весь спектр:
 • 1) соціального виховання, соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціального захисту, соціальної роботи з різними верствами населення у певних мікросоціумах соціального середовища;
 • 2) соціальної роботи з різними верствами населення у певних мікросоціумах соціального середовища;
 • 3) соціального виховання та соціальної допомоги.
 • 8. Поняття, що трактується як створення умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій, означає:
 • 1) соціальне виховання;
 • 2) соціальну допомогу;
 • 3) соціальну адаптацію.
 • 9. Соціалізація — це:
 • 1) формування умотивованої поведінки особистості у суспільстві;
 • 2) розвиток здатностей особистості та загальнолюдських цінностей, притаманних певному суспільству;
 • 3) історично зумовлений процес розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, що притаманні певному суспільству.
 • 10. Вид соціальної діяльності, спрямований на підтримку осіб і соціальних груп, що знаходяться в кризовій ситуації, — це:
 • 1) соціальні послуги;
 • 2) соціальна допомога;
 • 3) соціальна реабілітація.
 • 11. Розрізняють такі види соціальної допомоги:
 • 1) матеріальна, медико-соціальна, психолого-педагогічна;
 • 2) суспільна, релігійна;
 • 3) духовна, культурологічна, фізична.
 • 12. Інтегровані вміння, якими має володіти кожний соціальний педагог, незалежно від специфіки його конкретної діяльності, — це:
 • 1) комунікативні, аналітичні, організаторські, прогностичні, проектувальні вміння;
 • 2) аналітичні, організаторські, прогностичні вміння;
 • 3) комунікативні, проектувальні вміння.
 • 13. Сфери діяльності, в яких може бути задіяний соціальний працівник, здебільшого розрізняють за відомчою приналежністю. До якої сфери належать загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості:
 • 1) виховання;
 • 2) освіти;
 • 3)навчання?
 • 14. До якої сфери діяльності соціального педагога належать будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети:
 • 1) охорони здоров'я;
 • 2) соціальної допомоги;
 • 3) медичної реабілітації?
 • 16. До якої сфери діяльності соціального педагога належать центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для жінок:
 • 1) соціального захисту населення;
 • 2) соціального обслуговування;
 • 3) реабілітації населення?
 • 16. До якої сфери діяльності соціального педагога належать приймальники-розподільники, спецінтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх:
 • 1) соціального обслуговування;
 • 2) реабілітації населення;
 • 3) охорони правопорядку?
 • 17. До якої сфери діяльності соціального педагога належать клуби за місцем проживання, центри молодої сім'ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об'єднання, молодіжні служби працевлаштування:
 • 1) служб для молоді;
 • 2) соціального обслуговування;
 • 3) реабілітації населення?
 • 18. Соціально-політичні принципи містять основні вимоги, що обумовлюють залежність змісту соціально-педагогічної діяльності від соціальної політики держави щодо дітей та молоді. До них належать:
 • 1) принцип законності та прав людини, принцип державного підходу до завдань, що реалізуються у соціально-педагогічній діяльності, принцип зв'язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості або соціальної групи;
 • 2) принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності, принцип зв'язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості чи соціальної групи;
 • 3) принцип законності та прав людини, принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності.
 • 19. Дати узагальнену назву принципам соціально-педагогічної діяльності, до яких належать: принцип спрямування самореалізації дітей та молоді у всіх сферах їх життєдіяльності; принцип диференційованого та індивідуального підходу; принцип цілеспрямованості; принцип системності:
 • 1) соціально-педагогічні;
 • 2) психолого-педагогічні;
 • 3) морально-педагогічні.
 • 20. До організаційних принципів соціально-педагогічної діяльності належать:
 • 1) принцип компетентності кадрів, принцип інтеграції, принцип контролю та перевірки виконання заходів щодо соціального захисту різних груп населення;
 • 2) принцип контролю та перевірки виконання заходів щодо соціального захисту різних груп населення;
 • 3) принцип компетентності кадрів, принцип інтеграції.
 • 21. До специфічних принципів, які визначають основні вимоги щодо надання соціальних послуг різним об'єктам соціально-педагогічної діяльності, відносяться:
 • 1) принцип гуманізму, принцип незалежності, принцип клієнтоцентризму, принцип опори на потенційні можливості людини, принцип конфіденційності, принцип толерантності, принцип максималізації соціальних ресурсів;
 • 2) принцип клієнтоцентризму, принцип опори на потенційні можливості людини, принцип конфіденційності;
 • 3) принцип толерантності, принцип максималізації соціальних ресурсів, принцип гуманізму, принцип незалежності.
 • 22. Дайте назву методу виховання, що трактується як засіб впливу вихователя на свідомість, почуття і волю вихованців як вербальними, так і невербальними способами з метою формування в них активної життєвої позиції та позитивних якостей особистості:
 • 1) метод переконань;
 • 2) формуючі вправи;
 • 3) метод позитивного прикладу.
 • 23. Дайте назву методу виховання, який забезпечує оволодіння нормами та правилами поведінки на підставі створення умов для прояву ініціативи і творчості:
 • 1) метод позитивного прикладу;
 • 2) формуючі вправи;
 • 3) метод переконань.
 • 24. Дайте назву методу виховання, що трактується як засіб зіставлення відомих зразків діяльності та поведінки вихованця:
 • 1) метод переконань;
 • 2) формуючі вправи;
 • 3) метод позитивного прикладу.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль І
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Завдання до Бали Додаткові бали Завдання до Бали Додаткові бали
першої теми 1 сьомої теми 1
другої теми 1 восьмої теми 1
третьої теми 1 дев'ятої теми 1
четвертої теми 1 десятої теми 1
п'ятої теми 1 Підсумковий тест 24
шостої теми
Всього 6 Всього 28
Сумарна кількість балів — 34

Навчальний модуль ІІ. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Змістовий модуль 1 Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства

Змістовий модуль 2 Характеристика роботи соціального педагога

Структура навчального модуля II. Сутність соціально-педагогічної практики

Змістовий модуль 1 Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства Змістовий модуль 2 Характеристика роботи соціального педагога
Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення
1. Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

2. Соціально-педагогічна робота з молоддю
4. Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості.

5. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків
Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання
3. Соціальні проблеми молоді.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
в. Соціально-виховні інститути в Україні.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші