Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Туризм arrow Організація готельно-ресторанного обслуговування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Організація і технології управління персоналом готелю

Організація управління персоналом готелю

У зв'язку із застосуванням сучасних технологій в готельному бізнесі масово скорочується кількість робочих місць. Це в свою чергу стало причиною використання альтернативних методів організації праці, що базуються на творчому і новаторському підходах в управлінні.

В даний час за кордоном науковці, які займаються проблемами управління, все більше уваги приділяють спробам пов'язати проблеми планування фінансів і комерційної діяльності з організацією управління персоналом. Остання включає: підбір працівників, їх підготовку і перепідготовку, відносини між ними і, нарешті, їх винагороду.

У сфері обслуговування дуже важливо проводити правильний підбір працівників, що відповідають вимогам клієнтів. Задоволення клієнтів у сфері готельного обслуговування досягається також ввічливістю персоналу, його чуйністю. Тож ефективне управління персоналом перетворюється на найважливішу функцію управління готельним бізнесом.

Підвищення значущості персоналу і його обов'язків, а також ефективних взаємних відносин між його членами обумовлює все більше застосування останнім часом в науковій літературі терміна "людські ресурси" замість терміна "персонал". Проте не існує чіткої відмінності між терміном "менеджмент персоналу" і терміном "менеджмент людських ресурсів". Зарубіжний досвід пропонує суперечливу думку, що термін "менеджмент персоналу" пішов у минуле, а "управління людськими ресурсами" - це новий термін, яким повинні оперувати професійні менеджери з персоналу.

Проте можна підкреслити, що, на відміну від менеджменту персоналу, управління людськими ресурсами може більше співвідноситися з довгостроковою перспективою, ніж з короткостроковою; більше з органічною, ніж із бюрократичною структурою; більше з максимальним використанням праці, ніж із мінімізацією вартості праці.

У сучасних готелях збільшення акценту на якості вимагає від служби управління людськими ресурсами забезпечення готельного бізнесу висококласними працівниками. Ця служба повинна бути професійно підготовлена, структурована та укомплектована так, щоб діяти у правовому середовищі, що з часом все більш ускладнюється.

В управлінні персоналом необхідно брати в розрахунок і невідчутні вигоди, такі, як поліпшення моральної атмосфери, задоволення працею тощо. Поведінка і успіх персоналу, успіх всього готельного бізнесу в індустрії гостинності можуть підпадати під вплив з боку політики ефективної діяльності, що проводиться службою персоналу.

Цілі і завдання управління та організації персоналом

Формування системи організації управління персоналом передбачає, перш за все, побудову "дерева цілей", причому цілей працівників і цілей адміністрації, забезпечення їх найменшої суперечності, виявлення ролі і місця управління персоналом в забезпеченні головних цілей готельного бізнесу.

Цілями організації управління персоналом готельного бізнесу є:

 • - підвищення конкурентоспроможності готелю;
 • - підвищення ефективності, продуктивності і якості обслуговування з метою отримання максимального прибутку;
 • - забезпечення високої соціальної ефективності функціонування колективу. Успішне виконання поставлених цілей вимагає вирішення таких завдань:
 • - забезпечення потреби готельного бізнесу в робочій силі в необхідних обсягах і необхідної кваліфікації;
 • - досягнення обгрунтованого співвідношення між організаційно-технічною структурою виробничого потенціалу і структурою трудового потенціалу;
 • - повне й ефективне використання потенціалу працівника і колективу в цілому;
 • - забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого рівня його організованості, мотивації, самодисципліни, вироблення у працівників звички до взаємодії та співпраці;
 • - закріплення працівника в готельному бізнесі, формування стабільного колективу як умови окупності коштів, що витрачаються на робочу силу (залучення, розвиток персоналу);
 • - забезпечення реалізації бажань, потреб та інтересів працівників відносно змісту праці, посадового просування тощо;
 • - узгодження виробничих і соціальних завдань (балансування інтересів готельного бізнесу та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності);
 • - підвищення ефективності управління персоналом, досягнення мети управління при скороченні витрат на робочу силу.

Ефективність управління персоналом, якнайповніша реалізація поставлених цілей багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої системи управління персоналом готельного комплексу, вивчення механізму його функціонування, вибору оптимальних технологій і методів роботи з людьми.

Цілі готельного бізнесу стосовно персоналу характеризуються трьома ознаками: вони відображають бажані стани в майбутньому; вони позначають ці стани конкретно і відрізняються від індивідуальних цілей тим, що мають властивість, обов'язкову для всіх працівників готелю: їх офіційно затверджують, а керівництво готелю їх схвалює. Цілі сприяють виконанню трьох функцій: управління, координації і контролю.

Цілі - це стимул для поведінки, тому вони управляють поведінкою. Вони дозволяють і стимулюють взаємне узгодження поведінки і в цьому сенсі виконують координуючу функцію. Управління персоналом здійснюється в процесі виконання певних цілеспрямованих дій і передбачає: визначення цілей і основних напрямів роботи з персоналом; визначення засобів, форм і методів здійснення поставлених цілей; організацію роботи з виконання прийнятих рішень; координацію і контроль виконання намічених заходів; постійне вдосконалення системи роботи з персоналом.

Коли загальна стратегія готельного бізнесу усвідомлена, можливо встановити індивідуальні функції управління персоналом, які найкраще поєднуватимуться з цією стратегією.

Необхідність узгодження між собою стратегії управління персоналом і стратегії готельного бізнесу охоплює основні функції управління і включає:

 • - підбір, наймання і формування персоналу готельного бізнесу для якнайкращого досягнення його цілей;
 • - оцінку персоналу;
 • - якнайкраще використання потенціалу працівників і їхню винагороду;
 • - забезпечення гарантій соціальної відповідальності готельного бізнесу перед кожним працівником.

У практичному плані можна виділити такі основні функції управління персоналом:

 • - прогнозування ситуації на ринку праці і у власному колективі для вжиття попереджувальних заходів;
 • - аналіз наявного кадрового потенціалу і планування його розвитку з урахуванням перспективи;
 • - мотивація персоналу, оцінка і навчання кадрів, сприяння адаптації працівників до нововведень, створення соціально комфортних умов в колективі, вирішення приватних питань психологічної сумісності співробітників тощо.

При цьому зберігаються і традиційні завдання з адміністративної роботи з кадрами.

Функції управління персоналом дуже тісно пов'язані між собою і утворюють в сукупності певну систему роботи з персоналом, де зміни, що відбуваються у складі кожної з функцій, зумовлюють необхідність корегування всіх інших пов'язаних функціональних завдань і обов'язків. Так, наприклад, широке розповсюдження в світовій практиці контрактної форми найму персоналу призвело до помітної зміни функціональних обов'язків.

За таких умов найму, звичайно, підвищується значення функціональних обов'язків розширюється коло обов'язків в рамках функцій найму, працевлаштування, матеріальної винагороди.

У теорії управління персоналом виділяють вісім основних функцій: планування потреб, відбір і найм, розвиток і орієнтація, просування по службі, оцінка і винагорода.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>