Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Інформаційна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

У радянський період видатною науковою працею з ІПП є монографія Д. А. Волкогонова "Психологічна війна: підривні дії імперіалізму в області суспільної свідомості". Ідеї цієї наукової праці взяла на озброєння значна кількість російських науковців. Після розпаду Радянського Союзу проблема формування концептуальних основ стратегії і тактики її реалізації у сфері глобального та регіонального ІПП постійно знаходилася у центрі уваги фахівців Російської Федерації. З цієї тематики написана значна кількість наукових і фахових статей. Однією із перших публікацій у масових тиражах з цієї тематики в РФ стали роботи Д. С. Черешкіна, Г. Л. Смоляна та В. Н. Цигічко: "Зброя, котра може бути загрозливішою ядерної", потім наступна стаття "Реалії інформаційної війни" (1995). Автори констатують, що інформатизація веде до створення єдиного світового інформаційного простору, в рамках якого здійснюється споживання інформації, народження змін, зберігання і, найголовніше, обмін між суб'єктами цього простору - людьми, організаціями, державами. Пізніше вийшла стаття М. Делаграмматика "Останній солдат суперімперії або кому необхідна кібервійна" ("Литературная Россия" від 26 квітня 1996 р.).

Однією із перших значних російських наукових праць став навчальний посібник з геополітики О. Дугіна "Основы геополитики. Геополитическое будущее России", виданий у 1997 році за сприяння кафедри Стратегії Військової Академії Генерального Штабу РФ та Центру спеціальних метастратегічних досліджень Росії. За сприяння Комітету з безпеки держдуми РФ і секції "військово-технічні проблеми" Російської інженерної академії у 1999 році опублікована наукова праця С. П. Расторгуєва "Информационная война", де автором були розкриті основні аспекти ІВ, показана її історія, сучасний стан проблеми та перспективи, введені в науковий обіг основні визначення, сформульовані ключові завдання, які мають бути невідкладно вирішені для підготовки умов розробки конкретної тактики і стратегії ШВ, а також представлено низку важливих оригінальних результатів з теорії інформаційної зброї.

Накопичувальний період процесу наукового пізнання порушеної проблеми у 2006 році логічно завершився виданням російськими дослідниками А. В. Манойлом, О. І. Петренком, Д. Б. Фроловим монографії "Державна інформаційна політика в умовах інформаційно психологічної війни".

Теоретико-правові аспекти концептуального підходу Російської Федерації до визначення геостратегії та тактики її реалізації у сфері глобального і регіонального інформаційно-психологічного протиборства

Загальна характеристика парадигми побудови концептуальних основ теорії інформаційної війни та державної політики в умовах інформаційно-психологічного протиборства

Монографія "Державна інформаційна політика в умовах інформаційно-психологічної війни" (далі - монографія) написана на дуже актуальну тему і увібрала в себе як попередній досвід радянських часів, так і нинішній. Потреба в такій роботі в російському суспільстві назріла давно, автори зуміли вичленити найменш досліджені аспекти цієї багатогранної та складної проблеми, дати їй аналіз у системному вигляді. Можна констатувати, що нині в РФ існує розроблена наукова основа високого професійного і наукового рівня, достатня для формування та здійснення грамотної державної політики забезпечення безпеки суспільства в інформаційно-психологічній сфері.

Слід зазначити, що на такому високому системному рівні концепція інформаційно-психологічної війни представлена вперше. Серед найважливіших достоїнств концепції слід зазначити такі:

 • 1. Досліджено сутність, зміст і монографічну структуру психологічної війни як виду інформаційного протиборства, здійснюваного у формі таємних операцій із застосуванням інформаційної та психологічної зброї, виділені ознаки інформаційно-психологічної війни, однозначно визначено цей вид особливо небезпечного та агресивного комплексного впливу.
 • 2. Запропоновано оригінальний спосіб універсального формалізованого уявлення структури будь-якої таємної операції у вигляді сукупності кінцевого числа елементів, об'єднаних прямими і зворотними зв'язками, які випливають з цілей, завдань таємної операції та сукупності поглядів її керівництва на способи досягнення цих цілей.
 • 3. Дано кримінально-правову і криміналістичну характеристику основних структурних елементів інформаційно-психологічних операцій.

Розробка ефективної державної інформаційної політики в умовах загрози реалізації іноземними державами концепції інформаційно-психологічної війни є нині першочерговим завданням для органів державної влади Російської Федерації.

Державна інформаційна політика Російської Федерації в умовах інформаційно-психологічної війни являє собою діяльність системи федеральних органів державної влади, орієнтовану на протидію акціям (заходам) зовнішньої інформаційно-психологічної агресії та операціям інформаційно-психологічної війни, спрямованих проти Російської Федерації. Розроблена авторами монографії концепція інформаційного протиборства і державної інформаційної політики в умовах інформаційно-психологічної війни має високу науково-практичну цінність завдяки таким її особливостям:

 • 1. Розроблено методику оцінки ворожих дій іноземних держав та інших учасників інформаційно-психологічного протиборства, що дозволяє кваліфікувати ці дії як "інформаційно-психологічну боротьбу низького ступеня агресивності" - "приховане управління" діяльністю щодо створення умов для спонукання органів влади до здійснення діянь, вигідних для зовнішнього джерела інформаційно-психологічного впливу: а) спеціальні інформаційні операції б) інформаційно-психологічну агресію та в) інформаційно-психологічну війну, відносячи до категорії війни найбільш небезпечні акції" заходи, операції агресивного інформаційно-психологічного впливу.
 • 2. Досліджено сутність, зміст і спрямованість державної інформаційної політики, її ролі в організації протидії операціям інформаційно-психологічної війни.
 • 3. Визначено особливу роль транснаціональних інформаційно-телекомунікаційних корпорацій, віртуальних соціальних співтовариств, засобів масової інформації та масової комунікації (ЗМІМК) інформаційного суспільства в інформаційно-психологічному протиборстві та реалізації концепцій інформаційної війни.
 • 4. Визначено особливі форми державного регулювання суспільно-політичних відносин сучасного інформаційного суспільства в інформаційно-психологічній сфері.
 • 5. Визначено роль і місце системи органів державної влади у протидії АІА, СІО та ІВ, зокрема на ранніх стадіях розвитку інформаційно-психологічного конфлікту та у разі потреби швидкого реагування на раптовий напад супротивника.

У загальних положеннях автори монографії зазначають, що концепція інформаційного протиборства РФ має представляти сукупність поглядів на цілі, завдання, принципи та основні напрямки інформаційного протиборства і державної інформаційної політики в умовах визначення інформаційним суспільством нових геополітичних пріоритетів, форм і методів геополітичної конкуренції.

Існування безлічі невирішених проблем у сфері забезпечення інформаційно-психологічної безпеки держави в умовах реальної загрози використання іноземними державами та іншими учасниками інформаційного протиборства арсеналу сил, засобів і методів інформаційно-психологічної війни в політичних цілях визначає важливість та актуальність обраної авторами теми дослідження.

Необхідно зазначити, що державна інформаційна політика Російської Федерації в умовах ІПП є діяльністю системи федеральних органів державної влади щодо протидії АІА, СІО та ІВ, спрямованих проти Російської Федерації. У межах цього дослідження державна інформаційна політика в умовах ІВ розглядається як одна з головних складових концепції інформаційного протиборства.

Автори розробки концепції РФ у сфері ІП чітко визначають першочергові елементи теоретичної основи концепції, на яку владні ієрархи нині мають спиратися під час завершального етапу уточнення формулювань і положень відповідних нормативно-правових документів.

Головна мета концепції - визначення цілей, завдання і змісту інформаційного протиборства та державної інформаційної політики в умовах формування інформаційного суспільства, змін у результаті визначення інформаційним суспільством нових геополітичних пріоритетів сформованої в індустріальному суспільстві стійкої геополітичної картини світу та поширення використання методів інформаційно-психологічної війни як основного інструмента досягнення політичних цілей.

Основні завдання концепції спрямовані на досягнення головної мети концепції шляхом визначення: а) геополітичних пріоритетів інформаційного суспільства, які визначають основні напрямки, характер і зміст геополітичної конкуренції на сучасному етапі розвитку соціальних формацій; б) формулювань і класифікації основних видів інформаційно-психологічної агресії, яка становить загрозу життєво важливим інтересам особистості, суспільства та держави в інформаційно-психологічній сфері; в) змісту інформаційного протиборства, його цілей, завдань, принципів і основних напрямків в умовах інформаційно-психологічної війни; г) змісту, структури, функцій, принципів та основних напрямків діяльності державної системи ІП в умовах ІВ; ґ) цілей, завдань, принципів і основних напрямків державної інформаційної політики в умовах ІВ.

Зазначена концепція є основою для розробки та формування:

 • а) державної політики в умовах інформаційно-психологічної війни;
 • б) концепції діяльності системи органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах інформаційно-психологічної війни та у загрозливий період;
 • в) системи методик оцінки і видової класифікації АІА;
 • г) системи методик щодо викриття, попередження і припинення АІА та СІО;

ґ) структури і вигляду форми організації, визначення цілей і завдань державної системи ШП та забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави в умовах ІВ;

д) цільових програм забезпечення інформаційно-психологічної безпеки Російської Федерації в умовах прийняття інформаційним суспільством нових геополітичних пріоритетів.

Наукові положення цієї концепції сприяють розвитку, спочатку положень Концепції національної безпеки, а потім -Доктрини інформаційної безпеки Російської Федерації у сфери ІП в умовах ІВ.

Таким чином, можна констатувати, що після оприлюднення матеріалів зазначеної монографії в Російській Федерації створено достатнє наукове підґрунтя для практичного формування сучасної Доктрини інформаційно-психологічного протиборства Російської Федерації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші