Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і директив Європейського співтовариства (ЄС)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку є результатом процесу економічної інтеграції, створення та функціонування єдиного економічного простору, міжнаціональних корпорацій, вільних економічних зон, спільних підприємств, реалізації спільних проектів.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) розроблені з метою уніфікації порядку надання фінансової інформації про підприємства в усьому світі. Вони визначають загальні правила та процедури бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності з метою забезпечення користувачів інформацією для прийняття ними економічних рішень. Зобов'язання, взяті членами КМСБО, передбачають, що у разі дотримання МСБО у всіх важливих аспектах цей факт має розкриватися. Там, де місцеві положення вимагають відхилення від МСБО, місцеві члени КМСБО намагаються переконати відповідні органи у доцільності гармонізації з МСБО.

Удосконалення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є безперервним процесом. Станом на 1 жовтня 2005 року радою Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку оприлюднено сім міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 31 - МСБО (табл. 1.4 та 1.5).

У 2001 році, після реорганізації, рада МСБО перейменувала Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) у Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Перший Міжнародний стандарт фінансової звітності був затверджений 19 червня 2003 року, і він поширюється на фінансову звітність починаючи з 2004 року. Водночас, стандарти, випущені до цього, зберігають свою колишню назву (МСБО) і замінюватимуться на МСФЗ поступово.

Таблиця 1.4

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Назва стандарту

Дата набрання чинності

МСФЗ 1

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності вперше

01.01.2004

МСФЗ 2

Виплати з використанням акцій

01.01.2005

МСФЗ 3

Об'єднання підприємств

01.03.2004

МСФЗ 4

Страхові контракти

01.01.2005

МСФЗ 5

Непоточні активи, призначені для продажу, і діяльність, що припиняється

01.01.2005

МСФЗ 6

Дослідження та оцінка корисних копалин

01.01.2006

МСФЗ 7

Фінансові інструменти: розкриття

01.01.2007

Закінчення табл. 1.5

№ п/п

Назва стандарту

Дата набрання чинності після останнього перегляду

1

МСБО 1 Подання фінансових звітів

01.01.2005

2

МСБО 2 Запаси

01.01.2005

3

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів

01.01.1994

4

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

01.01.2005

5

МСБО 10 Події після дати проведення балансу

01.01.2005

6

МСБО 11 Будівельні контракти

01.01.1995

7

МСБО 12 Податки на прибуток

01.01.1998

8

МСБО 14 Звітність за сегментами

01.07.1998

9

МСБО 16 Основні засоби

01.01.2005

10

МСБО 17 Оренда

01.01.2005

11

МСБО 18 Дохід

01.01.1995

12

МСБО 19 Виплати працівникам

01.01.1999

13

МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

01.01.1984

14

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів

01.01.2005

15

МСБО 23 Витрати на позики

01.01.1995

16

МСБО 24 Розкриття інформації щодо взаємопов'язаних сторін

01.01.2005

17

МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

01.01.1998

18

МСБО 27 Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства

01.01.2005

19

МСБО 28 Облік інвестицій в асоційовані компанії

01.01.2005

20

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

01.01.1990

21

МСБО 30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних установ

01.01.1991

22

МСБО 31 Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах

01.01.2005

23

МСБО 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання

01.01.2005

24

МСБО 33 Прибуток на акцію

01.01.2005

25

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність

01.01.1999

26

МСБО 36 Зменшення корисності активів

31.03.1999.

27

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи

01.01.1999

28

МСБО 38 Нематеріальні активи

31.03.2004

29

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

01.01.2005

30

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість

01.01.2005

31

МСБО 41 Сільське господарство

01.01.2003

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку можна згрупувати за темами (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

ГРУПУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ТЕМАМИ

1) Фінансова звітність та облікова політика

МСФЗ 1 Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності вперше

МСБО 1 Подання фінансових звітів

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 14 Звітність за сегментами

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

МСБО 30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних установ

МСБО 33 Прибуток на акцію

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність

2) Основні стандарти

МСБО 2 Запаси

МСБО 11 Будівельні контракти

МСБО 12 Податки на прибуток

МСБО 16 Основні засоби

МСБО 17 Оренда

МСФЗ 5 Непоточні активи, призначені для продажу, і діяльність, що припиняється

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість

МСБО 38 Нематеріальні активи

МСБО 36 Зменшення корисності активів

МСБО 18 Дохід

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи

МСБО 23 Витрати на позики

МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття

МСБО 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

3) Оплата праці

МСБО 19 Виплати працівникам

МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

МСФЗ 2 Виплати з використанням акцій

4) Розкриття інформації

МСБО 10 Події після дати балансу МСБО 21 Вплив змін валютних курсів

МСБО 24 Розкриття інформації щодо взаємопов'язаних сторін

5) Галузеві стандарти

МСБО 41 Сільське господарство

МСФЗ 4 Страхові контракти

МСФЗ 6 Дослідження та оцінка корисних копалин

6) Стандарти з консолідації

МСФЗ 3 Об'єднання підприємств

МСБО 27 Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства

МСБО 28 Облік інвестицій в асоційовані компанії

МСБО 31 Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності мають характер рекомендацій, вони не домінують над місцевими Положеннями з бухгалтерського обліку. Але якщо фінансові звіти випускаються не тільки для внутрішнього використання, а призначені для акціонерів, кредиторів, широкої громадськості, вони мають відповідати Міжнародним стандартам.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності широко використовуються в усьому світі. Вони є методологічною основою бухгалтерського обліку і орієнтиром для розробки національних стандартів (положень).

В Європі роботу з гармонізації бухгалтерського обліку з 1957 року проводить Європейське Економічне Співробітництво (ЄЕС), згодом Європейський Союз (ЄС). Інтеграційні процеси в країнах Західної Європи об'єктивно вимагали перегляду як законодавства цих країн, так і системи обліку, звітності та статистики. Після створення Європейського Союзу значно активізувалися процеси уніфікації та стандартизації законодавства, а також обліку, звітності і статистики європейських країн.

Зусилля ЄС в напрямку упорядкування обліку та звітності фірм привели до прийняття директив, обов'язкових для всіх країн-учасниць.

Так, перша директива містить положення з реєстрації та публікації основної інформації про компанії. Друга директива обумовлює питання створення компаній з обмеженою відповідальністю, підтримки і функціонування їх капіталу. До неї включено положення, що регулюють збільшення чи зменшення статутного капіталу, випуск акцій, одержання дивідендів тощо. Третя директива регламентує аспекти злиття компаній країн-членів ЄС; визначає гарантії для кредиторів, найманих працівників, акціонерів, розглядає питання відображення відповідної фінансової інформації.

Четверта директива вважається фундаментом корпоративного законодавства ЄС. Вона містить положення про форму річних звітів, принципи обліку, аудиту, вимагає оприлюднення інформації для тих, на чий добробут впливає робота компанії. П'ята директива містить основні напрямки проведення річного аудиту, питання призначення та оплати аудиторів, забезпечення їх незалежності. Шоста директива встановлює норми, яких необхідно дотримуватися при виділенні із компанії дочірнього підприємства, а також випуску на ньому акцій з подальшим розповсюдженням їх серед акціонерів материнської компанії. Інші директиви встановлюють єдині правила для складання, подання, оприлюднення та аудиту консолідованої фінансової звітності у державах-членах Європейського Союзу (директива № 7), методи оцінки кваліфікації аудиторів (директива № 8), висвітлюють питання формування груп компаній та заходи захисту прав меншості (директива № 9), розглядають питання міжнародного злиття компаній (директива М 10) та вимагають відображення інформації про зарубіжні відділення компаній (директива № 11).

17 травня 2006 року Європарламент та Рада ЄС схвалили Директиву 2006/43/ЄС щодо обов'язкового аудиту річних фінансових звітів і консолідованих звітів, яка вносить зміни до Четвертої (Директива 78/660/ЄЕС) і Сьомої (Директива 83/349/ЄЕС) Директив та замінює Восьму Директиву (Директива 84/253/ЄЕС).

Ставлячи за мету створення єдиного європейського ринку, ЄС приділяє велику увагу уніфікації і зіставності фінансової звітності. Удосконалення, узгодженість показників фінансової звітності в усьому світі з метою задоволення потреб різних її користувачів є центральною проблемою, на вирішення якої передусім спрямована діяльність міжнародних організацій зі стандартизації бухгалтерського обліку.

З 1 січня 2005 року відповідно до Регламенту ЄС 1606/2002 від 19 липня 2002 року про застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), консолідовані фінансові звіти товариств, акції яких знаходяться на лістингу на регульованому ринку держави-члена ЄС, повинні складатися за МСФЗ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>