Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ

Навчальні посібники

 • 38. Абрамов В. Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. -М.: Анкил, 2006.-128 с.
 • 39. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. - К.: ЦУЛ, 2008. - 582 с.
 • 40. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВИЗ/ Міжрегіональна академія управління персоналом, • К.: МАУП, 2006. - 444 с.
 • 41. Василенко A.B. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посібник/ Київський торговельно-економічний ун-т. - К.: КНТЕУ, 2006 . - 168 с.
 • 42. Внукова Н. М., Еременко Л. В., Успаленко В. І. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник - 2-ге видання, перероблене та доповнене. -Харків: Бурун Книга, 2009. - 656 с.
 • 43. Вовчак О.Д. Страхування. Навч.посібник. - Львів.: "Новий світ - 2000", 2004.-480 с.
 • 44. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. - КНЕУ, 2007. - 328 с.
 • 45. Говорушко T.A. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України // Економіка Фінанси Право. - 2005. № 8.
 • 46. Говорушко T.A. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.
 • 47. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування. Навчальний посібник. - К.: "Кондор", 2010.-520 с.
 • 48. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318с.
 • 49. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-240 с.
 • 50. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник .-2-е вид., випр. та доп. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2002. - 104 с.
 • 51. Лацій Н.В. Страхування: Навч. посібник/ Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління", - Запоріжжя ГУ "ЗІДМУ", 2005. — 146 с.
 • 52. Лень B.C. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 408 с
 • 53. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний технічний університет "Харківський політехнічний ін.- т", - X.: НТУ "ХПІ", 2006.-240 с.
 • 54. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб./ Н.І. Машина. - К.: ЦУЛ, 2006.-504 с.
 • 55. Нєнно І.М. Навчальний комплекс. Страховий менеджмент. Навчальний посібник - Харків: "Бурун Книга", 2011. - 244 с.
 • 56. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева. - X.: 2008.-283 с.
 • 57. Основи довгострокового страхування: посібник для студентів ВНЗ / A.T. Головки, М.Л. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007.-443 с.
 • 58. Ротова Т.А. Страхування: Навч.посіб.- 2-ге вид. переробл. та допов. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун - т, 2006.- 400 с.
 • 59. Смоляк В.А. Страхування: Навч. посіб. / В.А. Смоляк, Є.Ю.Кузькін; Харківська філія Українського державного ун-ту економіки і фінансів. - X.: ІНЖЕК, 2007.-272 с.
 • 60. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2002. - 312 с. - (Серия "Высшее образование").
 • 61 Степанова T.B. Основи страхування в Україні: курс лекцій. - К.: Бурун Книга, -2010.-108 с.
 • 62. Страхове право: Навч. посібник/ за ред. Ю.О. Заїки -К.: Істина, 2004. - 192 с.
 • 63. Страховий ринок України. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dfp.gov.ua.
 • 64. Страхові послуги. Навчальний посібник І.В.Алексеев, І.В.Кондрат, Н.Б.Ярошевич / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Видавництво національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 204 с.
 • 65. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, - Л.: Компакт-ЛВ, 2005. - 656 с.
 • 66. Страхование, Теория и практика: Учебн.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" / Н.Н.Никулина, С.В.Березина, - 2 изд. перераб. и доп. _ М.: Юнити - Дана, 2007-511 с.
 • 67. Страхування в галузі охорони здоров'я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти—Львів: Видавництво ЛОБф "Медицина і право", 2010-216 с.
 • 68. Страхування: навчальний посібник. - Суми: Видавництво "Слобожанщина", 1997. —96 с.
 • 69. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова, О.М. Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаева, - X.: 2007. - 110 с.
 • 70. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Шумелда. — Вид. 2-е, розширене. — К.: Міжнар. агенція "БІЗОН", 2007.—377 с: іл., табл. — (Серія "Бібліотека страхування").
 • 71. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса, - М.: Альфа-пресс, 2006. - 409 с.
 • 72. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури. -2011.-240 с.
 • 73. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, 0.0. Гончаренко. - К.: УБС НБУ, 2010. - 585 с.
 • 74. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. -2005. -№ 2, с. 135 -145.
 • 75. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. - 2005. -№4, с. 139-147.
 • 76. Шегда A.B., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. / A.B. Шегда, М.В. Голованенко: за ред. A.B. Шегди. -К.: Знання, 2008.-271 с.
 • 77. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. пособие для вузов / Л.А. Юрченко. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. -199 с.
 • 78. Яворська T.B. Страхові послуги: навчальний посібник/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. - 250 с.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші