Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит пасивів підприємства

Аудит власного капіталу

Капітал - це джерело утворення активів підприємства, сформоване за рахунок власних і залучених коштів.

Власний капітал суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

 • - статутний капітал;
 • - пайовий капітал;
 • - додатковий капітал;
 • - резервний капітал;
 • - нерозподілений прибуток (непокритий збиток); - неоплачений капітал; - вилучений капітал.

Власний капітал засновників (учасників) підприємства поділяється на дві частини: 1) реєстрований капітал (статутний або пайовий); 2) нереєстрований (додатковий, резервний і т.д.).

Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про власний капітал.

Завдання аудиту власного капіталу:

 • 1) перевірка наявності і відповідності форм установчих документів;
 • 2) встановлення дотримання норм чинного законодавства щодо формування власного капіталу та відповідності його даним установчих документів;
 • 3) виявлення повноти і своєчасності внесків засновників підприємства та правильність відображення в обліку величини власного капіталу;
 • 4) перевірка своєчасності сплати мінімального розміру статутного (пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації;
 • 5) встановлення правомірності і правильності відображення в обліку змін власного капіталу протягом звітного періоду;
 • 6) перевірка правильності вартісної оцінки майна, внесеного засновниками;
 • 7) встановлення дотримання чинного законодавства щодо оформлення первинних документів і ведення бухгалтерського обліку власного капіталу;
 • 8) перевірка повноти і правильності відображення у звітності структури власного капіталу та змін, що відбулися протягом року.

Об'єктами аудиту є власний капітал підприємства в розрізі складових, а також операції, пов'язані з його формуванням і використанням. Джерела інформації аудиту власного капіталу: - вимоги нормативних документів щодо операцій із власним капіталом;

 • - установчі документи, а також документи пов'язані із створенням підприємства (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про прийняття на облік у податковому органі, про реєстрацію в органі статистики та відповідних державних цільових фондах тощо);
 • - документи, що підтверджують право власності на майно, яке є внеском до статутного капіталу, свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо;
 • - реєстр акціонерів для акціонерних товариств;
 • - витяги із протоколів зборів засновників, акціонерів;
 • - витяги рішень зборів директорів;
 • - накази і розпорядження виконавчої дирекції;
 • - ліцензії на здійснення окремих видів діяльності;
 • - журнали реєстрації виданих доручень і повноважень при реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та інших діях других осіб (крім керівника) підприємства;
 • - локальні нормативні акти підприємства;
 • - методики оцінки часток (паїв), внесених у статутний капітал в натуральній і нематеріальній формах згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 30 "Біологічні активи";
 • - наказ про облікову політику підприємства;
 • - первинні документи з обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань, а також операцій, пов'язаних з формуванням і використанням власного капіталу; документи про внесення часток засновників до статутного капіталу (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти оприбуткування майна у натуральній формі як внеску до статутного капіталу тощо);
 • - регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам:
  • 10 "Основні засоби";
  • 11 "Інші необоротні матеріальні активи";
  • 12 "Нематеріальні активи";
  • 20 "Виробничі запаси";
  • 21 "Поточні біологічні активи";
  • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";
  • 40 "Статутний капітал";
  • 41 "Пайовий капітал";
  • 42 "Додатковий капітал";
  • 43 "Резервний капітал";
  • 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";
  • 45 "Вилучений капітал";
  • 46 "Неоплачений капітал";
  • 67 "Розрахунки з учасниками" тощо;
 • - акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;
 • - фінансова та статистична звітність (ф. 1 "Баланс", ф.4 "Звіт про власний капітал", ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності" тощо);
 • - відповіді на запити аудитора;
 • - результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші