Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Антикризовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація ризику

В умовах кризи для підприємств існує ціла система ризиків, вони взаємообумовлені, впливають один на одного і в той же час до певної міри автономні, через що можуть стати носіями протилежних тенденцій. Зустрічаються різноманітні класифікації ризику. Загальна класифікація ризиків подана на рис. 3.3.

Слід підкреслити, що недоліком, який в значній мірі знижує корисність застосування досліджень в галузі ризику, є те, що в більшості випадків вони зорієнтовані на системи управління, які здійснюють свої функції в умовах близьких до оптимальних. Тому категорія "ризик" у цих дослідженнях носить доволі абстрактний характер. Це в значній мірі пояснюється відсутністю в більшості літературних джерел глибокої класифікаційної оцінки ризику в управлінні.

Тож, синтезуючи знання, що були одержані під час вивчення спеціальної літератури, спробуємо навести якомога повнішу класифікацію ризиків, оскільки класифікація дозволяє структурувати систему ризиків, здійснювати їх вибір і визначати послідовність рішень на основі класифікаційних ознак.

Розподіл ризику за джерелом виникнення:

 • o господарський
 • o пов'язаний з природою людиною
 • o обумовлений природними факторами Розподіл ризику за підсистемами управління:
 • o виробничий
 • o комерційний
 • o фінансовий
 • o кредитний

Класифікація ризиків за проявом:

 • 1) за масштабами прояву:
  • o глобальний (загальнодержавного значення)
  • o локальний (на рівні підприємства)

Класифікація ділового ризику

Рис 3.3. Класифікація ділового ризику

 • 2) за тривалістю прояву:
  • o довгостроковий (пов'язаний з розвитком)
  • o короткостроковий (кон'юнктурний)
 • 3) за місцем прояву:
  • o на зовнішньому ринку,
  • o на внутрішньому ринку

Діловий ризик можна розподіляти на дві великі підгрупи:

 • 1) систематичний;
 • 2) несистематичний.

Існування систематичного ризику обумовлено наявністю, в першу чергу, об'єктивного природного фактору та природою людини.

Несистематичний ризик виникає у випадку будь-якого виду діяльності.

По мірі здійснення функцій управління, система управління в змозі зменшити сукупний ризик, що проявляється при досягненні поставлених цілей.

Аспекти прояву ризику:

 • o економічний;
 • o фінансовий;
 • o соціально-психологічний;
 • o юридичний.

Складові економічного ризику:

 • o комерційний ризик, що виникає в процесі реалізації товарів та послуг;
 • o ризик неоптимального розподілу ресурсів;
 • o ризик зміни кон'юнктури ринку.

В діяльності підприємств система управління часто стинається із фінансовим ризиком. Цей вид ризику притаманний для підприємств будь-якої форми власності.

Складові фінансового ризику:

 • o капітальний ризик - являє собою ризик того, що інвестор не зможе повернути свої вкладання без втрат;
 • o ризик ліквідності - пов'язаний з можливостями втрат при реалізації будь-яких активів торговельного підприємства;
 • o інфляційний ризик - ризик того, що при високому рівні інфляції отримані доходи знеціняться;
 • o кредитний ризик - ризик того, що дебітори будуть не в змозі повернути отримані кошти, виконати свої зобов'язання;
 • o відсотковий ризик - ризик втрат, які можуть понести інвестори, в зв'язку зі змінами відсоткових ставок на ринку;
 • o валютний ризик - ризик, пов'язаний зі змінами курсу валют Юридичний ризик характеризується, як діяльність без опори на правову базу. Цей вид ризику виникає в разі:
 • o непередбачених змін законодавства;
 • o протиріч між правовими нормами і діяльністю підприємства Наявність соціально-психологічного ризику обумовлена тим, що будь-який вид діяльності людини носить ймовірнісний характер. Складові соціально-психологічного ризику:
 • o помилкові дії керівників;
 • o непродумана соціальна політика;
 • o недбалість працівників;
 • o хвороба або смерть керівника

У наукових працях стосовно класифікації ризику застосовують такі його шість основних характеристик:

 • 1. За ступенем суб'єктивності та об'єктивності:
  • o ризик з об'єктивною ймовірністю - величина, що відображає найбільшу ступінь достовірності інформації щодо розміру ризику та причин його виникнення;
  • o ризик з суб'єктивною ймовірністю характеризує віддання переваги системою управління тій чи іншій стратегії під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів (інакше кажучи, як конкретною системою управління проводиться оцінка ситуації ризику);
  • o ризик з об'єктивно-суб'єктивною ймовірністю - це синтезована характеристика, що відображає як суб'єктивне сприйняття системою управління об'єктивних факторів та умов, так і об'єктивну оцінку суб'єктивних сторін системи управління підприємством.
 • 2. За ступенем ризиконасиченості управлінських рішень:
  • o мінімальний;
  • o малий;
  • o середній;
  • o підвищений;
  • o максимальний.

Ця величина відображає кількісну сторону ризику в управлінні. Існують емпіричні шкали ризику, які рекомендуються для керівництва в діяльності суб'єктів управління. Ми вважаємо, що ця точка зору є хибною, оскільки кожна система управління є в своєму роді оригінальною та характеризується рядом специфічних показників. Тому можна твердити, що для кожної системи управління показники ризику в діяльності потрібно розраховувати індивідуально.

 • 3. За типами обґрунтованості:
  • o обґрунтований (раціональний) ризик;
  • o необґрунтований (нераціональний) ризик;
  • o авантюрний ризик.
 • 4. За часом прийняття управлінських рішень, пов'язаних з ризиком:
  • o ризик випереджаючий - показник характеристики системи управління, що відображає проведення упереджу вальних дій по вирішенню невизначеності в діяльності; на нашу думку це свідчить про найвищий рівень професіоналізму та ефективності суб'єктів управління;
  • o ризик своєчасний - відбиває відповідність системи управління та функцій, які вона здійснює цілям, що стоять перед нею;
  • o ризик запізнілий - також характеристика діяльності системи управління, що відображає неадекватність вимог об'єктивних умов та функціональної придатності управляючої системи.
 • 5. За числом осіб, що приймають рішення:
  • o ризик індивідуальний, коли система управління представлена однією особою;
  • o ризик груповий, коли система управління має свою організаційну структуру і представлена сукупністю працівників, що здійснюють функції управління.

При цьому слід відмітити, що група приймає рішення з необґрунтовано більш високим рівнем ризику, оскільки в таких умовах не відчувається відповідальність, що розподіляється між членами групи.

 • 6. За розміром:
  • o припустимий ризик;
  • o критичний ризик;
  • o неприпустимий ризик;
  • o катастрофічний ризик.

При цьому:

 • o зона припустимого ризику - максимальний розмір потенційних втрат не перевищує запланованого прибутку;
 • o зона критичного ризику - максимальний розмір потенційних втрат не перевищує запланованого доходу;
 • o зона припустимого ризик - максимальний розмір потенційних втрат не перевищує власний капітал;
 • o зона катастрофічного ризику - максимальний розмір потенційних втрат перевищує власний капітал.

Розглянемо додаткові класифікації ризику за десятьма наступними ознаками.

 • 1. Залежно від характеру факторів, що обумовлюють ризик
 • o економічний ризик, виникнення якого обумовлено дією економічних факторів макро- та мікроекономічного характеру;
 • o політичний ризик, що виникає внаслідок різних політичних подій, які негативно впливають на підприємницьку діяльність;
 • o соціальний ризик, пов'язаний з впливом громадських рухів та соціальних програм на умови проведення підприємницької діяльності;
 • o ризики, обумовлені дією інших факторів (природно-географічних, криміногенних тощо).
 • 2. Залежно від виду операцій, яким притаманний певний вид ризику
 • o операційний ризик, пов'язаний із здійсненням основної господарської діяльності підприємства (в торгівлі - закупкою та реалізацією товарів);
 • o фінансовий ризик, пов'язаний з проведенням операцій щодо формування та використання (розміщення) капіталу підприємства;
 • o інвестиційний ризик, який виникає у процесі здійснення підприємством інвестиційних проектів та програм.

Кожен з зазначених видів ризику носить комплексний характер і при потребі може бути дезагрегований за окремими господарськими операціями (підвидами ризику).

 • 3. Залежно від характеру та економічних наслідків ризикових подій
 • o чистий ризик, який може мати для підприємства тільки негативні наслідки у вигляді фінансових збитків та прогаяної вигоди;
 • o спекулятивний ризик, проявом якого для підприємства може бути як позитивний, так і негативний фінансовий результат. Цей вид ризику характерний для таких операцій підприємства, за якими в разі сприятливих обставин підприємство очікує отримати додатковий прибуток, свідомо йде на ризик для досягнення певної мети. Якщо ж обставини складаються не так, як очікувалось, підприємство може понести певні фінансові збитки. Як правило, спекулятивний ризик притаманний усім інноваціям підприємства (зміна асортименту чи профілю діяльності, відкриття філії, зміна каналів товаропостачання, здійснення фінансової інвестиції тощо).
 • 4. Залежно від характеру та місця виникнення ризикових подій
 • o систематичні (ринкові)
 • o несистематичні (специфічні).

Виникнення систематичного (ринкового) ризику пов'язане з глобальними змінами загальної макроекономічної та суспільне політичної ситуацій, що негативно впливають на діяльність усіх суб'єктів ринкових відносин. Фактором ризику в цьому разі виступає поглиблення загальноекономічної кризи або погіршення макроекономічної ситуації, глобальна зміна політичного курсу та економічної політики держави, погіршення кон'юнктури сегмента ринку, на якому працює підприємство, зростання інфляції тощо.

Слід зауважити, що виникнення цього виду ризику та ступінь його прояву не є наслідком діяльності конкретного підприємства, але підприємство мусить в обов'язковому порядку враховувати систематичний ризик при обґрунтуванні своєї економічної поведінки.

Несистематичний (специфічний) ризик притаманний діяльності конкретного торговельного підприємства і обумовлений характером та обставинами й проведення. Він пов'язаний з некваліфікованим керівництвом певним підприємством, нераціональною структурою його капіталу, помилками в проведенні окремих господарських операцій тощо. Цей вид ризику підприємство не тільки мусить враховувати в своїй діяльності, а й розробляти заходи щодо мінімізації його негативних наслідків.

 • 5. Залежно від масштабів ризикових подій
 • o глобальний
 • o локальний

Критерієм виділення цих груп ризиків служать масштаби ризикових подій. Прояв глобального ризику приводить до масштабних економічних наслідків, які охоплюють не одне підприємство, а галузь і навіть економіку країни чи регіону в цілому.

Локальні ризики обумовлюють відносно менші за розмірами економічні наслідки, що негативно впливають на діяльність одного підприємства або окремого напрямку його діяльності.

 • 6. Залежно від терміну дії
 • o постійні
 • o тимчасові

Постійні ризики завжди супроводжують підприємницьку діяльність і обумовлені її природою. На конкретних етапах діяльності підприємства або при певних макро- та мікроекономічних змінах постійні ризики доповнюються тимчасовими ризиками, які мають місце тільки протягом певного часу або є специфічні для даного макроекономічного моменту.

 • 7. Залежно від характеру та систематичності прояву ризику в діяльності конкретного підприємства
 • o статистичний
 • o нестатистичний

Статистичними прийнято називати такі види ризиків, які постійно обумовлюють певні збитки підприємства. Ризикові події за цими видами ризиків носять не тільки ймовірний характер, а реально зафіксовані. Відносно їх розмірів та частоти виникнення можна зібрати статистичні дані, а отже і прогнозувати наслідки цих ризиків для даного підприємства.

Нестатистичними є ризики, які за певних об'єктивних та суб'єктивних обставин ще не виявили себе певними ризиковими подіями, але вірогідність їх виникнення існує об'єктивно. Так, якщо на підприємстві протягом досить певного часу не мали місця збитки у процесі перевезення товарів або під час їх продажу, це не може бути індикатором відсутності цих ризиків взагалі. Така позитивна ситуація може мати випадковий характер або бути результатом певних управлінських дій керівництва по контролю за цими ризиками для недопущення їх прояву.

 • 8. Залежно від можливості управління ризиками з боку підприємства
 • o ризики, якими можна керувати (прогнозувати виникнення, розробляти та реалізовувати заходи щодо мінімізації наслідків);
 • o ризики, що не піддаються управлінню з боку підприємства

До останньої групи належать таки види ризиків, які виникають стихійно, мають глобальний ризиковий характер і не залежать від діяльності підприємства.

Прикладом ризиків, які не піддаються управлінню з боку підприємства є політичний, криміногенний та екологічний ризики, серед економічних - ризик законодавчих змін, ризик макроекономічної кризи та подібні ризики, у разі виникнення яких підприємство ніяк не може захистити свої інтереси.

 • 9. Залежно від економічних наслідків ризикових подій, які обумовлені певним видом ризику
 • o реальні або бухгалтерські ризики, за якими ризикові події призводять до реальної втрати частини майна підприємства;
 • o економічні ризики (або ризики втраченої вигоди), наслідком виникнення яких є повне або часткове неотримання підприємством доходу (прибутку), який очікувався.

Так, ризик втрати товарно-матеріальних цінностей у процесі їх транспортування є реальним, оскільки призводить до втрати цінностей, які транспортуються. Внаслідок ризикової події підприємство втрачає частину обігових коштів, які були авансовані.

Кредитний ризик, тобто ризик погіршення умов видачі кредитів, відноситься до групи економічних ризиків, оскільки його наслідком для підприємства є збільшення витрат обігу (по статті відсотки за кредит), і відповідно зменшення розмірів очікуваного прибутку.

Багато підприємницьких ризиків мають подвійні наслідки, тобто призводять як до бухгалтерських, так і до економічних втрат. Так, інвестиційний ризик може призвести не лише до неповернення суми інвестиційних ресурсів підприємства (бухгалтерський наслідок), а й до неотримання доходу з інвестиційної діяльності, який очікувався (економічний наслідок).

 • 10. Залежно від розмірів втрат від ризикових подій
 • o припустимий, найгіршим наслідком якого є зменшення прибутку підприємства;
 • o критичний, наслідком виникнення якого є отримання збитків від поточної господарської діяльності;
 • o недопустимий, при якому виникнення ризикових подій призводить до втрати частини власного капіталу підприємства;
 • o катастрофічний, обсяги збитків в разі виникнення якого перевищують власні кошти підприємства, а отже, можуть бути компенсовані лише за рахунок зовнішніх джерел (позик або відшкодування ризику зовнішніми страхувальниками).

Розглянуті вище класифікаційні ознаки підприємницьких ризиків не є вичерпаними і охоплюють лише найважливіші характеристики їх прояву. Ризики можна розділити і на такі групи:

 • o економічний ризик - це ризик втрати конкурентної позиції підприємства внаслідок не передбачуваних змін в економічному оточенні фірми, наприклад, зростання цін на енергоносії, зростання процентних ставок за кредити;
 • o політичний ризик - ризик понесення збитків або зниження прибули внаслідок змін у державній політиці;
 • o виробничий ризик - ризик невиконання планованих обсягів робіт або збільшення витрат, обумовлені такими подіями, як аварії та збої устаткування;
 • o фінансовий ризик - ризик, пов'язаний із здійсненням операцій з фінансовими активами.

Підводячи підсумки класифікації ризику в управлінні можна констатувати, що запропонована класифікація є інструментом дослідження проблем ризику в управлінні, побудови на цій основі відповідних механізмів їх вирішення та розробки практичних рекомендацій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші