Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Філософія arrow Філософія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю

 • 1. Що таке творчість?
 • 2. Що таке пізнання? Якою є його структура?
 • 3. Якому філософу належить заслуга постановки гносеології в центр філософського дослідження?
 • 4. Назвіть історичні віхи філософського вчення про пізнання.
 • 5. Які ідеї в галузі гносеології розробляли Ф. Бекон і Р. Декарт?
 • 6. Які проблеми в пізнавальному процесі зумовлені співвідношенням знань і віри, об'єкта пізнання і знання, об'єкта і суб'єкта пізнання, суб'єкта пізнання і знання?
 • 7. Як класифікуються пізнавальні здібності суб'єктів пізнання?
 • 8. На базі яких принципів гносеологія вирішує свої завдання?
 • 9. Сформулюйте вимоги принципу об'єктивності до пізнавального процесу.
 • 10. Назвіть функції практики в пізнавальному процесі.
 • 11. Сформулюйте поняття "метод", "методика", "методологія".
 • 12. Що таке вивчення об'єкта за допомогою методу матеріалістичної діалектики?
 • 13. Як класифікуються методи наукового пізнання?
 • 14. Назвіть особливості наукового пізнання.
 • 15. Які загальнонаукові методи використовуються на емпіричному рівні пізнання?
 • 16. Які загальнонаукові методи пізнання використовуються в теоретичному пізнанні?
 • 17. Які загальнонаукові методи використовуються в емпіричному і теоретичному пізнанні?
 • 18. Які методи пізнання відповідають різним рівням методології?
 • 19. В яких формах здійснюється наукове пізнання?
 • 20. У чому полягає абсолютність і відносність практики як критерію істини?
 • 21. За допомогою яких механізмів людина реалізує пізнавальну діяльність?
 • 22. В яких формах функціонує чуттєве пізнання?
 • 23. В яких формах функціонує логічне пізнання?
 • 24. У чому сутність єдності чуттєвого і логічного пізнання?
 • 25. Який сенс міститься в поняттях "раціоналізм", "емпіризм", "сенсуалізм"?
 • 26. Чому теорія пізнання є водночас логікою і діалектикою гносеології?
 • 27. Що таке істина?
 • 28. Якою є діалектика понять "об'єктивна істина", "абсолютна істина", "відносна істина"?
 • 29. Який зміст має поняття "практика"?
 • 30. Що таке творчість?
 • 31. Які ознаки характеризують творчу діяльність людей?
 • 32. Назвіть форми реалізації творчої діяльності.
 • 33. Чим відрізняються предметно-практичний і духовно-практичний види творчості?
 • 34. Назвіть етапи, за якими здійснюється творча діяльність.
 • 35. Розкрийте поняття терміна "передбачення".
 • 36. Розкрийте поняття терміна "прогнозування".
 • 37. За якими методами здійснюється прогнозування?
 • 38. Які види прогнозування ви знаєте?
 • 39. Яку роль у передбаченні і прогнозуванні відіграє інтуїція? Тести
 • 1. Оберіть варіант судження, правильного з позиції діалектичного стилю мислення:
  • а) "Одне і те ж у нас — живе і мертве, бадьоре і сонливе, молоде і старе. Адже це, змінившись, є те, і, навпаки, те, змінившись, е це" (Геракліт); б) "Якщо хтось каже неправду і сам стверджує, що обманює, то обманює він у цьому випадку чи каже правду?" (Епіменід); в) "Не погрожуй: це справа жінки" (Хілон).
 • 2. Визначте принципи пізнання з таких суджень:
  • а) "Я знаю, що я нічого не знаю" (Сократ); б) "Не будемо заперечувати всіляке знання на тій підставі, що деякі речі непізнані" (Дж. Локк); в) "...Будь-яка ідея — це образ предмета" (Гольбах).
 • 3. Оберіть правильну відповідь на запитання: "Яка властивість свідомості акцентована у судженні про те, що свідомість не тільки відображає світ, а й впливає на нього":
  • а) раціональність; б) загальність; в) необхідність; г) активність; д) суб'єктивність?
 • 4. Які принципи належать до принципів пізнання:
  • а) принцип об'єктивності; б) принцип пізнаванності; в) принцип відображення; г) принцип творчої активності; д) принцип примата віри над знаннями; е) принцип практики як основи пізнання та його кінцевого результату; ж) принцип непізнаванності?
 • 5. Практика — цс:
  • а) вся перетворювальна діяльність людей; б) чуттєвий досвід; в) відповідність ідей дійсності; г) промисел Божий.
 • 6. Який з "механізмів" пізнання, створених філософією, має наукову обґрунтованість:
  • а) пізнання — процес проникнення атомів речей крізь пори тіла людини (Демокріт); б) пізнання — процес відображення дійсності у свідомості людини (Л. Фейербах); в) пізнання — процес пригадування душею людини того, що їй було відомо у минулому (Платон)?
 • 7. Душа людини — це:
  • а) її свідомість; б) Боже творіння; в) комплекс легких атомів.
 • 8. Згідно з вченням Арістотеля, людина має душу:
  • а) рослинну; б) тваринну; в) біологічну; г) соціальну; д) розумну.
 • 0 9. Згідно з вченням Ф. Бекона, помилки у мисленні людини — це:
  • а) "примари роду"; б) "примари печери"; в) "примари ринку"; г) "примари театру"; д) "примари культури"; е) усі відповіді правильні.
 • 10. Правилами загальнонаукового методу "раціоналістичної дедукції" Р. Декарта є:
  • а) вважати істинним лише те, що з очевидністю пізнається таким, що уявляється розуму ясно і чітко; б) розділяти утруднення па стільки частин, на скільки можливо і потрібно для кращого їх вирішення; в) мати на увазі те, що критерієм істини є реальна практика; г) мислити по порядку, починаючи з предметів найпростіших, і підніматися потроху, наче сходинками, до більш складних; д) робити повсюди настільки повні переліки і такі загальні огляди, щоб бути впевненим, що нічого не проминув; е) кожний предмет розглядати як єдність кількісних та якісних властивостей.
 • 11. Формула процесу пізнання: "Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики — такий діалектичний шлях пізнання дійсності". Оберіть варіанти правильних відповідей щодо форм живого споглядання:
  • а) відчуття; б) сприйняття; в) поняття; г) уявлення; д) судження.
 • 12. Формами абстрактного мислення є:
  • а) умовивід; б) сприйняття; в) поняття; г) відчуття; д) судження.
 • 13. Формою чуттєвого пізнання е:
  • а) сприйняття; б) уявлення; в) переконання; г) відчуття.
 • 14. Істина — це:
  • а) результат угоди між вченими; б) відповідність знання дійсності; в) очевидне і ясне знання; г) корисне знання; д) Божий дар.
 • 15. Чи тотожний зміст категорій "пізнання" і "відображення":
  • а) так, тому що пізнання порівнюється з відображенням; б) ні, тому що не будь-яке пізнання є відображенням (наприклад" У творчому процесі); в) ні, тому що не будь-яке відображення є пізнанням?
 • 16. Істина є феноменом:
  • а) суб'єктивним; б) об'єктивним; в) конвенціональним; г) позадосвідним.
 • 17. Істину характеризує:
  • а) абстрактність; б) конкретність; в) божественність.
 • 18. Встановіть відповідність між поняттями "вид пізнання" і "форма пізнання":
  • а) чуттєве пізнання; 1) судження;
  • б) логічне пізнання. 2) поняття;
 • 3) відчуття;
 • 4) сприйняття;
 • 5) умовивід; 6)уявлення.
 • 19. Критерієм істини є:
  • а) користь; б) задоволення; в) практика; г) згода багатьох людей.
 • 20. Методом відокремлення однієї ознаки предмета від інших є: а) абстрагування; б) узагальнення; в) індукція.
 • 21. Основним методом у релігійному світогляді є:
  • а) софістичний; б) догматичний; в) еклектичний; г) діалектичний.
 • 22. Навмисне поєднання несумісних ознак предмета є характерним для методу:
  • а) метафізичного; б) релятивістського; в) догматичного; г) еклектичного.
 • 23. Вимогам діалектичного методу відповідають такі судження:
  • а) незмінність у бутті; б) розвиток дійсності і загальні зв'язки у ній; в) у дійсності змінюються тільки кількісні властивості; г) для знання потрібно брати все правильне з різних джерел.
 • 24. На емпіричному рівні пізнання використовуються, як правило, такі загальнонаукові методи пізнання:
  • а) спостереження; б) індукція і дедукція; в) експеримент; г) аналізі синтез; д) порівняння.
 • 25. На теоретичному рівні наукового пізнання використовуються, як правило, такі загальнонаукові методи:
  • а) аналіз і синтез; б) формалізація; в) індукція і дедукція; г) ідеалізація; д) рух думки від абстрактного до конкретного.
 • 26. На теоретичному і емпіричному рівнях пізнання використовуються такі загальнонаукові методи:
  • а) пояснення; б) аналіз і синтез; в) абстрагування; г) опис; д) індукція і дедукція; е) моделювання.
 • 27. Доповніть твердження, вписавши одне слово щодо форм розвитку наукового знання:
  • а) науковий факт; б)_; в) гіпотеза; г) концепція; д) теорія.
 • 28. Виберіть варіант правильної відповіді:
  • а) проблема — це відсутність у людини грошей; б) проблема — це парадокси; в) проблема — це знання про незнання; г) проблема — це ситуація, коли люди не розуміють одне одного.
 • 29. Встановіть відповідність: "метод пізнання — характеристика":
  • а) аналіз; 1) поділ об'єктів на групи;
  • б) синтез; 2) розчленовування цілого на частини;
  • в) класифікація; 3) об'єднання окремих частин об'єкта в єдине

ціле.

 • 30. Встановіть відповідність: "метод пізнання — характеристика":
  • а) опис; 1) дослідження поводження об'єкта;
  • б) вимір; 2) фіксація відомостей про об'єкт;
  • в) спостереження. 3) порівняння об'єкта з еталоном.
 • 31. Доповніть твердженням про класифікацію методів пізнання:
  • а) методи емпіричного пізнання; б) методи теоретичного пізнання; в)_.
 • 32. Сутність творчості — це:
  • а) створення нового на основі знань; б) створення нового на основі магії; в) створення нового на основі релігійної віри; г) створення нового на основі несвідомого.
 • 33. Формами функціонування духовно-практичної творчості є:
  • а) філософія; б) теософія; в) наука; г) релігія; д) культура; е) телекінез; ж) м антика.
 • 34. Сутність передбачення — це:
  • а) форма активності свідомості; б) вияв особливих здібностей екстрасенсів, чаклунів та знахарів; в) розуміння майбутнього на основі знання минулого та сучасного; г) вияв волюнтаризму окремих суспільних лідерів.
 • 35. Встановіть відповідність "рівень пізнання — характеристика":
  • а) теоретичний рівень; 1) аксіоматизація;
  • б) емпіричний рівень; 2) спостереження;
  • в) універсальний рівень. 3) аналіз;
 • 4) формалізація;
 • 5) індукція;
 • 6) вимір;
 • 7) узагальнення.
 • 36. Встановіть відповідність "наука — характеристика":
  • а) паука; 1) основа наукових знань про природу;
  • б) природознавство; 2) частина культури суспільства;
  • в) фізика; 3) сукупність наукових знань про

природу.

 • 37. Встановіть відповідність "функції науки — характеристика":
  • а) світоглядна; 1) пророкування нових відкриттів;
  • б) систематизуюча; 2) застосування на практиці;
  • в) пояснювальна; 3) виявлення істотних властивостей;
  • г) прогностична; 4) виклад сутності та причин розвитку;
  • д) виробничо-практична; 5) раціоналізація ставлення до дійсності;
  • е) пізнавальна; 6) поділ за класами і розділами.
 • 38. Встановіть відповідність "метод — характеристика":
  • а) абстрагування; 1) уявне відволікання

від несуттєвих властивостей предметів;

 • б) ідеалізація; 2) багаторазова досвідна перевірка даних;
 • в) верифікація. 3) уявне відволікання від реальних

властивостей предметів.

 • 39. Установіть відповідність "вид моделювання — модель":
  • а) предметне моделювання; 1) алгоритм функціонування

предмета;

б) знакове моделювання; 2) аналоги знаків і операції

з ними;

в) уявне моделювання; 3) геометричні, фізичні,

динамічні чи функціональні характеристики предмета;

 • г) комп'ютерне моделювання. 4) схеми, креслення, формули.
 • 40. Встановіть відповідність "метод — характеристика":
  • а) аналіз; 1) перехід від загальних посилок до окремих

результатів;

 • б) індукція; 2) розчленування предмета на частини;
 • в) синтез; 3) з'єднання різних елементів у єдине ціле;
 • г) дедукція. 4) узагальнення даних спостереження.
 • 41. Вкажіть порядок зміни понять у міру зменшення їхнього логічного обсягу:
  • а) наукова теорія; б) еволюційна теорія Ч. Дарвіна; в) теорія.
 • 42. Встановіть послідовність ступенів розвитку наукового знання: а) аналіз природи; б) споглядання природи; в) синтез цілісної картини природи.
 • 43. Тлумачення явищ дійсності, що існують як промисел Божий, для виконання заздалегідь передбачених цілей — це:
  • а) класицизм; б) телеологізм; в) детермінізм.

Модуль 4

СВІТ ЛЮДИНИ І ЛЮДИНА У СВІТІ

Самостійно людина б не вижила. Все, чого вона потребує, вона отримує завдяки суспільству.

Ібн-Сіна

Уважно вивчивши історію розвитку світової філософської думки і філософії в Україні, філософську онтологію, гносеологію і логіку наукового пізнання, студенти мають можливість глибоко і змістовно засвоїти основні положення соціальної філософії — фундаментального розділу філософського знання. її об'єктом є природа і сутність людини, суспільства, системи їх взаємовідносин; предметом — соціально-історична свідомість, сукупність суспільних відносин і об'єктивні закони їх розвитку, діалектика об'єктивного у суспільному русі, рушійні сили і суб'єкти соціального прогресу, процес соціалізації особи, духовне життя людини і суспільства, цінності та ціннісні орієнтації людей, проблеми і перспективи розвитку сучасної культури і цивілізації. Соціальна філософія досліджує особливості формування і відтворення суспільних відносин і суб'єктів діяльності у ринковій економіці макро- і мікрорівнів, у політиці, в історії держави і права, у моралі, релігії, естетиці, у філософії та науці, в усьому духовному житті населення. Розвиток матеріального і духовного виробництва як цілісності і кожного з його компонентів вона розглядає залежно від ступеня свободи формування та функціонування у країні різних форм власності, а також установлених правил менеджменту і маркетингу.

Об'єкт і предмет соціальної філософії вивчаються разом з: історією країни, соціологією, політичною економією, політологією, культурологією, психологією, іншими галузями гуманітарного знання. її методологічною базою є матеріалістична діалектика та вся сукупність методів і форм наукового пізнання. Тобто інтегрована екстраполяція на соціум досягнень онтології, гносеології, методології та логіки. Підсумком вивчення програми соціальної філософії має стати формування у студентів зрілих і науково обґрунтованих світоглядних позицій, ціннісних орієнтацій і життєвих планів з найактуальніших у паш час питань людського буття, сенсу життя людини, її діяльності в конкретно-історичних умовах сучасної України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші