Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстрація банків та ліцензування банківської діяльності

Реєстрація банків здійснюється Національним банком шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи. Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

Банк набуває статусу спеціалізованого банку (крім ощадного) у разі, якщо понад 50 % його активів в активами одного типу:

 • o для інвестиційного банку - емісія та розміщення цінних паперів, що здійснюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів;
 • o для іпотечного банку - активи, розміщені під заставу землі чи нерухомого майна;
 • o для розрахункового (клірингового) банку - активи, що розміщуються на клірингових рахунках.

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо понад 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України після отримання позитивного висновку Національного банку про намір заснування державного банку, який надається на підставі отриманої інформації про:

 • o розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, строки та джерела формування, що підтверджуються в тому числі Законом України "Про Державний бюджет України" відповідною статтею витрат;
 • o перелік банківських та інших операцій;
 • o бізнес-план, що визначає види діяльності, які державний банк планує здійснювати в поточному році, з обґрунтуванням їх економічного ефекту;
 • o стратегію банку на наступні три роки. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи,

резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь (об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації).

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

Національний банк встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу банку тільки на час створення і реєстрації банків для забезпечення стабільної діяльності банку та виконання ним банківських операцій.

Формування та збільшення статутного капіталу банку можуть здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахування сум іноземної вільно конвертованої валюти, внесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату підписання установчого договору про створення банку, а в разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу або на дату прийняття рішення про перетворення банку на банк з іноземним капіталом (якщо набуття банком статусу банку з іноземним капіталом проводиться без збільшення статутного капіталу банку). Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними та фізичними особами у безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі.

Статутний капітал банку не повинен формуватися за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо вони мають інше цільове призначення, а також банківські метали.

Розподіл прибутку з метою збільшення статутного капіталу може здійснюватися шляхом нарахування дивідендів учасникам банку та прийняття ними рішень про їх направлення до статутного капіталу.

Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали один одного та в статутні капітали їх учасників.

Кошти для формування статутного капіталу новостворюваного банку акумулюються учасниками банку на накопичувальному рахунку, що відкривається в територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Для цього в тижневий строк з дати подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку.

Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку такі документи:

 • o заяву про реєстрацію банку;
 • o установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений відбитком їх печатки. Для реєстрації державного та кооперативного банків установчий договір не подається. Підписи фізичних осіб - засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку;
 • o статут банку;
 • o рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або постанову уряду про створення державного банку;
 • o бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати, на найближчий рік і стратегію діяльності на найближчі три роки згідно зі встановленими НБУ вимогами;
 • o інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку. У разі, коли засновником банку є юридична особа, надається інформація про членів ради директорів та осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі;
 • o бухгалтерську та фінансову звітність за останні чотири звітні періоди (квартали) - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть істотну участь у банку;
 • o відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;
 • o фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали);
 • o копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстрацію банку;
 • o нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;
 • o копії звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства;
 • o відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку в місячний строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

 • o загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність учасників банку і ділову репутацію учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на накопичувальний рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним учасником у передбачених законом розмірах;
 • o наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла (перевіряється на місці);
 • o ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної ради банку; голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;
 • o професійну придатність голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;
 • o відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства України.

Документи для реєстрації банку розглядаються відповідним підрозділом банківського нагляду НБУ та, в разі потреби, іншими департаментами і подаються до Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку (далі - Комісія Національного банку).

Реєстрація банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваженій особі банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку за підписом директора департаменту банківського нагляду з доданням статуту зареєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом заступника голови і відбитком печатки Національного банку (статут банку повинен бути прошитим і засвідченим на звороті відбитком печатки Управління справами Національного банку). Територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням банку також надсилається інформація про рішення Комісії НБУ щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади голови, його засновників та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників.

Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше наступного дня після відкриття з накопичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку в разі:

 • o порушення порядку створення банку;
 • o невідповідності установчих документів, потрібних для реєстрації банку, чинному законодавству України;
 • o подання неповного пакета документів або невідповідності поданого пакета вимогам чинного законодавства України, зокрема нормативно-правовим актам Національного банку;

■ незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які мають істотну участь у банку;

 • o відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного з власників істотної участі в банку;
 • o професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови та/або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера банку.

Банки можуть також створювати банківські об'єднання за таких умов:

 • а) мінімальний розмір статутного капіталу для материнського банку банківської холдингової групи - 5 млн євро за офіційним курсом грошової одиниці, визначеним Національним банком на день подання документів на отримання згоди Національного банку;
 • б) строк роботи материнського банку холдингової групи - не менше ніж один рік;
 • в) дотримання банками - учасниками об'єднання (далі - банки-учасники) економічних нормативів і вимог щодо формування резервів на покриття можливих збитків від активних операцій та інших обов'язкових резервів протягом року, що передує їх зверненню до Національного банку про створення об'єднання;
 • г) стабільна беззбиткова діяльність банків-учасників протягом року, що передує їх зверненню до Національного банку.

Рівень регулятивного капіталу банків-учасників має відповідати вимогам, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку.

Для отримання попередньої згоди на створення об'єднання його уповноважена особа подає до Національного банку такі документи:

 • o заяву-клопотання про отримання згоди на створення об'єднання;
 • o рішення про створення об'єднання, оформлене протоколом загальних зборів учасників об'єднання;
 • o перелік засновників, акціонерів об'єднання та основні засади його створення і діяльності;
 • o перелік централізованих функцій, що планує виконувати об'єднання;
 • o бізнес-план, що має містити перелік операцій, які планує здійснювати об'єднання в поточному році, та стратегію діяльності на наступні три роки, економічне обґрунтування і мету його створення, дані про управлінську та організаційну структуру;
 • o інформацію про розмір статутного капіталу об'єднання, джерела та строки його формування;
 • o інформацію про голову правління (ради директорів) та головного бухгалтера об'єднання;
 • o письмове підтвердження територіального управління, структурних підрозділів Національного банку про відсутність порушень банками-учасниками вимог чинного законодавства України та його згоду на участь цих банків у створенні об'єднання;
 • o відповідні документи Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством, про згоду на створення об'єднання.

При створенні об'єднання з іноземним капіталом уповноважена особа має подати такі документи:

 • а) клопотання від імені юридичної особи банку - нерезидента або правління банку (ради директорів), оформлене на фірмовому бланку;
 • б) витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, в якій офіційно зареєстрований головний офіс іноземного учасника;
 • в) повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю свого банку-учасника та його згоду на участь цього банку-учасника в створенні об'єднання на території України;
 • г) фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) іноземного учасника за останній звітний період (рік);
 • д) висновок аудиторської фірми (аудитора) про фінансовий стан банку-учасника та його можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу об'єднання за рахунок власного капіталу. Мінімальний розмір статутного капіталу (сплачений та зареєстрований капітал на час реєстрації банківської корпорації) не може бути менше ніж 5 млн евро. Формування і збільшення статутного капіталу об'єднання може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків його учасників.

Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання ліцензії Національного банку України.

Ліцензування - це порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

Національний банк України видає банкам ліцензію на здійснення таких банківських операцій:

 • o приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 • o відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків- кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів із цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 • o розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

За наявності банківської ліцензії банки мають право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:

 • o надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 • o придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
 • o лізинг;
 • o послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів;
 • o випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 • o випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 • o надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Низку операцій банки мають право здійснювати тільки за умови отримання письмового дозволу Національного банку України (за наявності банківської ліцензії). До таких операцій належать:

 • 1. Операції з валютними цінностями:
  • o неторговельні операції з валютними цінностями;
  • o ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
  • o ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
  • o ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
  • o відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  • o відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ним;
  • o залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
  • o залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
  • o операції з банківськими металами на валютному ринку України;
  • o операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
  • o інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
 • 2. Емісія власних цінних паперів.
 • 3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
 • 4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).
 • 5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
 • 6. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
 • 7. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
 • 8. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
  • - з інструментами грошового ринку;
  • - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  • - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
 • 9. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
 • 10. Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:
  • o депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
  • o діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Національний банк України видає новоствореному банку ліцензію на здійснення банківських операцій у разі дотримання ним таких обов'язкових умов:

 • o на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської ліцензії зареєстрований підписний капітал банку повинен бути повністю сплачений;
 • o наявність як мінімум трьох керівних осіб банку високого професійного рівня (голова Правління, його заступники, головний бухгалтер та його заступник, члени Правління) та керівників структурних підрозділів, кандидатури яких відповідають кваліфікаційним вимогам;
 • o наявність приміщення, технічні вимоги до нього та вимоги до організації охорони;
 • o наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банківські операції, та підрозділу внутрішнього аудиту;
 • o забезпеченість необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України, для здійснення І обліку банківських операцій та складання щоденного балансового звіту банку;
 • o відповідність приміщення банку вимогам Національного банку України, наявність документа на право власності на приміщення або угоди на оренду приміщення з його власником строком не менше б років, а також інші документи.

У разі створення нового комерційного банку внаслідок реорганізації банку, що мав ліцензію на здійснення певних банківських операцій, Правління Національного банку України, враховуючи досвід роботи, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови для здійснення банківських операцій, може прийняти рішення про видачу такому банку ліцензії на здійснення банківських операцій у національній та іноземній валютах у межах ліцензії банку, що реорганізувався, не враховуючи при цьому вимоги щодо строку функціонування банку.

У разі створення комерційного банку зі стовідсотковою участю іноземного капіталу Правління Національного банку України, враховуючи досвід роботи, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови для здійснення банківських операцій, може прийняти рішення щодо видачі такому банку ліцензії на здійснення банківських операцій у національній та іноземній валютах, не враховуючи при цьому вимоги щодо строку функціонування банку.

Національний банк України приймає рішення про розширення ліцензії на здійснення банківських операцій діючому банку в разі дотримання ним обов'язкових умов:

 • o статутний капітал діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не меншому за встановлений Національним банком України. Розмір капіталу діючого банку повинен бути не меншим за встановлений Національним банком України і повинен перевищувати розмір зареєстрованого фактично сплаченого статутного капіталу банку;
 • o безперервне формування резервного фонду банку: в міру витрачання коштів резервного фонду відрахування до нього поновлюються до досягнення розміру, встановленого статутом банку;
 • o дотримання банком економічних нормативів та мінімальних обов'язкових резервів протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України щодо розширення ліцензії;
 • o стабільна беззбиткова діяльність банку протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України;
 • o стан кредитного портфеля банку не повинен загрожувати інтересам його кредиторів та вкладників (сума сумнівних та безнадійних щодо повернення кредитів не повинна перевищувати розмір фактично сформованого резерву на покриття можливих втрат за позиками банку);
 • o наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про діяльність банку за звітний рік, що передує зверненню банку до Національного банку України;
 • o відсутність письмово підтверджених порушень банком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку протягом півріччя, що передує зверненню банку до Національного банку України з клопотанням про розширення ліцензії.

Філії комерційних банків мають право здійснювати банківські операції згідно з Положенням про філію та за умови видачі комерційним банком - юридичною особою дозволу на

здійснення визначених банківських операцій. Філії комерційних банків здійснюють банківські операції відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. Філія комерційного банку має право почати здійснення банківських операцій з дати погодження територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії дозволу на здійснення банківських операцій, виданого їй комерційним банком - юридичною особою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>