Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна

Статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Фонду державного майна України визначає Закон „Про Фонд державного майна України" від 9.12.2011 року № 4107-УІ. Згідно з Законом Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна; управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України. Діяльність Фонду спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності.

Фонд державного майна наділений такими повноваженнями:

 • 1) у сфері приватизації державного майна:
  • - розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує виконання державних програм приватизації;
  • - бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;
  • - здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
  • - здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації;
  • - здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;
  • - вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;
  • - здійснює контроль щодо своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;
 • 2) у сфері управління корпоративними правами держави:
  • - здійснює управління та проводить аналіз ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління;
  • - проводить моніторинг фінансово-економічних показників діяльності господарських товариств, які належать до сфери його управління;
  • - виступає засновником державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств;
  • - сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку;
 • 3) у сфері оренди державного майна:
  • - виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності;
  • - здійснює контроль за надходженням до державного бюджету плати за оренду державного майна;
  • - проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом державного майна України, а також нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником; укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна);
  • - здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств
 • 4) у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:
  • - здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
  • - контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;
  • - контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; - професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна, у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування у процесі приватизації та оренди державного майна; - сприяє створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності. Фонд державного майна України здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.
  • - здійснює повноваження власника земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
  • - забезпечує відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, є його розпорядником;
  • - приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управління;
  • - здійснює управління підприємствами та організаціями, заснованими на державній власності, що перебувають у сфері його управління;
  • - проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до його компетенції тощо.

До Фонду зараховуються кошти, одержані від продажу державного майна та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, а саме:

 • - від покупців за подання заяви на приватизацію;
 • - реєстраційний збір за реєстрацію покупців на участь в аукціоні, конкурсі;
 • - суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації;
 • - надходження від продажу патентів на право оренди приміщень;
 • - відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо.

Надходження від приватизації державного майна та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, належать до джерел фінансування державного бюджету (ст. 15 Бюджетного кодексу). Кошти від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності, а також від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них належать до джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст. 71 Кодексу).

Напрямки зарахування коштів, які надійшли від приватизації державного майна, а також інших надходжень, пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств1, визначаються законом про державний бюджет на відповідний рік.

Розподіл коштів, одержаних від приватизації державного (комунального) майна здійснюється згідно з вимогами закону про державний бюджет (рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік, закону "Про Державну програму приватизації" та інших законодавчих актів.

Перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого спільним наказом Державного казначейства та Фонду державного майна України від 19.11.2003 р. № 212/2057.

Для зарахування коштів, які надходять від приватизації державного майна, Фонду державного майна та органам приватизації в Казначействі України (центральний рівень) та головних управліннях казначейства, відкриваються два рахунки за балансовим рахунком 3718 "Рахунок для обліку коштів від приватизації майна" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів:

 • - на перший рахунок зараховуються у повному обсязі кошти, одержані від приватизації державного майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації;
 • - на другий - кошти, одержані від приватизації об'єктів комунальної власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.

Наступного дня після зарахування коштів на рахунки органів приватизації органи казначейства передають представникам Фонду державного майна виписки із зазначених рахунків та реєстр розрахункових документів до них.

На підставі платіжних доручень, підготовлених Фондом державного майна або органами приватизації і наданих органам казначейства упродовж трьох робочих днів після отримання виписки, кошти спрямовуються таким чином:

 • • кошти, одержані від приватизації державного майна, за вирахуванням податку на додану вартість, розподіляються за встановленими нормативами, затвердженими законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та перераховуються на рахунки, відкриті у Казначействі (центральний рівень) за балансовими рахунками 3231 "Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету" та 3232 "Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету". Аналітичні рахунки за вказаними балансовими рахунками відкриваються в розрізі територій та кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;
 • • кошти, одержані від приватизації об'єктів комунальної власності, за вирахуванням податку на додану вартість, перераховуються на рахунки з обліку доходів місцевих бюджетів, відкриті в органах казначейства за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Аналітичні рахунки за вказаним балансовим рахунком відкриваються в розрізі місцевих бюджетів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету;
 • • кошти, отримані як застава від покупців для участі в аукціоні, конкурсі, зараховуються на рахунки клієнтів, відкриті в головних управліннях казначейства за балансовим рахунком 3733 "Інші депозитні рахунки".

Кошти, які надходять від приватизації державного майна, обліковуються на рахунках:

 • - в органах казначейства - відкритих відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
 • - в органах приватизації - відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Не зараховуються до державного бюджету кошти, які надійшли відповідно до умов продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на конкурсній основі та у вигляді фінансових гарантій при наданні послуг у зв'язку з виконанням програми приватизації і які підлягають поверненню особам, що їх понесли.

Кошти, зараховані помилково, підлягають поверненню за рішеннями судових органів або перераховуються за призначенням на підставі розрахункових документів органів приватизації.

Остаточний розподіл коштів від приватизації та їх перерахування до загального та спеціального фондів бюджетів за звітний період (місяць) здійснюється до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Щомісяця, до 10 числа, наступного за звітним, Казначейство та Фонд державного майна України проводять звірки надходжень коштів від приватизації майна, результати яких відображаються в актах звірки, підписаних обома сторонами.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Фонду державного майна України здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Фонд Державного майна України та органи приватизації здійснюють видатки відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 року № 1407.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші