Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжбанківські об'єднання

На сучасному етапі існує велика кількість різноманітних міжбанківських об'єднань, утворення яких ґрунтується як на добровільному об'єднанні самостійних банків (злиття), так і на правах власності, контролю, централізованого управління, прямого підпорядкування і залежності (поглинання).

Головні представники міжбанківських об'єднань:

 • — асоціативного комерційного типу — консорціуми та картелі;
 • — корпоративного типу — концерни і трести.

Банківський консорціум — це тимчасове об'єднання на договірній основі кількох банків для спільного проведення кредитних, гарантійних або інших банківських операцій. Головною метою консорціуму є: збільшення обсягів операцій через концентрацію ресурсів, розподіл ризиків, що дає змогу обмежити втрати для кожного учасника консорціуму у випадку неплатежів позичальників.

Банківський картель — об'єднання великих банків, в основі якого міститься угода про розподіл сфер діяльності (узгодження та проведення єдиної політики при встановленні процентних ставок і виплати дивідендів, умов кредитування і под.).

Банківський концерн — монопольне об'єднання акціонерних банків, де великий банк (головне акціонерне товариство) володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних банків (дочірніх товариств), тим самим фактично встановлюючи фінансовий контроль за їх діяльністю.

Банківський трест — монопольне об'єднання банків, яке утворюється внаслідок об'єднання власності банків, що входять до його складу. При цьому останні втрачають юридичну, комерційну самостійність і підпорядковуються єдиному органові управління. На відміну від концерну, трест ґрунтується не на акціонерній, а на пайовій формі власності.

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

Забезпечення стійкості банківської системи залежить від аналізу фінансового стану банків. Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану комерційного банку є баланс і звіт про фінансові результати його діяльності.

Аналіз балансу дає комплексну характеристику діяльності банків на будь-яку дату. В ньому подана інформація про наявність власних коштів, зміни в структурі залучених коштів, складові активів та ін. На підставі балансу можна дійти висновків про стан ліквідності, дохідності, ймовірних перспектив розвитку банку.

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи і видатки банку (відображення фінансових потоків за певний період часу).

Забезпечення належного рівня ліквідності — одне з найважливіших завдань управління банком.

Ліквідність — здатність банку в будь-який момент виконувати зобов'язання перед вкладниками в грошовій формі на першу вимогу й на повну суму.

Нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків

Контроль за банківською діяльністю — це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення регулярного спостереження і періодичних перевірок фінансово-господарської діяльності, організації роботи банку та його підрозділів.

Головні цілі банківського контролю:

 • — захист акціонерів і вкладників кожного конкретного банку від некомпетентного управління та зловживань;
 • — підтримання стабільності на фінансовому ринку через попередження "системного ризику".

Система контролю за діяльністю комерційних банків охоплює:

 • — зовнішній контроль;
 • — державний контроль (НБУ, ДПА, правоохоронні органи);
 • — зовнішній аудит (незалежні аудиторські фірми);
 • — внутрішній контроль;
 • — внутрішній банківський аудит (ревізійні відділи банку);
 • — ревізійні комісії.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Що таке "кредитна система"? У чому полягає її необхідність?
 • 2. Назвіть причини виникнення банків.
 • 3. За якими принципами будується дворівнева банківська система?
 • 4. Яка структура сучасної банківської системи? Які основні ланки її утворюють?
 • 5. Яку роль відіграє центральний банк в економіці країни?
 • 6. Назвіть механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку.
 • 7. Охарактеризуйте функції центрального банку.
 • 8. Як трансформувались функції банків у зв'язку з побудовою ринкового господарства в Україні?
 • 9. Які функції виконують комерційні банки?
 • 10. Які особливості вияву функції центрального банку України в сучасних умовах?
 • 11. Чому виникла необхідність у нагляді центральних банків за діяльністю комерційних банків?
 • 12. Які форми та методи нагляду центральних банків за діяльністю комерційних банків Ви знаєте?
 • 13. Проаналізуйте структуру сучасного комерційного банку.
 • 14. Назвіть види парабанківських установ.
 • 15. Які спільні та відмінні риси діяльності парабанківських установ і комерційних банків?
 • 16. Розкажіть про функції парабанківських установ.
 • 17. Яку роль відіграють парабанківські інститути на фінансовому ринку?
 • 18. Що таке "міжбанківські об'єднання"?
 • 19. Чим відрізняються асоціативні й корпоративні банківські об'єднання?

Тести

 • 1. Кредитна система — це:
  • а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;
  • б) сукупність кредитних відносин у країні;
  • в) СКФІ, що здійснюють кредитування суб'єктів господарського життя;
  • г) сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

ґ) НБУ і система комерційних банків.

 • 2. Назвіть зайвий елемент у СКФІ:
  • а) страхові компанії;
  • б) пенсійні фонди;
  • в) лізингові компанії;
  • г) поштово-ощадні установи; ґ) фінансові компанії.
 • 3. Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні у цілком визначений історичний період:
  • а) СКФІ;
  • б) кредитна система;
  • в) банківська система;
  • г) об'єднання банків;

ґ) парабанківська система.


 • 4. Функції банківської системи:
  • а) контрольна;
  • б) перерозподільна;
  • в) стабілізаційна;
  • г) інформаційна;

ґ) трансформаційна.

 • 5. Проблеми банківської системи України:
  • а) відсутність законодавства;
  • б) від'ємні реальні процентні ставки;
  • в) нераціональна територіальна структура;
  • г) недостатня загальна кількість банків; ґ) низький рівень капіталізації банків;
  • д) втручання НБУ в управління слабкими банками.
 • 6. Основні функції ЦБ:
  • а) валютне регулювання;
  • б) емісійний центр;
  • в) виконавець державного бюджету;
  • г) банкір уряду;

ґ) державний скарбник.

 • 7. Які документи повинен подати КБ на реєстрацію:
  • а) заяву про реєстрацію, установчі документи, висновки аудиторської фірми, відомості про фахову придатність керівників;
  • б) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, висновки аудиторської фірми, відомості про фахову придатність керівників;
  • в) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, відомості про фахову придатність керівників;
  • г) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, висновки аудиторської фірми.
 • 8. За організаційно-правовою формою діяльності КБ поділяють на:
  • а) державні;
  • б) акціонерні;
  • в) приватні;
  • г) пайові;

ґ) кооперативні;

 • д) змішані.
 • 9. За формою власності КБ поділяють на:
  • а) державні;
  • б) акціонерні;
  • в) приватні;
  • г) пайові;

ґ) кооперативні;

 • д) змішані.
 • 10. Основні групи банківських операцій:
  • а) операції з ЦП;
  • б) власні операції;
  • в) кредитні операції;
  • г) депозитні операції;

ґ) банківські послуги;

 • д) традиційні операції;
 • е) пасивні;
 • е) трастові;
 • ж) активні;
 • з) валютні.
 • 11. Міжбанківські асоціативні об'єднання:
  • а) концерни;
  • б) спілки;
  • в) картелі;
  • г) трести;

ґ) консорціуми;

 • д) асоціації;
 • е) синдикати;
 • е) ліги;
 • ж) корпорації.
 • 12. Міжбанківські корпоративні об'єднання:
  • а) концерни;
  • б) спілки;
  • в) картелі;
  • г) трести;

ґ) консорціуми;

 • д) асоціації;
 • е) синдикати; є) ліги;
 • ж) корпорації.
 • 13. Характерні риси міжбанківських асоціативних об'єднань'.
 • а) добровільний характер членства на підставі спільності інтересів;
 • б) великий ступінь залежності та близькі зв'язки між учасниками;
 • в) вільний вибір організаційної форми об'єднання і вихід;
 • г) відсутність можливостей вибору партнерів;

ґ) делегування повноважень асоціативному об'єднанню;

 • д) демократичний характер управління;
 • е) великий ступінь централізації;

є) договірна форма організації відносин.

14. Характерні риси корпоративних об'єднань:

а) добровільний характер членства на підставі спільності інтересів;

б) великий ступінь залежності та близькі зв'язки між учасниками;

в) вільний вибір організаційної форми об'єднання і вихід;

г) відсутність можливостей вибору партнерів; ґ) делегування повноважень членів об'єднань;

 • д) демократичний характер управління;
 • е) великий ступінь централізації;

є) договірна форма організації відносин.

 • 15. Основні джерела інформації про стійкість банку: а) статистичний звіт;
 • б) звіт про фінансові результати;
 • в) звіт про прибутки та збитки;
 • г) баланс;

ґ) звіт про сплату податків.


 • 16. Причини порушення ліквідності КБ:
  • а) прорахунки в оцінці ризиків;
  • б) різкі зміни облікової ставки ЦБ;
  • в) форс-мажорні обставини;
  • г) порушення збалансованості активів і пасивів банку;

ґ) мала капіталізація банку.

 • 17. Суб'єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку:
  • а) відділ внутрішнього банківського аудиту;
  • б) незалежні аудиторські фірми;
  • в) НБУ;
  • г) ревізійні комісії; ґ) ДПА;
  • д) правоохоронні органи;
  • е) збори акціонерів (учасників).
 • 18. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:
  • а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;
  • б) підвищення норми обов'язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;
  • в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді: штрафу, підвищення норми обов'язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії;
 • 19. Проведення центральними банками політики "дешевих грошей" — це:
  • а) проведення ЦБ рестрикційної політики;
  • б) політика, спрямована на подорожчання кредиту;
  • в) політика, спрямована на зниження процентних ставок, норм обов'язкового резервування, купівлю державних цінних паперів.

Теми рефератів

 • 1. Поняття кредитної системи, її елементи.
 • 2. Кредитна система України та проблеми и розвитку.
 • 3. Банківська система України.
 • 4. Вплив центрального банку на формування грошової пропозиції й регулювання грошового обігу є України
 • 5. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку.
 • 6. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні,
 • 7. Забезпечення стійкості банківської системи.
 • 8. Небанківські фінансово-кредитні установи в України
 • 9. Центральні банки, їх походження, призначення і функцій.
 • 10. Комерційні банки, їх види та правові основи організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші