Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Дитяча психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

ПЛАН

 • 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку
 • 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником
 • 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника
 • 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному

віці

 • 2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят
 • 2.2. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
 • 2.3. Позаситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
 • 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток

дитини

Література

 • 1. Воспитание гуманних чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколи-енко, В. К. Котьгрло. - К.: Рад. школа,1987. - 174 с.
 • 2. Воспитание нравственньїх чувств у старших дошкольников / Под ред. А. М. Виноградовой. - М.: Просвещение, 1989. - 96 с.
 • 3. Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до семи лет. - М., 1992.
 • 4. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т. А. Репиной. - М.: Педагогика, 1987. - 190 с.
 • 5. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. - Минск: Народная асвета,1984. - 240 с.
 • 6. Кононко Е. Л. Чтобьі личность состоялась. - К.: Рад школа, 1991. - 221 с.
 • 7. Лисина М. И. Проблемь онтогенеза общения. - М.: Педагогика, 1986. - 144 с.
 • 8. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. -М.: Просвещение, 1990. - 160 с.
 • 9. Отношения между сверстниками в группе детского сада / Под

ред. Т. А. Репиной. - М., 1978.

 • 10. Приходько Ю. О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. - К.: Рад школа, 1987. - 126 с.
 • 11. Психология совместного труда / Под ред. Я. Л. Коломинского.
 • - Минск: Народная асвета, 1987. - 94 с.
 • 12. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А. Г. Рузской. - М.: Педагогика, 1989. - 216 с.
 • 13. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста. / Под ред. А. В . Запорожца, Я. З. Неверович. - М.: Педагогика,1986.
 • - 176 с.
 • 14. Репина Т. А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. - М.: Педагогика,1988. - 232 с.
 • 15. Смирнова Е.О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. - М.: Школа-Пресс 1997. - 383 с. - С. 211-223, 297-315.
 • 16. Субботский Е. В. Психология отношений партнерства у дошкольников. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 144 с.
 • 17. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. - М.: Изд. Центр "Академия",1997. - С. 107-115.
 • 18. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / Под ред. В. К. Котырло. - М.: Педагогика,1987 . - 142 с.

Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку

Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником

У системі взаємовідносин дитини з оточуючими можна виділити дві, важливі у виховному плані, лінії: дитина-дорослий, дитина-дитина.

Взаємовідносини дитина-дорослий мають провідне значення, виступають першоосновою всіх видів ставлення дитини до дійсності й джерелом її психічного розвитку.

Дорослий - носій зразків, норм, правил, прийнятих у суспільстві, його позиція характеризується словами: "старший, знаючий, авторитетний, вмілий". З віком у дитини виникає і чимдалі посилюються потреби у самостійності, творчості, самопізнанні реалізувати які він прагне з ровесником як рівним собі партнером.

На думку М.І.Лісіної, спілкування дитини з дорослим та з ровесником - різновиди єдиної комунікативної діяльності. Ці різновиди об'єднує предмет діяльності - інша людина, партнер дитини по спілкуванню, а також - продукт, яким виступає самопізнання й самооцінка через пізнання й оцінку партнера (і партнером) [119, с. 19].

Водночас дослідники спілкування між ровесниками у дошкільному віці А. Г. Рузська, Л. М. Царєгородцева, Л. Н. Галігузова, Н. І. Ганошенко, О. О. Смірнова, Д. Б. Годовікова, Н. Н. Авдєєва та ін. підкреслюють специфічну роль у загальному психічному розвиткові дитини її спілкування з однолітками порівняно із спілкуванням із дорослими. Контакти з однолітками відзначаються невимушеним і розкутим характером, яскравим емоційним забарвленням. Водночас ці контакти значно поступаються сфері спілкування з дорослими своєю змістовністю та глибиною особистісних відносин. На думку колективу психологів під керівництвом А. Г. Рузської, у спілкуванні з ровесником створюються умови, що забезпечують дитині самопізнання й самооцінку у тих видах діяльності, що відбуваються спільно з ровесником. Спілкування з рівним за статусом партнером створює сприятливі умови вільного виявлення творчих потенцій дитини в умовах відсутності обмежуючих настанов так контролю дорослих. Спілкування з ровесником стимулює розвиток ініціативності дошкільників [119, с. 200].

Інші дослідники звертають увагу на те, що у товаристві ровесників відбувається взаємовплив, а у спілкуванні з дорослим останній підпорядковує собі дитину, яка виступає виконавцем (К. Вокслер). Дошкільники рідше виявляють альтруїстичну поведінку щодо дорослого, менш агресивні та менш наполегливі у спробах спілкуватись з ним; а вимоги та протидію частіше адресують ровесникам (Р. Краснор, Б. Л. Вайтинг). Дослідження Є. В. Субботського свідчать, що ровесник сприяє формуванню критичного ставлення. Такої ж думки притримується Г. А. Цукерман.

У лабораторії дошкільного виховання Інституту психології ім. Г. С. Костюка у 80-х роках було проведено низку досліджень взаємин дошкільників, які показали їх необхідність при формуванні позитивної спрямованості на іншу людину, у розвитку гуманних почуттів та навичок гуманної поведінки (В. К. Котирло, С. Є. Кулачківська, С. О. Ладивір, Ю. О. Приходько).

Таким чином, спілкування з дорослим виступає важливим, але недостатнім фактором повноцінного, гармонійного розвитку особистості дошкільника. На його основі повинні розвиватись взаємовідносини дитини з ровесниками, які є необхідною умовою її готовності до шкільного навчання.

Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

Внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розвиток дошкільника найбільш помітний у п'ятьох сферах особистості: етичній, пізнавальній, самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці. Розглянемо вплив спілкування і спільної діяльності з ровесником на кожну з цих сфер.

 • 1) В етичному розвитку відбувається формування моральних уявлень, гуманного ставлення до інших, позитивної емоційної спрямованості на оточуючих, навичок співпраці й взаємодії з партнером, взаєморозуміння, співпереживання (В. К. Котирло, Ю. О. Приходько).
 • 2) Розвиток пізнавальної діяльності полягає:
  • а) у засвоєнні здатності до виділення різноманітних поглядів на певне явище чи об'єкт та узгодження цих поглядів між собою;
  • б) оволодінні логічними операціями заперечення, доведення, аргументації, переконування.
 • 3) У розвитку самосвідомості спілкування і спільна діяльність з ровесником становить неодмінну умову виникнення чимдалі адекватніших оцінок одноліток, а згодом і самооцінки, її когнітивного, емоційного та вольового компонентів.
 • 4) Розвиток творчості, самостійності, ініціативності відбувається за рахунок того, що діти самостійно налагоджують контакти між собою, визначають їх мету, організовують сюжетно-рольову гру, визначають сюжет та розподіляють ролі, підбирають замінники. Висувають власні ініціативи і приймають ініціативи інших. За відсутності заборон з боку дорослого діти мають можливість діяти на свій розсуд.
 • 5) Навички спілкування і спільної діяльності полягають у розвитку навичок соціальної перцепції, узгодження дітьми своїх думок і дій, розробки спільного плану, насамперед, у грі; здатності висловлювати співчуття, надавати взаємопідтримку, робити взаємооцінки; розподіляти іграшки.

ВИСНОВКИ про особливості спілкування дошкільника з ровесником:

 • - спілкування з дорослим виступає вирішальним, але недостатнім фактором повноцінного, гармонійного розвитку особистості дошкільника;
 • - спілкування з однолітками є необхідною умовою формування готовності до навчання у школі;
 • - взаємовідносини дитини з ровесниками значно відрізняються за своїми функціями, змістом, енергетикою від спілкування дитини з дорослими;
 • - внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розвиток дошкільника найбільш помітний в етичній, пізнавальній сферах особистості, у розвитку самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші