Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узагальнення податкової інформації у формах фінансової звітності

Недоліком форм фінансові звітності є те, що в них не наводиться розгорнута інформація про додатки і збори підприємства. Між тим, користувачам звітів вельми потрібна інформація про суми нарахувань по кожному з податків, суми сплат податків та стан заборгованості підприємства перед бюджетом, соціальними фондами. З цією метою пропонуємо ввести нову таблицю до Приміток до фінансової звітності підприємства - розділ "Податки, збори, внески" наступної форми (дод. А 4). Усі податки поділено на загальнодержавні, місцеві та єдиний соціальний внесок.

Форма являє собою своєрідну синтезовану сальдо-обігову відомість по рахунках фінансового обліку 64 та 65. Тим самим в однієї таблиці будуть відображені відносини з усіма державними органами щодо оподаткування. Форма передбачає розкриття: початкового та кінцевого сальдо заборгованості по кожному податку (збору, внеску), платником якого у звітному періоду виступало підприємство; суми нарахованого податку (кредитовий оборот рахунків), сплачені, зараховані суми (дебетовий оборот).

Постулати англомовного світу щодо досліджень в галузі обліку

Сучасна парадигма вітчизняної науки про бухгалтерський облік та аудит оперує такими поняттями як предмет, завдання, функції, класифікація, об'єкт, види, форми. На цьому наголошує переважна більшість вітчизняних дослідників з обліку та аудиту, зокрема, автори монографій останніх років Н Виговська [13], О. Петрук [84] та інші. З ними солідарні російські автори, які мають на меті аналогічну схему наукових досліджень. Наприклад, В. Кохановський виділяє чотири необхідні компоненти наукового пізнання: суб'єкт, об'єкт (предметна область), система методів і прийомів, специфічна мова [40] .

Такий підхід певною мірою притаманний і нашому дослідженню. Це положення, як справедливо зазначають С. Івахненков та А. Георгіаді, є відлунням традиційних підходів, характерних для радянської доби розвитку науки. Остання, у свою чергу, грунтується на марксистсько-ленінському світогляді, в основу якого покладено філософію діалектичного матеріалізму. Загально відомо, що діалектичний підхід бере свій початок із праць німецьких філософів Г. Гегеля, І. Канта. Зазначені автори стверджують, що за рубежем, зокрема, в англомовних країнах, праці І. Канта, Ф. Енгельса, К Маркса, а тим більше, В. Леніна, И. Сталіна відомі здебільше фахівцям з філософії і не розглядаються як основа наукового методу в інших науках [40, с. 50 ].

У зарубіжних джерелах марксистська філософія є лише одним з епістемологічних підходів, складовою так званої "критичної теорії", покликанням якої є дати людям зрозуміти себе і позбавити їх помилкових переконань [40, с. 51-52 ]. За дослідженнями С. Івахненкова та А. Георгіаді, в англомовній частині світу до концептуальних засад теорії бухгалтерського обліку та аудиту, визначених у працях американського теоретика у галузі обліку та аудиту Ч. Шандла, відносять п'ять елементів: 1) постулати; 2) теореми; 3)структура; 4) принципи; 5) стандарти. Зазначені компоненти включають в себе такий зміст.

Постулати - це необхідні базові твердження, фундаментальні поняття, припущення, які мають бути прийняті без доведення.

Теореми - це твердження, які можуть бути пояснені за допомогою постулатів.

Структура пояснює частини та їх взаємозв'язок у дисципліні (модель концепції).

Принципи - це узгодження, які зазвичай пов'язані з дисципліною і виступають як пояснення для практики. Вони є нормами, яких або дотримуються, або ні.

Стандарти необхідні для позначення якості процедур у певній дисципліні. Вони формуються у суспільстві різними соціальними силами і можуть бути чітко сформульовані або ні керівним органом, державою. [40, с. 49 ].

Зазначені елементи теоретичних досліджень грунтуються на іншій філософській основі, а саме на позитивізмі. В наведеній конструкції не має місця таким елементам досліджень як суб'єкт, предмет, об'єкт. Натомість теорії завжди розглядаються з погляду суб'єктивного (людського) чинника, а не як щось об'єктивно існуюче безвідносно до діяльності конкретних зайнятих фахівців.

Щодо придатності такого підходу для нашого досліджень зазначимо, що процес справляння податків і податковий облік як його частина є надзвичайно суб'єктивною площиною відносин, хоча й грунтується на законодавчих нормах. Крім того, в ринкових умовах він позначається конфліктністю сторін процесу - бізнесу (платника) та держави (податкового органу). Прикладів таких конфліктів як на законодавчому рівні при прийнятті законодавчих норм, так і на рівні адміністрування податків конкретного платника податків в нашій країні безліч і вони не потребують доказів.

Отже, для цього процесу характерною є суб'єктивістика, а не матеріалістична (об'єктивна) парадигма. Тому результати досліджень в означеній галузі мають спрямування на вирішення практичних проблем платників податків у сфері облікового забезпечення процесу справляння податків, зборів. Такий підхід має і державницьку складову, оскільки сприяє встановленню прозорих, обґрунтованих правил наповнення державного та місцевих бюджетів країни, тобто розв'язанню обопільних проблем двох сторін. Означені елементи такого підходу набувають статусу принципів і стандартів у розумінні теорії Ч. Шандла.

Такий компонент означеної теорії як структура може бути реалізований у формі моделей обліку і податкового обліку, зокрема. Раніше нами розглянуто можливі моделі його побудови в обліковій системі підприємства зі статусом "вбудованого" або "автономного" обліку.

С. Івахненков та А. Георгіаді закликають уникати у дисертаційних та інших наукових дослідженнях дискусій щодо термінології та відповідного створення на цій основі нових теорій, а також щодо включення їх до пунктів новизни досліджень [40, с. 49 ]. Такий підхід відповідає, на їх погляд, позитивізму як філософському напряму та світоглядній концепції в наукових дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку та аудиту.

За нашим аналізом в умовах коли термінологічний апарат науки не сформований повністю, зокрема, відсутні деякі необхідні терміни в законодавстві, про що йшлося раніше, такий підхід не є доречним. Після сформування на законодавчому рівні термінів "оподаткування", "податковий облік" ("податкові розрахунки"), "фінансовий облік", "бухгалтерський облік" відповідно до сучасних умов розвитку економіки можна на певний час припинити обговорення цих питань в літературних джерелах, а самі теорії перевіряти на практиці.

Отже, поділяючі в цілому потребу впровадження в умовах європейського вектору розвитку України нових підходів з арсеналу позитивізму як форми філософії світосприйняття, вважаємо за необхідне у відносно нових сферах науки, до якої слід віднести й проблематику податкового обліку, накопичити критичну масу напрацювань. Це дасть змогу найбільш вдалі розробки втілити у законодавчі норми, що слугуватиме позитивним кроком до вирішення проблем переходу на більш високий рівень філософського підґрунтя бухгалтерської науки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>