Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ

Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств в ринковому середовищі

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровадження одночасно керівного і керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування найважливіших структурних одиниць - промислових підприємств - та мобільно інтенсифікувати відтворювальні процеси як на локальному, так і на глобальному рівнях.

Отже, на практиці важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності функціонування підприємств. Дня розв'язання цього завдання певного значення набуває класифікація чинників його зростання. Взагалі всі чинники підвищення ефективності функціонування підприємств зводяться до трьох напрямків:

 • 1) управління витратами і ресурсами;
 • 2) напрямки розвитку і удосконалення виробництва та іншої діяльності;
 • 3) напрями удосконалення системи управпіння підприємством та всіма видами його діяльності.

До першої групи мобілізації чинників можна віднести такі заходи щодо підвищення поточної виробничої діяльності підприємства: зростання продуктивності праці і зменшення зарллатоємності виготовлення продукції (тобто економія витрат живої праці); зниження загальної ресурсомісткості виробництва (зменшення енергоємності, фондомісткості, матеріаломісткості тощо). Все це спонукає підприємство до раціонального використання природно-сировинних ресурсів. Активна мобілізація вказаних факторів передбачає здійснення таких заходів, як: прискорення впровадження результатів науково-технічного та організаційного прогресу в практику діяльності підприємства; удосконалення організаційної та виробничої систем управління, форм і методів організації діяльності, її планування і мотивації; підвищення якості і конкурентоспроможності виготовлюваної продукції; удосконалення і постійне коригування всіх видів діяльності для забезпечення їх вимогам сучасності. Всі визначені напрямки власне представляють другий напрям мобілізації факторів підвищення ефективності господарювання підприємства.

Але найважливішого значення набувають чинники, визначені третьою групою, оскільки їх мобілізація передбачає визначення місця реалізації в системі управління діяльністю. Тут доцільно розглядати внутрішні та зовнішні відносно до підприємства фактори. Адже факторами внутрішнього середовища можливо оперувати на рівні підприємства, а от зовнішніми факторами управляти майже неможливо, оскільки вони потребують зазвичай суттєвих структурних зрушень, розгалуження інфраструктури підприємства, залучення інституціональних механізмів для забезпечення належних передумов функціонування підприємства, і взагалі - удосконалення та розробки дієвих державних економічних та соціальних програм розвитку суспільства.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями е:

 • - валова продукція;
 • - валовий випуск;
 • - валовий оборот;
 • - вертикальний фінансовий аналіз;
 • - виробнича програма;
 • - виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - властивість; -
 • - внутрішньозаводський виробничий оборот;
 • - горизонтальний фінансовий аналіз;
 • - економічна діагностика підприємства;
 • - коефіцієнт покриття;
 • - конкурентоспроможність товару;
 • - конкурентоспроможність;
 • - ліквідність підприємства;
 • - реалізована продукція;
 • - рентабельність продукції;
 • - рівень якості виробу;
 • - товарна продукція;
 • - чистий робочий капітал;
 • - якість.
 • 1. Спроможність підприємства перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості.
 • 2. Наявність коштів для оплати підприємством поточних боргів, а також фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності.
 • 3. Обсяг виготовлення продукції за номенклатурою, асортиментом і якістю в натуральному і вартісному відтворенні.
 • 4. Обсяг виробітку кожного виду продукції в натуральному вираженні.
 • 5. Показник, який представляє собою вартість готових виробів і напівфабрикатів (виготовлених як з власної сировини, так і з матеріалів замовників) з урахуванням встановлених на них виробничих цін, до якої також входить і вартість робіт промислового характеру, але вираховується вартість продукції власного виробництва, яка йде на промислово-виробничі потреби все-редині конкретного підприємства.
 • 6. Продукція, призначена для відпуску споживачам у вартісному вираженні.
 • 7. Вартість всіх відвантажених матеріалів, які були оплачені споживачами.
 • 8. Сукупна вартість валового випуску всіх видів продукції незалежно від того, використовуються вони в переробці на тому ж підприємстві чи призначені для відпуску споживачам, а також вартість робіт промислового характеру послуг, наданих споживачам і власним цехам.
 • 9. Вартість продукції і поспуг цехів підприємства, споживана іншими цехами власного підприємства.
 • 10. Сукупність властивостей і характеристик продукції, які дають їй можливість задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби споживачів.
 • 11. Об'єктивна спроможність продукції, яка проявляється при її створенні, експлуатації і споживанні .
 • 12. Відносна характеристика якості, заснована на порівнянні сукупності показників якості розглянутого виробу ю сукупністю базових показників (аналогів, перспективних зразків, випереджаючих стандарти тощо).
 • 13. Сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що сприяють створенню переваги даного товару перед товарами-конкурентами в задоволенні конкретної потреби покупця.
 • 14. Спроможність певного класу об'єктів (товар, підприємство, країна) займати визначену ринкову нішу.
 • 15. Аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень.
 • 16. Порівняння фінансових показників звітності попереднього і звітного років.
 • 17. Аналіз внутрішньої структури фінансової звітності.
 • 18. Загальний дохід (сукупні надходження) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору).
 • 19. Коефіцієнт, який вказує на те, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань.
 • 20. Ступінь прибутковості виготовлення підприємством продукції, яка обчислюється як відношення чистого прибутку до собівартості продукції.

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. Які з наведених нижче показників не відносяться до вартісних показників виробничої програми підприємства?
 • а) товарна продукція;
 • б) реалізована продукція;
 • в) витрати на 1 грн. товарної продукції;
 • г) валова продукція;
 • д) чиста продукція.
 • 2. Загальною вартістю ус/х видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт послуг виробничого характеру, призначених для продажу або реалізації різним спо живачам називають:
  • а) товарною продукцією;
  • б) валовою продукцією;
  • в) реалізованою продукцією;
  • г) чистою продукцією.
 • 3. Розробляючи виробничу програму, підприємство повинно враховувати:
  • а) попит споживачів;
  • б) державні контракти та державне замовлення;
  • в) портфель замовлень на продукцію інших споживачів;
  • г) результати маркетингового дослідження.
 • 4. Перелік найменувань виробів, що випускаються підприємством, визначає:
  • а) номенклатуру;
  • б) асортимент;
  • в) прайс-лист;
  • г) технологічний регламент.
 • 5. Частку оптової ціни виробу, що включає в себе заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, інші відрахування та прибуток, визначає:
  • а) обсяг чистої продукції підприємства;
  • б) обсяг нормативно-чистої продукції підприємства;
  • в) обсяг кінцевої продукції підприємства;
  • г) прямі витрати на оплату праці.
 • 6. Що з наведеного переліку відповідас визначанню валового обороту?
 • а) вартість готових виробів і напівфабрикатів (виготовлених як з власної сировини, так і з матеріалів замовників) з урахуванням встановлених на них виробничих цін, до якої також входить вартість робіт промислового характеру, але вираховується вартість продукції власного виробництва, яка йде на промислово-виробничі потреби всередині конкретного підприємства;
 • б) продукція, призначена для відпуску споживачам;
 • в) вартість всіх відвантажених матеріапів, які були оплачені споживачами;
 • г) сукупна вартість валового випуску всіх видів продукції незалежно від того, використовуються вони в переробці на тому ж підприємстві чи призначені для відпуску споживачам, а також вартість робіт промислового характеру і послуг, наданих споживачам і власним цехам;
 • д) вартість продукції і послуг цехів підприємства, споживаних іншими цехами власного підприємства.
 • 7. Які елементи включаються до вартості товарної продукції підприємства?
 • а) готова продукція, включаючи вироби широкого вжитку (виготовлені як з повноцінної сировини, так і з відходів), призначена для відпуску споживачам, а також для різних невиробничих потреб підприємства;
 • б) продукція підсобних і допоміжних цехів, в тому числі електроенергія, пара і вода, вироблені на конкретному підприємстві, призначені для відпуску споживачам, а також для різних невиробничих потреб підприємства;
 • в) продукція промислового характеру, виконувана на замовлення споживача;
 • г) напівфабрикати, заплановані до відпуску споживачам;
 • д) продукція учбових майстерень, що реалізується підприємством на сторону;
 • е) тара власного виробництва, якщо у відпускній ціні не врахована її вартість;

є) всі вказані елементи включають у вартість товарної продукції підприємства.

 • 8. Які елементи включають до внутрішньозаводського обороту підприємства?
 • а) вартість переробки на підприємстві напівфабрикатів впасного виробництва;
 • б) вартість електроенергії, пари, води, стислого повітря і хоподу власного виробництва для технологічних цілей, вентиляції, освітлення і опалення цехів, заводських складів, будівель заводоуправління тощо;
 • в) вартість виготовлених для виробничих потреб інструментів, пристосувань, моделей, заласних частин, допоміжних матеріалів власного виготовлення;
 • г) вартість матеріалів власного виробництва, витрачених під час поточних ремонтів і під час обслуговування обладнання (змащення, чищення тощо);
 • д) вартість тари власного виготовлення, призначеної для упакування продукції підприємства, якщо її вартість включена до оптових цін на цю продукцію;
 • е) всі вказані елементи включають у вартість внутрішньозаводського обороту підприємства.
 • 9. Які з наведених показників якості не відносяться до функціональних?
 • а) потужність і швидкодія;
 • б) надійність (довговічність);
 • в) ергономічність;
 • г) естетичність;
 • д) ресурсоємність виробництва.
 • 10. Документи, що регулюють діяльність кожного виробничого процесу; складові одиниці, норми, вимоги і методи в сфері розробки й організації виробництва виробів: технологічні процеси, норми і вимови до них; обмеження за застосовуваною номенклатурою матеріалів, деталей; форми і методи управління є...
 • а) стандартами,
 • б) сертифікатами якості;
 • в) ліцензіями;
 • г) патентами.
 • 11. Спроможність деякого класу об'єктів займати визначену ринкову нішу називають...
 • а) конкурентоспроможністю;
 • б) якістю;
 • в) позиціонуванням;
 • г) диверсифікацією.
 • 12. Який метод оцінки конкурентоспроможності заснований на використанні одиничних параметрів аналізованої продукції і бази порівняння, їх зіставленні; він дає можливість лише констатувати факт конкурентоспроможності аналізованої продукції чи наявності в неї недоліків у порівнянні з товаром-аналогом, проте не враховує вплив на переваги споживача при виборі товару вагомості кожного пара-мвтоа?
 • а) комплексний метод оцінки конкурентоспроможності;
 • б) диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності.
 • 13. Аналіз і оцінку економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень називають...
 • а) техніко-економічним аналізом;
 • б) моніторингом;
 • в) економічною діагностикою підприємства;
 • г) фінансовим аналізом діяльності підприємства.
 • 14. За яких умов виробничо-господарську діяльність підприємства вважають ефективною?
 • а) якщо підприємство раціонально використовує наявні активи;
 • б) якщо підприємство своєчасно погашає зобов'язання;
 • в) якщо підприємство функціонує рентабельно;
 • г) за всіх визначених умов.
 • 15. Який аналіз відтворює динаміку фінансової звітності за ряд років?
 • а) горизонтальний аналіз;
 • б) вертикальний аналіз;
 • в) аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів.
 • 16. Прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції, є:
  • а) валовим;
  • б) чистим;
  • в) операційним;
  • г) маржинальним;
  • д) прибутком до оподаткування.
 • 17. Частина виручки, що залишається на підприємстві після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність, називається:
  • а) рентабельністю;
  • б) прибутком;
  • в) ефективністю виробництва;
  • г) чистим доходом.
 • 18. Відносним показником ефективності роботи підприємства є:
  • а) прибуток;
  • б) рентабельність;
  • в) ефективність виробництва;
  • г) собівартість продукції.
 • 19. Яке з тверджень с вірним?
 • а) фінансові результати розкривають мету виробничої діяльності; ,'
 • б) фінансові результати розкривають рівень прибутковості виробництва;
 • в) обидві відповіді вірні.
 • 20. Аналізуючи прибутковість поточних завершених виробничо-господарських операцій на промисловому підприємстві, рекомендується використовувати: а) балансовий прибуток;
 • б) чистий прибуток;
 • в) рівень ефективності використання ресурсів у виробничому процесі;
 • г) всі визначені показники;
 • д) вірної відповіді немає.
 • 21. В чому полягає ліквідність підприємства?
 • а) у можливості підприємства швидко мобілізувати свої власні кошти для погашення у відповідні строки поточних зобов'язань;
 • б) у можливості підприємства швидко придбати кошти для виробництва власної продукції;
 • в) у можливості підприємства придбати кошти для виробництва товарів та їх просування на ринок збуту продукції.
 • 22. Показники фінансової стійкості орієнтовані на:
  • а) виявлення найбільш сприятпивих умов дпя реалізації товару;
  • б) виявлення потенційного, стійкого капіталу;
  • в) вірної відповіді немає.
 • 23. Рівень коефіцієнта заборгованості підприємства не повинен бути:
  • а) меншим за одиницю;
  • б) більшим за одиницю;
  • в) дорівнювати одиниці;
  • г) вірної відповіді немає.
 • 24. Який вид фінансового аналізу за допомогою коефіцієнтів вказує на його спроможність перетворювати активи на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості?
 • а) операційний аналіз;
 • б) аналіз операційних витрат;
 • в) аналіз управління активами;
 • г) аналізу ліквідності;
 • д) аналіз довгострокової платоспроможності;
 • е) аналіз прибутковості.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

1. У плановому році підприємство повинно виготовити основної продукції для реалізації на суму 140 тис грн. Крім цього, заплановано надати послуги промислового характеру на суму 36 тис грн, а також виготовити напівфабрикатів на суму 260 тис грн, з яких буде використано у власному виробництві на суму 250 тис грн.

Незавершене виробництво на кінець року збільшилось в порівнянні з початком року на 26 тис грн. На початок року залишки готової продукції на складі складали 50 тис грн, на кінець року - 46 тис грн.

За наведеними характеристиками виробництва необхідно визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.

2. За планом підприємства на рік основна продукція для реалізації складає суму 3600 тис грн. Крім того, заплановано надати послуги промислового характеру на сторону на суму 66 тис грн. Напівфабрикатів виготовлено на суму 530 тис грн, з них використовується у власному виробництві - на 470 тис грн. Залишки готової продукції на складі і товари відвантажені, але ще не оплачені покупцем, на початок року склали суму 340 тис грн, на кінець року - 320 тис грн. Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на 56 тис грн.

За наведеними характеристиками виробництва необхідно визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.


 • 3. Завод виробляє готових виробів і напівфабрикатів:
  • - по ливарному цеху на суму 1070 тис грн, з них - на 840 тис грн. призначається для власного споживання і на 230 тис грн - відпуск на сторону;
  • - по ковальському цеху на суму 280 тис грн, з них на 110 тис грн. заплановано реалізувати на сторону, а решту - передати складальному цеху;
  • - по інструментальному цеху на суму 45 тис грн, при цьому вся продукція призначається для внутрішньозаводського використання;
  • - по складальному цеху на суму 3100 тис грн;
  • - по навчальних майстернях на суму 950 тис грн.

Продукція складального цеху і навчальних майстерень повністю реалізується на сторону.

Крім цього, планується виготовити обладнання на 64 тис грн для власного капітального будівництва, а також надати послуги промислового характеру на сторону на суму 20 тис фн.

Залишки незавершеного виробництва на початок року становили 180 тис грн, на кінець року - 110 тис грн.

За наведеними даними необхідно визначити обсяг валового і внутрішньозаводського обороту, валову, товарну і реалізовану продукцію.

4. На основі наведених у таблиці даних визначте планові показники валової, товарної і реалізованої продукції', а також валового і внутрішньозаводського оборотів.

Цех-виробник продукції Цех -

споживач продукції
Всього, тис грн Відпуск продукції' на сторону, тис грн Залишки незавершеного виробництва тис грн
ливарний ковальський механічний складальний ремонтно-механічний інструментальний на початок року на кінець року
ливарний 100 800 50 60 1010 50 80 90
ковальський 250 5 255 20 10 12
механічний 3500 40 60 3600 80 300 170
складальний 5900 580 490
ремонтно-механічний 60 50 80 45 50 265 60 15 12
інструментальний 60 180 260 60 35 595 95 70 75

Разом з переліком наведених по підприємству даних слід урахувати, що залишки готової продукції на складі на початок року становили 200 тис грн, а на кінець року -120 тис грн.

5. Планом підприємства на рік передбачено виготовлення трьох видів готової продукції: вищого сорту в кількості 2000 одиниць, І сорту - 2500 одиниць, II сорту -1000 одиниць. Оптова ціна продукції складає відповідно до сортаменту: 353, 274 та 125 грн за одиницю. Вартість інших виробів в оптових цінах підприємства складає 640 тис грн. Крім того, заплановані послуги промислового характеру на сторону в оптових цінах підприємства на суму 120 тис грн.

Визначте обсяг товарної продукції.


6. За наведеними нижче даними необхідно визначити обсяг валової продукції, а також залишки напівфабрикатів на кінець звітного періоду по цеху виготовлення кислоти. Всі розрахунки необхідно здійснити в табличному форматі:

Продукція Валовий випуск, тис тонн Оптова ціна 1 тонни продукції, грн Валовий оборот,

тис грн
Витрати на власні потреби Валова продукція, тис грн Залишок напівфабрикатів,

тис грн
в натуральних одиницях, тонн у вартісних показниках, тис. грн. на початок року на кінець року
Сіркова кислота 200 180 ? 170 ? ? 300 ?
Суперфосфат простий 500 160 ? 260 ? ? 700 ?
Суперфосфат гранульований 250 240 ? - ? ? - ?
Разом - - ? - ? ? ? ?

За даними таблиці необхідно також обчислити коефіцієнт комбінування як відношення валового обороту до валової продукції, на основі чого охарактеризувати досліджуване виробництво.

7. Умови входження товару на ринок наведені в таблиці:

Назва характеристик Одиниці виміру Бажане значення Нормативне значення
Пропозиція підприємства одиниць 500 120
Ціна споживання грн за од. 250 700
Імідж товару частка од. 0,9 0,6
Дизайн частка од. 0.8 0,5
Режим роботи годин на добу 16 8
Гарантійний строк років 2 1
Робочий простір М3 25 15-30
Навантаження од./особу 100 100-200
Потужність тонн за рік 150 100-160
Викид шкідливих речовин г/м3 20 48

Характеристики аналогічних товарів, які пропонуються для продажу на відповідному ринковому сегменті, представлені в таблиці:

Назва характеристик Постачальник
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пропозиція підприємства 500 120 120 100 100 110 30 50 75 50
Ціна споживання 200 220 340 230 250 240 700 500 430 499
Імідж товару 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 0.8 0,8 0.8
Дизайн 0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9
Режим роботи 16 14 8 12 8 10 14 16 20 8

Закінчення табл.

Гарантійний строк 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Робочий простір 24 27 27 16 25 17 20 23 27 27
Навантаження 100 200 115 145 150 185 180 170 160 150
Потужність 150 150 100 120 110 130 140 150 110 100
Викид шкідливих речовин 10 15 20 40 50 10 25 30 35 40

Вагомість товарних атрибутів для оцінки товару споживачем наведені в таблиці:

Ціна споживання Якість товару Якість товару Експлуатаційні характеристики Технічні хаоактеоистики
Імідж виробу Дизайн Експлуатаційні характеристики Технічні характеристики Режим роботи Гарантійний строк Робочий простір Навантаження Потужність Викид шкідливих речовин
0,35 0,65 0,35 0,30 0,20 0,15 0,30 0,70 0,30 0,30 0,20 0,20

За наведеними в зведених таблицях даними необхідно здійснити аналіз якості і конкурентоспроможності товарів кожного з підприємств на ринку.

8. Здійсніть аналіз фінансових результатів підприємства в звітному році, використавши наведені нижче показники, і визначте ефективність діяльності підприємства у визначеному періоді за критерієм рентабельності продажів. Отриманий в звітному році дохід (виручка від реалізації продукції) склав суму 1271,6 тис грн, собівартість реалізованої продукції - 568,9 тис грн. Дохід від поза виробничої діяльності склав суму 85,1 тис грн. Адміністративні, збутові, інші операційні витрати склали відповідно 84,5, 89,8 та 208,1 тис грн. Податок на додану вартість обчислюється відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою 20%.

В якості допоміжних обчислень необхідно розрахувати валовий, операційний та чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності аналізованого підприємства. Відповідно до чинного Закону "Про оподаткування діяльності підприємств" ставка податку на прибуток складає 25%.

Як зміниться рентабельність продажів аналізованого підприємства, якщо обсяги збуту продукції, зростуть на 2,5%?

Обчисліть відповідну зміну та зробіть необхідні пояснення.

9. Матеріальні витрати для виробництва і реалізації продукції в сумі 3283 тис грн складають 70% загальної суми виробничих витрат. За підзвітний період підприємством було виготовлено товарної продукції на суму 7412 тис грн, а реалізовано 92% від суми товарної продукції.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства складає 3376 тис грн, нематеріальних активів - 25 тис грн, а оборотних коштів - 1048 тис грн.

Визначте ефективність діяльності підприємства за показниками чистого прибутку, рентабельності випуску продукції та рентабельності підприємства.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%. а також податку з прибутків за ставкою 25%.

Визначте, як зміниться ситуація, якщо обсяги товарної продукції зростуть на 2,5%, а обсяги реалізації продукції збільшаться на 7% від вказаного рівня вартісних показників?

Обчисліть вказані показники і наведіть пояснення. Зробіть відповідні пояснення

10. Необхідно проаналізувати фінансовий стан підприємства за показниками чистого прибутку, рентабельності виробництва продукції та рентабельності продажу продукції протягом 2003-2004 pp., а також порівняти їх між собою за допомогою відповідних індексів, зробивши відповідні висновки.

Виручка від реалізації продукції в 2003 році склала 1236,6 тис грн, в 2004 році -3677,3 тис фн. Собівартість реалізованої продукції в 2003 році склала 932,1 тис грн, в 2004 році - 2757,4 тис грн. Адміністративні витрати в 2003 році склали 35,2 тис гри, в 2004 році - 57,7 тис грн. Витрати на збут в 2003 році склали 56.0 тис грн. в 2004 році - 85,0 тис грн. Інші операційні витрати в 2003 році склали 2,5 тис грн. в 2004 році - 43,9 тис грн. Фінансових витрат в 2003 році не було, а в 2004 році вони склали суму 11,2 тис грн. Необхідно також урахувати, що підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%, а також податку з прибутку за ставкою 25%.

Визначте, як зміниться ситуація, якщо Підприємство матиме податкову пільгу по нарахуванню податку на додану вартість за нульовою ставкою і в 2004 році реалізує таке право. Проаналізуйте ситуацію і віднайдіть всі необхідні показники.

11. Підприємство на плановий рік має такі дані:

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на початок планового року (тис грн): за оптовими цінами підприємства - 630; за виробничою собівартістю - 510. Випуск товарної продукції в плановому році передбачений на наступному рівні (тис грн): за оптовими цінами підприємства - 47350; за повною собівартістю - 38600. Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених на кінець планового року (тис грн): за оптовими цінами підприємства — 590; за повною собівартістю - 470.

Визначте прибуток від реалізації товарної продукції на плановий рік.

12. Планова повна собівартість одиниці виробу складає 449,57 грн, оптова ціна підприємства на.неї 494,97 грн. Визначте рентабельність виробу.

Як зміниться рентабельність продукції, якщо собівартість її виробництва зросте на 2,5%, а оптова ціна — на 3%?

13. Балансовий прибуток за планом на рік складає 6840 тис грн. вартість виробничих основних фондів на початок планового року - 15980 тис грн. Протягом року 'заплановано введення 8 дію основних виробничих фондів: у березні - вартістю 540 тис грн, у серпні - вартістю 360 тис грн. Вибувають основні фонди в червні - вартістю 380 тис грн. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів - 9738 тис грн.

Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства.

14. Виручка від реалізації продукції за планом підприємства на рік складає 17600 тис грн. Виробнича собівартість цієї продукції - 12800 тис грн, позавиробничі витрати складають 3% виробничої собівартості. Середньорічна вартість виробничих основних фондів - 7120 тис грн. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів -1260 тис грн.

Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства.

15. На підприємстві річна виручка від реалізації продукції склала 11816,6 тис грн, собівартість реалізованої продукції - 9363,7 тис гри. Інші операційні витрати 15,3 тис фн, позареалізаційні доходи - 118,8 тис грн, позареалізаційні витрати - 1,9 тис фн. Основні засоби на початок року склали суму 50678,0 тис грн, на кінець року -55605,7 тис грн. Оборотні кошти підприємства на початок року становили 9365,4 тис фн, на кінець року - 10837,5 тис грн.

Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства.


16. Собівартість виробу А зменшилась у плановому році з 96,67 грн до 91,22 грн, виробу Б - з 53,53 грн до 48,58 грн. Оптова ціна протягом року залишалася незмінною і відповідно на вироби А і Б дорівнювала 108,3 фн і 59,78 грн.

Визначте прибуток підприємства і рентабельність виробів А і Б та виробництва в цілому, якщо відомо, що на підприємстві було реалізовано 12 тис одиниць виробів А і 16,3 тис одиниць виробів Б.

 • 17. Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 23,50 грн. Питомі змінні витрати складають 18,50 грн. Загальна величина постійних витрат 55 тис грн. Внаслідок зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшились на 6%. Визначте, яким чином збільшення постійних витрат вплине на величину беззбиткового обсягу виробництва?
 • 18. Визначити мінімальний обсяг реалізованої продукції, який забезпечує початок дохідності (беззбитковий обсяг), якщо відомо, що виручка від реалізації продукції складає 18750 тис фн, собівартість продукції - 16380 тис грн, у тому числі: умовно-постійні витрати - 3460 тис грн, умовно-змінні витрати - 12920 тис фн.
 • 19. Підприємство має намір виготовлювати нову продукцію за ціною 15,97 грн за одиницю. Річна сума умовно-постійних витрат підприємства складає 9,9 тис грн. Рівень змінних витрат на одиницю продукції складає 60% від її ціни. Визначити мінімальний обсяг реалізації продукції, що забезпечує початок дохідності підприємства.
 • 20. Здійсніть горизонтальний і вертикальний фінансовий аналіз суб'єкта малого підприємництва, а також розширений фінансовий аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів, на основі чого зробіть висновок щодо-ефективності його фінансово-господарської діяльності. Основна фінансова звітність діяльності суб'єкта малого підприємництва наведена нижче в бухгалтерській звітності.

Визначте особливості розрахунку всіх фінансових показників порівняно з процедурою їх обчислення для крупних промислових підприємств відповідно до встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку № 2, 3, 4 і 5 форм звітності. На чому це позначається?


Наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року №161/4382

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "КСП"_________________________за ЄДРПОУ

Територія Україна________________________________ за КОАТУУ

Форма власності колективна_______________________ за КФВ

Орган державного управління _-___________________ за СПОДУ

Галузь виробнича________________________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності металопластикова продукція за КВЕД

Середньооблікова чисельність 47 осіб________________

Одиниця виміру тис грн тис. грн Контрольна сума

Адреса м. Дніпропетровськ, проспект Перомоги, 14_

1. БАЛАНС на 31 грудня 2004 року

Форма № 1-м за ДКУД

1801006


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос
030 76,32 86,69
031 84.80 96.32
032 8,48 9.63
Довгострокові фінансові інвестиції 040 - -
Інші необоротні активи 070 2,49 2,19
Усього за розділом 1 080 78,81 88,88
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси 100 14.18 13.89
Готова продукція 130 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів
160 11,78 17,86
161 12,86 18,94
162 (1.08)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

в іноземній валюті

230

0,78

1,06
240 - -
Інші оборотні активи 250 8,76 6,55
Усього за розділом II 260 35,50 39,36
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 8,71 5.43
БАЛАНС 280 105,60 122,81
Пасив Код рядка На початок звітного

періоду
На кінець звітного

періоду
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 300 10,00 10,00
Додатковий вкладений капітал 320 7,40 7,40
Резервний капітан 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - -
Неоппачений капітал 360 - -
Усього зарозділом 1 380 17,40 17,40
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ 430 - -
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 480 - -
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - - -
Короткострокові кредити банків 500 46,67 56,07
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 41.53 49,34_
Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

зі страхування

з оплати праці

550

-

-
570 - -
580 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620 88,20 105,41
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 - -
БАЛАНС 640 105,60 122,81

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2004 вік

(у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. №101)

Форма № 2-М

1801007
Код за ДКУД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

463,37

386,26
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (67,07) (57,55)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

396,30

328,71
Інші операційні доходи 040 -
Інші звичайні доходи 050 -
Надзвичайні доходи 060 - -
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 396,30 328,71
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 -
Матеріальні витрати 090 (307,41) (196,80)
Витрати на оплату праці 100 ( 3,08) ( 2,11)
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 1,20) ( 0,83)
Амортизація 120 ( 10,20) ( 8,53)
Інші операційні витрати 130
140 - -
Інші звичайні витрати 150 ( 15,85) ( 3.26)
Надзвичайні витрати 160 -
Податок на прибуток 170 ( 17,56) ( 35,15)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170) 180 (355,30) (246,68)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 41,00 82,03

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. - К.: Атіка, 2003. - 208 с.
 • 2. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 p. Ne322-VIII, зі змінами і доповненнями.
 • 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - К.: Атіка. 2002. -124 с.
 • 4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР) -1992. -№31.
 • 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1991. - №47.
 • 6. Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР в редакції Закону України від 06.02.1997 №50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.
 • 7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.1997 р. №283/ 97-ВР, зі змінами і доповненнями.
 • 8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 p. №433-IV.
 • 9. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. №507-ХІ), зі змінами і доповненнями.

* * *

 • 10. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО Новости, 2000. - 255 с.
 • 11. Безуглий А. Основні фонди та наслідки державної амортизаційної політики // Економіка. Фінанси. Право. - 2000 - №8. - С. 24-30.
 • 12. Бланк И.А. Управление активами. - К.: "Ника-ЦенТр", 2000. - 720 с.
 • 13. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. -512 р.
 • 14. Гетьман О.О. Економічне обґрунтування механізму функціонування підприємств у ринковому ієрархічному просторі // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту: Економічні науки. - Дніпропетровськ, ДДФЕІ. -2001. - №2(6). - С. 94-97.
 • 15. 15.Демченков B.C., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятий: М.: Финансы и статистика, 1990. - 182 с.
 • 16. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц./ Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 248 с.
 • 17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
 • 18. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
 • 19. Кашин В.Н., Ионов В.Я. Хозяйственный механизм и эффективность промышленного производства. - М.: Наука, 1997. - 367 с.
 • 20. Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров / Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - №3. - с. 45-59.
 • 21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 294 с.
 • 22. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. -К.: КНЕУ, 2001.-387 с.
 • 23. Муравьев А.И., Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы / А.И. Муравьев, A.M. Игнатьев, А.Б. Крутик: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и дол. - Спб.: "Издательский дом "Бизнес-пресса", 1999. - 608 с.
 • 24. Основні акти антимонопольного та конкурентного законодавства України: Збірник матеріалів Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. - Дніпропетровськ, 2001. - 160 с.
 • 25. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.
 • 26. Савицкая Г.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: Нов. знание, 2000. - 688 с.
 • 27. Савчук В.П. финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. - К.: Издательский дом "Максимум", 2001. - 600 с.
 • 28. Соколова Л.В. Конкурентоспособность предприятия и критерии ее оценки / Маркетинг и реклама. - 1999. - №5-6. - с. 31-33.
 • 29. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2001. - 301 с.
 • 30. Шах А.Д., Погостин С.З. Организация, планирование и управление предприятием химической промышленности: Учебник. - М.: Высшая школа, 1974. - 440 с.
 • 31. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособ. для студ. эконом, ф-тов вузов. - РнД: Март, 2000. - 544 с.
 • 32. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е.Адамов, С.Д.Ильенкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 288 с.
 • 33. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002. - 520 с.
 • 34. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. — М.: ИН-ФРА-М, 2002.-601 с.
 • 35. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.А.Швандера-е изд., перераб и доп. - М.. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 718 с.
 • 36. Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля. 3-е изд., переб. и доп. - М,: ЮНИТИ-ДАНА. 2002. - 718 с.
 • 37. Экономический механизм управления развитием предприятий/ И.В.Алексеев и др.-Львов: Світ, 1991.- 154 с.
 • 38. Porter М.Е. Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance. N.Y.: Free Press, 1985.
 • 39. Ruekert R.W. Developing a Market Orientation: an Organizational Strategy Perspective // International Journal of Research in Marketing. - 1992. - V. 9. - P. 225-245.
 • 40. Sharp B. Marketing Orientation: More Than Just Customer Focus // International Marketing. Review - 1991. - V. 8. - № 3. - P. 20-25.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші