Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ

Ділові банківські папери

Важливим елементом ринкової інфраструктури є комерційні банки, їм відводиться велике значення в забезпеченні взаємозв'язку між виробниками продукції та її споживачами. Зростає кількість банківських працівників. А саме від їх фахового вміння залежать найрашональніші рішення, тактичні й стратегічні прогнози, контроль за дотриманням законодавчих норм у проведенні банківських операцій, досягнення стабільного прибутку тощо.

Для тих. хто поєднав своє життя з банківською сферою, невід'ємною частиною є культура ділового спілкування. Насамперед, це мова ділових паперів.

Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" розроблено інструкцію, що є єдиним нормативним документом для всіх банків та установ, що проводять операції з готівкою національної та іноземної валюти, коштовностями та іншими цінностями.

Подаємо зразки:

Складні випадки вживання великої літери

З великої літери починається текст і пишеться перше слово речення після крапки, знака оклику і знака питання, коли ними закінчується попереднє речення, а також після двокрапки, якщо далі йде пряма мова.

З великої літери пишуться індивідуальні назви кораблів, літаків, підприємств, товариств, фірм, різних видань, творів: пароплав "Тарас Шевченко", літак "Руслан". фірма "КАН", журнал "Вісник", газета "Київські Відомості", назви творів "Сон", "Кавказ", "Тарасова ніч" Т. Г. Шевченка.

З великої літери пишуться назви держав і адміністративно-територіальних одиниць: Автономна Республіка Крим, Україна. Росія; області - Полтавська, Черкаська, Харківська; селища - Глобино, Семенівка; села - Броварки, Липове, Іркліїв: райони --Кременчуцький, Золотоніський, Баришівський.

З великої літери пишуться назви найвищих державних установ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Прокуратура України, Верховний Суд України, Конституційний Суд України.

З великої літери пишуться назви найвищих посад та почесних звань: Президент України. Голова Фонду державного майна України, Прем'єр-міністр України, Голова Служби безпеки України. Генеральний прокурор України. Міністр юстиції України.

З великої літери пишеться перше слово в назвах центральних установ, установ місцевого значення, промислових і торгових підприємств: Національний банк України, Національна рада України, Вища рада юстиції, Міністерство освіти і науки України, Академія наук України.

З великоїлітери пишуться назви історичних епох, подій, визначних свят: Дев'яте травня, День Незалежності, епоха Відродження, Велика Вітчизняна війна.

З великоїлітери пишуться індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми: Ярослав Мудрий, Панас Мирний .

Велика літера пишеться у складних географічних назвах типу: Кривий Ріг (місто), Переяслав-Хмельницький (місто). Великі Кринки (село). Булонський Ліс (парк).

У ділових паперах з великої літери пишеться назва документа: Біографія, Характеристика, Акт. Заява, Доручення, Договір, Протокол. Наказ, Звернення. Рішення.

Банківська термінологія

Аванс - грошова сума, шо виплачується в рахунок

наступних платежів.

Активні операції

банків - операції, за допомогою яких банки розмішу-

ють грошові кошти (купівля цінних паперів, видача позик), які вони мають.

Акціонерне

товариство - підприємство, в яке вкладені кошти різних

суб'єктів (держави, підприємств, фермерів), а також кошти різних верств населення, що купили акції цього товариства.

Аудиторська

служба - організації (чи окремі посадові особи), які

перевіряють стан фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Баланс - система показників, шо характеризують на

певну дату в грошовому вираженні стан засобів виробництва як за складом (актив), так і за їхніми джерелами, цільовим призначенням і строком повернення (пасив).

Банк - кредитно-фінансова установа, яка залучає

Й нагромаджує вільні грошові кошти підприємств та організацій (усіх видів власності), населення (пасивні операції), а також здійснює емісію грошей (випуск їх в обіг), випуск цінних паперів, кредитування народного господарства й населення, надання різноманітних позик на умовах платності, зворотності й терміновості (активні операції).

Банківський

кредит - кредит, що надається банками,

спеціальними кредитно-фінансовими установами функціонуючим підприємцям та іншим позичальникам у вигляді грошових озик.

Банкнота - банківський білет; грошові знаки, що

Випускаються в обіг центральними емісійними банками держав як засіб грошового обігу й платежу.

Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, вираженої в грошових одиницях іншої країни.

Вклад - грошова сума, внесена в ощадний банк на

збереження на певних умовах.

Гарантія - форма угоди, згідно з якою при порушенні

умов контракту банк сплачує певну неустойку.

Грошова одиниця - встановлений у законодавчому порядку

грошовий знак, один із елементів грошової системи, що слугує для вимірювання і вираження цін усіх товарів.

Інвестори - юридичні й фізичні особи, шо купують

акції.

Комерційний

кредит - кредит, наданий у товарній формі продавця-

ми покупцям у вигляді відстрочки платежу за проданий товар.

Конвертована

валюта - валюта, яка вільно необмежено обмінюється

на інші іноземні валюти.

Контрольний

пакет акцій - кількість акцій, шо дає право на управління

акціонерним товариством.

Курс акцій - ціна, за якою акція продається.

Лізинг - довгострокова оренда основних фондів.

Лізингові компанії закуповують устаткування, щоб здавати Його в оренду.

Номінал, номінальна ціна, номінальна

вартість - вартість, вказана на цінних паперах,

паперових грошах, банкнотах, монетах.

Облігація - вид цінного паперу (на пред'явника або

іменний), за яким виплачується щорічний доход наперед встановленого розділу у формі певного відсотка. номінальної вартості облігації.

Оборотний

капітал - частина виробничого капіталу, що

повністю переносить свою вартість на заново створений продукт і повертається до виробника в грошовій формі в кінці кожного кругообігу капіталу.

Оборотні засоби - грошові кошти підприємства, які

використовуються для фінансування господарської діяльності.

Пенсійний фонд - фонд, створений профспілкою, державною

установою чи іншою організацією для виплати своїм працівникам пенсії.

Первинний ринок - ринок, на якому обертаються нові випуски

цінних паперів, уперше введених в обіг.

Підвищення

обмінного курсу - збільшення вартості національної валюти

на ринках іноземних валют: зниження

курсів іноземних валют. Платіжний баланс - співвідношення платежів, які надійшли в

дану країну із-за кордону, і платежів.

здійснених нею за кордоном протягом

певного періоду часу. Платіжні угоди - міждержавні угоди, які регулюють

організацію розрахунків і платежів між

двома чи кількома країнами. Платоспроможність - здатність суб'єкта підприємницької.

діяльності погасити свої довгострокові

зобов'язання.

Повний строк

кредиту - період часу від початку використання до

остаточного погашення всієї суми кредиту. Повноцінний попит- попит покупця на товари, що

випускаються фірмою. Погашення - операція щодо припинення дій, виплат чи

ліквідації позики, векселя, облігації. Податок - установлений державою обов'язковий

збір, який сплачують юридичні й фізичні

особи.

Податок на

додану вартість - податок на різницю між вартістю проданих

підприємством товарів і вартістю товарів, придбаних в інших підприємств.

Податок на

прибуток - податок, який стягується у відсотковому

обчисленні з прибутку, що обкладається податком.

Позичковий

капітал - капітал, який отримують за рахунок

випуску позичкових цінних паперів - облігацій.

Посередник - особа, фірма чи організація, які стоять

між виробниками і споживачами.

Послуги - результат невиробничої діяльності підпри-

ємства, спрямований на задоволення певних потреб людини.

Постійний капітал - сума довгострокових зобов'язань і власного капіталу компанії.

Постійний рахунок - рахунок, на якому ведеться облік за

окремою статтею балансу.

Постійні витрати - витрати, які залишаються незмінними

незалежно від обсягу виробництва.

Поточний рахунок - рахунок у банку для зберігання

грошових коштів установ, організацій, підприємств.

Прибуток - форма чистого доходу підприємства.

Цей показник характеризує економічну ефективність діяльності підприємства.

Прибуток

від реалізації - різниця між виручкою від реалізації і

затратами на виробництво.

Приватизаційний

чек, ваучер - "валюта обмеженого застосування", яку

можна обміняти на акції одного чи кількох підприємств. Ваучери розподіляються без* коштовно або за незначну плату як серед усього населення, так і серед конкретно визначених його груп.

Приватизацій - перехід державної власності у власність

приватних осіб. Приватна фірма - некорпорована компанія, яка належить

одній особі.

Приріст капіталу - приріст капіталу, який отримується в

результаті продажу цінних паперів, рухомої і нерухомої власності за вищими цінами ніж ті, за які їх придбали.

Продуктивність

праці - загальний обсяг продукції, поділений на

кількість затраченої на її виробництво праці.

Продукціи - кількість товарів, вироблених за певний

проміжок часу.

Пролонгація - продовження строку дії угоди, позички,

векселя тощо.

Простий вексель - зобов'язання, яке видає позичальник на ім'я

кредитора.

Рахунок - документ на отримання грошей за надані

послуги чи виконану роботу.

Реальна

заробітна плита - кількість товарів і послуг, які працівник

може придбати на свою грошову заробітну плату, тобто купівельна спроможність грошової заробітної плати.

Рента - певний доход із капіталу, майна чи земель-

ної ділянки, що не потребує від своїх отримувачів підприємницької діяльності.

Рентабельність

продукції - виражене у відсотках відношення

прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості.

Ринкова

економіка - економіка, в якій лише рішення власне

споживачів, постачальників ресурсів і приватних фірм визначають структуру розподілу ресурсів.

Ринкова

політика - урядова політика, мета якої - послабити

на ринку владу профспілок і великих фірм, зменшити або усунути дисбаланс на ринку робочої сили.

Ринок - механізм, шо зводить разом покупців

(пред'явників попиту) і продавців (постачальників) конкретного товару чи послуги.

Ринок робочої

сили - ринок, на Якому визначається рівень

заробітної плати та умови наймання залежно від попиту на робочу силу і її пропозиції.

Роздрібна

торгівля - купівля і продаж товарів чи послуг

поштучно або в невеликій кількості кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного користування.

Самоокупність - принцип, на основі якого підприємство

всі свої витрати покриває за рахунок виручки від реалізації продукції.

Самофінансування - система господарювання, за якої

підприємство покриває всі затрати на просте і розширене відтворення за рахунок власних джерел коштів.

Сертифікат (свідоцтво)

на володіння акціями -сертифікат, шо підтверджує право

власності на акції.

Службова угода - угода, за якою керівники підприємства

погоджуються залишитися на своїй посаді протягом обумовленого терміну. Собівартість продукції"

повні витрати - всі затрати підприємства на

виробництво і реалізацію продукції.

Спонсор - організація, фірма, приватна особа, які

фінансують певний захід повністю або частково.

Статут - положення про права та обов'язки будь-

яких осіб чи організацій.

Статутний

капітал - початкова, визначена статутом сума

капіталу фірми.

Статутний фонд - сума коштів, необхідна для того, шоб

почати діяльність підприємства.

Тяриф - система ставок, яка визначає розмір

плати за роздрібні послуги; система ставок оплати праці.

Тверда валюта - валюта, стійка шодо власного номіналу.

а також шодо курсів інших валют, забезпечена золотом чи іншими цінностями.

Товар - продукт праці, призначений для

продажу.

Товариство - форма організації бізнесу для

одержання прибутку. Складається з двох чи більше власників.

Товариство з необмеженою

відповідальністю - компанія, в якій усі партнери мають

необмежену відповідальність за майбутніми зобов'язаннями.

Товариство з обмеженою

відповідальністю - компанія, де один або кілька партнерів

можуть мати обмежену відповідальність за умови, шо хоча б один партнер має необмежену відповідальність.

Товарообіг -загальний обсяг виручки від реалізації

продукції фірми.

Фактори виробництва - економічні ресурси: земля, праця,

капітал, підприємницькі здібності.

Фіксований

валютний курс - офіційно встановлене співвідношення

між національними валютами.

Фінансове планування- процес оцінки потреб фірми в грошових

ресурсах і вирішення того, як саме задовольнити ці потреби.

Фірма - підприємство, яке має права юридичної

особи.

Центральний банк ' - банк, основною функцією якого є

контроль за кількістю грошей в обігу даної країни.

Цінні папери - документи, що містять майнові права,

які дають право на отримання певної частини доходу. До них належать акції, облігації, векселі.

Чистий прибуток - частина балансового прибутку, яка

залишається в розпорядженні підприємства, установи після сплати платежів до бюджету.

Юридична особа - організація, фірма, корпорація, для яких

характерні такі ознаки, встановлені законодавством: а) незалежність існування юридичної особи від окремих членів, які входять до її складу і можуть змінюватися; б) наявність у неї власного майна; в) право купувати, користуватися і розпоряджатися власністю; г) право від свого імені бути позивачем і відповідачем у суді; д) самостійна майнова відповідальність.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші