Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки через пластикові картки

Зручність карткової системи розрахунків для користувача полягає передусім у тому, що йому не треба мати при собі великих грошових сум при відвідуванні магазинів та підприємств сервісу...

Банківська пластикова картка - це інструмент безготівкового розрахунку і засіб отримання кредиту. Перші картки сучасного вигляду з'явилися у США на початку 50-х років. Створилися загальнонаціональні асоціації, що об'єднували тисячі банків-учасників; сотні тисяч торговельних закладів почали приймати картки для розрахунків при купівлі товарів в роздрібній торгівлі. Системи карткових розрахунків знайшли застосування в багатьох країнах світу, а самі розрахунки набули міжнародного характеру.

Банківські пластикові картки були "відкриті" в Росії, частина з них є логотипом крупних міжнародних карткових асоціацій ("Віза". "Мастер Кард" та ін,).

Випуск таких карток дає можливість інтегруватись у світову систему банківських послуг, піднести діловий імідж банку, завоювати ринок і залучити клієнтів.

Участь в міжнародній картковій системі дає можливість оволодіти найновішими банківськими технологіями, використати гігантську інфраструктуру для здійснення розрахунків у глобальних масштабах.

Україна стала сотою державою, що включилась у Міжнародну систему розрахунків за допомогою пластикових карток "Віза", яка обслуговує майже 500 мільйонів клієнтів в усьому світі і з якою підтримують партнерські відносини 280 тисяч фінансових установ.

У червні 1994 року постановою Кабінету Міністрів України затверджена Державна програма впровадження в Україні систем масових розрахунків за товари та послуги за допомогою пластикових карток.

Для впровадження цієї системи засновано акціонерне товариство "Укркарт", вирішено, які саме картки будуть випущені. Вибір зроблено на користь смарт-карток. Вони економічніші від магнітних, можуть взаємодіяти з міжнародними картками. На них можна наносити магнітну лінію, завдяки чому картка набуде властивостей інструмента системи "Віза" чи "Мастер Кард". Застосування смарт-карток дасть змогу суттєво зменшити ризики банківської системи, торгівлі, фізичних та юридичних осіб - користувачів платіжних карток, а також практично виключити можливість шахрайства.

Зручність карткової системи розрахунків безперечна. Йдучи до магазину чи відправляючись у відпустку, немає потреби брати із собою купу грошей. Бо вся інформація про кошти на рахунку користувача занесена на магнітну смужку. У випадку втрати картки чи викрадення, скористатись нею комусь іншому буде неможливо.

Міжнародні платіжні картки - це універсальний платіжний засіб, призначений для проведення розрахунково-платіжних операцій для отримання готівкових коштів майже в 200 країнах світу.

Промінвестбанк працює на "картковому" ринку України з 1996 року і є повноправним членом всесвітньо відомих міжнародних платіжних систем VISA International та EUROPAY International.

Як отримати платіжну картку?

Відкриття карткових рахунків та надання платіжних карток здійснюється Промінвестбанком в двох валютах - доларах США та гривнях. Для фізичних та юридичних осіб банк пропонує картки VISA Classic, VISA Electron, VISA Gold, Eurocard/Master Card Mass, Cirrus/ Maestro, Eurocard Gold.

Для отримання картки фізична особа повинна звернутися в установу Промінвестбанку, де ЇЇ ознайомлять з умовами відкриття карткового рахунка та надання картки, порядком здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правилами користування картками, дадуть вичерпні роз'яснення з усіх питань, які виникли в результаті ознайомлення з документами, що регулюють умови використання картки. Якщо фізична особа погоджується з умовами користування особистою карткою, вона заповнює заяву на випуск картки і підписує два примірники договору про надання пластикової платіжної картки та розрахункове обслуговування.

Юридичні особи також можуть відкрити картки VISA Business та Eurocard/Mastercard Business, на які зараховуються кошти на відрядження співробітників, господарські потреби тощо.

Кожний держатель міжнародної платіжної картки має можливість отримати для членів своєї родини дві додаткові картки, які нададуть їм можливість здійснювати операції з його карткового рахунка. Причому додаткові картки не відрізняються за своєю функціональністю від основної.

Найголовніше призначення платіжних карток у тому, що перехід на масові електронні платежі населення за товари та послуги дасть змогу запобігти осіданню грошей поза банківською системою. Вони працюватимуть на нашу економіку, створюючи сприятливий інвестиційний клімат в Україні.

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ШІЛСТИКОВОТ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ ТА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м.___ "__200 року

Громадянин (громадянка) України

__, який (яка) діє від себе особисто та в своїх

інтересах (далі - "Держатель"), з однієї сторони, та Акціонерний комерційний промислово-інвестииійний банк, який є юридичною особою за законодавством України (далі - "банк"), в особі

_. який (яка)

діє на підставі Статуту Банку та Довіреності від м _

_року, з другої сторони (далі - "Сторони"), уклали цей договір

(далі - "Договір") про слідуюче:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Банк надає Держателю Картку та здійснює розрахункове обслуговування Платіжних операцій згідно з умовами цього Договору і Порядком здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правил користування картками (далі - "Порядок").
 • 1.2. Держатель отримує Картку та використовує її для здійснення розрахунків згідно з умовами цього Договору і Порядком.
 • 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІ
 • 2.1. Банк:
  • o видає Держателю Картку. Додаткові картки та конверти з ПІН-кодами;
  • o відкриває Держателю Рахунок та рахунок для зарахування Гарантійного покриття . якшо він передбачений Тарифами;
  • - приймає на Рахунок Початковий внесок згідно з Тарифами;
  • - приймає Гарантійне покриття Держателя на строк, який відповідає строку дії Картки:
  • - приймає Плату за обслугов вання Картки згідно з Тарифами,
 • 4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
 • 4.1. Сторони вживуть всіх заходів для мирного врегулювання спірних питань.
 • 4.2. У випадку недосягнення згоди між Сторонами спір вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством України на підставі матеріального та процесуального права України.
 • 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 • 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами належних їм зобов'язань.
 • 5.2. Будь-яка Сторона цього Договору вправі вимагати дострокового розірвання Договору у випадках невиконання чи неналежного виконання іншою Стороною умов цього Договору. В цьому випадку Сторона, яка бажає розірвати Договір за 45 (сорок п'ять) банківських днів, направляє іншій Стороні відповідне письмове повідомлення.
 • 5.3. Дострокове припинення дії Договору не звільняє Сторони від здійснення розрахунків по зобов'язанням, які виникли під час дії цього Договору.
 • 5.4. Сторонами Договір укладений в двох примірниках.
 • 6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 • 6.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій форми та набувають чинності після їх підписання Сторонами.
 • 6.2. У випадку крадіжки, пошкодження, втрати або несанкціонованого використання Картки (Додаткових карток), Держатель зобов'язаний негайно повідомити про це Банктелефоном, при цьому Держатель обов'язково повинен назвати номер своєї Картки та додатково направити письмове повідомлення про обставини втрати Картки.
 • 6.3. Держатель зобов'язаний протягом 3 (трьох) діб письмово повідомити Банк про всі зміни: стосовно своєї адреси, місця роботи, телефонних та поштових реквізитів, інших суттєвих для належного виконання цього Договору даних.
 • 6.4. Невід'ємними частинами цього Договору є Тарифи Банку по операціях з Картками, Заява Держателя Картки, які підписуються
 • - здійснює розрахункове обслуговування Платіжних операцій Держателя та осіб, дія яких можуть бути випущені Додаткові картки:
 • - зобов'язаний ознайомити Держателя з Порядком. 2.2. Держатель:
 • - протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладання цього Договору повинен перерахувати Банку на Рахунок Початковий внесок згідно з Тарифами:
 • - отримує Картку. Додаткові картки та ПїН-код:
 • - підтверджує, шо він ознайомився і погодився з умовами Договору та Порядком.
 • 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 3.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
 • 3.2. Банк:
  • - за затримку надання Картки чи Додаткової картки сплачує Держателю пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми Плати за обслуговування Картки за кожен лень затримки надання Картки:
  • - за затримку перерахування грошових коштів відповідно до цього Договору та Порядку сплачує на користь Держателя пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу
 • 3.3. Держатель:
  • - зобов'язаний відшкодувати Банку всі збитки, які заподіяні використанням Картки або Додаткових Карток, з порушенням умов цього Договору або Порядку, незалежно від факту підписання Держателем Платіжної квитанції або інших документів, передбачених цим Договором та вимогами Системи:
  • - не несе відповідальності перед Банком за подальше несанкціоноване використання Картки або Додаткових карток після отримання Банком повідомлення від Держателя про втрату, крадіжку Картки або Додаткових карток, крім випадків, коли Банком буде доведено, шо Держатель основної Картки або Держатель Додаткової картки вчинили ці дії з метою шахрайства. Пошкоджена Картка має бути повернена Держателем Банну.
 • 3.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє винну Сторону від належного виконання зобов'язань.

_____ _ ІІрімНмшуння документи

Держателем та Банком, і Порядок здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правила користування картками.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Банк Держатель

М.П.

Індекс договору_

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші