Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика

Характеристика — це документ, у якому дається оцінка ді­лових і моральних якостей працівника. Вона подається при проведенні атестації працівників і в деяких інших випадках, передбачених чинним законодавством. Характеристика скла­дається з:

  • — назви документа;
  • — анкетних даних працівника: прізвище, ім'я, по бать­кові, посада, науковий ступінь і звання (якщо вони є), рік на­родження (дата), освіта. Цю інформацію прийнято розташо­вувати в стовпчик справа;
  • — даних про трудову діяльність (спеціальність, тривалість роботи на певному підприємстві, в установі, організації, про­сування по службі, рівень фахової майстерності тощо);
  • — власне характеристики, в якій розглядаються ставлен­ня до роботи, підвищення фахового рівня, відносини в колек­тиві, називаються заходи заохочення, що застосовувалися до працівника;
  • — висновків, у яких підводяться підсумки на підставі викладеного і вказується, на які напрями своєї діяльності не­обхідно звернути увагу працівникові;
  • — вказівки про призначення характеристики.

Текст характеристики викладається від третьої особи. Вона може підписуватися безпосереднім керівником працівника (підпис печаткою не завіряється) або керівником підприємс­тва, установи, організації (підпис завіряється печаткою під­приємства).

Працівник обов'язково ознайомлюється з виданою на ньо­го характеристикою, про що робиться відповідний запис. Ха­рактеристика, як правило, видається на руки або, з відома працівника, посилається в установу (організацію), яка при­слала запит на неї.

Накази на особовий склад

Накази на особовий склад регламентують питання прий­няття на роботу, переведення, звільнення, надання щорічних і додаткових відпусток, накладення стягнень, направлення в службові відрядження. Заголовок такого наказу звичайно містить назву "На особовий склад". При цьому в наказі конс­татуюча частина може зовсім не викладатися.

В ухвалюючій частині пункти розташовуються у визна­ченій послідовності: призначення на посаду, переведення, на­дання відпусток, звільнення з посади, направлення в службо­ве відрядження та ін. Накладення дисциплінарних стягнень і надання заохочень оформляються, як правило, окремими на­казами. Типові форми наказів затверджено наказом Мініс­терства статистики України від 09.10.95 № 253.

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу застосо­вується для обліку прийнятих на роботу працівників. Він ві- зуеться начальником відділу управління персоналом (кадрів) або особою, відповідальною за прийняття на роботу. Проект наказу (розпорядження) в необхідних випадках є направлен­ням на переговори або перепусткою у структурний підрозділ для ознайомлення з умовами роботи.

Керівник структурного підрозділу дає висновок про мож­ливість зарахування працівника: на зворотній стороні проек­ту наказу вказується, хто його може прийняти, за яким розря­дом (або категорією) і в разі потреби зазначається термін ви­пробування.

Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, у разі потреби — медичний висновок, відмітки про прохо­дження інструктажу з техніки безпеки й т. ін. також запису­ються на зворотній стороні цієї форми. Проект наказу про зарахування на роботу працівника, якому встановлюється оклад, візується у відповідній службі підприємства, устано­ви, організації для підтвердження вакантної посади й окладу, встановлюваного згідно зі штатним розписом.

Підписаний керівником організації наказ (розпоряджен­ня) доводиться працівникові під розписку.

На підставі цього наказу відділ управління персоналом (кадрів) заповнює форму № П-2 "Особова картка", робить від­повідні записи в трудовій книжці, а бухгалтерія відкриває особовий рахунок.

Типову форму наказу (розпорядження) про прийняття на роботу подано в дод. 11.

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу застосовується при оформленні переведення працівника з од­ного структурного підрозділу в інший. Його візують керівни­ки попереднього й майбутнього місць роботи працівника і підписує керівник організації.

На підставі цього наказу робляться відповідні записи в "Особовій картці" (форма № П-2) і трудовій книжці.

На зворотній стороні наказу робляться відмітки про не- здані матеріальні цінності на попередньому місці роботи.

Типову форму наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу подано в дод. 12.

Наказ (розпорядження) про надання відпустки застосо­вується для оформлення щорічної основної відпустки й інших видів відпусток, наданих працівнику відповідно до чинного законодавства, колективним договором, контрактом і графі­ком відпусток. Проект наказу візується керівником струк­турного підрозділу, в якому працює працівник.

На підставі підписаного наказу відділом управління персо­налом (кадрів) робиться відмітка в "Особовій картці" (форма № П-2) працівника, а бухгалтерією провадиться розрахунок заробітної плати за дні відпустки. При наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням кількості днів відпустки вка­зується "Без оплати".

Наказ (розпорядження) про розірвання трудового договору (контракту) застосовується при звільненні працівника. Він візується керівником структурного підрозділу і підписується керівником організації.

На підставі наказу (розпорядження) про розірвання трудо­вого договору бухгалтерія проводить розрахунок з працівни­ком, а відділ управління персоналом (кадрів) робить запис у його трудовій книжці.

При звільненні за власним бажанням працівник оформляє заяву.

Типову форму наказу (розпорядження) про розірвання тру­дового договору (контракту) подано в дод. 13.

Трудова угода

Трудова угода — одна з основ виникнення цивільних прав і обов'язків. Це вольовий акт, дозволений законом, спрямова­ний на досягнення бажаних для його учасників юридичних результатів.

Така угода укладається на двосторонній основі між влас­ником або уповноваженим ним органом (замовником) і грома­дянином (підрядчиком) обов'язково в письмовій формі. Вона регулюється положеннями Цивільного кодексу України.

Однією з форм трудової угоди є договір підряду. Він є пра­вовою формою відносин, пов'язаних із виконанням різно­манітних робіт.

Предметом договору підряду (трудової угоди) є результат, якого має бути досягнуто шляхом виконання завдання замов­ника.

Договори підряду (трудової угоди) схожі на трудові догово­ри в тому, що вони теж пов'язані трудовими відносинами з однією зі сторін.

Разом із тим підрядчик, на відміну від працівника, не під­порядковується правилам внутрішнього трудового розпоряд­ку, що діє на підприємстві, з яким він уклав угоду.

Однією з характерних особливостей договору підряду (тру­дової угоди) є те, що відповідно до цього договору підрядчик виконує роботи на свій ризик. Він не має права вимагати ви­нагороди, якщо з предметом підряду (комплекс робіт, про­дукція, виріб та ін.) що-небудь сталося або якщо з огляду на деякі обставини неможливо закінчити почату роботу. Нега­тивні наслідки для підрядчика можуть настати в разі несподі­ваної затримки виконання робіт, випадкового їхнього погір­шення або подорожчання.

Громадянин може виконувати будь-які підрядні роботи, крім заборонених законодавством.

До переліку заборонених робіт входять виготовлення і ре­алізація:

  • — наркотичних засобів;
  • — військової зброї і боєприпасів до неї;
  • — вибухових речовин тощо.

Форма договору (трудової угоди) законодавством не перед­бачена. Обов'язковим є тільки укладення його в письмовій формі.

Зразок трудової угоди наведено в дод. 14.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші