Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи макроекономічних досліджень

Макроекономіка використовує як загальнонаукові, так і специфічні методи дослідження. Для макроекономіки, як і для мікроекономіки, політичної економії, характерне застосування таких загальнонаукових методів, як наукової абстракції, аналізу і синтезу, системно-функціонального аналізу тощо. Основним специфічним методом, який використовується в макроекономіці, є агрегування [1, с.95]. Агреговані показники характеризують ринкову кон'юнктуру та її зміни: валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний доход, рівень цін, інфляції і безробіття, обсяги споживання, заощадження й інвестицій, ринкова ставка процента тощо.

Макроекономічне агрегування розповсюджується на економічних суб'єктів: домашні господарства; підприємства (фірми); державу; закордонний сектор; ринки (товарів і послуг, цінних паперів, грошей, праці, реального капіталу, міжнародний ринок).

У макроекономіці широко використовуються економічні моделі - формалізовані (логічно, графічно й алгебраїчно) описи різноманітних економічних явищ і процесів. Будь-яка макроекономічна модель тією чи іншою мірою абстрактна, має ряд припущень і спрощень, що обмежують сферу її застосування. У залежності від конкретних задач дослідження застосовуються різні типи моделей, які можна класифікувати за різними ознаками [1].

У кожній моделі виділяються два типи змінних: екзогенні (зовнішні) змінні визначаються поза моделлю та є відомими до її побудови; ендогенні (внутрішні) змінні притаманні внутрішній будові моделі, а їх величина встановлюється в результаті її розв'язання.

У макроекономічних моделях дія екзогенних параметрів формалізується або у вигляді деякої постійної (константи), або у вигляді випадкової (ймовірної) величини, в залежності від характеру їхньої дії і прояву. Як екзогенні параметри у макроекономічних моделях виступають державні витрати (О), ставка оподатковування (Т) і величина пропозиції грошей (М), розміри яких регулюються державою. До числа ендогенно обумовлених параметрів відносяться обсяги зайнятості і випуску, рівні інфляції і безробіття, рівень планових витрат тощо [3,4].

При побудові моделей використовуються чотири види функціональних залежностей: дефініційних, поведінкових, технологічних, інституціональних.

Дефініційні відображають зміст явищ або їх структуру. Наприклад, під сукупним попитом на ринку благ розуміють сумарний попит домогосподарств, інвестиційний попит підприємницького сектора, держави, закордону. Це визначення можна виразити наступним чином:

Поведінкові залежності відбивають типові переваги економічних суб'єктів. Прикладом такого роду залежностей можуть служити функції споживання - С = С (У) або заощадження - 8 = 8 (У).

Технологічні відображають технологічні залежності в економіці. Прикладом може служити виробнича функція, що відбиває зв'язок реального випуску та чинників виробництва У = і (Ь, N К), де У - реальний випуск, Ь - праця, N - земля, К - капітал.

Інституціональні відображають інституціонально встановлені в економіці норми і правила. До їхнього числа можна віднести функцію податкових надходжень як залежність від розміру встановленої податкової ставки:

І в мікро-, і в макроекономіці активно використовується логічне і формально-математичне моделювання.

Такі узагальнені макроекономічні моделі, як модель кругових потоків, AD-AS, хрест Кейнса, криві Філліпса, Лоренца, Лаффера, модель Солоу тощо являють собою загальний інструментарій макроекономічного аналізу і не мають якоїсь національної специфіки.

Специфічними можуть бути значення емпіричних коефіцієнтів і конкретні форми функціональних залежностей між економічними змінними в різних країнах. Оцінка будь-якої макроекономічної моделі повинна даватися не за критерієм її негайної "придатності" чи "непридатності" для економіки конкретної країни, у тому числі й України, а за критерієм її корисності в процесі пізнання економічної динаміки і управління її показниками.

Важливе значення в економіці має поняття "очікування", тобто оцінка економічних суб'єктів. Економічні очікування поділяються на дві групи: очікування ex post, очікування ex ante.

Очікування ex post - оцінка економічними суб'єктами отриманого досвіду, фактичні оцінки.

Очікування ex ante - прогнозні оцінки економічних суб'єктів.

Існують три основні концепції формування очікувань.

Концепція статичних очікувань - економічні суб'єкти в майбутньому очікують те, з чим зустрічались у минулому.

Концепція адаптивних очікувань - економічні суб'єкти коригують свої очікування з урахуванням помилок, допущених в минулому.

Концепція раціональних очікувань - економічні суб'єкти не тільки враховують помилки, допущені в минулому, але й прагнуть моделювати функціонування економіки, щоб оцінити майбутнє. На основі цих оцінок формується раціональна поведінка учасників економічної діяльності.

Примітки

  • 1. Макроекономічне агрегування - це послідовне укрупнення (узагальнення) економічних суб'єктів і об'єктів (процесів і явищ) та об'єднання їх в єдину групу (наприклад, домашні господарства) або єдиний показник (наприклад, валовий внутрішній продукт). Агрегування здійснюється за допомогою додавання, групування та інших процедур (способів) зведення окремих суб'єктів до узагальнених. Його головна ідея полягає в тому, щоб, визначивши закономірності та закони розвитку окремих об'єктів і діяльності (поведінки) окремих суб'єктів шляхом послідовних узагальнень, отримати загальну макроекономічну картину (Тарасевич В. М. Методологія макроекономіки // Економічна теорія. - 2006. - №4. - С.95.
  • 2. Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник - Київ: Видавничий дім "Слово", 2003. - С.28.

Типологія макроекономічного моделювання може бути проведена на основі різноманітних критерії, які згруповані в таблиці.

Таблиця 1. Типологізація макроекономічних моделей

Критерії класифікації

Типи моделей

За засобом уявлення досліджуваного процесу або явища

Логічні, графічні й економіко-математичні

За тривалістю аналізованих процесів

Короткострокові і довгострокові

За кількістю економічних суб'єктів, що аналізуються

Прості моделі (у яких подані тільки домашні господарства і фірми) і повні моделі (за участю держави)

За ступенем охоплення іноземного сектора

Закриті (подана тільки національна економіка) і відкриті (ті, що враховують впливи іноземного сектора на національну економіку)

За характером відображення причинно-наслідкових зв'язків

Детермінантні (параметри моделі задані достовірно). Стохастичні (імовірнісні) - зміна параметрів моделі пов'язана з впливом випадкових факторів

За характером впливу чинника часу

Статичні, порівняльної статики (дихотомічні) і динамічні

За глибиною часового горизонту дослідження

Довготермінові (10-15 років). Середньотермінові (5-10 років) Короткотермінові (1-5 років)

  • 3. Манків Грегорі Н. Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. - К.: Основи, 2000. - С.37-43.
  • 4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. за-кл. освіти: у 2 ч./С. Будагівська, ОКілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будагівської. - К.: Основи, 1998. - С.220.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші