Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг промислового підприємства
< Попередня   ЗМІСТ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Азарян О. М. Маркетинг : принципи та функції : навч. посіб. / 0. М. Азарян, І. X. Баширов, Б. 3. Воробйов та ін. ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського ; [2-е вид., перероб. і допов.]. - К. : НМЦВО МОіН України : НВФ "Студцентр", 2001 - 319 с.
 • 2. Акимова И. М. Промышленный маркетинг / И. М. Акимова ; [2-е изд.]. - К. : О-во "Знання", КОО, 2001. - 294 с.
 • 3. Алёшина И. В. Маркетинг для менеджеров : учебное пособие / И. В. Алёшина. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 456с.
 • 4. Апостолюк С. О. Промислова екологія : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І. А. Соколовський та ін. ; [2-ге вид., виправл. і доп.]. - К.: Тов-во "Знання", 2012. - 430 с.
 • 5. Армстронг Г. Маркетинг : навчальний посібник / Г. Армстронг, Ф. Котлер ; [загальний курс] ; [5-те видання] ; [пер. з анг.]. - М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. - 608с: ил. - Парал. тит. англ.
 • 6. Бакшт К. А. Построение отдела продаж - с "нуля" до максимальный результатов / К. А. Бакшт. - СПб. : Питер, 2006. - 192 с. : ил. -(Серия "Продажи на 100%").
 • 7. Балашов В. Г. Система маркетинга на предприятии [Електронний ресурс] / В. Г. Балашов. Режим доступу: books.tr200.rU/v.php? іс1=165927.
 • 8. Бєлявцев М. И. Маркетинг : учеб. пособие для студ., обучающихся по напр. "Экономика и предпринимательство" / М. И. Бєлявцев, Л. М. Иваненко ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2003. - 336 с.
 • 9. Белов А. Проблемы маркетингового консультирования промышленных предприятий [Електронний ресурс] / Портал промышленного маркетинга. Режим доступу: prommarketportal.ru/inCex.php? option=com_content&task=view&iC=20&ItemiC=41.
 • 10. Белов М. А. Управління інфраструктурою підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Белов, I. А. Павленко, Т. І. Решетняк та ін. ; [за заг. ред. М. А. Белова]. - К. : КНЕУ, 2003. -112 с.
 • 11. Бєлявцев М. I. Маркетинг : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.
 • 12. Бєлявцев М. І. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, В. М. Воробйов. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 407 с.
 • 13. Бєлявцев М. І. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств // М. І. Бєлявцев, М. М. Беспята. Журнал "Маркетинг в Україні", № 1 (59), січень - лютий, 2010. - С. 24-26.
 • 14. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку : [монографія] / С. В. Близнюк ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом ; [2-ге вид., випр. і допов.]. - К. : Політехніка, 2009. - 400 с.
 • 15. Бойчук І. В. Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апоггій В. В., Дайновсь-кий Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. - Львів : Львівська комерційна академія, 2011. - Вип. 13. - С. 126-131.
 • 16. Бойчук І. В. Практика застосування маркетингу в діяльності вітчизняних промислових підприємств // І. В. Бойчук ; Вісник ЛКА ; Серія економічна, випуск 22. - Львів : Вид-во Львівської Комерційної Академії, 2006. - С. 80-85.
 • 17. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг : завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2009. - 38 с.
 • 18. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг : конспект лекцій для самостійної роботи студентів спеціальності 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2005. - 74 с.
 • 19. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг : тести з дисципліни для студентів очної та заочної форм навчання спец. 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2004. - 104 с.
 • 20. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг. Програма курсу та короткий конспект лекцій: Для самостійної роботи студ. заочної форми навчання спец. 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2002. - 80 с.
 • 21. Брендинг на споживчих і промислових ринках [Електронний ресурс] / Режим доступу: management.com.ua/marketing/ mark002.html.
 • 22. Бурбело Н О. Промисловий маркетинг : конспект лекцій [Електронний ресурс] / Режим доступу: twirpx.com/file/720269/.
 • 23. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко; [вид. 2-е, виправл. і доп.] ; [за ред. Василенка В. О.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.
 • 24. Вачевський М. В. Промисловий маркетинг : Основи теорії і практики : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.
 • 25. Витковская H. С. Типи клиентов компании на промышленном рынке // Н. С. Витковская, А. В. Зозулев. Журнал "Маркетинг и реклама", № 5 (165), май, 2010. - С. 66-69.
 • 26. Волошина Н. О рекламно-сувенирных коммуникациях В2В-маркетинга // Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 51-53.
 • 27. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко; [4-те вид. доп.]. - Київ : Лібра, 2006. - 720с.
 • 28. Гірченко Т. Д. Маркетинг : навчальний посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. - Київ : "Фірма "ІНКОС"", ЦУЛ, 2007. - 255 с.
 • 29. Гладунов О. В. Система "СУБМАРИН" - управління бізнесом на засадах справедливості і здорового глузду // О. В. Гладунов, В. Г. Задорожний. Журнал "Маркетинг в Україні", № 3 (61), травень -червень, 2010. - С. 11-15.
 • 30. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие / Е. H. Голубкова ; [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Финпресс, 2003. - 304 с. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
 • 31. Григоренко О. І. Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань // О. I. Григоренко. Журнал "Маркетинг в Україні", № 4 (62), липень - серпень, 2010. - С. 15-20.
 • 32. Гридін Д. Спліт-тестування : як подвоїти ефективність директ-маркетингу, не витративши ані копійки // Д. Гридін. Журнал "Маркетинг в Україні", № 3 (67), травень - червень, 2011. - С. 35-38.
 • 33. Гриньова В. М. Організація виробництва : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Салун ; Затверджено МОНУ. - К, 2009. - 582 с.
 • 34. Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства промислової політики України. Режим доступу: 195.78.68.71/industry/control/ uk/publish/ articleJsessionid=713B9961A597D282C5CC559373FD2D22?art_id=36412 &cat_id=36198.
 • 35. Державний стандарт України "Маркетинг - термінологія та визначення основних понять" // Эксперт-Юрист. Информационно-правовая библиотека. ЗаконодательствоУкраины. - К. : Эксперт-Софт, 2005 г.
 • 36. Дитер И. Г. Шнайдер. Технологический маркетинг / И. Г. Шнайдер. - М. : "Янус-К", 2003. - 478 с.
 • 37. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Питер Дойль ; [пер. с англ.]; [под ред. Ю. Н. Каптуревского]. - СПб. : Питер, 2001. - 480 с.
 • 38. Допоміжні матеріали і послуги [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт "Библиотека Александровой". Режим доступу: jenessi.net/ marketing/ 182-4.1.2.-klasifkacja-tovarv-za-sferoju.html
 • 39. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 • 40. Дупляк Т. П. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності // Т. П. Дупляк. Журнал "Маркетинг в Україні", № 2 (66), березень - квітень, 2011. - С. 29-34.
 • 41. Егоров Е. Предназначение В2В-маркетинга - помогать клиентам делать их бизнесе болем успешным // Евгений Егоров. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 48-50.
 • 42. Желібо Є. П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / Є. П. Желібо, М. А. Авраменко, В. М. Буслик та ін.; [2-ге вид., зі змін. та допов.]. - К. : Кондор, 2009. -520 с.
 • 43. Завгородняя А. А. Маркетинговое планирование / А. А. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. - СПб. : Питер, 2002. - 381 с.
 • 44. Закупівля [Електронний ресурс] // Вільна енциклопедія "Вікіпедія". Режим доступу: uk.wikipedia.org.
 • 45. Закупівля [Електронний ресурс] // Логістика. Практика управління. Режим доступу: logist.org.ua/ ггк-и-.ргір? пагпе=2акир.
 • 46. Зозулёв А. В. Промышленный маркетинг : рыночная стратегия : учеб. пособие / А. В. Зозулёв. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 • 47. Зозульов А. В. Промисловий маркетинг : стратегічний аспект / A. В. Зозульов. - Харків : Студцентр, 2005. - 238 с.
 • 48. Ивашова Н. В. Отдел маркетинга предприятия и маркетинговое агентство : партнеры или конкуренты? // Н. В. Ивашова. Журнал "Маркетинг и реклама". - 2007. - №2 (61). - С. 28-30.
 • 49. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Кардаш ; Мін. Освіти і науки України ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 250 с.
 • 50. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : підручник / B. Я. Кардаш ; Мін. Освіти і науки України ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2001. - 240 с.
 • 51. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : підручник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.
 • 52. Китова О. В. Управление эффективностью маркетинга : методология и проектное моделирование : учебное пособие / О. В. Китова. -М. : ИНФРА-М, 2012. - 328 с. - (Высшее образование: Магистратура).
 • 53. Ковалев А. И. Промышленный маркетинг (Часть 1) / А. И. Ковалев. - М. : ООО Фирма "Благовест-В", 2002. - 304 с.
 • 54. Ковалев А. И. Промышленный маркетинг (Часть 2) / А. И. Ковалев. - М. : ООО Фирма "Благовест-В", 2002. - 312 с.
 • 55. Козуля И. Маркетинг - в законе или в загоне? Служба маркетинга и подразделение сбыта // Игорь Козуля. Журнал "Маркетинг и реклама", №7-8 (179), июль - август, 2011. - С. 44-49.
 • 56. Колодій Г. С. Врахування особливостей маркетингової діяльності при розробці маркетингових програм промислових підприємств // Г. С. Колодій ; Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2011, № 1 (4). - С. 173-177.
 • 57. Компанієць Т. І. Маркетинг промислових підприємств як об'єкт інформаційного управління // Т. І. Компанієць ; Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу "Економіка та управління підприємствами", № 3(11) 2010. - С. 54-58.
 • 58. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства [монографія] / В. Л. Корінєв. - К. : КНЕУ, 2001. - 257 с.
 • 59. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии : Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер; [пер. с англ. В. А. Гольдича,

A. И. Оганесовой]. - М. : АСТ, 2000. - 271 с.

 • 60. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер ; [пер. з англ.] ; [під ред. Л. А. Волкової, Ю. Н Каптуревського]. - СПб. : Пітер, 2000. - 752 с.
 • 61. Крикавський Є. В. Промисловий маркетинг : підручник / Є. В. Крикавський, Н. I. Чухрай. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 336 с.
 • 62. Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник / Є. В. Крикавський. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005. - 684 с.
 • 63. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / Є В. Крикавський, Н С. Косар, О. Б. Мних, О. А. Сорока. - Л. : Національний університет "Львівська Політехніка"; "Інтелект-Захід". -2004. - 288 с.
 • 64. Крикавський Є. В. Промисловий маркетинг : підручник для студ. екон. спец. / Є. В. Крикавський, Н І. Чухрай. Національний ун-т "Львівська політехніка". - 2-ге вид. - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. - 472 с.
 • 65. Куденко Н В. Маркетингові стратегії фірми [монографія] / Н В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2002. - 245 с.
 • 66. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навчальний посібник / Н В. Куденко. - К. : КНЕУ. - 2002. - 350 с.
 • 67. Кулибанова В. В. Развитие сервиса предприятия-изготовителя сложной техники на основе маркетинговой концепции [монография] / B. В. Кулибанова. - СПб. : 2006. - 188 с.
 • 68. Кунявский М. Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / М. Е. Кунявский, И. М. Кублин, К. О. Распоров. - М. : Международные отношения, 2004. - 370 с.
 • 69. Кучмеева О. Будет увеличиваться роль уже зарекомендовавших себя инструментов построения брендов на В2В-рынках // Ольга Кучмеева. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 40-41.
 • 70. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч.-метод посібник / Т. I. Лук'янець ; Міністерство освіти і науки КНЕУ. - К : 2002. - 271 с.
 • 71. Луцій О. П. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування // О. П. Луцій, С. 3. Весперіз. Журнал "Маркетинг в Україні", № 5 (63), вересень - жовтень, 2010. - С. 32-37.
 • 72. Маркетинг. Рынок товаров промышленного назначения [Електронний ресурс] / Режим доступу: bibliotekar.ra/biznes-42/50.шш/.
 • 73. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатієва. - К. : Каравела, 2006. - 320 с.
 • 74. Механізм функціонування закупівельної логістики [Електронний ресурс] // Логістика. Режим доступу: fsoler.com/logstika-zagaln-zasadi/73-шexanzш-funkczonuvannya-zakupvelno-logstiki.htшl.
 • 75. Минетт С. Промышленный маркетинг : принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Стив Минетт ; [пер. с англ.]. - М. : Издательскийдом "Вильяме", 2003. - 208 с.
 • 76. Миронов А. І. Промисловий маркетинг [Електронний ресурс] / А. I. Миронов // Методи контакту з респондентами, 2001. - С. 49-51. Режим доступу : consumers.unian.net/ukr/detail/3110.
 • 77. Моисеева Н. К. Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Н. К. Моисеева. - М. : Изд-во РАФА, 2003. - 357 с.
 • 78. Мороз Л. А. Маркетинг : підручник / Л. А. Мороз, Н. I. Чухрай; [за редакцією Л. А. Мороз] ; [3-є вид., без змін]. - Львів : НУ "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2005. - 244 с.
 • 79. Муратов И. М. Система маркетинга и ее внедрение на предприятии [Електронний ресурс] // И. М. Муратов, И. А Шведова. Маркетинг в России и зарубежом. Режим доступу: шd-hr.ru/.
 • 80. Неуров I. В. Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах // І. В. Неуров. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 633, 2008 рік. - С. 513-521.
 • 81. Нечаев В. П. Промисловий маркетинг : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. П. Нечаев. - Кривий Ріг : МІНЕРАЛ, 2009. - 185 с.
 • 82. Никифоров А. Є. Промислова політика : навч. посібник / А. Є. Никифоров. - К. : КНЕУ, 2002. - 306 с.
 • 83. Ніколайчук В. Є. Промисловий маркетинг / В. Є. Ніколайчук, М. И. Бєлявцев. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2004. - 384 с.
 • 84. Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. - К. :иКНЕУ, 2003. - 246 с.
 • 85. Петрович И. М. Організування промислового виробництва : підручник / И. М. Петрович. - К. : Знання, 2009. - 328 с.
 • 86. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посібник / Ю. Є. Петруня. - К. : Знання, 2007. - 325 с.
 • 87. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : навчальний посібник / В. П. Пилипчук, О. Ф. Оснач, Л. П. Коваленко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 264 с.
 • 88. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пилипчук, О. Ф. Оснач, Л. П. Коваленко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : ЦУЛ, 2009. - 364 с.
 • 89. Подрєза С. М. Промисловий маркетинг : визначення сегментів ринку : текст лекцій / С. М. Подрєза ; Національний авіаційний ун-т. -К. : НАУ, 2003. - 64с.
 • 90. Примак Т. О. Маркетинг : навч. посіб / Т. О. Примак. - К. : МАУП, 2004. - 228 с.
 • 91. Промисловий маркетинг : навч. посібник / Мін. освіти і науки України ; ДонДЕУекон. і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського ; [під ред. О.О. Шубіна]. - К. : Студцентр, 2002. - 432 с.
 • 92. Промисловий маркетинг : підручник / [за ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Шубіна] ; [в 2-ох томах]. - К. : ВД "Студцентр". -2011. - Т. 1. - 528 с.
 • 93. Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуації : підручник / [За ред. А. О. Старостіної]. - К. : В-во "Іван Федоров", 2009. -270 с.
 • 94. Протасов В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы) : производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг : учеб. пособие / В. Ф. Протасов. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 534 с.
 • 95. Прохоренко А. И. Деструктивный креатив в В2В-маркетинге // А. И. Прохоренко. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 26-29.
 • 96. Прохоренко А. И. Маркетинг-директор как внутренний консультант бизнеса, или Кто он такой, этот маркетинг-директор?! // А. И. Прохоренко. Журнал "Маркетинг и реклама", № 9 (180), сентябрь, 2011. - С. 20-25.
 • 97. Радчук Т. Ведущие эксперты Украины и России поделились лучшими практиками В2В-продаж и маркетинга // Журнал "Маркетинг и реклама", № 9 (180), сентябрь, 2011. - С. 32-37.
 • 98. Райе Э. Позиционирование : битва за узнаваемость / Э. Райе, Дж. Траут ; [пер. с англ.] ; [под ред. Ю.Н. Каптуревского]. - СПб. : Питер, 2001. - 256 с.
 • 99. Рижкова Г. А. Маркетинг промислових підприємств як об'єкт інформаційного управління [Електронний ресурс] / Г. А. Рижкова. Режим доступу до статті: rusnauka.corn/23_SND _2008/Economics/ 26530.doc.htrn.
 • 100. Старостіна А. О. Маркетинг : навч. посіб. / А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. - К. : Знання - Прес, 2002. - 191 с.
 • 101. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика : підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко ; [за ред. А. О. Старостіної]. - К : Знання, 2005. -764 с.
 • 102. Сухарев О. С. Инновации в экономике и промышленности : учеб. пособие / О. С. Сухарев. - М. : Высш. шк., 2010. - 317 с.
 • 103. Тєлєтов О. С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення / О. С. Тєлєтов. - Суми : Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с.
 • 104. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості : підручник / О. С. Тєлєтов ; Мін. освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. - Київ : ПУЛ, 2004. - 248с.
 • 105. Указ президента України "Про Концепцію державної промислової політики" [Електронний рестурс] / Режим доступу: lawua.info.
 • 106. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер. -М. : Издательский Дом Гребенникова, 2005. - 415 с.
 • 107. Филимоненко И. В. Промышленный маркетинг. Наглядное пособие [Електронний ресурс] / Режим доступу : twirpx.corn/ піє/736925/
 • 108. Хамідова А. Ш. Стимулювання реалізації соціально-відповідального маркетингу підприємств галузі мінеральних добрив у контексті державного регулювання // А. ПІ. Хамідова. Журнал "Маркетинг в Україні", № 3 (61), травень - червень, 2010. - С. 64-68.
 • 109. Шилова М. Директ-маркетинг в системе продаж компании // М. Шилова. Журнал "Маркетинг и реклама", № 09, сентябрь, 2010. - С. 61-70.
 • 110. Юрчак А. Вызовы В2В-маркетинга в Украине // Александр Юрчак. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. -С. 30-37.
 
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші