Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Філософія arrow Філософія історії
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ключові поняття

некласична філософія історії; плюралізм філософсько-історичних підходів; полісемантичність філософсько-історичних понять; мультиплікативний поворот; всесвітня історія як нелінійна послідовність цивілізацій; традиційні цивілізації; техногенні цивілізації; постіндустріальні цивілізації; інформаційні цивілізації; постнекласична філософія історії; монадологічне розуміння історії; тоталлогічне розуміння історії.

Завдання і запитання

 • 1. Чи відрізняються етапи формування некласичної філософії та зрілості некласичної філософії? Якщо ні — чому? Якщо — так, то чим? Поясніть свою позицію.
 • 2. Які наріжні відмітні ознаки зрілої некласичної філософії історії можна назвати? Охарактеризуйте їх.
 • 3. Які підходи у системі некласичного філософсько-історичного мислення постають у значенні комплементарних і лейтмотивних?
 • 4. Чи відрізняється тлумачення цивілізації на стадії становлення і на стадії розвитку некласичної філософії історії?
 • 5. У чому виявляється розширення семантичного поняття "цивілізація"?
 • 6. Розкрийте нові грані співвідношення цивілізації та культури на етапі розвитку некласичної філософії історії.
 • 7. Куди слід віднести трактування цивілізації Морганом—Енгельсом — до класичного чи некласичного етапу філософії історії?
 • 8. Що таке мультиплікативний поворот як домінуюча тенденція некласичних цивілізаційних досліджень?
 • 9. Охарактеризуйте з позицій некласичного філософсько-історичного мислення основні риси традиційних цивілізацій та їхні місце і роль у всесвітньо-історичному процесі.
 • 10. Що властиве нелінійному трактуванню техногенних цивілізацій?
 • 11. Як співвідносяться постіндустріальні та інформаційні цивілізації?
 • 12. Розкрийте специфіку постнекласичного філософсько-історичного підходу до вивчення розвитку людства.
 • 13. У чому полягає якісна відмінність монадологічного розуміння історії від попередніх форм її розуміння?
 • 14. Розкрийте зміст та основні значення поняття "монада історії".
 • 15. Охарактеризуйте основні етапи розвитку монадологічного філософування.
 • 16. У чому виявляється монадологічна незавершеність концепцій Данилевського, Шпенглера і Тойнбі?
 • 17. Чим характеризується тоталлогічний підхід у дослідженні історії?

Примітки

 • 1 Цедік О.І. Цивілізація //Українська Радянська Енциклопедія: У 12 т. — К.: Головна редакція УРЕ, 1985. — Т. 12. — С. 214.
 • 2 Див.: Філософський словник: За ред. В.І. Шинка рука. — 2-ге вид. — К.: Головна редакція УРЕ, 1986. — С. 753.
 • 3 Там само.
 • 4 Советский энциклопедический словарь. — 4-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989.— С. 1478.
 • 5 Философский энциклопедический словарь. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989 — С. 733.
 • 6 Див.: Гизо Ф. История цивилизации в Европе (фрагменты) //Европейский альманах. История. Традиции. Культура. — М.: Наука, 1990. — С. 64—68.
 • 7 Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. — СПб.: Б. и., 1863. — 469 с.
 • 8 Морган Льюис Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. — Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1934. — С. 3.
 • 9 Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави //Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 21. — С. 27—29.
 • 10 Там само. — С. 29—31.
 • 11 Там само. — С. 31—32.
 • 12 Див.: Массон В. М. Первые цивилизации. — Л.: Наука, 1989. — С. 8.
 • 13 Докладніше про це див.: Там само. — С. 8—12. м Там само. — С. 124.
 • 18 Див.: Дилигенский Г. Г. "Конец истории" или смена цивилизаций? // Вопр. философии. — 1991. — № 3. — С. 81—35.
 • 16 Там само. — С. 33.
 • 17 Див.: Греисон Дж. К. мл., О'Дел К. Американский менеджмент на пороге XXI века. — М.: Экономика, 1991. — С. 97—118; 266—319.
 • 18 Степин В. Философия ненасилия и будущее цивилизации //Коммунист. — 1991__№ 2. — С. 54.
 • 19 Там само. — С. 55.
 • 20 Там само.
 • 21 Там само. — С. 58.
 • 22 Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М.: Прогресс, 1991. — С. 560.
 • 23 Там само. — С. 560—561.
 • 24 Там само. — С. 82.
 • 25 Рыжко В. А. Проектно-интерпретативнал функция постнеклассической науки // Постнекласичні дослідження. — К.: ЦГО НАН України, 1995. — С. 212—229; Лукьянец В. С. Постмодернистское мышление — мышление XXI века? // Там само. — С. 239—257; Добронравова Я. С Нелинейное мышление в постнеклассической науке // Там само. — С. 184—198.
 • 26 Гомілко О. Є. Суб'єктивність об'єкта в сучасній духовній ситуації // Тіш само. — С. 275—276; Бондарчук І. А. Діалектика чи постдіалектичне мислення //Там само. — С. 277—279.
 • 27 Батина И. Л. Космизм, экологическая проблема, новая наука //Там само. — С. 264—275; Нестерова М. О. Синергетичний та холономний підходи в переосмисленні зв'язку "людина—космос" //Там само. — С. 280—282.
 • 28 Боиченко I. В. Нелінійна соціальна філософія: цивілізація як монада історії //Філософські студії Київського університету. — Вип. 1. — К., 1995. — С. 61—90; Філософія: Навч. посібник /І.Ф. Надольний, В.П. Андрущен-ко,І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін.; за ред І.Ф. Надольного. — К.: Вікар, 1997. — С. 383—404.
 • 29 Кизима В. В. Человекомирная тотальность. Постнеклассический манифест //Totallogy. Постнекласичні дослідження. — К.: ЦГО НАН України, 1995. — С. 311—340; Кизима В. В. Тота л логические аллюзии //Там само. — С. 20—105.
 • 30 Див.: Мандукья-упанишада //Упанишады: В 3 кн. — М.: Наука; Ладомир, 1992. — Кн. 2. — С. 201—202.
 • 31 Див.: Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. — М.: Наука, 1991. — С. 199; Вивекананда Свами. Четыре йоги //Вивекананда Свами. Практическая, веданта. — М.: Ладомир, 1993. — С. 173—288; Костючен-ко В. С. Вивекананда. — М.: Мысль, 1977. — С. 96—117; ШриАуробиндо Гхош. Синтез йоги. — СПб.: Алетейя, 1992. — С. 671; Интегральная йога Шри Ауробиндо. — М.: Никое, 1992. — С. 398.
 • 32 Див.: Раббот Б. Монада //Философская энциклопедия. — М.: Сов. энциклопедия, 1964. — Т. 3. — С. 487—488.
 • 33 Див.: Лосскии Н. О. Учение о перевоплощении //Лосский Н.О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. — М.: Изд. группа "Прогресс", 1992. — С. 106; 109—128.
 • 34 Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение массонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — Новосибирск: Наука, 1992. — С. 240.
 • 35 Див.: Лосев А. Ф. Платон //Философская энциклопедия. — М.: Сов. энциклопедия, 1967. — Т. 4. — С. 264.
 • 36 Кузанский Николай. Об ученом незнании //Кузанский Николай. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1979. — Т. 1. — С. 51.
 • 37 Там само. — С. 54, 56, 67, 72, 73 та ін.
 • 38 Там само. — С. 110.
 • 39 Там само. — С. 150—151.
 • 40 Бруно Джордано. О причине, начале и едином //Бруно Д. Диалоги. — М.: Госполитиздат, 1949. — С. 291.
 • 41 Там само. — С. 242.
 • 42 Лейбниц Г£. Монадология //Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. — М.: Мысль, 1982. — Т. 1.—С. 413—414.
 • 43 Там само. — С. 422, 413.
 • 44 Див.: Там само. — С. 413.
 • 46 Там само.
 • 46 Там само. — С. 416.
 • 47 Там само. — С. 424.
 • 48 Гете И. В. Метаморфоз растений. Второй опыт. Введение //Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — С. 102.
 • 49 Гете И. В. Философский этюд //Гете И.В. Избранные философские произведения. — М.: Наука, 1984. — С. 46.
 • 50 Там само. — С. 47.
 • 51 Гете ИЗ. Максимы и размышления //Там само. — С. 337.
 • 52 Там само. — С. 356.
 • 53 Там само. — С. 357.
 • 54 Там само. — С. 356.
 • 55 Гете И. В. Счастливое событие //Там само. — С. 56.
 • 56 Гете И. В. Максимы и размышления — С. 362.
 • 57 Там само. — С. 345.
 • 58 Там само.
 • 59 Гете ИЗ. Пояснение намерения // Там само. — С. 70.
 • 60 Тойнбі розглядав цивілізації як вияви життя, що самі при цьому не е живими істотами. — Див.: Тойнби А. Постижение истории. — М.: Прогресе, 1991. — С. 89.
 • 61 Шпенглер О. Закат Европы. — С. 82.
 • 62 Дискуссия //Теория и жизненный мир человека. — М.: ИФРАН, 1995.
 • — С. 195.
 • 63 Кизима В. В. Оновлення — тотальність — постнекласики (замість передмови) //. Постнекласичні дослідження. — К.: ЦГО НАН України, 1995. — С. 12.
 • 64 Шпенглер О. Закат Европы. — С. 262.
 • 65 Див.: Тойнби А.Дж. Постижение истории. — С. 106—142.
 • 66 Блок Марк. Апология истории или ремесло истории. — М.: Наука, 1973. — С. 82.
 • 67 Там само. — С. 82—83.
 • 68 Там само. — С. 85.
 • 69 Там само.
 • 70 Там само.
 • 71 Там само.
 • 72 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — С. 87, 109.
 • 73 Лейбниц Г. В. Монадология //Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. — М.: Мысль, 1982.—С. 422—423.
 • 74 Там само.
 • 75 Ортега и-Гассет Хосе. Человек и люди //Ортега-и-Гассет Хосе. Дегуманизация искусства и другие работы. Сборник. — М.: Радуга, 1991. — С. 271—806.
 • 76 Там само.
 • 77 Ортега-і-Гассет Хосе. Тема нашої доби //Ортега-і-Гассет Хосе. Вибрані твори.: Основи, 1994. - С. 365-366.
 • 78 Ортега-і-Гассет Хосе.. Человек и люди - С. 288.
 • 79 Кизима В.В. тоталлогические аллюзии //Totallogy. Постнекласичні дослідження. С 45-46.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші