Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Трудові книжки працівників

Трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які відпрацювали на них більше 5 днів, у тому чис­лі й на осіб, які є власниками (співвласниками) підприємств,

сільських (фермерських) господарств, сезонних, тимчасових і позаштатних працівників, з умовою, що вони підлягають державному соціальному страхуванню (ст. 48 КЗпП України).

Трудові книжки не ведуться на працівників, які працюють на умовах трудового договору в підприємців, що не мають ста­тусу юридичної особи, а також в обслуговуванні окремих гро­мадян (домробітниці, няньки, шофери, охоронці та ін.). їхня робота підтверджується довідкою організації, за участю якої було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, а також довідкою про сплату внесків до Фонду державного со­ціального страхування.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи (Інструкція про по­рядок ведення трудових книжок на підприємствах, в устано­вах і організаціях, затверджена спільним наказом Міністерс­тва праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального за­хисту населення України від 29.07.93 № 58, зі змінами і доповненнями, внесеними спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захис­ту населення України від 26.03.96 № 29).

Працівники, які приступають до роботи, зобов'язані пред'явити власникові або уповноваженому ним органу тру­дову книжку, оформлену у запровадженому порядку.

Особи, котрі влаштовуються на роботу вперше, зобов'язані пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а військовослужбовці, звільнені зі складу Збройних Сил та інших військових формувань, — вій­ськовий квиток.

Звільнені з місць позбавлення волі зобов'язані подати довідку про звільнення.

Трудові книжки раніше встановленого зразка обміну не підлягають. Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах, організаціях як документ суворої звітності. При звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберіган­ня і видачу трудових книжок несе керівник підприємства, установи, організації (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 "Про трудові книжки працівників").

Відповідальність за вчасне і правильне заповнення тру­дових книжок, облік, збереження і видачу їх покладається на спеціально уповноважену особу, призначувану наказом (розпорядженням) керівника підприємства, установи, орга­нізації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, збе­реження й видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках — іншу відповідальність. У разі потреби власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їхнє прохання завірені витя­ги з трудових книжок.

Ведення трудових книжок

Трудові книжки і вкладиші до них заповнюються у від­повідних розділах українською та російською мовами.

Якщо трудову книжку видано вперше, то запис у ній ро­биться власником або уповноваженим ним органом не пізні­ше тижневого терміну з дня прийняття на роботу. До трудової книжки заносяться:

  • — відомості про працівника (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження);
  • — відомості про роботу, переведення на іншу постійну ро­боту, звільнення;
  • — відомості про нагородження державними нагородами й відзнаками України, про заохочення за успіхи в роботі й від­повідно до чинного законодавства України;
  • — відомості про відкриття, винаходи й раціоналізаторські пропозиції, підтверджені посвідченнями та дипломами, а та­кож про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Відомості про стягнення до трудової книжки не заносять­ся. Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагородження й заохочення вносяться власником чи уповноваженим ним органом після видання наказу (розпо­рядження), але не пізніше тижневого терміну, а в разі звіль­нення — в день звільнення і мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць — двозначними). Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу 4 лютого 2008 року, то в графу 2 трудової книжки за­писується: "04.02.2008".

Записи в трудовій книжці виконуються акуратно, кулько­вою ручкою або пером, чорнилом чорного, синього або фіоле­тового кольору.

Печаткою завіряються запис про звільнення, а також відо­мості про нагородження та заохочення.

З кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, пе­реведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці (типова відомча форма № П-2, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.10.95 № 277), в якій має повторюватися запис із трудової книжки (вкладиша).

При виявленні неправильного або неточного запису про ро­боту виправлення вносить власник або уповноважений ним орган того підприємства, установи, організації, де було зроб­лено відповідний запис. Власник або уповноважений ним ор­ган на новому місці роботи зобов'язаний надати працівникові в цьому необхідну допомогу. Якщо підприємство, установу, організацію, де було внесено неправильний або неточний за­пис, ліквідовано, виправлення вносить правонаступник і за­свідчує його печаткою, а якщо його немає — організація ви­щого рівня, якій було підпорядковане підприємство; якщо і її немає — обласний архів або держархіви міст Києва, Севасто­поля та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

Виправлені відомості про роботу, нагородження й заохо­чення мають точно відповідати оригіналу наказу (розпоря­дження), а якщо їх загублено, — іншим документам, що під­тверджують зазначені відомості.

Показання свідків не є підставою для виправлення внесе­них раніше записів.

У розділах "Відомості про роботу", "Відомості про нагоро­дження", "Відомості про заохочення" закреслення раніше вне­сених неточних або неправильних записів не допускається.

У разі необхідності заміни запису після закінчення від­повідного порядкового номера, дати, внесення запису в графу З заноситься: "Запис під № таким-то недійсний. Прийнято на таку-то професію (посаду)" і в графі 4 повторюються дата і но­мер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис якого неправильно зроблено в трудовій книжці. Таким самим чином виправляється недійсний запис про звільнення або переведення на іншу постійну роботу в разі незаконного звільнення або переведення, встановленого органом з розгляду трудових спорів, і відновлення на колиш­ній роботі або при зміні формулювання причини звільнення. Наприклад, записується: "Запис під № таким-то недійсний, відновлено на попередній роботі". При заміні формулювання причини звільнення записується: "Запис під № таким-то не­дійсний, звільнено...". У графі 4 в такому разі дається поси­лання на наказ про поновлення на роботі або заміну формулю­вання причини звільнення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>