Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз використання виробничої потужності підприємства

Кількісні та якісні характеристики технічних і технологічних ресурсів металургійного підприємства обумовлюють його виробничу потужність. Виробнича потужність підприємства - це його потенційні можливості з виконання операційної діяльності. Вона розраховується як максимально можливий обсяг основної продукції в натуральному вимірюванні (т, штук, погонних м, кВтт та інших фізичних одиницях виміру) за рік за умов використання досягнень науково-технічного прогресу, передового досвіду господарювання та забезпечення умов конкурентоспроможності металопродукції та підприємства.

Класифікація виробничих потужностей наведена на рисунку 9.2.

У металургії основою для оцінки є виробнича потужність основного металургійного агрегату (тЦ, т/рік):

Mj = Pj o Тмахфі, (9.42)

де Р/ - продуктивність }-го основного металургійного агрегату, т /добу або т/годину;

Тмахф/ - максимально можливий фонд фактичного часу роботи /го основного металургійного агрегату за рік, діб або годин.

Ознаки угрупування та види виробничої потужності

Рис. 9.2. Ознаки угрупування та види виробничої потужності

Виробнича потужність основного цеху (Мц, т/рік) розраховується як підсумок потужностей основних агрегатів цеху (доменного, сталеплавильного, прокатного, феросплавного, флюсоплавильного, металевих виробів):

де 3 - кількість основних агрегатів, штук.

Виробнича потужність підприємства характеризується потенційними можливостями річного виробництва основної продукції його це-

143

хів. Для металургійного підприємства з повним циклом виробництва - це максимально можливий річний обсяг виробництва чавуну, сталі та прокату в натуральних тоннах.

Використана потужність дорівнює фактичному обсягу виробництва основної металопродукції (б, т/рік). Резерв виробничої потужності підприємства (ДМ, т/рік) є різницею між потужністю підприємства (М, т/рік) та фактичним обсягом виробництва основної металопродукції:

ДМ = М - б, (9.44)

Ступінь використання виробничої потужності у'-го агрегату (Кму, част.од.) розраховується за моделлю (9.45), а факторний аналіз здійснюється з використанням вихідної моделі (9.46):

Км3 = б3 / Мр (9.45)

Кмз = (рФз /рз) " (Тфз / Тмахф]) = Кін] o Кеку = КЩ, (9.46)

де Рфу - фактична продуктивність]-го агрегату, т /добу або т/годину; Тфі - фонд фактичного робочого часу ]-го агрегату, діб або годин; Кіну - коефіцієнт інтенсивного навантаження ]-го агрегату, част.

од.;

Кеку - коефіцієнт екстенсивного навантаження ]-го агрегату, част. од.;

КМу - коефіцієнт інтегрального навантаження ]-го агрегату, част.од.

У таблиці 9.12 наведена система показників та аналіз конкретної ситуації використання виробничої потужності основного обладнання трубопрокатного цеху та її факторів.

Таблиця 9.12

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТРУБОПРОКАТНОГО ЦЕХУ)

Назва показника

Минулий період

Звітний період

Ступінь виконя планування

Темп зростання 2), част.од.

Абсолютне відхилення, ±

план

факт

від плану

від минулого періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Продуктивність трубопрокатного стану (ТПС), т/годин, всього,

98

101

96

95,0

0,98

-5

-2

в тому числі: ТПС № 1;

53

54

52

96,3

0,98

-2

-1

Продовження табл. 9.12

Закінчення табл. 9.12

Назва показника

Минулий період

Звітний період

Ступінь виконання плануй,%

Темп зростання 2), част.од.

Абсолютне відхилення, ±

план

факт

від плану

від минулого періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

ТПС № 2.

47,0

49,0

49,0

100,0

1,02

0

+2,0

8. Виробнича потужність, т/рік, всього,

530000

628000

580000

92,4

1,09

-48000

+50000

в тому числі: ТПС № 1;

300000

340000

320000

94,1

1,07

-20000

+20000

ТПС № 2.

230000

288000

260000

90,3

1,13

-28000

+30000

9. Коефіцієнт вико ристання виробничої потужності (п.6/п.8), част. од., загальний,

0,947

0,956

0,678

-

-

-0,28

0,26

в тому числі: ТПС № 1;

0,940

0,950

0,710

-

-

-0,33

-0,23

ТПС № 2.

0,950

0,960

0,630

-

-

-0,24

-0,32

10. Коефіцієнт інте нсивного наванта-ження(п.1/п.7), част. од., загальний,

0,949

0,956

0,900

-

-

-0,05

-0,04

в тому числі: ТПС № 1;

0,940

0,950

0,910

-

-

-0,04

-0,03

ТПС № 2.

0,950

0,960

0,890

-

-

-0,07

-0,06

11. Коефіцієнт екс тенсивного наван-таження(п.5/п.2), част.од., загальний,

0,655

0,745

0,666

-

-

-0,07

+0,011

в тому числі: ТПС № 1;

0,670

0,750

0,680

-

-

-0,07

-0,010

ТПС № 2.

0,630

0,740

0,640

-

-

-0,10

-0,010

Резервами підвищення ступеня використання потужності обох прокатних станів є зростання їхньої годинної продуктивності при умові ліквідації браку та прихованих й поточних простоїв з-за несвоєчасного надходження трубної заготівки з ділянки нагріву металу.

Ступінь використання виробничої потужності агрегату залежить від організаційно-технічного рівня виробництва. Комплексний підхід щодо його оцінки досягається завдяки використанню інтегрального показника, розрахунок якого можливий внаслідок визначення на підставі експертних оцінок питомої ваги (або значущості) кожного окремого показника-фактора, який впливає на організаційно-технічний рівень виробництва.

Показники-фактори організаційно-технічного рівня виробництва розраховуються у відносних одиницях виміру (у відсотках або долях одиниць), що надає можливість їхнього групування, узагальнення та використання для рейтингової оцінки у міжцеховому і міжзаводському порівняльному аналізі організаційно-технічного рівня виробництва.

Аналіз інтегрального показника і показників-факторів організаційно-технічного рівня виробництва проводиться у статиці та у динаміці. Особливо важлива їхня оцінка у перспективному аналізі [43].

Система показників-факторів організаційно-технічного рівня виробництва (ОТРВ) та їхньої значущості наведені в таблиці 9.13.

Таблиця 9.13

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ОТРВ

Спрямованість оцінки

Назва показника-фактора

Значущість фактора, част. од.

1

2

3

Показники аналізу технічного рівня виробництва

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,10

Рівень механізації та автоматизації виробничих процесів

0,10

Рівень прогресивності технологічних процесів

0,15

Питома вага сертифікованої продукції

0,10

Питома вага нових видів продукції

0,10

Інтегральний показник конкурентоспроможності продукції

0,15

Ступінь витягнення корисного елемента із сировини

0,05

Коефіцієнт виходу годного

0,05

Показники аналізу організаційного рівня виробництва

Коефіцієнт ритмічності виробництва

0,05

Коефіцієнт використання робочого часу

0,05

Рівень кваліфікації персоналу

0,05

Прогресивність організації стимулювання та відповідальності

0,05

Підвищення показників організаційно-технічного рівня виробництва обумовлює більш ефективне використання потужностей та виробничих ресурсів підприємства і поліпшує результати операційної діяльності та його фінансові показники.

Таким чином, для більш ефективного використання основних засобів керівництво підприємства може прийняти такі заходи: ввести в дію невстановлене та недіюче обладнання; скоротити цілодобові та внутрішньозмінні простої; підвищити кількість робочих змін; інтенсифікувати використання обладнання; впровадити заходи науково-технічного прогресу; підвищити кваліфікацію робітників та ін.

Основні терміни та поняття

Мета та завдання аналізу трудових ресурсів; аналіз забезпеченості трудовими ресурсами; промислово-виробничий персонал; непромисловий персонал; категорії працівників; оцінка кваліфікаційного рівня; оцінка руху робочої сили; аналіз використання робочого часу; продуктивність праці; аналіз ефективності трудових ресурсів; фактори продуктивності праці; аналіз фонду оплати праці; структура фонду оплати праці; аналіз співвідношень трудових показників; оцінка впливу співвідношення трудових показників на фінансовий результат роботи підприємства; рентабельність заробітної плати.

Мета та завдання аналізу матеріальних ресурсів; показники оцінки використання матеріальних ресурсів (матеріаловіддача; матеріалоємність; коефіцієнти витрат металу, електроенергії, палива); фактори матеріальних витрат; діагностика стану управління запасами.

Мета і зміст аналізу необоротних активів; аналіз забезпеченості підприємства основними засобами; аналіз динаміки наявності, складу й структури основних засобів; аналіз технічного стану основних засобів; оцінка руху основних засобів; показники ефективності використання основних засобів (фондовіддача, фондорентабельність, амортизаційна віддача, фондоозброєність, фондоємність, фондозатратність); активна частина основних засобів; порівняльна характеристика показників використання металургійного обладнання; аналіз інших видів необоротних активів.

Виробнича потужність; класифікація виробничої потужності; оцінка виробничої потужності агрегату; оцінка виробничої потужності цеху; оцінка виробничої потужності металургійного підприємства; оцінка ступеня використання виробничої потужності; організаційно-технічний рівень виробництва; система показників організаційно-технічного рівня виробництва.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші