Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Тематичні карти.

Перелік тематичних карт, що використовуються для цілей екологічного управління, досить великий і різноманітний: карти ґрун­тового покриву; карти рослинного, тваринного світу; геологічні, геоморфо­логічні, кліматичні, соціально-економічні карти та ін. Тематичні карти дають інформацію про природний потенціал території, її характеристики, здатність витримувати антропогенні навантаження. їхнє основне призна­чення — систематизація інформації про компоненти природного та антро­погенного середовища, які є чинниками, що впливають на формування еко­логічної ситуації на відповідній території.

Екологічні карти.

Ці карти являють собою просторове відображення взаємодії живих організмів, людини і середовища. Екологічне картографу­вання перебуває в стадії становлення. Щоб вирішити комплекс екологічних проблем України, слід розробити цілісну систему екологічного картографу­вання, яка б містила покомпонентні, індикаційні, оцінні, прогнозні та інші види карт. Особлива увага має приділятися картам проблемних або кризо­вих гсоекологічних ситуацій, які відбивають реальність обстановки і є дієвим інструментарієм для прийняття рішень. Найбільш загальний склад системи екологічних карт, призначеної для інформаційного забезпечення екологічного управління, повинен відображати такі питання:

♦ оцінку екологічного потенціалу територій;

♦ характеристику господарського впливу на геоекосистеми;

 • • дані про стійкість геоекосистем до техногенних впливів;
 • • характеристику здоров'я населення, зумовленого станом природного середовища і техносфери;
 • • прогноз екологічної ситуації.

Існують іще спеціалізовані екологічні карти, які поділяються на три групи:

 • 1) аналітичні карти характеристик ситуації (стан окремих компонентів ландшафтів із набором геофізичних і геохімічних параметрів; сучасні при­родні, особливо відновлювані, ресурси; характер та інтенсивність антропо­генного забруднення повітря, грунтів і води тощо);
 • 2) синтетичні карти сумарного впливу діяльності людини, які відобра­жають геоекологічні аспекти взаємодії суспільства і природи (ступінь зміни природних ландшафтів і основні чинники цих змін; екологічно зумовлені аспекти стану здоров'я населення; тенденції та прогноз змін стану навко­лишнього середовища та причини, що їх зумовлюють, тощо);
 • 3) комплексні карти, які зорієнтовані на багатокомпонентні несинтезовані оцінки стану навколишнього середовища, дають конкретні рекомен­дації або призначені для перспективного планування і враховують як еко­номічні, так і екологічні аспекти.

Перелічені екологічні карти можуть бути як статичними, так і дина­мічними, їх застосування дає змогу оцінити не тільки забруднення довкілля, а й відобразити різноманітні екологічні аспекти:

 • • природні чинники, що визначають ступінь забруднення і самоочи­щення ландшафтів або екосистем;
 • • характер та інтенсивність антропогенного впливу (джерела і полігони забруднення, асоціації забруднювачів та інші види впливів);
 • • виявлені та прогнозні реакції природних систем і населення на ант­ропогенний вплив;
 • • заходи щодо мінімізації або ліквідації шкідливих впливів та щодо оптимізації природокористування.

Розвиток екологічного картографування в Україні тісно пов'язаний із проблемою створення інформаційних баз даних для систем екологічного уп­равління. Гармонізація взаємодії між couio-, reo- та біотосферою потребує наявність інформаційних баз, що сприяють дослідженню всіх компонентів цих сфер. Масштаби екологічних карт залежать від рівня екологічного моніторингу, на якому проводиться збирання необхідної інформації. Мето­дика екологічних досліджень природно-антропогенних геоекосистем для створення баз даних, яка розроблена професором О. М. Адаменком, визна­чає такий перелік екологічних карт у блоках інформаційної бази.

 • 1. Геосфера
 • 1.1. Літосфера
 • • Карта дочетвертинного геологічного середовища (геологія, тектоніка, літологія, корисні копалини) і його порушення шахтами, свердлови­нами, кар'єрами, провалами, зсувами та іншими антропогенними й природними чинниками.
 • • Карта розробки мінерально-сировинних ресурсів.
 • • Карта четвертинного геологічного середовища (генезис, вік, літологія відкладів з елементами геоморфології і неотектоніки, корисні копа­лини) і його порушення антропогенними й природними чинниками.
 • 1.2. Геофізсфера
 • • Карти радіаційних, гравітаційних, магнітних, теплових, електричних, сейсмічних, гепатогенних та інших природних полів і їхнього впливу на здоров'я людей.
 • 1.3. Геоморфосфера
 • • Геоморфологічна карта з порушеннями рельєфу сучасними та древ­німи геодинамічними процесами (сейсмолислокації, зсуви, площин­на й лінійна ерозія, яри, обвали, осипання, карст, суфозія, провали тощо) та їх прогнозування.
 • 1.4. Гідросфера
 • • Карта підземних вод та їх забруднення шкідливими речовинами.
 • • Карта фунтових вод та їх забруднення шкідливими речовинами.
 • • Карта поверхневих вод та їх забруднення шкідливими речовинами.
 • • Карта несприятливих гідрологічних явищ (повені, пересихання і про­мерзання русел, селеві потоки, лавини, замулювання, наноси на заплавах рік, ерозія берегів, заболочення та ін.).
 • • Карта водопостачання, водоспоживання та водовідведення.
 • • Карта санітарно-гігієнічного стану водних ресурсів та прогнозування водокористування в близькому і подальшому майбутньому.
 • 1.5. Атмосфера
 • • Карта стану повітряного басейну і його забруднення окисами сірки, азоту, вуглецю, пилу та іншими шкідливими компонентами від ста­ціонарних джерел.
 • • Карта транскордонних переносів.
 • • Карта забруднення атмосферного повітря автотранспортом.
 • • Карта частки автотранспорту та стаціонарних джерел у загальному забрудненні атмосферного повітря району.
 • • Карта площинного розподілу ресурсів тепла і вологи залежно від рельєфу.
 • • Карта вітроенергетичних ресурсів.
 • 2. Біотосфера
 • 2.1. Педосфера
 • • Карта грунтів та їх забруднення шкідливими речовинами.
 • • Карта трансформації земельних угідь під впливом ерозії, зсувів, підтоплення та інших несприятливих процесів.
 • • Карта меліорації земель та її наслідків.
 • • Карта використання в сільському господарстві мінеральних добрив та отрутохімікаті в.їй
 • • Карта прогнозування динаміки використання земельних ресурсів у близькому і подальшому майбутньому.
 • 2.2. Фітосфера
 • • Карта лісових ресурсів, лісостепової, степової і лучної рослинності, полезахисних лісосмуг, водоохоронних лісів, штучних агросистем.
 • • Карта забруднення рослинного покриву хімічними речовинами, радіонуклідами та іншими забруднювачами.
 • • Карта прогнозу змін забруднення рослинного покриву в близькому і подальшому майбутньому.
 • 2.3. Зоосфера
 • • Карта токсикозу диких і свійських тварин.
 • • Карта екологічної ситуації в місцях розташування тваринницьких комплексів.
 • 3. Соціосфера
 • 3.1. Техносфера
 • • Карта джерел забруднення.
 • • Карта побутових і промислових відходів, їх розміщення, утилізації та переробки.
 • • Карта екологічної ситуації в місцях сміттєзвалищ.
 • • Карта радіаційного забруднення району.
 • • Карта шумового, електромагнітного, високочастотного та іншого за­бруднення.
 • • Карта автодоріг і впливу автотранспорту на стан забруднення навко­лишнього середовища (повітря, землі, рослин) уздовж автомагі­стралей.
 • 3.2. Демосфера
 • • Карта медико-географічного районування.
 • • Карта ареалів основних захворювань за віковими категоріями насе­лення.
 • • Карта ареалів відхилення від нормального фізичного і психічного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку.
 • • Карти професійних захворювань на промислових підприємствах і в сільській місцевості.
 • • Карта прогнозу змін медико-біологічних і санітарно-гігієнічних умов у близькому і подальшому майбутньому.

Значну частину наведених видів карт доцільно розробляти за допомо­гою автоматизованих систем картографування. Екологічні карти, що харак­теризують різноманітні процеси і є результатом моделювання відповідних реакцій та застосування сценарних підходів до розвитку екологічних ситу­ацій, розробляються на комп'ютерній основі із застосуванням спеціалізова­ного програмного забезпечення. Найкращим кінцевим продуктом такого картографування є екологічні атласи територій, що містять аналітичні, син­тетичні і комплексні карти. Нині сучасний підхід до створення екологічних карт — це застосування геоінформаційних систем, які поєднують у собі всі досягнення екологічної науки та інформаційно-комунікаційних тех­нологій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші