Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Казначейське обслуговування Фонду соціального захисту інвалідів

Основні засади соціальної захищеності інвалідів визначає закон "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", який набрав чинності з 21.03.1991 року за № 875-ХІІ. Згідно з законом, соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Законом інвалідам гарантуються рівні зі всіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичні й соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями й інтересами.

Для реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів відповідно до Закону було створено Фонд соціального захисту інвалідів. Статус Фонду визначено у положенні "Про Фонд соціального захисту інвалідів", затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 р. № 129. У Положенні зазначено, що Фонд є бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, координується та контролюється Державною службою з питань інвалідів та ветеранів.

Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів.

Згідно зі ст. 11 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок: - коштів державного бюджету;

 • - сплати підприємствами (об'єднаннями), установами й організаціями штрафних санкцій через недотримання встановлених нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів;
 • - благодійних внесків і добровільних пожертвувань організацій, трудових колективів і громадян;
 • - інших надходжень.

На Фонд та його територіальні органи покладається виконання наступних завдань:

 • - реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів;
 • - виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

 • - здійснює фінансування програм щодо соціального захисту інвалідів;
 • - веде реєстр роботодавців на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
 • - отримує та спрямовує благодійні внески підприємств і громадян на заходи щодо соціального захисту інвалідів;
 • - здійснює контроль за своєчасним перерахуванням штрафних санкцій, що надходять від підприємств за недотримання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів;
 • - здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами, установами, організаціями коштів, переданих їм для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів;
 • - бере участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту інвалідів;
 • - надає безкоштовні інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його компетенції;
 • - виконує інші функцій відповідно до покладених на нього завдань.

Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця (ст. 19. Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Підприємства та організації, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають їм звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Підприємства, де кількість працюючих інвалідів менша від установленої нормативом, передбаченим ст.19 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", сплачують адміністративно-господарські санкції відповідним відділенням Фонду. Сума санкцій визначається в розмірі середньої річної заробітної плати в організації, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати установи, яка використовує найману працю. Такі вимоги не поширюються на підприємства, установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, яка обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства і організації, які використовують найману працю, проводять за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів). У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути застосовані шляхом стягнення на майно підприємства, згідно з чинним законодавством.

Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу.

Санкції перераховуються підприємствами та організаціями в дохід державного бюджету на рахунки 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки", відкриті в головних управліннях казначейства.

Щоденно кошти акумулюються на котлових рахунках головних управлінь казначейства та перераховуються до Казначейства України на відповідний рахунок 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки".

Суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на:

 • - фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів;
 • - надання цільової позики (з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Такі позики є безвідсотковими і надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;
 • - фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості;
 • - надання фінансової допомоги на здійснення заходів соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів. Фінансова допомога надається лише за наявності відповідного рішення Комісії.

Фонд соціального захисту інвалідів та його територіальні відділення як розпорядники коштів здійснюють видатки відповідно до бюджетних асигнувань та затверджених кошторисів. Кошти, що виділяються Фонду зі спеціального фонду державного бюджету, використовуються Фондом та його територіальними відділеннями в межах затверджених Міністерством соціальної політики кошторисів. У кошторисах обов'язково передбачаються видатки відділень Фонду на судові витрати, а також кошти, необхідні для організаційно-технічного забезпечення Фондом функцій реєстрації та обліку підприємств, контролю за надходженням сум штрафних санкцій.

На підставі кошторисів органами казначейства здійснюється фінансування видатків відділень Фонду на їх утримання та виконання заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів.

Для зарахування коштів, що надходять як благодійні внески, виконавчій дирекції та відділенням Фонду в органах казначейства відкриваються спеціальні реєстраційні рахунки за іншими власними надходженнями.

Благодійні внески підприємств, організацій, трудових колективів і громадян, інші надходження використовуються на заходи щодо соціального захисту інвалідів та фінансове забезпечення виконання державних програм соціального захисту інвалідів.

Контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а також своєчасним і повним надходженням до державного бюджету коштів від підприємств, установ, організацій, які не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, здійснюють відділення Фонду відповідно до чинного законодавства.

Органи державної податкової служби під час проведення документальних перевірок забезпечують перевірку підприємств щодо сплати ними штрафних санкцій. У разі виявлення несплати штрафних санкцій або неповної їх сплати органи податкової служби інформують відповідні відділення Фонду для вжиття ними заходів щодо стягнення санкцій у судовому порядку.

Видатки Фонду України соціального захисту інвалідів здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 року № 1407.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші