Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

  • — 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахова­ним особам, які мають страховий стаж до 5 років;
  • — 80 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахова­ним особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;
  • — 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахо­ваним особам, які мають страховий стаж понад 8 років;
  • — 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахо­ваним особам, віднесеним до категорій 1—4 осіб, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; вете­ранам війни та особам, на яких поширюється чинність Зако­ну України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту"; особам, віднесеним до жертв нацистських пе­реслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільги, передбачені ст. 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаю­чи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) у розра­хунку на місяць не повинна перевищувати розміру макси­мальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загально­обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними похованням (Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік" від 28.12.2007).

Обчислення страхового стажу

Страховий стаж — це період (сума періодів), протягом яко­го особа підлягає загальнообов'язковому державному соціа­льному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою праце­здатності та витратами, зумовленими народженням та похо­ванням, і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце* здатності в порядку, встановленому законодавством. До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати пра­цездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загаль­нообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

Надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Вона виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі усклад­нених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) ка­лендарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до кате­горій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до поло­гів та 90 — після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчис­люється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично ви­користаних до пологів.

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахо­ваній особі, яка всиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період із дня всиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 — у разі одночасного всиновлення двох і більше ді­тей, 90 — для жінок, віднесених до категорій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в період її тимчасової непрацездат­ності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездат­ності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами Закону.

У випадку надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в період простою підприємства, уста­нови, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (ос­новної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надаєть­ся з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнен­ня нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік" від 28.12.2007).

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 грн — на першу дитину, 25 000 — на другу, 50 000 грн — на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюєть­ся одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн, другої дитини — 4840, третьої та наступної дитини — 5000 грн. Решта суми на першу дитину виплачується протягом на­ступних 12 місяців, на другу дитину — 24 місяців, на третю і наступну дитину — 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особам, які працюють на умовах трудового договору (конт­ракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалеж­но від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічно­го віку призначається на підставі витягу з наказу (розпоря­дження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійс­нює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Закон України "Про держав­ну допомогу сім'ям з дітьми").

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею три­річного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розра­хунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 130 гривень (Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми").

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею три­річного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 р. — 50 %, з 1 січня 2009 р. — 75, з 1 січня 2010 р. — 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для праце­здатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців (Закон Украї­ни "Про державну допомогу сім'ям з дітьми").

Допомога на поховання

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахова­ної особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні:

  • — дружини (чоловіка);
  • — дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 ро­ків (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною фор­мою навчання — до 23 років;
  • — батька, матері;
  • — діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застра­хованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засо­бів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили похо­вання.

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встанов­люється правлінням Фонду соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності, але не менше розміру прожитко­вого мінімуму, встановленого законодавством.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші