Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розширення діяльності, пов'язаної з відходами

Загальна мета полягає в тому, щоб діяльність у галузі санітарно-про­філактичного та екологічно безпечного збирання і вилучення відходів охоп­лювала все населення.

Щоб досягти мети, потрібно:

 • • створити механізми фінансування розвитку служб з обробки й вилу­чення відходів у районах, де такі служби відсутні, у тому числі відпо­відні методи щодо створення можливостей для отримання прибутків;
 • • застосовувати принцип "забруднювач платить" шляхом введення зборів за обробку і вилучення відходів у розмірах, що відображають витрати на надання таких послуг і забезпечують повну вартість їх еко­логічно безпечного вилучення;
 • • заохочувати залучення в офіційному порядку громад до процесу пла­нування і впровадження діяльності з вилучення твердих відходів.

ВИСНОВКИ

 • 1. В Україні досить розвинена законодавча база впровадження сучасних спеціальних механізмів гармонізації системи "природа—суспільство": система басейнового управління, управління формуванням еко­логічних мереж, екологічною безпекою. Тепер справа за центральни­ми і місцевими органами влади щодо реалізації напрацьованих спеціальних механізмів гармонізації життєдіяльності згідно з чинним законодавством і відповідно до рішень Всесвітніх самітів у Ріо-де-Жа­нейро (1992) та Йоганнесбурзі (2002).
 • 2. Найрозвиненішим механізмом гармонізації співіснування суспільства і природи є система басейнового управління. Відповідна інфраструк­тура створена в басейні Дніпра (Дніпровське басейнове управління). За міжнародною допомогою відпрацьовано практичні методи збалан­сованого функціонування системи басейнового управління. Але повільне впровадження басейнового економічного механізму збалан­сованого водокористування стримує розвиток цієї системи.
 • 4. У контексті збалансованого розвитку, гармонізації життєдіяльності екологічна безпека набуває значення комплексної складової, яка системно поєднує національну безпеку і національну стратегію розвитку. Відповідно треба визначити принципи управління еко­логічною безпекою, виходячи з того, що будь-яка система управління має бути екологічно безпечною і містити функції управління екологічною безпекою адекватно до впливів на навколишнє сере­довище.

Контрольні запитання та завдання

 • 1. У чому полягає особливість спеці­альних механізмів гармонізації сис­теми "природа—суспільство"?
 • 2. На яких принципах формується сис­тема басейнового управління?
 • 3. На яких принципах формується і функціонує система управління на­ціональною екологічною мережею?
 • 4. На яких принципах функціонує сис­тема управління екологічною безпе­кою?
 • 5. Наведіть приклади узгодженості й розбіжності національних систем басейнового управління та управлін­ня екологічною мережею з відповід­ними європейськими системами.
 • 6. Назвіть міжнародні пріоритети еко­логічно безпечного управління.
 • 7. Чи відповідають національні пріори­тети екологічної безпеки міжнарод­ним?
 • 8. Яка законодавча база функціонуван­ня національної системи екологічної безпеки?
 • 9. Як розподілені функції системи уп­равління екологічною безпекою?

Список рекомендованої літератури

 • 1. Закон України від 26 червня 1991 р. № 1268-ХІІ "Про охорону навко­лишнього природного середовища".
 • 2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еко­логічної безпеки, затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. N8 188/98-ВР.
 • 3. водний кодекс України, введений в дію постановою Верховної Ра­ди України від 6 червня 1995 р. № 214/95-ВР.
 • 4. Програма дій "Порядок денний на XXI століття" ("А6Є№А-21"). — К.: інтелсфера, 2000.
 • 5. Закон України від 17 січня 2002 р. № 2988-Ш "Про загальнодержав­ну програму розвитку водного господарства".
 • 6. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра / За ред. В. Я. Шевчу­ка. — к.: Вища шк., 1996.
 • 7. Екологічне оздоровлення Дніпра (досвід українсько-канадської співпраці) / В. Я. Шевчук, О. О. Мазуркевич, В. М. Навроцький та ін. — К.: Геопринт, 2001.
 • 8. Гармонія життєвих сил Дніпра (еколого-духовні нариси) / В. Я. Шев­чук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. — К.: Геопринт, 2002.
 • 9. Рудько Г. Техногенно-екологічна безпека геологічного середови­ща. — Л.: Вид. центр ЛНУ, 2001.
 • 10. Закон України від 21 вересня 2000 р. № 1989-111 "Про формування національної екологічної мережі".
 • 11. Андрейцев В. і. Екологічне право. — К.: Вентурі, 1996.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші