Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль і звітність у міжнародному менеджменті

Основні поняття і терміни

Англо-американська модель обліку, багатонаціональна консолідація, бюрократичний контроль, двозначність контролю, евро-пейсько-японська система обліку, компарабільність, контролінг, контроль, контроль за результатами, контроль культурний, контроль непрямий, контроль особистий, контроль прямий, міжнародні стандарти обліку, модель Лес ара-Лоранжа, національні стандарти бухгалтерського обліку, південноамериканська модель обліку, система контролю, техніка міжнародного контролю.

Особливості контролю в міжнародному середовищі

Контроль пов'язаний з плануванням і покликаний забезпечити керівництво організації своєчасною і достовірною інформацією про хід виконання стратегічних планів, їх зв'язок з місією організації для своєчасного їх корегування.

Складність реалізації функції контролю в міжнародному середовищі визначається наступними її особливостями:

 • o складність здійснення контролю на міжнародному рівні;
 • o великі відстані;
 • o культурні відмінності між країнами;
 • o різні часові пояси;
 • o необхідність диверсифікації методів виробництва на місцях;
 • o збільшення кількості неконтрольованих факторів впливу на виробництво.

Характеристики ефективної системи контролю в ТНК:

 • o Стандарти в МНК повинні враховувати загальнокорпоративні та місцеві цілі.
 • o Система контролю має бути гнучкою для відслідковування всіх невизначеностей (ризиків).
 • o Вона повинна надавати вчасну і точну інформацію про стан справ у корпорації.
 • o Забезпечення конгруентності завдань, що стоять перед корпорацією і окремими філіями (конгурентність - підтримка і виконання завдань, що передбачені стратегічними цілями корпорації та її філіями, навіть у разі протиріч з локальними завданнями).
 • o Наявність оперативного та зворотнього зв'язку штаб-квартири з усіма підрозділами корпорації.

У процесі побудови такої системи керівництво ТНК наштовхується на наступні проблеми:

 • o Відмінності в принципах підготовки та аналітичності облікових даних (різниця у стандартах бухгалтерського обліку і звітності).
 • o Проблема зручності комунікацій.
 • o Інформативність внутрішньої звітності (часто якість фінансового контролю пов'язана з кількістю і обсягом даних. Якщо вона надто велика, що процес підготовки та деталізації внутрішньої звітності починає заважати оперативній роботі філій).
 • o Невідповідність цільових установок різних підрозділів компанії (різні підходи до типізації підрозділів компанії з точки зору їх відповідальності за виконання спільних планів, виділення окремих бізнес-одиниць у вигляді:
  • 1. Кост-центру - відповідальність тільки за витрати.
  • 2. Профіт-центру - відповідальність і за доходи, і за витрати.
  • 3. Інвестмент-центру - доход співвідноситься з інвестованим капіталом.

Типи контролю в ТНК

Типи здійснюваного у ТНК контролю можна класифікувати за різними ознаками.

І. В залежності від спрямованості виділяють:

 • 1. Прямий контроль, який включає:
  • o наради у головному офісі корпорації (рада керівників ТНК, вищий орган управління компанією);
  • o організація перевірок на місцях через відрядження членів ради керівників до закордонних філій ТНК;
  • o поточний контроль персоналу, здійснюється постійно на всіх ланках управління у різних формах;
  • o контроль через створення в організації стимулюючого клімату, особливої культури (сувора ієрархічна підпорядкованість, ланцюги просування рішень і зворотного зв'язку.
 • 2. Непрямий контроль
 • o Щомісячна звітність, яка подається до офісу материнської країни (оперативна звітність);
 • o Додатки до оперативної звітності (Ф-1, Ф-2, бюджети, баланси тощо);

ІІ. В залежності від об'єкта контролю виділяють:

 • o ринковий контроль, тобто контроль за ринковими показниками (ринкова ціна акцій, рентабельність інвестицій, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність);
 • o контроль за продукцією (випуском) - (визначаються завдання дочірніх підприємств, функціональних відділів, окремих працівників - кожна група контролюється відповідно до власних (визначених) показників;
 • o бюрократичний контроль - через створення широкої системи правил і процедур.
 • o корпоративна культура, особливий психологічний клімат в організації без зовнішніх проявів, але за його допомоги приводять в дію офіційно затверджені (бюрократичні) механізми контролю.

Фірма "Інтернешнл Телефон енд Телеграф" ("Ай Ті Ті"), наприклад, щомісяця проводить наради менеджерів всіх своїх відділень у штаб-квартирі корпорації в Нью-Йорку. На ці наради запрошуються керівники всіх прибуткових і збиткових структурних одиниць фірми. На них обговорюються звіти, підготовлені кожним таким підрозділом, у яких відображені детальні відомості про обсяг продаж, прибуток, відсотки на вкладений капітал і т.ін. Крім того, очікується, що всі менеджери повідомлять про свої поточні та очікувані проблеми, що виникають під час господарської діяльності. Більше того, вони повинні пояснити, чому виникли ці проблеми і як вони збираються їх вирішувати.

Загалом інформацію про зміст і типи контролю в ТНК доцільно подати у стислому вигляді в формі табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Типи контролю в корпорації

Типи контролю

Ринковий контроль

Контроль за продукцією

Бюрократичний контроль

Зміст

контролю

(інстру-

менти

контролю)

Ринкова

ціна акцій,

рентабель-

ність інвес-

тицій,

валовий

прибуток,

чистий при-

буток,

рентабель-

ність

Завдання

дочірніх під-

приємств,

функціо-

нальних

відділів,

окремих

працівників

І.Створен-

ня широкої

системи

правил і

процедур

2.Стандар-

тизація

1. Нор-

ми

2. Цін-

ності

3. Соціа-

лізація

Кожний із видів контролю виконує свої специфічні функції, зміст яких доцільно подати у вигляді табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Функції видів контролю залежно від обраної стратегії ТНК

Характеристики

Типи стратегій

Міжнародна

Мультинаціональна

Глобальна

Трансна-ціональ-на

Централіза-

ція владних

повноважень

Ключові

компе-

тенції

- центра-

лізовані,

решта -

децентра-

лізовані

Децентралі-

зація щодо

національ-

них підроз-

ділів

Центра-

лізація,

опти-

мальне

глобальне

розміщен-

ня

Центра-

лізація

і децен-

траліза-

ція одно-

часно

Організаційна структура

Виділяється міжнародний відділ

Глобальна географічна

Глобальна функціональна структура

Глобальна матрична

Потреба в координації

Середня

Низька

Висока

Дуже висока

Потреба у комплексному інтеграційному механізмі

Середня

Низька

Висока

Дуже висока

Значення корпоративної культури

Значення виникає

Не має значення

Важлива

Дуже

важлива

Вплив національних культур на організацію

Існують проблеми в організації через культурні відмінності

Проблеми виникають, але вони сприяють розвитку конкурентних переваг

Практично не впливають

Проблеми виникають, але вони сприяють розвитку конкурентних переваг

Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях

Корпорації США:

 • o Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень.
 • o Контролювання виконання планів, бюджетів у відповідності зі стандартами компанії.
 • o Централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів.
 • o Істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю.

Західноєвропейські МНК:

 • o Тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій.
 • o Контролювання переважно поведінки та її впливу на досягнення цілей.
 • o Переважно децентралізований характер виробничого контролю.
 • o Короткі вертикальні відстані у каналах звітності. Японські МНК:
 • o Менша, ніж в США, участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю.
 • o Наявність довгострокових планів і бюджетів приводить до більш гнучкого їх використання в комунікаціях, що розширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>