Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства

Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період)

У своїй господарській діяльності торговельне підприємство використовує значний обсяг основних засобів. За даними табл. 1, 2 проаналізувати стан і рух основних засобів, ефективність їх використання на підприємстві.

Таблиця 1 тис. грн

Первісна вартість 03 на початок року

Надійшло в звітному періоді

Вибуло у звітному періоді

Залишкова вартість 03 на кінець року

усього

у т.ч. нових

усього

у т.ч. ліквідованих

3801

1001

601

334

284

3401

Таблиця 2

Товарооборот, тис. грн

25003

Прибуток, тис. грн

3002

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

101

Розв 'язок

1. Розрахунок первісної вартості основних засобів на кінець року (ПВк):

ПВк = ПВп + Над - Виб = 3801 +1001 - 334 = 4468 тис. грн,

де ПВп - первісна вартість основних засобів на початок року; Над - надійшло основних засобів у звітному періоді; Виб - вибуло основних засобів у звітному періоді.

2. Розрахунок середньої первісної вартості основних засобів (ПВ):

ПВп + ПВк 3801 + 4468

ПВ =-=-= 4134,5 тис. грн.

 • 2 2 У
 • 3. Розрахунок показників стану основних засобів
 • 3.1. Коефіцієнт придатності (Кприд):

ЗВк 3401 л ^

Кприд =-=-= 0,76 (76%),

ПВк 4468

де ЗВк - залишкова вартість основних засобів на кінець року.

3.2. Коефіцієнт зносу (Кз):

Кз = -Кприд= 1 -0,76 = 0,24 (24%).

 • 4. Розрахунок показників руху основних засобів
 • 4.1. Коефіцієнт введення (Кввед):

„ . Над 1001 Л^

Кввед =-=-= 0,22 (22%).

ПВк 4468 1 '

4.2. Коефіцієнт оновлення (Кон):

Вартість введених нових 03 601 Л . „ у, ..^

Кон = —--—-=-= 0,13 (13%).

ПВк 4468 '

4.3. Коефіцієнт виведення (вибуття) (Квиб):

м."і.ода (9%) .

ПВп 3801 4 '

4.4. Коефіцієнт ліквідації (Клікв):

ГҐ . Вартість ліквідованих 03 284 ЛЛ„

Клікв = —--=-= 0,07 (7%).

ПВп 3801 4

 • 5. Розрахунок показників ефективності використання основних засобів
 • 5.1. Фондовіддача (Фе):

. ТО 25003 £ пс

Фв = = =-= 6,05 ,

ПВ 4134,5

де ТО - товарооборот.

5.2. Фондомісткість (Фм):

^ ПВ 1 1

Флс =-= — =-= 0,17.

ТО Фв 6,05

5.3. Рентабельність (прибутковість) 03 (Роф):

П 3002

Роф = ^100 = -^=-100 = 72,6%, ^ ПВ 4134,5

де Я - прибуток.

5.4. Фондоозброєність (Фозбр):

. л ПВ 4134,5 .... .

Фозбр = = =-— = 40,94 тис. грн І осіб.

ЧП 101 И

де 477 - середньооблікова чисельність працюючих.

Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 2 періоди)

V своїй господарській діяльності торговельне підприємство використовує значний обсяг основних засобів. За даними таблиці проаналізувати стан і рух основних фондів, ефективність їх використання на підприємстві. Зробіть висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Таблиця

Показники

1-й період

2-Й період

Первісна вартість на початок року, тис. грн

3601

Надійшло за рік, тис. грн, у т.ч.

720,2

901,3

нових

489,7

676

Вибуло за рік. тис. грн, у т.ч.

240,1

71

ліквідовано

84

63,9

Період, протягом якого функціонували введені основні засоби, місяці

4

Період з моменту вибуття основних фондів до кінця року, місяці

7

2

Залишкова вартість, тис. грн, у т. ч.:

на кінець року

2701,1

2701,5

Роздрібний товарооборот, тис. грн

18020

23040

Рентабельність товарообороту, %

4,1

4,2

Чисельність працівників, осіб

101

104

Розе 'язок

1. Розрахунок первісної вартості основних засобів на початок 2-го періоду (кінець 1-го періоду) (ПВк):

ПВк = ПВп + Над - Виб = 3601 + 720,2 - 240,1 = 4081,1 тис. грн,

де ПВп - первісна вартість на початок року; Над - надійшло основних засобів за рік; Виб — вибуло основних засобів за рік.

2. Розрахунок середньої первісної вартості основних засобів (03):

ЛО ОЗввед • и ОЗвивед • и

 • 03 = ОЗп+-----,
 • 12 12

де ОЗп - первісна вартість основних засобів на початок року; ОЗввед - вартість введених за рік основних засобів; ОЗвивед - вартість виведених за рік основних засобів;

// - кількість місяців з моменту введення основних

засобів в експлуатацію до кінця року; /? -кількість місяців з моменту виведення основних засобів з експлуатації до кінця року.

 • 1-й період: ОЗ, = 3601 +---= 3701 тис. грн.
 • 12 12
 • 901,3 6 71-2
 • 2-й період: 03И =4081,1+ — -= 4519,9тис.грн.

" 12 Д2 с И

3. Розрахунок показників стану основних засобів 3.1. Коефіцієнт придатності (Кприд):

Кприд = ——, И ПВк

де ЗВк - залишкова вартість основних засобів на кінець року. 2701 1

1-й період: Кприд, =-— = 0,66 (66%),

' 4081,1 4

 • 2701,5
 • 2-й період: Knpudf, = = 0'^ (55°/о)-
 • 3.2. Коефіцієнт зносу (Кз):

Кз = -Кприд. 1-й період: Кз, = і - 0,66 = 0,34 (34%); 2-й період: Кз „ = 1 - 0,55 = 0,45 (45%).

 • 4. Розрахунок показників руху основних засобів
 • 4.1. Коефіцієнт введення (Кввед):

Кввед = ZЬЬlL. ПВк

 • 720 2
 • 1-й період: Кввед , =-9— = 0,18 (18%);

^ ; 4081,1 v '

 • 901 %
 • 2-й період: Кввед„ = -^І- = 0,18(18%). * 4911,4
 • 4.2. Коефіцієнт оновлення (Кон):

go _ Вартість введених нових ОЗ ПВк ~'

 • 489 7
 • 1-й період: Кон, =—-j- = 0,12 (12%);

ох • 676

 • 2-й період: Аон,, = —-= 0,14 (14%).
 • 4911,41
 • 4.3. Коефіцієнт виведення (вибуття) (Квиб):

Квиб =

ПВп

 • 1-й період: Квиб , = = 0,07 (7%);
 • 71
 • 2-й період: Квиб и = jjj^-f = °>02 (2%)-
 • 4.4. Коефіцієнт ліквідації (Клікв):

„ . Вартість ліквідованих ОЗ

Клікв = —--.

ПВп

 • 84
 • 1-й період: Клікв, =-= 0,02 (2%);

к 7 3601

 • 63,9
 • 2-й період: КліквП =-= 0,02 (2%).

F 77 4081,1

 • 5. Розрахунок показників ефективності використання основних засобів
 • 5.1. Фондовіддача (Фв):

ТО

Фв =

де ТО - товарооборот.

. „ _ 18020 .„

1-й період: Фв, =-= 4,87;

' 3701

 • 0 . . . 23040 .,
 • 2-й період: Фв„ =-= 5,1.
 • 77 4519,9
 • 5.2. Фондомісткість (Фм):

* ОЗ 1 ТО Фв

1-й період: Фль =-= 0,2;

V 7 4,87

 • 2-й період: Фмц = — я 0,196.
 • 5,1
 • 5.3. Рентабельність (прибутковість) основних засобів (Роз):

РтоТОІШллп

Роз =-=-100

03

де Рто - рентабельність товарообороту.

1-й період:/>о,/ = 4'1 18020/10°100 = 20о/о; у ' 3701

о" • " 4,2-23040/1001ЛЛ

2-й період Розп = —-100 = 21,4%.

к " 4519,9

 • 5.4. Фондоозброєність (Фозбр):
 • 03

р = чп'

де ЧП ~ середньооблікова чисельність працюючих.

 • 1-й період: Фозбр! = = 36,6 (тис. грн/осіб); 4519 9
 • 2-й період: Фозбр и - ——— = 43,5 (тис. грн І осіб).
 • 6. Розрахунок абсолютного приросту показників (ЛП): АП - llnep-lnep,

де Imp - показник першого періоду; Ппер - показник другого періоду.

7. Розрахунок темпу приросту показників (Тпр):

Гир=^,оо-юо.

Іпер

 • 8. Оцінка динаміки показників (1 - позитивна ситуація, 2 - негативна):
  • - Кприд знизився на 16,9% - 2;
  • - Кз збільшився на 33% - 2;
  • - Кввед збільшився на 4% -1;
  • - Кон збільшився на 14,7% - 1;
  • - Квиб зменшився на 73,9% - 1;
  • - Клікв зменшився на 32,9% - 1;
  • - Фе збільшилася на 4,7% -1;
  • - Фм зменшилася на 4,5% -1;
  • - Роз збільшилася на 7,2% - 1;
  • - Фозбр збільшилася на 18,6% - 1.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші