Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Господарське право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство є формою об'єднання підприємців та їх капіталів для отримання прибутку.

Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Характерні риси акціонерного товариства (АТ):

 • - діє на підставі статуту. Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • - відповідальність акціонерного товариства за своїми обов'язками тільки майном, що належить йому на праві власності;
 • - відсутність у акціонерів додаткової майнової відповідальності за зобов'язаннями товариства, якщо вони (акціонери) повністю сплатили свої частки;
 • - обов'язковість майнової участі акціонерів в АТ та необов'язковість для них персональної участі в діяльності АТ;
 • - статутний капітал не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам; резервний капітал не менше 15% від статутного і поповнюється за рахунок щорічних відрахувань, які не можуть бути менше 5% суми чистого прибутку);
 • - корпоративний характер управління і відповідна система органів: вищий орган - загальні збори акціонерів; виконавчий - правління, контрольні - ревізійна комісія (за фінансово-господарською діяльністю АТ), наглядова рада (за діяльністю правління);
 • - участь акціонерів в управлінні, яке залежить від кількості акцій, що належать їм на праві власності;
 • - збори акціонерів вважаються повноважними (кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій;
 • - можливість залучення значних інвесторів на правах власників привілейованих акцій;
 • - визначення обсягу прав акціонерів залежно від типу акцій (прості або привілейовані), що належать їм на праві власності;
 • - кількість привілейованих акцій у статутному фонді не може перевищувати 25%;
 • - вихід акціонера з АТ шляхом відчуження акцій.

Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого законом. У процесі створення акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед засновників шляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій здійснюється після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли відповідно до установчого договору.

Акціонерні товариства можуть бути 2 типів: публічними (ПАТ) і приватними (ПрАТ) (табл. 1).

Згідно зі ст. 6 ЗУ "Про акціонерні товариства" створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

 • 1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
 • 2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • 3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • 4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 • 5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • 6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 • 7) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

Таблиця 1

Відмінності між публічними Ат (ПАТ) і приватними Ат (ПрАТ)

Критерій відмінностей

ПАТ

ПрАТ

Кількість учасників

не обмежена

1-100 осіб

Процедура лістингу

обов'язкова

-

Розміщення акцій

публічне та приватне

приватне

Порядок руху учасників

вільний

обмежений

Види акцій, що випускаються цими товариствами

іменні акції та акції на пред'явника

тільки іменні

Річна фінансова звітність

обов'язкова перевірка незалежним аудитором

-

Повідомлення про виплату дивідендів

фондову біржу, де перебуває в біржовому реєстрі

лише осіб, які мають право на отримання дивідендів

Повідомлення про загальні збори акціонерів

акціонерів та фондову біржу, де пройдено лістинг

лише акціонерів персонально

Порядок голосування на загальних зборах

тільки з використанням бюлетенів

не встановлено; якщо кількість учасників не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування

Власна веб-сторінка в мережі Інтернет

обов'язкова

-

Обрання членів наглядової ради

кумулятивно

кумулятивно або пропорційним представництвом за кількістю акцій (згідно зі статутом)

Розкриття інформації про діяльність

на основі міжнародних стандартів бухобліку

-

 • 8) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
 • 9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
 • 10) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • 11) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • 12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 • 13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. У разі прийняття такого рішення Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите в порядку, передбаченому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 159 ЦК України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

 • 1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
 • 2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради;
 • 3) затвердження річного звіту товариства;
 • 4) рішення про ліквідацію товариства.

До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам товариства.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менше як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

 • 1) внесення змін до статуту товариства;
 • 2) ліквідації товариства, крім випадків, встановлених законом;
 • 3) питань, передбачених законом, що регулюють питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші