Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами (ст. 19 Бюджетного кодексу). Кожен учасник бюджетного процесу діє тільки в межах своїх повноважень і несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

На кожній стадії бюджетного процесу задіяні певні учасники, які наділені відповідними повноваженнями. У системі органів, наділених бюджетними повноваженнями, залежно від ролі, місця, функцій та обсягів діяльності можна виділити такі групи учасників:

 • - суб'єкти управління бюджетною системою - органи державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють загальне управління бюджетною системою або управління окремими її ланками;
 • - органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, котрі в межах своєї компетенції здійснюють контроль та оперативне управління бюджетними коштами;
 • - органи грошово-кредитного регулювання визначають напрями грошово-кредитної політики, забезпечують ефективне функціонування банківської системи та міжбанківських систем переказу коштів;
 • - розпорядники та одержувачі бюджетних коштів забезпечують виконання делегованих їм державними та місцевими органами влади повноважень шляхом встановлення бюджетних призначень, одержання бюджетних асигнувань, взяття зобов'язань, здійснення видатків;
 • - платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів забезпечують наповнення державного та місцевих бюджетів шляхом сплати податків, зборів, інших платежів.

Діяльність цих органів повинна бути взаємоузгодженою і спрямованою на реалізацію дієвої бюджетної політики. Структура системи органів, які є учасниками бюджетного процесу, наведена на рисунку 4.1.

Система учасників бюджетного процесу

Рис. 4.1. Система учасників бюджетного процесу

Суб'єкти управління бюджетною системою

Основним завданням органів управління бюджетною системою є формування досконалої бюджетної системи, забезпечення її надійного та ефективного функціонування, досягнення злагодженості у взаємодії окремих сфер і ланок бюджетних відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між учасниками бюджетного процесу.

Президент України як глава держави підписує закон про державний бюджет на відповідний рік, а у разі незгоди з прийнятим Верховною Радою законом накладає вето з наступним поверненням на повторний розгляд до Верховної Ради. В установленому законодавством порядку вносить зміни та доповнення до державного бюджету; видає укази з метою регулювання окремих поточних питань у сфері бюджетних відносин; вносить на розгляд Верховної Ради законопроекти, які стосуються бюджетного процесу. Президент України у щорічних посланнях до Верховної Ради (ст. 106 Конституції) визначає основні напрями соціально-економічного розвитку держави й, зокрема, бюджетної політики на поточний рік та на перспективу.

Уряд повинен діяти в рамках цього послання з метою реалізації основних засад соціально-економічного розвитку суспільства. Як найвища ланка у системі органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України подає на розгляд до Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, розробляє проекти законів, що регламентують реалізацію бюджетної політики, і подає їх до парламенту на розгляд та прийняття.

Згідно зі ст. 116 Конституції та ст. 32, 47 Бюджетного кодексу Кабінет Міністрів розробляє проект закону про Державний бюджет України, забезпечує його виконання та подає Верховній Раді звіт про виконання закону про державний бюджет.

Кабінет Міністрів приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та щомісячно звітує про витрачання коштів резервного фонду перед Верховною Радою; визначає механізм здійснення запозичень до бюджетів, затверджує формулу розподілу міжбюджетних трансфертів і встановлює порядок їх перерахування; визначає порядок здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок субвенцій із державного бюджету.

Кабінетом Міністрів приймаються нормативні акти з метою врегулювання окремих сфер та ланок бюджетних відносин на виконання та відповідно до Бюджетного кодексу. До компетенції уряду також входить розробка та забезпечення здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку України.

Верховна Рада (парламент) як єдиний орган законодавчої влади в Україні приймає закони з фінансових питань, визначає основні напрями фінансової політики держави. Згідно зі ст. 85 Конституції та відповідно до Бюджетного кодексу до бюджетних повноважень парламенту належать:

 • - розгляд та розробка пропозицій до поданого Кабінетом Міністрів проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прийняття постанови про його схвалення або взяття до відома;
 • - розгляд проекту та прийняття закону про державний бюджет, внесення змін і доповнень до нього;
 • - контроль за обґрунтованістю формування та ходом виконання державного бюджету, розгляд та ухвалення рішення щодо звіту про його виконання;
 • - прийняття законодавчих актів з питань бюджету, внесення змін до бюджетного законодавства;
 • - ратифікація міжнародних договорів та ухвалення рішень про приведення у відповідність до їх положень бюджетного законодавства України;
 • - визначення джерел доходів, що спрямовуються до бюджетів;
 • - визначення видів і напрямів спрямування видатків з державного бюджету;
 • - встановлення обсягів міжбюджетних трансфертів та визначення інших положень, необхідних для формування місцевих бюджетів;
 • - здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Свої бюджетні повноваження Верховна Рада реалізує через відповідні комітети. Комітети беруть участь у підготовці до розгляду парламентом проекту закону про державний бюджет, здійсненні контролю за ходом бюджетного процесу, попередньо розглядають звіт про виконання закону про державний бюджет з метою ухвалення відповідного рішення.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету забезпечує:

 • - розгляд і внесення пропозицій щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний рік;
 • - здійснення контролю за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів проекту закону про Державний бюджет України Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та підготовку відповідного висновку;
 • - підготовку пропозицій щодо узгодження чинного законодавства з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 • - розгляд проекту закону про державний бюджет;
 • - вивчення й узагальнення пропозицій до проекту закону про державний бюджет, інших законопроектів у сфері бюджетної діяльності, підготовку висновків і пропозицій до них;
 • - здійснення контролю за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради, бюджетному законодавству, забезпечення підготовки експертного висновку щодо впливу відповідних законопроектів на дохідну та видаткову частини бюджетів; - підготовка співдоповіді, з якою виступає Голова комітету, про виконання державного бюджету. В Автономній Республіці Крим загальне управління державною діяльністю у бюджетній сфері здійснює Верховна Рада АР Крим. Згідно зі ст. 138 Конституції України та відповідно до Бюджетного кодексу України до бюджетних повноважень Верховної Ради АР Крим належать:
 • - розгляд проекту та затвердження рішення про бюджет Автономної Республіки Крим;
 • - оприлюднення рішень про бюджет АР Крим та періодичних звітів про його виконання;
 • - розробка, затвердження та реалізація програм АР Крим з питань соціально-економічного розвитку відповідно до загальнодержавних програм, заслуховування звітів про їх виконання;
 • - ухвалення рішень про здійснення запозичень до бюджету АР Крим;
 • - прийняття рішень щодо отримання короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів бюджету АР Крим;
 • - розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій і субвенцій між бюджетами міст республіканського значення та районними бюджетами;
 • - заслуховування та затвердження звіту про виконання бюджету АР Крим. Загальне державне управління фінансовою діяльністю на місцевому рівні відповідно до Конституції України (ст. 140-146) та Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. за № 280/97-ВР здійснюють органи місцевого самоврядування. До них належать сільські, селищні, міські, районні та обласні ради.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад відповідних адміністративно-територіальних одиниць. До їх компетенції належить:

 • - затвердження обласних і районних бюджетів, внесення змін до них, заслуховування та затвердження звітів про їх виконання; - затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних областей, районів та заслуховування звітів про їх виконання; - розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій і субвенцій між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення. Обласні та районні ради делегують відповідним державним адміністраціям такі повноваження, як:
 • - підготовка та подання на розгляд рад проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних районів та областей, цільових програм з інших фінансових питань;
 • - внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та загальнодержавних програм суспільного розвитку;
 • - забезпечення збалансованого економічного й соціального розвитку відповідних територій, ефективного використання обмежених фінансових ресурсів; - підготовка й подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України. До компетенції сільських, селищних та міських рад належить: - затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і здійснення контролю за їх виконанням; - заслуховування та затвердження звітів виконавчих органів місцевого самоврядування про виконання відповідних місцевих бюджетів; - затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ і міст, здійснення контролю та заслуховування звітів про їх виконання. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Згідно з Конституцією України (ст. 118-119), Законом України "Про місцеві державні адміністрації" за № 586-ХІУ від 09.04.1999 р. та відповідно до Бюджетного кодексу до основних повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету належить:
 • - забезпечення виконання відповідних обласних, районних та міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів, а також державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;
 • - публікація інформації про відповідні місцеві бюджети, в тому числі рішень про бюджети та періодичних звітів про їх виконання;
 • - отримання короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання обласних (районних, міських) бюджетів;
 • - забезпечення складання та подання на затвердження радами проектів рішень про відповідні місцеві бюджети;
 • - подання до відповідних рад квартальних та річного звітів про виконання місцевого бюджету;
 • - забезпечення здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, бюджетних розписів та кошторисів бюджетних установ.

На території Автономної Республіки Крим бюджетні повноваження, якими наділені обласні державні адміністрації, віднесені до компетенції Ради міністрів АР Крим.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад створюються у випадку, якщо відповідними радами не утворено фінансового органу. У такому випадку вони виконують усі функції, які відповідно до чинного бюджетного законодавства уповноважені здійснювати місцеві фінансові органи.

У процесі виконання відповідних місцевих бюджетів виконавчі органи рад згідно з Бюджетним кодексом та законом "Про місцеве самоврядування в Україні" здійснюють такі функції:

 • - складають проект рішення про місцевий бюджет і подають його на затвердження відповідній раді;
 • - здійснюють контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
 • - забезпечують виконання місцевого бюджету;
 • - здійснюють фінансування видатків з місцевого бюджету;
 • - приймають рішення про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету та звітують перед відповідними радами про їх використання;
 • - забезпечують отримання згідно з рішеннями відповідних рад позичок у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів, що виникають при виконанні місцевих бюджетів;
 • - звітують про виконання місцевого бюджету перед відповідними радами.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші