Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік доходів і витрат

З метою формування інформації про доходи і витрати протягом звітного періоду у зарубіжній обліковій практиці використовуються тимчасові номінальні рахунки, на яких накопичуються суми по кожному виду доходів і витрат. Тимчасовими ці рахунки називаються тому, що суми накопичених на них доходів і витрат відносяться тільки до поточного облікового періоду. В кінці звітного періоду ці рахунки закриваються.

Рахунки доходів - це пасивні рахунки, на яких обліковуються доходи за їх видами. По кредиту цих рахунків протягом звітного періоду відображається збільшення доходів у результаті звичайної діяльності та внаслідок екстраординарних ситуацій, а по дебету - їх списання на зведений рахунок фінансових результатів.

Порядок відображення доходів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку залежить від обраного методу обліку. Якщо доходи обліковуються на основі надходження грошових коштів, тобто за касовим методом обліку, то сума виручки від реалізації продукції (товарів), послуг буде відображатися бухгалтерським записом:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

Кредит рахунка "Дохід від реалізації"

Якщо облік доходів ведеться за методом нарахування, згідно з яким вони визначаються тоді, коли мають місце, а не тоді, коли отримані грошові кошти, то відображення їх в обліку і фінансовій звітності здійснюється у тому періоді, до якого вони відносяться. При цьому можуть застосовуватися два способи:

  • - відображення в обліку доходів у періоді, в якому вони зароблені;
  • - коригування рахунків.

Перший спосіб ведення обліку доходів за методом нарахування передбачає відображення їх в момент реалізації продукції (товарів), послуг бухгалтерським проведенням

Дебет рахунка "Рахунки до отримання"

Кредит рахунка "Дохід від реалізації"

Спосіб коригування рахунків застосовується для обліку доходів за методом нарахування по операціях, які охоплюють термін, що перевищує один обліковий період. Коригування здійснюється шляхом складання коригувального бухгалтерського проведення. Необхідність коригування рахунків виникає у випадку відображення в обліку нарахованого доходу, тобто доходу, який був зароблений, але не врахований протягом облікового періоду (рис. 9.9).

Схема коригування нарахованих доходів

Рис. 9.9. Схема коригування нарахованих доходів

Наприклад, рекламне агентство "Кенді" дало згоду розмістити серію рекламних оголошень для компанії "Макс". Перше оголошення з'явилося ЗО листопада, в останній день місяця, його вартість склала $400. Сума нарахованого доходу від надання послуг з реклами відображається бухгалтерським записом.

Дебет рахунка "Рахунки до отримання" 400

Кредит рахунка (Дохід від надання послуг" 400

Сальдо по рахунку "Дохід від надання послуг" буде відображати суму доходу, отриманого рекламним агентством за звітний період. Рахунок на оплату послуг, наданих компанії "Макс", буде пред'явлений після завершення публікації рекламних оголошень.

Рахунки витрат - це активні рахунки, на яких обліковуються витрати за їх елементами. По дебету цих рахунків протягом звітного періоду відображається накопичення витрат у процесі звичайної діяльності підприємства та внаслідок екстраординарних ситуацій, а по кредиту - їх списання на зведений рахунок фінансових результатів.

В бухгалтерському обліку витрати відображаються з дотриманням принципів нарахування, відповідності доходів і витрат та обачності. Порядок відображення витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку може здійснюватися за касовим методом обліку (витрати обліковуються на основі виплат грошових коштів), або за методом нарахування, що розглянуті вище. Основна кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з обліку витрат розглянута у попередніх розділах.

Проте слід зазначити, що компанії часто несуть витрати, пов'язані з отриманням економічних вигод протягом періоду, що перевищує один фінансовий рік або операційний цикл, якщо він довший за 12 місяців. Так, наприклад, в процесі експлуатації довгострокових активів (основних засобів, природних ресурсів та інших) необхідно здійснювати систематичний, раціональний розподіл їх вартості між обліковими періодами, протягом яких підприємство отримувало економічні вигоди від їх використання. Цей процес називається нарахуванням амортизації основних засобів та інших довгострокових активів (див. розділ 6 "Облік довгострокових активів"). При нарахуванні амортизації основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку складається проведення:

Дебет рахунка "Витрати на амортизацію основних засобів"

Кредит рахунка "Накопичена амортизація основних засобів"

Рахунок "Накопичена амортизація основних засобів" є регулюючим, контрактивним по відношенню до рахунка "Основні засоби", сам по собі є пасивним. По кредиту цього рахунка накопичується сума нарахованої амортизації основних засобів протягом терміну їх корисного використання, з урахуванням якої у фінансовій звітності відображається залишкова (балансова) вартість основних засобів.

Деякі витрати компанії зазвичай сплачують попередньо, тому вони називаються витратами, які сплачені авансом. До них відноситься орендна плата, витрати на страхування тощо. З метою систематичного відображення їх у складі витрат звітного періоду необхідно здійснити коригувальні бухгалтерські записи. Якщо ці записи своєчасно не будуть здійснені, то в балансі вартість активів буде завищена, а в Звіті про прибутки і збитки сума витрат буде занижена. В кінцевому рахунку це приведе до збільшення суми власного капіталу в балансі і прибутку - у Звіті про прибутки і збитки.

З метою забезпечення достовірної, об'єктивної оцінки фінансового результату діяльності підприємства у звітному періоді та його власного капіталу частка суми авансом сплачених витрат, що відноситься до відповідного звітного періоду, повинна бути відображена у складі його витрат. За цих умов виникає потреба у складанні коригувального бухгалтерського проведення на списання суми сплачених авансом витрат, яка відноситься до звітного періоду (рис. 9.10).

Коригування витрат, які сплачені авансом

Рис. 9.10. Коригування витрат, які сплачені авансом

Наприклад, на початку січня 20ХХ року фірма "Едем" сплатила орендну плату за перший квартал в сумі $1500. Щомісяця протягом першого кварталу сума сплаченої авансом орендної плати рівними частками відноситься на витрати відповідного звітного періоду. При цьому на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється запис:

Дебет рахунка "Витрати на оренду" 500

Кредит рахунка "Авансом сплачені витрати" 500

Одним із видів витрат компаній є нарахування податків, зокрема податку на прибуток. Сума цих витрат визначається на основі податкового кодексу. При цьому слід зазначити, що точна їх сума не може бути визначена до настання певної дати. Одночасно, дотримуючись принципу відповідності доходів і витрат, суму витрат на сплату податку на прибуток необхідно включити до складу витрат кожного місяця облікового періоду. Нарахування очікуваної суми витрат на сплату податку на прибуток відображається бухгалтерським записом.

Дебет рахунка "Витрати з податку на прибуток"

Кредит рахунка "Податок на прибуток до сплати"

Таким чином, дотримання принципу нарахування в процесі обліку витрат дасть можливість забезпечити реальність, достовірність визнання витрат, які відносяться до поточного звітного періоду, відображення зобов'язань по них та виявлення фінансового результату діяльності підприємства.

Порядок визначення та облік фінансових результатів

У зарубіжній обліковій практиці в основу визначення фінансового результату діяльності підприємства покладений метод "витрати - випуск". За цим методом фінансовий результат визначається шляхом співставлення суми понесених витрат з сумою отриманих доходів.

Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок "Зведений рахунок фінансових результатів". Це активно-пасивний рахунок, по кредиту якого відображаються суми отриманих доходів, а по дебету - суми здійснених витрат. За умови перевищення суми доходів (оборот по кредиту) над сумою витрат (оборот по дебету) фінансовий результат діяльності компанії буде характеризувати прибуток. І навпаки, якщо сума обороту по дебету (витрати) перевищуватиме суму обороту по кредиту (доходи), то фінансовий результат діяльності компанії характеризуватиме збиток.

Порядок формування фінансового результату, згідно з МСБО 1 "Подання фінансових звітів", наведено на рис. 9.11.

Порядок формування фінансового результату

Рис. 9.11. Порядок формування фінансового результату

У кінці звітного періоду рахунки доходів і витрат закриваються шляхом списання їх оборотів на рахунок "Зведений рахунок фінансових результатів". При цьому можуть мати місце наступні бухгалтерські проведення (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Списано на фінансові результати:

- доходи від реалізації

Доходи від реалізації продукції (робіт), послуг

Зведений рахунок фінансових результатів

- витрати на оплату праці

Зведений рахунок фінансових результатів

Витрати на оплату праці

- витрати на амортизацію основних засобів

Зведений рахунок фінансових результатів

Витрати на амортизацію основних засобів

- витрати на оренду

Зведений рахунок фінансових результатів

Витрати на оренду

- витрати на сплату відсотків за банківські позики

Зведений рахунок фінансових результатів

Витрати на сплату відсотків за банківські позики

- витрати на страхування

Зведений рахунок фінансових результатів

Витрати на страхування

- витрати з податку на прибуток

Зведений рахунок фінансових результатів

Витрати з податку на прибуток

Закриття рахунку "Зведений рахунок фінансових результатів"

- списано суму прибутку

Зведений рахунок фінансових результатів

Нерозподілений прибуток

- списано суму збитку

Нерозподілений прибуток

Зведений рахунок фінансових результатів

Списано оголошені і сплачені дивіденди

Нерозподілений прибуток

Дивіденди оголошені

Інформація, узагальнена на бухгалтерських рахунках доходів, витрат і фінансових результатів, по завершенню облікового циклу є підставою для складання фінансової звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>