Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, міру фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами та коефіцієнта маневреності власного капіталу, див. табл. 2.3.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованостей, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі) та коефіцієнта оборотності власного капіталу, див. табл.2.4.

Розрахунок показників платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

№ п /п Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р. 380/ф 1 р. 640 >0,5
2 Коефіцієнт фінансування ф1(р. 430+р. 480 + р. 620 + +р. 630)/ф1 р. 380 <1, зменшення
3 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами ф1(р. 260-р. 620)/ /ф1 р. 260 >0,1
4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф1(р. 260-р. 620)/ ф1 р.380 >0, збільшення

Таблиця 2.4.

Розрахунок показників ділової активності підприємства

№ п/п Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1 Коефіцієнт оборотності активів ф2 р. 035 / ф1 (р. 280(гр. 3) + р. 280 (гр. 4))/2 збільшення
2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ф2 р. 035 / ф1 [ (р. 520 / р. 600) гр. 3 + (р. 520 / р. 600)гр. 4 ] / 2 збільшення
3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ф2р. 035/ф1 [(р.150/р.210)гр.3 + + (р.150/р. 210) гр. 4 ] / 2 збільшення
4 Строк - погашення дебіторської заборгованості, днів тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшення
5 Строк - погашення кредиторської заборгованості, днів тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшення
6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів ф2 р. 040 / ф1 [ (р. 100 / р. 140) гр. 3 + +у (р.100 / р. 140) гр. 4 ] / 2 збільшення
7 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) ф2 р. 035/ф1 (р. 031 гр. 3 + +р. 031 гр. 4)/2 збільшення
8 Коефіцієнт оборотного капіталу ф2 р. 035 / ф1( р. 380 гр. 3+ р. 380 гр. 4) //2 збільшення

6. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта рентабельності активів, коефіцієнта рентабельності власного капіталу, коефіцієнта рентабельності діяльності та коефіцієнта рентабельності продукції, див. табл. 2.5.

Таблиця 2.5.

Розрахунок показників рентабельності підприємства

№ п/п Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1 Коефіцієнт рентабельності активів ф2 р. 220 або р. 225/ ф1(р. 280 (гр. 3)+р. 280 (гр. 4)) / 2 >0, збільшення
2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ф2 р. 220 або р. 225 / ф 1 (р. 380 (гр. 3)+р. 380 (гр. 4))/2 >0, збільшення
3 Коефіцієнт рентабельності діяльності ф2 р. 220 або р. 225 / ф2 р. 035 >0, збільшення
4 Коефіцієнт рентабельності продукції ф2 p. 100 (або р. 105)+090-060 / ф2 (р. 040+070+080) >0, збільшення

Усі розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до спеціальної таблиці та визначається рейтингова оцінка підприємства. Дотримання критеріального рівня кожного з коефіцієнтів дає певний відсоток (питома вага конкретного коефіцієнта в загальній кількості показників), недотримання оптимального значення коефіцієнта дає - 0 %. Потім набрана сума відсотків додається та підприємству присвоюється рейтинг відповідно до певної рейтингової системи, див. табл. 2.6. Найбільше значення рейтингової оцінки - 100%.

Окрім зазначених вище показників, при оцінці інвестиційної привабливості підприємств використовують також інші, зокрема, у випадку, коли інвестор планує придбати цінні папери, емітовані цим підприємством.

У цьому випадку під інвестиційною привабливістю розуміють наявність економічного ефекту (доходу) від вкладення грошей в цінні папери при мінімальному рівні ризиків. Методика оцінки базується на використанні аналізу факторів і припускає розрахунок результативних показників (коефіцієнтів), їх групування за економічним змістом, оцінку поточного фінансового стану та перспектив його розвитку.

Рейтингова оцінка підприємства

Оцінка Рейтинг Характеристика
90-100% Високий Висока платоспроможність, відмінний фінансовий стан
80-90 % Достатній Достатньо добрий фінансовий стан. Підприємство з мінімальним ризиком
60-80% Задовільний Задовільний фінансовий стан та рівень платоспроможності
40-60 % Недостатній Надійність підприємства викликає підозру, недостатній рівень платоспроможності. Високий рівень ризику
0-40% Поганий Фінансовий стан поганий. Вкладення коштів у підприємство є надризиковим

Підсумком аналізу є висновок про міру інвестиційної привабливості акціонерної компанії.

Показники інвестиційної привабливості емітента класифікують за двома напрямами:

  • 1) акції пропонуються вперше (первинна емісія);
  • 2) акції тривалий час обертаються на фондовому ринку.

У першому випадку оцінка інвестиційної привабливості компанії проводиться з використанням традиційних показників, наведених нами у табл. 2.1-2.5. В іншому - оцінка доповнюється аналізом ряду нових показників, серед яких найважливішими є такі, див. табл. 2.7.

Розглянуті показники характеризують ефективність попередніх випусків акцій акціонерного товариства.

Оцінка характеру обігу акцій на ринку пов'язана, передусім, з показниками їх ринкової вартості та ліквідності. Серед цих параметрів найважливішу роль відіграють такі (табл. 2.8).

Далі в оцінці привабливості здійснюється оцінка умов емісії цінних паперів. Чинним законодавством встановлені жорсткі вимоги до проспекту емісії цінних паперів. Він повинен містити інформацію про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.

Таблиця 2.7.

Коефіцієнти, що характерізують ефективність первинної емісії акцій

І ПОКАЗНИК ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВА ФОРМУЛА
Коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу Характеризує рівень чистого прибутку, який припадає на акціонерний капітал Чистий прибуток (після оподаткування), ділиться на середню вартість акціонерного капіталу за розрахунковий період
Балансова вартість однієї акції Відображає розмір акціонерного та резервного капіталів, які припадають на одну акцію, тобто забезпеченість акціонерного товариства власними коштами Сума акціонерного та резервного капіталу ділиться па загальну кількість акцій акціонерного товариства на певну дату
Коефіцієнт дивідендних виплат Характеризує частку дивідендних виплат в чистому прибутку акціонерного товариства Сума дивідендів, виплачених акціонерним товариством в певному періоді, поділена на суму чистого прибутку товариства за розрахунковий період
Коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій (префакцій) чистими активами Відображає розмір чистих активів, що припадає на одну рефакцію. Чисті активи = активи - зобов'язання Чисті активи товариства на певну дату, що діляться на кількість префакцій, що знаходяться в обігу
Коефіцієнт покриття дивідендів по префакціям Дозволяє оцінити, якою мірою розмір чистого прибутку суспільства забезпечує виплату дивідендів Чистий прибуток суспільства за розрахунковий період, що ділиться на суму дивідендів, передбачену до виплати по префакціям в розрахунковому періоді

Таблиця 2.8.

Коефіцієнти, mo визначають характер обігу акцій на організованому ринку цінних па перів

ПОКАЗНИК ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВА ФОРМУЛА
Коефіцієнт виплати дивідендів Характеризує співвідношення суми дивіденду та ціни акції і Сума дивіденду, виплаченого за акцією в певному періоді, поділена на [ціну котирування акції на початок і певного періоду
Коефіцієнт співвідношення ціни та прибутковості акції Показує співвідношення між ціною акції та доходом, який вона приносить. Чим нижче це співвідношення, тим привабливіша акція для інвестора Ціна акції на початок періоду, що розглядається, ділена на сукупний дохід, отриманий за акцією на кінець цього періоду
Коефіцієнт ліквідності и к цій на фондовій біржі Характеризує можливості швидкого перетворення акцій у готівку за потреби їх реалізації Загальний об'єм пропозиції певних акцій на біржових торгах (або за усіма торгами загалом), ділений па загальний обсяг продажу певних акцій на біржових торгах (або за всіма торгами за період)
Коефіцієнт співвідношення котируваних цін пропозиції та попиту на акцію Відображає співвідношення між ціною пропозиції та попитом на акцію Середній рівень цін пропозиції на торгах, поділений на середній рівень цін попиту на акцію на торгах
Коефіцієнт обороту акції Відображає обсяг обігу, а також рівень ліквідності за наслідками біржових торгів Загальний обсяг продажів певних акцій на торгах за період, ділиться на загальну кількість акцій фірми, та помножений на середню ціпу продажу однієї акції в певному періоді

Оцінюючи умови емісії, інвестор має звернути увагу, насамперед, на:

• ціну емісії;

• умови та періодичність виплати дивідендів або відсотків;

• міру участі окремих власників в управлінні акціонерним товариством та ін.

Слід зазначити, що часто пропонований емітентом розмір дивідендів за акціями не мас характеру не тільки юридичних, але і контрактних зобов'язань. Тому, орієнтуватися тільки на цей показник навряд чи доцільно. Багато що залежить від кон'юнктури фондового ринку, фінансового стану емітента й інших чинників.

На основі вивчення зазначених параметрів, що характеризують поточний фінансовий стан емітента та перспективи його розвитку, визначається міра його інвестиційної привабливості.

Надійним і перспективним об'єктом інвестування вважається акціонерна компанія зі стійким фінансовим станом, обсягом продажів, що зростатимуть у майбутньому, та з нормою чистою прибутку на авансований капітал, що перевищує середній розмір за останні 3-5 років.

Що стосується співвідношення "ціна/дохід", то цей показник залежить від ринкової кон'юнктури (курсу акцій), тому орієнтуватися на нього слід обережно, а саме - з урахуванням майбутнього прогнозу ринкових коливань курсу цінних паперів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші