Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств

Облік розрахунків з покупцями і замовниками, у тому числі отриманими векселями, з підзвітними особами

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, з використанням короткострокових отриманих векселів, а також інформації про створення і використання резерву сумнівних боргів передбачений один рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

За дебетом рахунку 37 (окрім резерву сумнівних боргів) відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення або списання.

З метою деталізації обліково-економічної інформації для узагальнення інформації про вище перелічені розрахунки підприємство на власний вибір може відкрити наступні субрахунки:

"Розрахунки з покупцями і замовниками";

"Розрахунки з підзвітними особами";

"Короткострокові векселі отримані";

"Резерв сумнівних боргів".

При відображенні в обліку розрахунків з покупцями і замовниками за дебетом рахунку 37 відображається покупна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), інших активів, яка включає ПДВ, акцизи і інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені у вартість реалізації. За кредитом даного рахунку відображається сума платежів, що надійшла на банківські рахунки підприємства, в касу, і інші види розрахунків (наприклад, векселями) за відвантажені товари, продукцію (виконані роботи, надані послуги).

В оплату за реалізовану продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, інші активи підприємства можуть отримувати короткострокові векселі. При отриманні такого векселя дебетується субрахунок обліку короткострокових векселів рахунку 37 і кредитується субрахунок обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Оплата пред'явленого короткострокового векселя і належних за ним відсотків відображаються бухгалтерським записом:

Д-т 31 "Рахунки в банках",

К-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

При цьому нарахування відсотків за векселем відображається у складі доходів з подальшим списанням на результати діяльності:

Д-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і К-т 70 "Доходи",

Д-т 70 "Доходи" і К-т 79 "Фінансові результати".

При реалізації короткострокового векселя, раніше отриманого в оплату за реалізовану продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, інші активи, списання номінальної вартості реалізованого векселя відображається бухгалтерським записом:

Д-т 85 "Інші витрати" і К-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами",

Д-т 79 "Фінансові результати" і К-т 85 "Інші витрати".

При відображенні в обліку розрахунків з підзвітними особами за дебетом рахунку 37 видача грошових коштів під звіт і погашення заборгованості підприємства перед підзвітною особою, а за кредитом - списання витрат на відрядження, оприбуткованих куплених підзвітною особою матеріальних цінностей (робіт, послуг), відображення сум податкового кредиту з ПДВ у складі куплених матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також повернення невикористаних підзвітних грошових коштів підприємству.

На рахунку 37 відображається також нарахування і використання (корегування) резерву сумнівних боргів. За кредитом даного рахунку відображається створення резерву на дату балансу, а за дебетом - списання за рахунок створеного резерву визнаної безнадійної поточної дебіторської заборгованості або зменшення надмірно нарахованого резерву.

З врахуванням вищевикладеного приведемо найбільш поширену кореспонденцію рахунків для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями і замовниками, підзвітними особами і операцій з нарахування і використання резерву сумнівних боргів, в табл. 2.40.

Таблиця 2.40. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

1

Відвантажена покупцям (замовникам) продукція, товари (роботи, послуги), інші запаси, необоротні активи

37

70

2

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцям (замовникам) продукції, товарів (робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів (якщо підприємство є платником ПДВ)

70

64

3

Списаний дохід від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів

70

79

4

Отримана оплата від покупців (замовників) за відвантажену продукцію, товари (роботи, послуги), інші запаси, необоротні активи

31

37

Облік розрахунків з підзвітними особами

1

Видані грошові кошти під звіт з каси підприємства

37

зо

2

Оприбутковані придбані підзвітною особою (у т. ч. списання витрат на відрядження і інших (наприклад, транспортних) на підставі затвердженого авансового звіту:

- запаси

20

37

- товари

26

- необоротні активи

15

3

Сплачені за рахунок підзвітних сум виконані роботи, надані послуги на підставі затвердженого авансового звіту:

- для операційної діяльності

84

37

79

84

- для інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності

85

37

79

85

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості цінностей (сплачених робіт, послуг) придбаних (сплачених) підзвітною особою

64

37

5

Списані витрати на відрядження, пов'язані з:

- виробництвом продукції (робіт, послуг)

84

37

23

84

- іншою операційною діяльністю

84

37

79

84

- інвестиційною, фінансовою, надзвичайною діяльністю

85

37

79

85

6

Повернені в касу підприємства невикористані кошти, видані під звіт

30

37

7

Утримані із заробітної плати суми, не повернені своєчасно підзвітною особою

66

37

8

Відшкодована перевитрата грошових коштів підзвітній особі

37

30

Облік резервів сумнівних боргів

1

Створений резерв сумнівних боргів

84

37

79

84

2

Списана за рахунок резерву сумнівних боргів частина поточної дебіторської заборгованості, визнаної безнадійної

37

37

3

Відображено зменшення надмірно нарахованого резерву сумнівних боргів

37

70

70

79

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, у тому числі виданими векселями, з учасниками

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядчиками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові видані векселі, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки за іншими операціями передбачений один рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями".

За кредитом рахунку 68 відображається заборгованість за отримані від постачальників і підрядчиків ТМЦ, прийняті роботи, послуги, заборгованість за розрахунками з учасниками, видача короткострокових векселів постачальників і інших кредиторів в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення, списання заборгованості, у тому числі забезпеченою короткостроковими векселями і т. ін.

Облік довгострокових виданих векселів ведеться на рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання". За кредитом рахунку 55 відображається видача довгострокового векселя в забезпечення за отримані ТМЦ, послуги, виконані роботи і за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем, її списання і т. ін.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, іншими контрагентами доцільно вести окремо за кожним контрагентом у розрізі кожного документу (рахунку) на сплату, а за векселями - за кожним виданим векселем та за термінами їх погашення.

Вся інформація про розрахунки з учасниками і засновниками підприємства, пов'язані з розподілом власного капіталу у вигляді дивідендів, повернення їх долі і т. ін. узагальнюється на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями". За кредитом даного рахунку відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками і учасниками підприємства, за дебетом - її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів і т. ін.

В той же час узагальнення інформації про зміни у складі не сплаченого засновниками (учасниками) капіталу здійснюється на рахунку 40 "Власний капітал", до якого може бути відкритий окремий субрахунок, наприклад "Неоплачений капітал". За дебетом субрахунку 40/ "Неоплачений капітал" відображається заборгованість засновників (учасників) підприємства за внесками в статутний капітал підприємства, за кредитом - погашення такої заборгованості. Аналітичний облік неоплаченого капіталу доцільніше організувати за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) і за кожним засновником (учасником) підприємства.

Списання після закінчення терміну позовної давності кредиторської заборгованості відображається за дебетом рахунку 68 в кредит рахунку 70 "Доходи".

З врахуванням вищевикладеного приведемо найбільш поширену кореспонденцію рахунків, вживану для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, у тому числі з використанням векселів, а також розрахунків з учасниками, в табл. 2.41.

Облік розрахунків за податками і платежами

У бухгалтерському обліку для обліку і узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, про податковий кредит і податкове зобов'язання з ПДВ, розрахунками з пенсійного забезпечення і соціального страхування, страхування на випадок безробіття, індивідуального страхування і страхування майна спрощеним Планом рахунків передбачений один рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Для забезпечення деталізації обліково-аналітичної інформації до даного рахунку доцільно відкрити окремі субрахунки. Так, для обліку податкових зобов'язань, не пов'язаних з нарахуванням і виплатою заробітної плати, доцільно відкрити наступні субрахунки:

"Розрахунки за податками і обов'язковими платежами" - для обліку податків, зборів (обов'язкових платежів), що нараховуються і сплачуються відповідно до чинного законодавства;

"Податкові зобов'язання з ПДВ" (для платників ПДВ) - для обліку сум ПДВ, визначених виходячи з суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають подальшому відвантаженню (виконанню) (аналог субрахунку 643 загального Плану рахунків);

"Податковий кредит з ПДВ" (для платників ПДВ) - для обліку сум ПДВ, на які підприємство придбало право зменшити податкове зобов'язання (так званий податковий кредит) (аналог субрахунку 644 загального Плану рахунків).

Крім того, аналітичний облік розрахунків за податками, зборами і обов'язковими платежами доцільніше організовувати за їх видами. Це полегшить процес заповнення податкової звітності за окремими податками, зборами (обов'язковими платежами).

Таблиця 2.41. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДЧИКАМИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

1

Перерахована попередня оплата за придбані ТМЦ, необоротні активи, роботи, послуги

68

31

2

Відбита сума податкового кредиту з ПДВ у складі попередньої оплати за придбані ТМЦ, необоротні активи, роботи, послуги (якщо підприємство є платником ПДВ)

64

64

3

Включені витрати на транспортування ТМЦ, необоротних активів в первинну вартість:

- виробничих запасів, МШП

20

68

- товарів

26

- необоротних активів

15

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з транспортування

64

68

5

Відображено отримання від постачальників:

- виробничих запасів, МШП

20

68

- товарів

26

- необоротних активів

15

6

Підписаний акт виконаних робіт (наданих послуг)

84 (85)

68

7

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих ТМЦ, необоротних активів, робіт, послуг

64

68

8

Перерахована оплата за транспортні послуги

68

31

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками з використанням векселів

1

Виписаний і виданий постачальникові (підрядчикові) вексель:

- короткостроковий

68

68

- довгостроковий

55

2

Перераховані грошові кошти на погашення векселя:

- короткострокового

68

31

- довгострокового

55

3

Відображені витрати по сплаті відсотків за векселем

85

68

79

85

Розрахунки із засновниками

Формування статутного капіталу

1

Відображений розмір статутного капіталу, оголошений в засновницьких документах

40

40

2

Відображено отримання внесків від засновників в рахунок їх вкладів в статутний капітал:

- грошовими коштами

30, 31

40

- необоротними активами

10

- виробничими запасами, МТТТП

20

- товарами

26

- шляхом утримання із заробітної плати (якщо засновник є працівником підприємства)

66

Збільшення розміру статутного капіталу

1

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій за рахунок нарахованих дивідендів

68

40

2

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом обміну облігацій акціонерного товариства на його ж акції

55

3

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів

30

31

Зменшення статутного капіталу

1

Зменшений статутний капітал акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій

40

68

2

Виплачена компенсація учасникам у зв'язку із зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

68

30

31

3

Зменшений статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників і їх подальшого анулювання:

- викуплені акції у власників

40

30, 31

- анулювання акцій

40

40

Нарахування і виплата дивідендів

1

Нараховані дивіденди

44

68

2

Перерахований авансовий внесок з податку на прибуток виходячи з суми нарахованих дивідендів

64

31

3

Утриманий податок з доходів фізичних осіб при виплаті дивідендів учасникові - фізичній особі

68

64

4

Виплачені дивіденди

68

30, 31

Окремі субрахунки "Податкові зобов'язання з ПДВ" і "Податковий кредит з ПДВ" можуть використовуватися підприємствами, зареєстрованими платниками ПДВ, в разі перерахування або отримання сум авансів (попередньої оплати) в наступному порядку:

 • - при зарахуванні на рахунки підприємства коштів від покупців (замовників) за продукцію, товари, роботи, послуги, які підлягають відвантаженню (передачі, виконанню), на суму ПДВ дебетується субрахунок "Податкові зобов'язання з ПДВ" в кореспонденції з кредитом субрахунку "Розрахунки за податками і платежами". В даний момент виписується податкова накладна;
 • - при відвантаженні заздалегідь оплачених продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, виконаних робіт, послуг рахунок обліку доходів від реалізації дебетуються в кореспонденції з кредитом субрахунку "Податкові зобов'язання з ПДВ";
 • - при перерахуванні передоплати за продукцію, товари, роботи, послуги субрахунок "Розрахунки за податками і платежами" дебетується в кореспонденції з кредитом субрахунку "Податковий кредит з ПДВ" в разі наявності податкової накладної. Якщо податкова накладна відсутня, то даний запис не здійснюється, оскільки відповідно до п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ не виконується включення "...до податкового кредиту яких-небудь витрат, не підтверджених податковими накладними...";
 • - при отриманні заздалегідь оплачених продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, робіт, послуг субрахунок "Податковий кредит з ПДВ" дебетується в кореспонденції з кредитом рахунків (субрахунків) обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

Для обліку зборів до Пенсійного фонду з окремих господарських операцій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.98 р. № 1740, із змінами і доповненнями, також використовується рахунок 64.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи з нарахування і сплати податків, зборів, обов'язкових платежів (за винятком податків, внесків, пов'язаних з нарахуванням і виплатою заробітної плати), в табл. 2.42.

У регістрах бухгалтерського обліку облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік виданих і отриманих векселів, довгострокових і поточних зобов'язань (окрім зобов'язань, що враховуються в Журналі 2), відстрочених податкових активів і зобов'язань відповідно до Методичних рекомендацій № 422 здійснюється в розділі I Відомості 3-м за формою додатка 5 до Методичних рекомендацій № 422 (докладніше дивись розділ Iп. 1.9).

Таблиця 2.42. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Нарахований комунальний, єдиний податки, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і інші види податків і зборів, що включаються до складу витрат діяльності

84

64

з одночасним списанням:

- до складу витрат на виробництво (в разі, якщо нарахування і сплата пов'язана з виробництвом продукції, робіт, послуг)

23

84

- на фінансові результати (окрім податків, зборів, обов'язкових платежів, що включаються до складу витрат на виробництво)

79

2

Нарахований ПДВ, податок з реклами, акцизний, готельний, ринковий збори, збір за паркування при реалізації товарів, продукції, робіт і послу, збір до Пенсійного фонду при продажу ювелірних, послуг стільникового зв'язку і т. ін.

70

64

3

Нарахований збір до Пенсійного фонду при покупці нерухомого майна, легкового автомобіля

15

64

4

Нарахований податок на прибуток у розмірі поточного податку на прибуток*

85

64

79

85

5

Сплачені податки, збори, обов'язкові платежі

64

31

* Для малих підприємств у відповідності з п. 43 П(С)БО 25 сума податку на прибуток, відображена у рядку 170 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), визначається у розмірі поточного податку на прибуток згідно нормам П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353, із змінами і доповненнями. При цьому у відповідності з п. 3 даного П(С)БО поточний податок на прибуток - це сума податку на прибуток, визначена в звітному періоді відповідно до податкового законодавства (тобто сума, вказана в податковій декларації).

Облік торгівельних патентів

1

Відображена оплата вартості торгівельного патенту протягом року

39

31

2

Нарахований податок на прибуток

85

64

3

Списана в зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток вартість придбаних торгівельних патентів, що відносяться до звітного періоду

64

39

4

Віднесена на витрати вартість торгівельних патентів, не перекритих прибутком звітного року

84

39

79

84

Тобто в розділі I Відомості 3-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

 • 37 "Розрахунки з різними дебіторами";
 • 55 "Інші довгострокові зобов'язання";
 • 64 "Розрахунку за податками і платежами";
 • 68 "Розрахунки за іншими операціями";
 • 69 "Доходи майбутніх періодів";

Всі записи в даному розділі групуються за вказаними в ній рахунками.

Всі записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, відносно яких кореспондуються вказані у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Якщо первинні документи, що додаються до інших регістрів, використовуються для записів в даному регістрі (наприклад, документи з погашення дебіторської заборгованості для здійснення записів у Відомості 1-м), то відповідні суми господарських операцій вносяться до Відомості 3-м на підставі даних відповідного регістра і використаних для ведення записів в ньому первинних документів (в даному випадку - Відомість 1-м і банківські документи).

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображених операцій і полягає в наступному:

1) для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, з учасниками і підзвітними особами, з іншими дебіторами і кредиторами в графі 3 розділу I вказується назва (прізвище) дебітора (кредитора).

При цьому для відображенні розрахунків з дебіторами і кредиторами у Відомості відводиться необхідна кількість рядків для впорядкованих записів відносно розрахунків за кожним дебітором і кредитором з продовженням записів на вкладних листах. Сальдо на кінець місяця за кожним дебітором або кредитором визначається розгорнуто і переноситься в графу 5 (з графи 21) і графу 6 (з графи 22) розділу I Відомості 3-м на наступний місяць;

 • 2) для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне і інші види страхування в графі 3 розділу I вказуються види податків, платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані і належні до відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, списання і т. ін. Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься в графи 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;
 • 3) доходи майбутніх періодів відображаються в розділі I Відомості 3-м за видами доходів.

Контрольні питання для самоперевірки

 • 1. Основні положення Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХГУ від 16.07.99 р.
 • 2. Розкрийте принципи бухгалтерського обліку, що відносяться до основних засад організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві.
 • 3. Чи повинні малі підприємства використовувати первинні документи при оформленні господарських операцій?
 • 4. Особливості обліку необоротних активів суб'єктів малого підприємництва.
 • 5. Особливості обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів суб'єктів малого підприємництва.
 • 6. Особливості обліку праці та її оплати суб'єктів малого підприємництва.
 • 7. Особливості обліку витрат на виробництво суб'єктів малого підприємництва.
 • 8. Особливості обліку доходів і результатів діяльності суб'єктів малого підприємництва.
 • 9. Особливості обліку розрахунків суб'єктів малого підприємництва.
 • 10. До чиєї компетенції відносяться питання організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві?

Тести

 • 1. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для ухвалення рішень - це
 • а) аудит;
 • б) бухгалтерський облік;
 • в) економічний аналіз;
 • г) процедура складання фінансової звітності.
 • 2. Оберіть принцип бухгалтерського обліку, що забезпечує кожному підприємству існування як юридичної особи, відокремленої від його власників при складанні фінансової звітності
 • а) історичної собівартості;
 • б) обачності;
 • в) автономності;
 • г) єдиного грошового вимірника.
 • 3. Первинні документи суб'єктами малого підприємництва мають складатися
 • а) у момент здійснення господарської операції;
 • б) безпосередньо після її закінчення;
 • в) а, б;
 • г) за довільним порядком.
 • 4. Кошти малого підприємства в іноземній валюті обліковують
 • а) у відповідній валюті країни, з якою ведуть розрахунки;
 • б) у порядку, зручному для підприємства;
 • в) в перерахунку на гривні за курсом Національного банку України;
 • г) а, в.
 • 5. Отримання готівкою виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 30 К-т 36;
  • б) Д-т 30 К-т 70;
  • в) Д-т 31 К-т 37;
  • г) Д-т 30 К-т 37.
 • 6. Вартість, за якою може бути реалізований об'єкт основних засобів після закінчення терміну його корисного використання - це
 • а) балансова вартість;
 • б) залишкова вартість;
 • в) первісна вартість;
 • г) ліквідаційна вартість.
 • 7. Інформація про суму зносу необоротних активів, що враховуються на рахунку 10 "Основні засоби" у малих підприємств, які використовують загальний План рахунків бухгалтерського обліку, узагальнюється на
 • а) субрахунку 831 "Амортизація основних засобів";
 • б) субрахунку 131 "Знос основних засобів";
 • в) субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів";
 • г) рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів".
 • 8. Отримання від учасників як внесок до статутного капіталу об'єкту нематеріальних активів за вартістю, оголошеною в засновницьких документах за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 10 К-т 46;
  • б) Д-т 10 К-т 40;
  • в) Д-т 12 К-т 37;
  • г) Д-т 12 К-т 46.
 • 9. Облік запасів у суб'єктів малого підприємництва регулює
 • а) П(С)БО 2;
 • б) П(С)БО 7;
 • в) П(С)БО 9;
 • г) П(С)БО 25.
 • 10. Сума, за якою може бути здійснений обмін активами в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами - це
 • а) ціна власника або уповноваженого органу;
 • б) фактична собівартість;
 • в) справедлива вартість;
 • г) правильна відповідь відсутня.
 • 11. Списання МШП для інших операційних потреб за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 80 К-т 22;
  • б) Д-т 94 К-т 22;
  • в) Д-т 79 К-т 80;
  • г) а, в.
 • 12. Вкажіть правильний результат розрахунку середньозваженої собівартості запасів, якщо: на початок періоду на МП обліковувалось 150 одиниць матеріалу за ціною 10 грн. Протягом періоду підприємство придбало матеріал: - 30 одиниць за ціною 15 грн і 40 одиниць товару за ціною 20 грн, а реалізувало 70 одиниць матеріалу.
 • а) 10,75;
 • б) 11,50;
 • в) 12,50;
 • г) 15,45.
 • 13. Утримання з доходу найманих працівників на малому підприємстві регламентуються
 • а) діючим законодавством України;
 • б) наказом про облікову політику підприємства;
 • в) трудовою угодою;
 • г) Указом Президента України № 727 від 03.07.1998р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".
 • 14. Відображення нарахування виплат найманому працівнику на МП за рахунок коштів фонду соціального страхування за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 81 К-т 66;
  • б) Д-т 661 К-т 652;
  • в) Д-т 65 К-т 66;
  • г) Д-т 64 К-т 66.
 • 15. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і її розкриття у фінансовій звітності регламентовані
 • а) П(С)БО 9;
 • б) П(С)БО 15;
 • в) П(С)БО 16;
 • г) П(С)БО 25.
 • 16. Методику списання витрат без використання рахунку 23 "Виробництво" доцільно застосовувати малим підприємствам, що
 • а) надають послуги і виконують роботи;
 • б) не перейшли на сплату єдиного податку;
 • в) здійснюють виготовлення продукції;
 • г) а, б, в.
 • 17. Списання собівартості реалізованої готової продукції за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 90 К-т 26;
  • б) Д-т 79 К-т 26;
  • в) Д-т 26 К-т 23;
  • г) Д-т 79 К-т 23.
 • 18. За спрощеним Планом рахунків рахунок 70 передбачений для обліку доходів
 • а) від реалізації товарів, робіт і послуг;
 • б) інших операційних;
 • в) інших звичайних і надзвичайних доходів;
 • г) а, б, в.
 • 19. Нарахований збір до Пенсійного фонду при покупці легкового автомобіля за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 10 К-т 64;
  • б) Д-т 152 К-т 651;
  • в) Д-т 15 К-т 64;
  • г) Д-т 105 К-т 651.
 • 20. Питання організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві відносяться до компетенції
 • а) його власника;
 • б) уповноваженого органу (посадової особи);
 • в) органу податкової адміністрації за місцем реєстрації;
 • г) а, б.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші