Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Список літератури

 • 1. Адорно Т. Теорія естетики. — К.: Основи, 2002.
 • 2. Антология мировой философии: В 4 т. — М.: Мысль, 1969—1971.
 • 3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.
 • 4. Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 3 т. — М.: ОГИЗ, 1948.
 • 5. Бергсон А. Творческая эволюция // А. Бергсон. Творческая эволюция. Материя и память. — М.: Харвест, 1999.
 • 6. Бычков В. Феномен неклассического эстетического сознания // Вопр. философии. — 2003. — № 10; № 12.
 • 7. Герцен А И. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1986. — Т. 2.
 • 8. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. — М.: Иностр. лит., 1960.
 • 9. Гуменюк Т. Жак Деррида и постмодернистское мышление. — К.: Но-рапринт, 1999.
 • 10. Естетика / За ред. Л. Т. Левчук. — К.: Вища шк., 2006.
 • 11. Зеньковский В. История русской философии: В 2 т. — Л.: Эго, 1991. — Т. 1. — Ч. 2.
 • 12. Ильенков Э. Искусство и коммунистический идеал. — М.: Искусство, 1984.
 • 13. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. — М.: Искусство, 1967. — Т. 3.
 • 14. Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса. — К.: Вища шк., 1979.
 • 15. Кант И. Критика способности суждения // И. Кант. Основы метафизики нравственности. — М.: Мысль, 1999.
 • 16. Лангер С. Философия в новом ключе. — М.: Республика, 2000.
 • 17. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика XX століття. — К.: Либідь, 1997.
 • 18. Лекции по истории эстетики: В 4 кн. / Под ред. проф. М. Кагана. — Л.: ЛГУ, 1977. — Кн. 3. — Ч. 1; Кн. 3. — Ч. 2.
 • 19. Леся Українка. Зібрання творів: У 12 т. — К.: Наук, думка, 1977. — Т. 8.
 • 20. Ліотар Ж. Ситуація постмодерну// Філософ, і соціолог, думка. — 1995. — № 5—6.
 • 21. Мазепа В. І. Художня творчість як пізнання. — К.: Наук, думка, 1974.
 • 22. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. — С.-Пб: Алетейя, 2000.
 • 23. Маркус С. История музыкальной эстетики: В 2 т. — М.: Музыка, 1968. — Т. 2.
 • 24. Мастера искусства об искусстве: В 7 т. — М.: Искусство, 1967. — Т. 4.
 • 25. Мєднікова Г. Мистецтво постмодернізму як фактор адаптації особистості. — К.: НПУ, 2001.
 • 26. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 1.
 • 27. Новожилова Л. Социология искусства (Из истории советской эстетики 20-х годов). — Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1968.
 • 28. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т. — М.: Искусство, 1974. — Т. 2.
 • 29. Самосознание европейской культуры XX века. — М.: Политиздат, 1991.
 • 30. Соловьев В. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 2.
 • 31. Столович Л. Эстетическое в действительности и в искусстве. — М.: Госполитиздат, 1959.
 • 32. Фортова А. О диалектическом единстве нравственного и эстетического. — К.: Вища шк., 1985.
 • 33. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К.: Наук, думка, 1981. — Т. 31.
 • 34. Чернышевский Н. Избранные эстетические произведения. — М.: Искусство, 1973.
 • 35. Шевченко Т. Журнал // Т. Шевченко. Повне зібрання творів: У 3 т. — К.: Худ. літ., 1949. — Т. 3.
 • 36. Шестаков В. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. — М.: Искусство, 1983.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Назвіть основні напрями естетики Новітнього часу; поясніть причини різних підходів до розв'язання естетичної проблематики.
 • 2. Розкрийте витоки та сутність класичного реалізму: назвіть його найвидатніших теоретиків та їх творчі доробки.
 • 3. Охарактеризуйте світоглядні позиції та основні естетичні ідеї представників українського класичного реалізму.
 • 4. Проаналізуйте світоглядні засади естетики ірраціоналізму, назвіть відомих представників напряму й охарактеризуйте їх творчий доробок.
 • 5. Визначте методологічні засади естетики позитивізму. Які напрями дослідницького пошуку в сфері естетичної проблематики на ґрунті позитивістської методології Ви знаєте?
 • 6. Поясніть поняття "типи естетичного знання" в естетиці кінця XIX ст.; назвіть причини розпаду цілісності естетичної теорії.
 • 7. Проаналізуйте сутність естетики модернізму, її методологічні підстави. Які мистецькі течії модерністського спрямування?
 • 8. Визначте провідні напрями в європейській естетиці XX ст.; назвіть їх представників, охарактеризуйте естетичні погляди.
 • 9. Який творчий доробок у теорію естетики внесли вчені радянського періоду (персонали, основні ідеї)?
 • 10. Розкрийте поняття "постмодернізм", визначте його теоретичну основу й естетичні позиції найвидатніших представників напряму.
 • 11. Розкажіть про відношення постмодернізму до класичної естетичної та художньої спадщини.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші