Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційна діяльність
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз сценаріїв розвитку проекту

Аналіз сценаріїв розвитку проекту дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію. Цей вид аналізу може виконуватися як за допомогою електронних таблиць, так і з застосуванням спеціальних комп'ютерних програм, які дозволяють використовувати методи імітаційного моделювання.

У першому випадку формуються 3-5 сценаріїв розвитку проекту. Кожному сценарію повинні відповідати:

– розраховані значення результатних показників;

– певна вірогідність настання такого сценарію, яка визначається експертним шляхом.

У результаті розрахунку визначаються середні (з врахуванням вірогідності настання кожного сценарію) значення результатних показників.

У випадку невеликої кількість змінних та можливих сценаріїв розвитку проекту для аналізу ризику можна використовувати метод дерева рішень.

Перевага цього методу - в його наочності. Послідовність збору даних для побудови дерева рішень для аналізу ризику містить такі етапи:

◊ визначення складу та тривалості фаз життєвого циклу проекту;

◊ визначення стрижневих подій, які можуть вплинути на подальший розвиток проекту;

◊ визначення часу настання стрижневих подій за проектом;

◊ формулювання усіх можливих рішень, які можуть бути прийняті в результаті настання кожної окремої стрижневої події; визначення вірогідності прийняття кожного рішення;

◊ визначення вартості кожного етапу здійснення проекту (вартості робіт між стрижневими подіями).

На базі отриманих даних будується дерево рішень. Його вузли є стрижневими подіями, а стрілки, що поєднують вузли, - виконані роботи з реалізації проекту. Крім того, на дереві рішень наводиться інформація щодо часу, вартості робіт та вірогідності прийняття того чи іншого рішення.

У результаті побудови дерева рішень визначається вірогідність кожного сценарію розвитку проекту, ефективність за кожним проектом, а також інтегральна ефективність проекту. Додатну значення ефективності проекту (наприклад, чистої приведеної вартості) вказує на прийнятну міру ризику, пов'язаного зі здійсненням проекту.

При формуванні сценаріїв з використанням методів імітаційного моделювання застосовується така послідовність дій:

• визначаються інтервали можливої зміни початкових змінних, в межах яких ці змінні є випадковими значеннями;

• визначаються види розподілу ймовірностей у межах заданих інтервалів; встановлюються коефіцієнти кореляції між залежними змінними:

• багаторазово (не менше 200 разів) розраховуються результатні показники;

• отримані результатні показники розглядаються як випадкові значення, яким відповідають такі значення: математичне очікування, дисперсія, функція розподілу та щільність ймовірності тощо);

• визначається ймовірність попадання результатних показників у той чи інший інтервал, вірогідність перевищення мінімально припустимого значення та ін.

Аналіз значень результатних показників при сформованих сценаріях дозволяє оцінити можливий інтервал їх зміни за різних умов реалізації проекту. Ймовірність характеристики використовують для прийняття інвестиційних рішень, ранжування проектів, а також обґрунтування раціональних розмірів та форм резервування та страхування.

5. Визначення заходів щодо зниження інвестиційних ризиків. Незважаючи на те, що це останній етап в управлінні ризиками інвестиційного проекту, усі учасники приділяють йому особливу увагу. Бо всебічний аналіз фінансового стану суб'єкта інвестиційної діяльності та очікуваних проектних ризиків є обов'язковою умовою прийняття рішень щодо інвестування.

Залежно від виду проекту, його належності до того чи іншого типу розробляється система заходів протидії ризикам, яка містить:

Розподіл ризику між учасниками проекту - захист, який дає можливість засновникам проекту переносити частину своїх ризиків на інших учасників проекту, див. рис. 6.10.

Заставні операції та гарантування використовуються у випадку залучення кредитних коштів для фінансування інвестиційного проекту.

Страхування - специфіка якого полягає у відшкодуванні страховими компаніями завданої шкоди інвестору. Страхова компенсація може бути виплачена і до закінчення строку дії договору страхування, якщо внаслідок будь-якої події (наприклад, стихійного лиха) стає наявним неминучий крах інвестиційного проекту.

Різновидом страхування є хеджування - сукупність заходів зі страхування ризиків, зміни ціни товару, що реалізується, курсів валют та процентів тощо.

Сутність хеджування полягає в регулярному продажі валюти на строк чи обмін процентів за валютами, в яких здійснюються інвестиції; продажі продукції проекту на товарній біржі з майбутньою поставкою за фіксованою ціною. При хеджуванні використовуються загальновідомі фінансові інструменти: опціони, ф'ючерси, валютні та процентні свопи тощо. У зв'язку з тим, що в Україні механізмів обігу таких фінансових інструментів майже не існує, то у вітчизняній інвестиційній діяльності вони не використовуються.

Існує ще один засіб зниження ризиків - лімітування об'єктів інвестицій, розмірів кредитів, видатків, продажів тощо. Інвестор, зазвичай, обмежує розміри вкладень при капіталізації інвестицій, перешкоджаючи цим створенню зайвих запасів матеріалів, конструкцій, обладнання. Фінансування, зазвичай, здійснюється поступово - траншами, тобто ризику підлягають окремі грошові потоки, а не весь обсяг інвестицій. Банки, своєю чергою, з метою зниження міри ризику лімітують розміри позик, застосовують овердрафт, кредитні лінії, відновлювальні кредити, кредитують клієнтів у режимі "стенд-бай" тощо.

Розподіл ризиків між учасниками проекту

Рис. 6.10. Розподіл ризиків між учасниками проекту

Останнім часом користується попитом як інструмент протидії ризикам проекту збір додаткової інформації про об'єкт інвестування. Такі послуги надають еккаутингові компанії. Вони займаються збиранням, обробкою, аналізом та формуванням різних видів бізнес-інформації: відомостей про ринки, платоспроможність підприємства, кредитоспроможність клієнта, фінансовий стан партнерів по бізнесу, перспективи розвитку конкурентів тощо. Зазвичай ці відомості надаються у вигляді бізнес-довідок. Великі еккаутингові фірми розробляють типові довідки бізнес-інформації та, за бажанням замовника, дають більш детальну інформацію, отриману шляхом поглибленого аналізу. Еккаутинг часто об'єднується аудитом та є важливим засобом зниження рівня інвестиційного ризику.

Література для вивчення теми

 • 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок" від 29 січня 2002 року, № 101.
 • 2. Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств" від 06.09.2006 № 290.
 • 3. Методичні рекомендації з підготовки інвестиційних проектів, до реалізації яких залучатимуться іноземні інвестори. Затверджені колегією Мінекономіки України, протокол від 19 грудня 1994 року, № 7/16. (Друга редакція 1999 року).
 • 4. Постанова Правління НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 06.07.2000 р. № 279.
 • 5. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: Экономика, 1995, 527 с.
 • 6. Бочаров В. В., Финансовый инжиниринг. — СПб.: Питер, 2004.
 • 7. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.
 • 8. Пересада А. А., Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. -345 с.
 • 9. Проектне фінансування: Підручник./ Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. - К.: КНЕУ, 2005. - 761 с.
 • 10. Царев В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

Контрольні запитання та завдання для вивчення теми

 • 1. Визначте роль інвестиційних проектів та програм для економічного розвитку України.
 • 2. Визначте структуру та зміст інвестиційних проектів.
 • 3. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти.
 • 4. Охарактеризуйте порядок розробки інвестиційного проекту.
 • 5. Визначте передінвестиційну, інвестиційну та виробничу фази циклу інвестиційного проекту.
 • 6. Що містить техніко-економічне обґрунтування проекту?
 • 7. Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту інвестором (кредитором).
 • 8. Що таке процедура експертизи інвестиційного проекту?
 • 9. Які складові містить фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту?
 • 10. Охарактеризуйте грошовий потік за періодом життєвого циклу інвестиційного проекту.
 • 11. Що містить початкові інвестиційні витрати, операційні та ліквідаційні грошові потоки за проектом?
 • 12. За якими принципами слід проводити фінансово-економічну оцінку інвестиційного проекту?
 • 13. Назвіть основні критерії та показники, за якими визначається ефективність інвестиційного проекту.
 • 14. Що такс чиста приведена вартість, індекс рентабельності інвестицій, та як вони визначаються?
 • 15. Охарактеризуйте зміст внутрішньої норми дохідності інвестицій.
 • 16. Охарактеризуйте зміст бухгалтерської норми рентабельності інвестицій.
 • 17. Як визначається строк окупності інвестицій?
 • 18. Чому оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності є обов'язковою?
 • 19. Визначте вплив інфляції на прийняття інвестиційних рішень.
 • 20. Що таке аналіз чутливості інвестиційного проекту?
 • 21. Що такс аналіз беззбитковості і як він проводиться на практиці?
 • 22. Що таке виробничий леверидж (операційний важіль) та як він визначається?
 • 23. Що таке аналіз еквівалента певності і як він проводиться на практиці?
 • 24. Дайте визначення ризику та рівню ризику.
 • 25. Що таке проектний ризик?
 • 26. Що містить процедура вивчення та оцінки проектних ризиків?
 • 27. За якими ознаками класифікують проектні ризики?
 • 28. Що містить розрахунок показників ризику вкладення інвестицій?
 • 29. Що таке вартість невизначеності?
 • 30. Які моделі використовуються при аналізі інвестиційних ризиків?
 • 31. Визначте основні складові аналізу сценаріїв розвитку проекту.
 • 32. Що таке метод дерева рішень?
 • 33. Визначте основні складові методу імітаційного моделювання.
 • 34. Охарактеризуйте заходи щодо зниження інвестиційних ризиків.
 • 35. Як використовується страхування в інвестиційній діяльності?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>