Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внесення до трудової книжки відомостей про працівника

Відомості про працівника записуються на першій (титуль­ній) сторінці трудової книжки. Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження працівника записуються без скорочень і змін: ім'я та по батькові — на підставі паспорта або свідоцтва про народження.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки пра­цівник підписом завіряє правильність внесених відомостей.

Першу (титульну) сторінку підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, після чого ставиться печатка підприємства, установи, організації (або печатка відділу кад­рів), де вперше заповнюється трудова книжка.

Зміна в трудовій книжці запису про прізвище, ім'я, по батькові й дату народження робиться власником або уповно­важеним ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені та по батькові тощо) з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни записуються на першій (титульній) сторін­ці трудової книжки. Однією рискою закреслюється колишнє і прізвище, ім'я і по батькові, дата народження і записуються нові відомості з посиланням на відповідні документи на внут­рішній стороні обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої ним особи та пе­чаткою підприємства чи відділу кадрів.

Внесення до трудової книжки відомостей про роботу

У графі 3 розділу "Відомості про роботу" як заголовок за­писується назва підприємства, установи, організації. Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер внесеного запису, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу. У графі 3 записується: "Прийнято" або "Призначено" і зазнача­ються цех, відділ, дільниця та посада або робота з конкретною назвою, а також професія і присвоєний розряд.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, вносяться для робітників та служ­бовців строго відповідно до найменування професій і посад, включених до Класифікатора професій. Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у тру­довій книжці про найменування роботи, професії або посади робиться на підставі наказу, виданого за результатами атеста­ції робочих місць, і згідно зі Списками виробництв, робіт, професій, посад та показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Відомості цих Списків обов'язково мають бути підтверджені в карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації, і їх можна записувати в дуж­ках. Якщо працівникові в період роботи присвоюється новий розряд, про це в установленому порядку робиться відповідний запис.

Робота за сумісництвом може зазначатися в трудовій книжці власником або уповноваженим ним органом окремим рядком на бажання працівника.

Переведення працівника на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації оформляється в тій са­мій послідовності, що і прийняття на роботу.

Якщо за час роботи працівника змінилося найменування підприємства, то про це окремим рядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: "Підприємство таке-то з такого-то числа перейменовано на таке-то", а в графі 4 проставляється підстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата і номер.

Студентам, слухачам курсів, учням, аспірантам і клініч­ним ординаторам, які мають трудові книжки, навчальний за­клад (наукова установа) робить запис про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих на­вчальних закладів. Підставою для таких записів є накази керівництва навчального закладу (наукової установи) про за­рахування на навчання і про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

Період роботи зазначених осіб у студентських таборах, під час проходження виробничої практики і виконання науково- дослідної господарсько-договірної тематики підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфі­кації, посади і часу роботи. На підставі таких довідок на­вчальні заклади (наукові установи) роблять у трудових книж­ках цих осіб записи про їхню роботу. Довідки зберігаються в особистих справах студентів, учнів, аспірантів і клінічних ор­динаторів як документи суворої звітності.

Для осіб, що раніше не працювали і тому не мають трудо­вих книжок, відомості про роботу в студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослід­ної господарсько-договірної тематики вносяться в трудові книжки на підставі виданих довідок підприємством, на яко­му вони надалі будуть працювати.

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремими рядками із зазначенням дати, номера і найменування від­повідних документів такі відомості:

 • — про час служби в складі Збройних Сил України та інших військ, де на тих, що проходять таку службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;
 • — про час навчання в спеціальних, навчально-виховних та інших закладах, навчально-курсових комбінатах тощо;
 • — про час навчання у вищих навчальних закладах (включ­но з часом роботи в студентських таборах, на виробничій практиці і часом виконання науково-дослідної господарсько-договірної тематики), а також про перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі;
 • — про роботу як членів колгоспів у тому разі, коли чинним законодавством передбачено зарахування цієї роботи до за­гального виробничого стажу працівників;
 • — про час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за вис­новком медичної установи потребує постійного догляду, у тому числі за престарілим, який досяг 80-річного віку (від­повідно до медичного висновку).

Безробітним особам відомості про період отримання допо­моги з безробіття вносяться до трудової книжки органом дер­жавної служби зайнятості населення.

Ці відомості вносяться до трудової книжки до внесення ві­домостей про роботу на підприємстві.

При відновленні у запровадженому порядку безперервного виробничого стажу для призначення допомоги з державного соціального страхування до трудової книжки працівника за останнім місцем роботи в графу 3 розділу "Відомості про робо­ту" вноситься запис: "Безперервний виробничий стаж віднов­лено з такого-то числа, місяця, року", а в графі 4 вказується посилання на постанову президії відповідної ради профспіл­ки або президії ЦК відповідної галузевої профспілки.

Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими до­говорами в іноземних представництвах, в іноземних корес­пондентів, співробітників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, зберіга­ються в підрозділах із зовнішніх зв'язків органів державної виконавчої влади.

Ці органи роблять відмітки в трудових книжках про прий­няття на роботу і звільнення відповідно до трудових договорів і довідок наймачів.

Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представ­ництвами і кореспондентами, співробітниками міжнародних організацій, а також іншими прирівняними до них іноземця­ми на території України, є недійсним.

До трудових книжок осіб, котрі перебувають на виправних роботах без позбавлення волі, власник або уповноважений ним орган підприємства за місцем роботи вносить запис про те, що час роботи на підприємстві в цей період не зараховуєть­ся до загального і безперервного виробничого стажу (розділ "Відомості про роботу", графа 3).

Якщо судом у встановленому законом порядку час перебу­вання на виправних роботах без позбавлення волі зарахо­вується до загального виробничого стажу, у трудових книж­ках робиться запис про те, що цей час не зараховується до без­перервного виробничого стажу. Ці записи робляться в тру­дових книжках після закінчення фактичного терміну відбу­вання покарання, що встановлюється за довідками органів МВС України.

При звільненні засудженого з роботи в порядку, передбаче­ному чинним законодавством, і влаштуванні його на новому місці роботи відповідний запис у трудовій книжці робиться тим підприємством, на який було направлено або прийнято засудженого.

Підставою для таких записів є наказ (розпорядження) керівника підприємства, виданий відповідно до вироку (рі­шення) суду.

У розділ "Відомості про роботу" трудової книжки вносять­ся такі записи:

 • — у графу 1 — порядковий номер запису;
 • — у графу 2 — дата його внесення;
 • — у графу 3 — "Час роботи з такої-то дати (число, місяць, рік) до такої-то дати (число, місяць, рік) не зараховується в загальний і безперервний виробничий стаж". При зарахуван­ні судом часу перебування на виправних роботах до загально­го трудового стажу у графу 3 записується: "Час роботи з такої-то дати (число, місяць, рік) до такої-то дати (число, місяць, рік) не зараховується в безперервний виробничий стаж";

у графу 4 — підстава внесення запису до трудової книж­ки: наказ (розпорядження) керівника підприємства, дата його виходу і номер.

Питання визначення недійсними відповідних записів, вне­сених у трудові книжки громадян: "Звільнено з роботи (поса­ди) у зв'язку із законним засудженням" або "Звільнено з по­сади у зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності", про видачу їм дублікатів трудових кни­жок, а також внесення в них відповідних записів особам, за­судженим із позбавленням права посідати певні посади або займатися певною діяльністю, і про порядок видачі їм дублі­ката трудової книжки регулюються чинним законодавством.

Приклади записів у трудових книжках згідно зі статтями КЗпП України наведено в дод. 6.

Внесення до трудової книжки відомостей про нагородження і заохочення

До трудових книжок працівників у розділ "Відомості про нагородження" вносяться відомості про нагородження дер­жавними нагородами і відзнаками України, у розділ "Відо­мості про заохочення" вносяться відомості про заохочення за успіхи в роботі. До трудових книжок не вносяться дані про премії, передбачені системами оплати праці, або виплати, що мають регулярний характер.

Порядок внесення до трудової книжки відомостей про на­городження і заохочення такий:

 • — у графі 3 відповідного розділу записується як заголовок найменування підприємства, а нижче, у графі 1, зазначається порядковий номер запису (нумерація зростає протягом усього періоду трудової діяльності працівника); у графу 2 заносить­ся дата нагородження або заохочення;
 • — у графі 3 — ким нагороджено або заохочено працівника, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням;
 • — у графі 4 — підстава внесення запису (із посиланням на дату, номер і найменування документа).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші