Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Національна економіка
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності структурної перебудови національної економіки

Одним із механізмів реалізації структурної політики є переорієнтація інвестиційних потоків у пріоритетні сфери діяльності та галузі національної економіки. Це здійснюється через стимулювання інвестиційної активності в цих секторах. Метою стимулювання інвестиційної діяльності є реалізація заходів, спрямованих на її активізацію та підтримку (передусім при впровадженні конкретних інвестиційних проектів, які мають економічну і соціальну вагомість). До основних форм активізації інвестиційної діяльності належать: податкове, фінансове та кредитне стимулювання; інфраструктурне та організаційне забезпечення інвестиційної діяльності; стимулювання конкретних інвестиційних проектів; заохочення та захист іноземних інвестицій (табл. 10.3).

З метою забезпечення реалізації інвестиційних програм та проектів обчислюють обсяги інвестиційних ресурсів (необхідні та можливі), здійснюють їх обґрунтування матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами, визначають показники ефективності інвестування. Зокрема, можливий обсяг інвестицій розраховують, виходячи з обсягів виробленого ВВП та норми нагромадження з урахування обсягу амортизаційних відрахувань у частині, яка використовується на інвестування. Необхідний обсяг інвестицій характеризується потребою в капітальних вкладеннях для реалізації інвестиційних програм і проектів за галузями і секторами економіки, а також адміністративними територіями. Окремо його розраховують за галузями, які виробляють товари, та галузями, які надають послуги. Необхідний обсяг інвестицій включає потреби в інвестиціях: а) на підтримання діючих потужностей; б) нове будівництво та завершення раніше розпочатого; в) модернізацію виробництва; г) технічне і технологічне оновлення та розширення виробництва.

Таблиця 10.3. Форми та механізми державного стимулювання інвестиційної діяльності

Форма

Зміст

Інструменти та механізми реалізації

Податкове стимулювання

Забезпечує спрямування інвестицій у пріоритетні сфери національної економіки та стимулює інвестиційну діяльність суб'єктів економіки

 • - Зниження ставки податку або бази оподаткування;
 • - звільнення від оподаткування;
 • - скасування податку на реін-вестування;
 • - запровадження податкових кредитів;
 • - запровадження диференційованих ставок оподаткування

Фінансове та кредитне стимулювання

Передбачає розширення бюджетного фінансування, а також забезпечує доступність і підвищує попит на кредитні ресурси

 • - Виділення цільових державних кредитів, надання державних позик;
 • - прискорена амортизація;
 • - надання пільгових та безвідсоткових кредитів;
 • - формування державних позабюджетних інвестиційних фондів

Інфраструктурне та організаційне забезпечення

Передбачає формування інституцій ринку, що розширює джерела інвестування та забезпечує вільне

 • - Розвиток фондового ринку;
 • - розвиток іпотеки;
 • - розвиток банківської системи, створення інституціональних інвесторів - банків довго-

Закінчення табл. 10.3

Форма

Зміст

Інструменти та механізми реалізації

переливання капіталів

строкового кредитування;

 • - розвиток інвестиційних фондів та компаній;
 • - розвиток страхових компаній

Стимулювання впровадження інвестиційних проектів

Забезпечує реалізацію цілей економічного і соціального розвитку держави, дає можливість підвищити технічний рівень виробництва, сприяє конкурентоспроможності національного виробництва

 • - Цільове фінансування науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт;
 • - сприяння у проведенні тех-ніко-економічного обґрунтування проектів;
 • - допомога в розробленні проектної та технічної документації;
 • - підготовка кадрів;
 • - надання підтримки інвесторам у вирішенні проблем або суперечок

Заохочення та захист іноземних інвестицій

Гарантує стабільність інвестиційної діяльності та дотримання прав й інтересів суб'єктів інвестування

 • - Забезпечення рівноправного правового режиму інвестування;
 • - страхування інвестицій;
 • - гарантування повернення інвестованих коштів;
 • - створення позитивного інвестиційного іміджу

Обґрунтування ресурсами необхідних обсягів інвестицій здійснюється шляхом порівняння загальної потреби в таких ресурсах (яка визначається згідно зі встановленими нормативами витрат на 1 млн грн будівельно-монтажних робіт або виробітку на одного працюючого) і наявного їх обсягу (або чисельності працюючих) на період розрахунку.

Ефективність інвестицій характеризується результативністю їх впровадження, яка виявляється в отриманні економічного, соціального, екологічного, ресурсного та науково-технічного ефекту. Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації інвестиційного проекту і за весь період інвестування або здійснення заходів. Економічний ефект виявляється шляхом збільшення обсягів отриманого прибутку, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці, підвищення якості товарів і послуг, скорочення строків будівництва, підвищення фондовіддачі тощо. Соціальним ефектом вважається результат інвестиційної діяльності, який гарантує підвищення якості життя громадян та ступінь задоволення потреб людини і суспільства й оцінюється в основному якісними показниками: підвищенням рівня зайнятості та доходів громадян; забезпеченням безпеки життєдіяльності, покращанням умов праці, охорони здоров'я; розвитком освіти та підвищенням інтелектуальності людини; підвищенням рівня задоволення соціальних, духовних та естетичних потреб; зростанням якості та тривалості життя громадян тощо. Екологічний ефект від інвестиційної діяльності досягається зниженням викидів шкідливих компонентів у навколишнє природне середовище, зменшенням рівня відходів виробництва та збільшенням його ергономічності, підвищенням екологічності продукції, що випускається. Ресурсний ефект пов'язують з проблемами обмеженості, дефіцитності або неможливості відтворення ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційних проектів. Він характеризує можливість використання замінників природного ресурсу, впровадження безвідходних технологій виробництва, альтернативних джерел енергії тощо. Показники науково технічного ефекту відображають зміну техніко-експлуатаційних та споживчих характеристик продукції, ступінь технічного вдосконалення виробництва, надання послуг та виконання робіт, зростання частки прогресивних технологічних процесів і нових інформаційних технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, підприємства, країни.

Ефективність інвестування слід оцінювати за такими критеріями: отриманий чистий зведений дохід, індекс рентабельності, термін окупності, коефіцієнт загальної ефективності за варіантами реалізації проекту.

Чистий зведений дохід (МРУ) визначається за формулою

де Рк - доходи в Л-му році (прибуток, грошові надходження); - початкові інвестиції; г - коефіцієнт дисконтування.

При визначенні ефективності вкладання інвестицій за різними проектами слід керуватися таким: якщо МРУ > 0, то вкладання є ефективними і проект прийнятний; якщо МРУ < 0, то проект треба відхилити.

Індекс рентабельності інвестицій (РІ) розраховується за формулою

Якщо РІ > 0, то інвестиції є рентабельними, якщо РІ < 0, то проект слід відхилити як нерентабельний. Загалом індекс рентабельності є відносним показником і характеризує рівень доходів на одиницю затрат, тобто неефективність інвестування. Чим більше значення цього показника, тим вищою є віддача кожної гривні, інвестованої в певний проект.

Розрахунок строку окупності (РР) залежить від рівномірності розподілу майбутніх доходів від інвестицій. Якщо дохід (отриманий прибуток) розподілений за роками рівномірно, то строк окупності розраховують діленням початкових інвестицій на величину доходу, який вони зумовлюють. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то строк окупності розраховують, прямо визначаючи кількість років, протягом яких інвестиції будуть погашені кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника строку окупності така:

Для розрахунку строку окупності слід враховувати фактор часу. В цьому випадку для розрахунку приймають грошові потоки, дисконтовані за показником ціни капіталу. Звідси дисконтований строк окупності (DPP) визначають за формулою

Оптимальним буде вважатися варіант вкладання інвестицій з найменшим строком окупності.

Коефіцієнти ефективності (АНЯ) визначають діленням середньорічного прибутку (РЛУ) на величину інвестицій (ІС) за формулою

Оптимальним вважатиметься варіант з найвищим коефіцієнтом ефективності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>