Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Соціологія arrow Соціологія праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація трудової кар'єри

Типи й види трудової кар'єри в літературі розрізняють за достатньо широким колом підстав.

Залежно від кількості займаних робочих місць протягом трудової діяльності:

 • • стабільна кар'єра, якщо трудова діяльність обмежена одним робочим місцем;
 • • динамічна, якщо були зміни робочих місць (чи хоча б однієї з його основних характеристик).

Залежно від напрямків переходів:

 • • горизонтальна кар'єра, якщо відбувається перехід на робочі місця того самого соціального рангу;
 • • вертикальна, якщо відбувається перехід на робочі місця різних соціальних рангів;
 • • змішана, яка об'єднує ділянки горизонтальної і вертикальної кар'єр;
 • • висхідна в разі переходу з робочих місць нижчих соціальних рангів на вищі;
 • • спадна (деградація) в разі переходу з робочих місць вищих соціальних рангів на нижчі;
 • • зигзагоподібна, яка поєднує у собі ділянки висхідної і спадної кар'єр.

Залежно від швидкості переходів із одного робочого місця на інше:

 • • нормальна кар'єра, якщо за швидкістю переходів співвідноситься із середнім показником професійної групи;
 • • стрімка, якщо за швидкістю переходів випереджає нормальну кар'єру в два і більше рази;
 • • бурхлива, якщо поєднує в собі ділянки як висхідної, так і стрімко спадної кар'єри.

Фінський дослідник П. Синісало до стабільної і нестабільної кар'єр додає ще дві*122:

 • • *122: {Див.: Психология личности и образ жизни / Отв. ред. Е. В. Шорохова. М., 1987.}
 • • призупинену, яка охоплює тих, хто часто був без роботи, а періоди зайнятості чергувалися з періодами безробіття;
 • • навчальну кар'єру, що стосується тих, хто здобуває кваліфікацію або перекваліфіковується, а також навчається на курсах підвищення кваліфікації.

Характерно, що між двома останніми видами кар'єр виявлені найбільші розходження в пріоритетах сфер діяльності. Так, представники навчальної кар'єри більшого значення надають навчальній діяльності, особливо розвитку професійних знань та умінь, підвищенню загального рівня знань, культури, творчій діяльності й мистецтву. Водночас вони менше уваги приділяють забезпеченню свого економічного й родинного стану.

Для представників призупиненої кар'єри характерна недооцінка значення професійних знань і навичок, відпочинку, ідеологічної, суспільної і політичної діяльності. Тобто ті, хто був обділений доступом до цих видів діяльності, найменше до них і тягнуться.

Зауважимо, що ці висновки мають практичне значення для розуміння проблем трудової кар'єри молодих людей і в Україні у зв'язку з переходом до ринкової економіки.

В економічній літературі трапляється виокремлення двох видів кар'єри: професійної та внутрішньо-організаційної (у значенні відповідно динамічної і стабільної) кар'єри.

Крім вертикального і горизонтального напрямків внутрішньо-організаційної кар'єри, виокремлюється так званий доцентровий напрямок.

Рис. 4. Типи трудової кар'єри

Рис. 4. Типи трудової кар'єри

Доцентрова кар'єра — це рух до ядра, до керівництва організації. Наприклад, запрошення працівника на недоступні раніше зустрічі, наради як формального, так і неформального характеру, довірчі звертання, окремі важливі доручення керівництва.

Іноді поряд із професійною розрізняють:

 • • галузеву кар'єру, якщо відбувається переміщення між підприємствами й галузями;
 • • територіальну (міграція), якщо зміна робочого місця пов'язана зі зміною природно-географічного середовища.

Наочне уявлення про взаємозв'язок різних видів кар'єр дає схема (рис. 4)*123.

*123: {Див.: Калмык В. А. К программе исследования трудовой карьеры. С. 240.}

Уточнимо, що автор схеми В. А. Калмик розуміє кар'єру тільки як вертикальний трудовий шлях працівника, а це не збігається з тією класифікацією кар'єри, що затвердилася в сучасній соціологічній та управлінській літературі.

Аналіз соціологічної літератури дає змогу уявляти сутність трудової кар'єри, її чинники, етапи і скласти певну класифікацію її видів. Водночас цього недостатньо, щоб, по-перше, зрозуміти особливості ділової кар'єри, тобто кар'єри менеджера; по-друге, дістати уявлення про закономірності управління кар'єрою.

Тому дослідження ділової кар'єри доцільно проводити на стику соціології праці, менеджменту персоналу і самоменеджменту.

Завершуючи розгляд теми, спід зазначити, що актуальність вивчення явища кар'єри зумовлена переходом українського суспільства до ринкової економіки, демократизацією управління, відмовою від командно-адміністративних методів управління.

Кар'єра є об'єктом вивчення ряду наук: соціології, соціальної психології, психології, управлінських наук, економіки. Найбільш вивчене це явище соціологією. У широкому значенні під кар'єрою розуміють загальну послідовність етапів розвитку людини в основних сферах її життєдіяльності, зокрема трудової, суспільної, дозвілля та ін. У вузькому значенні кар'єру розуміють як послідовність занять, виконуваних індивідом протягом його трудового життя.

Кар'єра розглядається як прояв індивідуальної соціальної мобільності. Залежно від сфер діяльності вона буває: трудова, політична, службова, артистична та ін.

Трудову кар'єру визначають як послідовність займаних індивідом робочих місць в ієрархічній системі трудової діяльності суспільства, а також як сам процес переміщення працівника з нижчих позицій на вищі. Трудова кар'єра розглядається як індивідуальна трудова мобільність. На неї поширюються закономірності процесу мобільності.

Трудова кар'єра розглядається, з одного боку, як процес зміни індивідом робочого місця, а з другого — як процес виникнення рішення про зміну роботи, його мотивація.

Загальна схема зміни робочого місця охоплює:

 • • зовнішні стимули й гальма зміни робочого місця;
 • • індивіда та його особистісні характеристики;
 • • ставлення індивіда до зміни робочого місця й акту переходу.

На кар'єру впливають особистісні, соціальні, ринкові чинники, а також чинники соціально-трудової ситуації.

Основними етапами кар'єри є: попередній, становлення, просування, збереження, завершення, пенсійний. Зв'язок між потребами індивіда, етапами кар'єри і стадіями життя зумовлений етапами соціалізації індивіда.

Класифікація трудової кар'єри вибудовується на таких підставах: за кількістю займаних робочих місць протягом життя — стабільна й динамічна; за напрямком переходів – горизонтальна, вертикальна, змішана; висхідна, низхідна, зигзагоподібна, доцентрова; за швидкістю переходів — нормальна, стрімка, бурхлива; за масштабами переходів — професійна, галузева, територіальна.

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому полягає сутність поняття "кар'єра"?
 • 2. Який сенс вкладають у "вузьке" й "широке" розуміння поняття "кар'єра"?
 • 3. Що розуміють у соціології під трудовою кар'єрою?
 • 4. Чим характерна ділова кар'єра?
 • 5. Який зв'язок між кар'єрою і соціальною мобільністю?
 • 6. Який зв'язок між соціальною мобільністю, соціальним простором і соціальною стратифікацією?
 • 7. Як впливає на кар'єру відкритість чи закритість суспільства?
 • 8. У чому полягає сутність соціальних "ліфтів" та "сит" кар'єри?
 • 9. Які основні чинники впливають на кар'єру?
 • 10. За якими ознаками класифікують трудову кар'єру?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Дворецька Г. В. Соціологія праці: Навч. посібник. К., 2001.
 • 2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1986.
 • 3. Иванцевич Д. С, Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. М., 1999.
 • 4. Кравченко А И. Введение в социологию: Учебное пособие. М., 1995.
 • 5. Лукашевич М. П., Альшевська И. Ю. Ділова кар'єра в банку: шляхи ефективного управління. К., 1998.
 • 6. Лукашевич Н. П. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере. Кн. 1. Деловая карьера: путь к успеху. X., 1998.
 • 7. Лукашевич Н. П. Социология карьеры. X., 1999.
 • 8. Лукашевич И. Л. Социология труда: Учебное пособие. К., 2001.
 • 9. Методологические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов / Отв. ред. Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина. Новосибирск, 1974.
 • 10. Подмарков В. Г. Введение в промышленную социологию. М., 1973.
 • 11. Полторак В. А. Социология труда: Справочник. Днепропетровск, 1997.
 • 12. Психология жизненного успеха: Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуаций / Л. В. Сохань, Е. И. Головаха, Р. А. Ануфриева и др. К., 1995.
 • 13. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
 • 14. Социология. Основы общей теории / Под ред. Г. В. Осипова, Л. Н. Москвичева. М., 1996.
 • 15. Фролов С. С. Социология. М., 1996.
 • 16. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
 • 17. Щекин Г. В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить организацию. К., 1994.
 • 18. Энциклопедический социологический словарь / Под общ. ред. Г. В. Осипова. М., 1995.
 • 19. Яккока Л. Карьера менеджера. М., 1990.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші