Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лізинг як особлива форма інвестицій

Пошук інвестиційних джерел за кордоном поки що не дає бажаних результатів. Тому необхідно водночас шукати й інші джерела. Розв'язанню проблеми нестачі фінансових ресурсів може сприяти порівняно нова форма економічних відносин - лізинг.

Лізинг - це вид оренди, якому притаманні елементи позичкових операцій, що надає йому схожість з кредитом. Він охоплює компоненти і внутрішньої, і зовнішньої діяльності. Лізинг - це термін англійського походження, що означає "брати і здавати майно в оренду".

Згідно із Законом України "Про лізинг", лізинг - це господарська операція, відповідно до якої суб'єкт підприємницької діяльності передає матеріальні цінності іншому суб'єктові підприємницької діяльності в користування за плату. Лізинг розглядають як операцію з розміщення рухомого і нерухомого майна, що спеціально закуповується лізинговою компанією, стає її власністю, але здається в оренду.

Лізинг- особливий вид інвестиційної діяльності. Згідно з ним, лізингодавець дає лізингоотримачеві засоби на певний термін і за певну плату, при цьому право власності залишається у лізингодавця на термін дії договору.

Лізинг - це також вид оренди різних машин, техніки, обладнання, транспортних засобів, комп'ютерів, виробничих приміщень тощо, зазвичай з подальшим переданням їх у власність лізингоодержувачу.

Лізинг є:

 • - формою забезпечення вкладень в основні фонди, доповнюючи канали фінансування;
 • - прогресивним методом матеріально-технічного забезпечення;
 • - способом збуту машин і устаткування.

Переваги лізингу:

 • - можливе використання нової дорогої техніки і високих технологій без значних одноразових затрат;
 • - стовідсоткове кредитування, що не вимагає негайної сплати;
 • - можна випробувати машини, а потім їх викупити;
 • - запобігає моральному старінню техніки;
 • - лізингові платежі повністю відносять на собівартість продукції;
 • - майно не зараховують на баланс підприємства і немає потреби сплачувати податок на майно;
 • - лізинг доступний малим і середнім підприємствам;
 • - можна (в перспективі) придбати обладнання за залишковою вартістю, за бажанням.

По суті, лізинг - пільгова галузь інвестиційної діяльності. Основою лізингової угоди є операція лізингодавця, що купив майно за повну вартість і внаслідок періодичних внесків відшкодовує цю вартість. Отже, лізинг варто розглядати як передання майна у тимчасове користування в умовах строковості, повернення платності та цільового характеру використання. Це товарний кредит в основні фонди.

Лізинг має багато різновидів і постійно розвивається (рис. 9.2).

Лізинговавець (лізингова компанія) - фізична або юридична особа, що придбала засоби у власність і передає їх у тимчасове володіння та використання лізингоодержувачеві за певну платню і на договірних умовах. Лізингодавець є фінансуючою

Схема лізингу

Рис. 9.2. Схема лізингу

організацією, яка придбала у продавця лізингове майно на умовах, що воно буде передане в лізинг лізингоодержувачу. Лізингодавцями можуть бути:

 • - установи банку або його філії, фінансові компанії, кредитні установи, в статуті яких передбачений цей вид підприємницької діяльності;
 • - фінансово-лізингова компанія, створена спеціально для здійснення лізингових операцій, основною функцією якої є фінансування лізингової операції;
 • - спеціалізована лізингова компанія, яка, окрім фінансового забезпечення лізингової операції, бере на себе весь комплекс послуг нефінансового характеру (утримання, ремонт майна, консультації щодо його використання та ін.);
 • - будь-котра фірма або підприємство, в статуті якої зазначений такий вид діяльності, що має фінансові джерела для проведення лізингових операцій.

Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка бере майно в користування, відповідно до договору лізингу.

Продавець - фізична або юридична особа, що продає лізингодавцю майно, яке є предметом договору лізингу.

Банки та страхові компанії надають кредити для придбання майна й обладнання, застраховують його.

Відповідно до окупності майна лізинг поділяють на фінансовий та оперативний.

Основним є фінансовий лізинг майна з повною сплатою його вартості. Фінансовий лізинг - комплекс економічних і майнових відносин, що виникають у зв'язку з придбанням майна у власність з подальшим його передаванням у тимчасове користування за відповідну платню на термін, наближений за тривалістю до строку його експлуатації й амортизації всієї або більшої частини вартості майна.

Для аграрних підприємств фінансовий лізинг є привабливим способом придбання основних засобів. Проте цей вид інвестування не набув широкого застосування в Україні. Його розвиток стримує високий ризик лізингових операцій для лізингодавця через низьку платоспроможність більшості підприємств і низький рівень їх ділової етики.

Наголосимо, що при лізингу:

 • - лізингодавець повертає вартість майна й отримує прибуток;
 • - не передбачається технічне обслуговування майна;
 • - не передбачається участь третьої сторони;
 • - не дозволяється розривати угоду;
 • - повертається об'єкт угоди;
 • - можна скласти нову угоду за пільговою ставкою;
 • - можна придбати майно за залишковою його вартістю.

Оперативний лізинг характерний тим, що термін, на який майно передається в тимчасове користування, менший від нормативного терміну служби майна. При цьому:

 • - обов'язкове повернення цінностей орендодавцю;
 • - допускається розірвання угоди;
 • - не покриваються всі витрати на використання майна;
 • - термін угоди коротший за амортизаційний.

За способом передання майна лізинг може бути прямий, непрямий і зворотний.

Прямий лізинг: власник майна сам безпосередньо здає об'єкт у лізинг лізингоодержувачеві зі складанням двосторонньої угоди.

Непрямий лізинг: передання майна лізингоодержувачу відбувається через посередника.

Зворотний лізинг, або лізбек: майно здають у лізинг тій особі, в якої воно викуплене. Наприклад, лізингова компанія викупила завод і віддала його в оренду колективу підприємства.

Залежно від типу майна є лізинг:

 • - рухомого майна- транспортні засоби, трактори, автомобілі, комбайни;
 • - нерухомості- будівлі, споруди, передавальне устаткування, комунікації;
 • - обладнання - окремі машини й обладнання;
 • - груповий - оренда великих майнових комплексів (заводи, комбінати);
 • - "секонд-хенд" - оренда майна, що було в експлуатації.

За обсягом послуг лізинг поділяється на: чистий лізинг, де зобов'язання повністю бере на себе лізингоодержувач (він сплачує всі податки і збори, несе витрати на використання обладнання, застраховує його); лізинг з повним набором послуг, які виконує лізингодавець; лізинг з частковим набором послуг, що здійснює лізингодавець.

Залежно від сектору ринку лізинг поділяється на внутрішній, коли всі учасники є з однієї країни, та міжнародний, якщо хоча б один учасник - іноземець.

За характером платежу лізинг є з грошовим платежем і комбінованим (частково товаром).

Ефективність інвестицій

Традиційна методика розрахунку ефективності інвестицій, що ґрунтувалась на визначенні коефіцієнта ефективності й строку окупності, за сучасних умов часом не спрацьовує через низку моментів, оскільки не є комплексною і не відповідає вимогам ринкової економіки. Для підвищення рівня комплексності методики визначення ефективності інвестицій пропонують розробляти такі окремі розрахунки, які ґрунтуються на результатах ознайомлення з практикою оцінки ефективності інвестицій у зарубіжній економіці.

Джерело приросту капіталу і рушійна сила інвестицій - прибуток. Тому метою підприємства є подальше його збільшення. Приріст обов'язково повинен бути таким, щоб компенсувати інвестору втрати від використання засобів, котрі він має, і нагородити його за ризик, повернути втрати від інфляції в майбутньому.

Інвестування й отримання прибутку можуть бути декількох видів:

- послідовне проходження інвестицій і отримання прибутку - прибуток одержуємо зразу ж після введення в експлуатацію інвестованого майна:

- паралельне проходження інвестицій та отримання прибутку- можливе отримання прибутку до завершення інвестицій (після першого етапу):

- інтервальне проходження процесу інвестицій та одержання прибутку- коли між процесом інвестування й отриманням прибутку проходить певний час:

Важливим показником, що характеризує ефективність інвестицій, є поріг рентабельності - це такий момент " ні винності фірми, коли немає ні прибутку, ні втрат, тобто, доходи від реалізації дорівнюють власним змінним витратам на продукцію і постійним витратам за цей період. При здійсненні калькуляції порогу рентабельності виділяють дві головні категорії витрат:

 • - постійні, незалежні від масштабів діяльності, наприклад, амортизація, орендна плата, сплата відсотків за кредит, загальні витрати на адміністрацію, страхування майна;
 • - змінні, тісно пов'язані з кількістю продукції, скажімо, витрати сировини, енергії, на пакування і под.

Поріг рентабельності, або ступінь ризику здійснення інвестованого проекту можна визначити, застосувавши формулу

Наприклад, вартість реалізованої продукції становить 1300 грн, обсяг змінних витрат - 550 і постійні витрати - 250 грн. Використавши формулу, одержимо 33,3 %. Це означає, що при використанні потужності інвестованих засобів на 33,3 % буде нульовий варіант.

Визначення порогу рентабельності має особливе значення в процесі управління фірмою, зокрема на етапі її проектування, заснування і визначення необхідного обсягу інвестицій, оскільки дає змогу оцінити необхідний розмір підприємства для реалізації можливості його виходу на заданий рівень рентабельності. Цей метод допомагає швидко встановити: чи проектна ціна на продукцію є достатньою для покриття витрат, що супроводжують її виробництво, чи кількість продукції дасть можливість отримати потрібний дохід для покриття витрат на ЇЇ виробництво.

Важливим є графічний метод (рис. 9.3) визначення беззбитковості інвестицій, в основі якого міститься визначення обсягу продажу продукції, що забезпечує самоокупність, за формулою

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші