Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Історія arrow Історія України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет, мета і завдання дисципліни

Програма навчальної дисципліни "Історія України" відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Предметом вивчення вузівського курсу "Історії України" є процес формування та розвитку українського народу, його діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до сьогодення. Також є сукупність політичних, суспільно - економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на розвиток державотворення.

Мета дисципліни - формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Завдання дисципліни - допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою. Навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання історичних музеїв,, історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики.

Історія України вчить молоду людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.

У результаті вивчення й засвоєння основних положень дисципліни "Історія України" студент повинен:

Знати:

 • o сутність основних проблем історії України;
 • o головні джерела вивчення вітчизняної історії;
 • o основні проблеми етногенезу української нації;
 • o основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її державності;
 • o суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;
 • o головні події, що вплинули на хід історії України;
 • o найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні історичні періоди;
 • o діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій.

Уміти:

 • o працювати з першоджерелами, науковою та методичною літературою;
 • o аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку;
 • o користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу;
 • o аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку історичної істини;
 • o користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;
 • o мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;
 • o на основі вивчення історичних подій робити висновки і узагальнення, користуватись уроками минулого;
 • o застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

Орієнтовна програма та тематичний план навчального курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

п/п

Тема та зміст Лекції

Кількість годин за видами занять

Усього

Усього аудиторних

лекції

семінари

СРС

1

2

3

4

5

МОДУЛЬ 1

1

Тема 1. Всі у її. Стародавня Україна.

Предмет історії України.

Наукові основи, форми і методи вивчення.

Джерела і значення вивчення.

Стародавня Україна.

Первісна доба на території України.

Кочові племена в Україні: кімерійці, скіфи, сармат и.

Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Походження, розселення та устрій слов'ян у VI - ІХ ст.

4

2

2

2

2

Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії.

Утворення та розвиток Київської Русі.

Розквіт Давньоруської держави.

Політична роздробленість та монгольська навала. Галицько-Волинське князівство.

Міжнародні відносини Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Київська Русь у світовій історії.

16

8

б

2

8

3

Тема 3. Українські землі в XIV - першій половині XVII сі.

Українські землі у складі Литви та Польщі

Виникнення та генезис українського козацтва Запорозька Січ.

Подальший розвиток козацтва

Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - на початку XVIIст.

Українські землі у міжнародній політиці іноземних держав (ХІУ - перша половина ХУІІ ст..)

10

5

3

2

5

4

Тема 4. Україна в середині XVII -- наприкінці І XVIII ст.

Українська національна революція (середина XVII ст.). Утворення Української козацько-гетьманської держави. Україна після смерті Б. Хмельницького. Руїна, її ознаки та наслідки. Гетьманщина. Поступове обмеження та ліквідація української державності. Правобережна Україна у XVIII ст. Міжнародні відносини України (др. половина ХУІІ -ХУІІІ ст.).

10

5

3

2

5

МОДУЛЬ 2

5

Тема 5. Україна в складі Російської і Австро-У горської імперій.

Політичне становище українських земель у XIX ст. Україна під владою Російської імперії. Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії. Суспільно-політичні та національні рухи в українських землях. Україна на початку XX ст. Утворення політичних партій. Революція 1905-1907 рр. в Україні. Українські землі в роки Першої світової війни.

10

6

4

2

4

6

Тема 6. Українська революція 1917-1921 рр.

Падіння самодержавства. Розгортання національно-визвольного руху. Діяльність Центральної Ради. Українська Народна Республіка - перша суверенна держава XX ст.. її внутрішня і зовнішня політика. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: досягнення і поразки. Відновлення Української Народної Республіки Директорією. Утворення Західноукраїнської республіки. Акт Злуки УНР і ЗУНР. Радянська форма української державності (УСРР): суверенність і підпорядкування московському центру. Радянсько-польська війна.

10

4

2

2

6

7

Тема 7. Україна між двома світовими війнами (1921-1939рр.)

Відбудова народного господарства України на засадах непу. Україна в складі СРСР. Національна політика більшовиків в Україні. Індустріалізація в Україні та її результати. Примусова колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр.

Суспільно-політичне життя в Україні. Масові репресії в 30-ті роки. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках XX ст. Зовнішньополітичне становище України лож двома світовими війнами (1921-1939 рр.).

12

6

4

7

6

8

Тема 8. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Українське питання напередодні і в роки другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.) Напад фашистської Німеччини на СРСР. Встановлення фашистського окупаційного режиму. Рух Опору. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром фашистської Німеччини та імперіалістичної Японії. Завершення Другої світової війни та її наслідки.

8

4

2

2

4

МОДУЛЬ 3

9

Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-1991 рр.

Україна на міжнародній арені після закінчення Другої світової війни. Повоєнна відбудова і подальшого розвитку народного господарства України. Республіка в умовах десталінізації (1956 -1964 рр). Україна в період наростання застійних явищ (1965 - 1985 рр.) Україна в період перебудови (квітень 1985-серпень 1991 р.) Міжнародні відносини України середини 1950-х - 1990 рр.

14

8

6

2

6

10

Тема 10. Україна - незалежна держава.

Проголошення незалежної держави Україна. Суспільно-політичне життя українського народу. Економічний розвиток незалежної України. Основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі.

Українці в сучасному світі.

14

6

4

2

8

Усього

108

54

36

18

54

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші