Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Поясніть сутність ризиків банківської діяльності. Назвіть їхні види.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність застосування концепції ризику в процесі банківського нагляду.
 • 3. Визначте стандарти достатності капіталу на покриття ризиків згідно з Базельськими угодами про капітал.
 • 4. Визначте підходи до оцінки ризиків згідно з Базельською угодою про капітал II.
 • 5. Поясніть особливості використання підходів до розрахунку кредитного ризику згідно з Базельською угодою про капітал II.
 • 6. Поясніть особливості нагляду за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою системою CAMELS.
 • 7. Назвіть основні компоненти рейтингової системи CAMELS.
 • 8. Визначте фактори, які впливають на визначення рейтингових оцінок компонентів рейтингової системи CAMELS.
 • 9. Поясніть порядок визначення комплексної рейтингової оцінки фінансового стану банку за системою CAMELS.
 • 10. Визначте порядок затвердження рейтингу банку, встановленого за результатами інспекційної перевірки.
 • 11. Поясніть особливості нагляду за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за "Системою оцінки ризиків".
 • 12. Визначте порядок вимірювання та оцінки ризиків банківської діяльності за "Системою оцінки ризиків".
 • 13. Поясніть особливості вимірювання та оцінки фінансових ризиків банківської діяльності за "Системою оцінки ризиків".
 • 14. Поясніть особливості вимірювання та оцінки нефінансових ризиків банківської діяльності за "Системою оцінки ризиків".
 • 15. Визначте учасників процесу та інфраструктуру корпоративного управління ризиками в банках України.
 • 16. Які вимоги до систем управління ризиками в банках України?

Ситуаційні вправи

 • 1. За результатами планової інспекційної перевірки банку встановлено:
 • 1. Банк є одним із найстаріших універсальних банків, який із перших днів свого існування постійно нарощував показники діяльності, розширював мережу філій по всій країні.
 • 2. Банк характеризується стабільністю кадрової політики, усі керівники банку мають вищу освіту за профілем діяльності, значна увага приділяється навчанню та підвищенню кваліфікації працівників.
 • 3. Банк має досконалу організаційну структуру, розроблені внутрішні положення, процедури та засоби контролю, служба внутрішнього аудиту виконує свої функції.
 • 4. Правління та спостережна рада банку відповідально ставляться до зауважень та рекомендацій Національного банку України.
 • 5. Показники регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу перевищують встановлені нормативні значення.
 • 6. Обсяг негативно класифікованих активів за результатами інспекційної перевірки значно більший, ніж за даними банку, банк деформував резерви під активні операції, що призвело до зменшення показника регулятивного капіталу.
 • 7. Окремі активні операції малоприбуткові, але не становлять реальної загрози для ліквідності і платоспроможності банку.
 • 8. Рівень надходжень високий, але протягом останнього року простежувалася тенденція щодо зменшення процентних доходів та зростання комісійних доходів.
 • 9. Банк задовольняє свої потреби в ліквідності, але останнім часом у банку виникла негативна тенденція щодо зменшення рівня ліквідних, у тому числі високо ліквідних, активів.
 • 10. У банку не вироблена ефективна система вимірювання всіх ринкових ризиків, не завжди використовуються загальноприйняті методики вимірювання ризику.

Завдання

 • 1. Проаналізувати діяльність банку за ретинговою системою CAMELS.
 • 2. Визначити рейтингові оцінки всіх компонентів рейтингової системи, комплексну рейтингову оцінку банку та обґрунтувати свою позицію.
 • 2. За результатами планової інспекційної перевірки банку встановлено:
 • 1. Фактори для оцінки кількості кредитного ризику:
  • — здійснюється ефективна диверсифікація кредитного ризику;
  • — рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є низьким відносно загальних активів;
  • — відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу є помірним;
  • — зростання активів, що генерують кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та операційним можливостям керівництва і персоналу;
  • — розширення обсягів кредитування є виправданим щодо структури, строків, рівня зростання або способів розрахунків;
  • — є обмежена кількість винятків зі встановлених процедур та практики здійснення активних операцій;
  • — вартість та якість забезпечення захищають від кредитного ризику;
  • — рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є помірним і тенденція є стабільною;
  • — рівень негативно класифікованих активів помірний;
  • — негативно класифіковані активи можуть бути повернуті, але за умови вжиття банком певних заходів;
  • — можливі втрати за активними операціями не повинні серйозно вичерпати наявні резерви або вимагають створення більш ніж звичайних резервів. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є контрольованими;
 • 2. Фактори для оцінки якості управління кредитним ризиком банку:
  • — наявна внутрішня нормативна база щодо активних операцій, затверджена згідно з принципами корпоративного управління, ефективно встановлює і доводить до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику;
  • — керівництво повністю розуміє всі аспекти кредитного ризику, здатне передбачати і своєчасно та адекватно реагувати на зміни ринкових умов кредитування;
  • — інформаційні системи управління забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію про портфелі. Керівництво і спостережна рада банку отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку;
  • — рівень комплектації і кваліфікація персоналу загалом відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів може створювати певні розриви в управлінні портфелем. Є певна непослідовність у процесі навчання та підвищенні кваліфікації персоналу;
  • — аналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки та моніторингу ризиків є задовільним;
  • — класифікація якості портфеля активних операцій достатньою мірою відображається за допомогою внутрішніх рейтингів;
  • — перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятними;
  • — методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є загалом адекватною, забезпечується прийнятне покриття ризиків.

Завдання:

1. Проаналізувати діяльність банку за "Системою оцінки ризиків":

Література

 • 1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-Ш (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 2. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 p. № 679-XIV (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 3. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS : затв. пост. Правління Національного банку України від 8 травня 2002 р. № 171 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 4. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" : схвалені пост. Правління Національного банку України від 15 березня 2004 р. № 104 [Електронний ресурс].
 • 5. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : схвалені пост. Правління Національного банку України від 2 серпня 2004 р. № 361 [Електронний ресурс].
 • 6. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України : схвалені пост. Правління Національного банку України від 28 березня 2007 р. N° 98 [Електронний ресурс].
 • 7. Банківський нагляд : навч. посіб. / В.І. Міщенко, А.П. Яце-нюк, В.В. Коваленко та ін. — К. : Знання, 2004. — 406 с.
 • 8. Бобиль В. Сучасний розвиток корпоративного управління у банківській діяльності / В. Бобиль // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — № 1. — С. 65—67.
 • 9. Бурденко І. Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності / І. Бурденко, О. Пожар // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 7. — С. 52—55.
 • 10. Вовчак ОД. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Скаско, A.M. Стасів. — Л.: Новий світ — 2000, 2005. — 472 с.
 • 11. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И.В. Волошин. — К. : Эльга : Ника-Центр, 2004. — 216 с.
 • 12. Енциклопедія банківської справи України / редкол. B.C. Стельмах (голова) та ін. — К. : Молодь : Ін Юре, 2001. — 680 с.
 • 13. Загородній А. Словник банківських термінів / А. Загородній, 0. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. — К. : Аконіт, 2000. — 605 с.
 • 14. Заруцька О.П. Управління ризиками — провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків / О.П. Заруцька // Банківська справа. — 2006. — № 3. — С. 122—128.
 • 15. Карчева Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків / Г. Карчева // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — № 7. — С. 31—34.
 • 16. Кротюк В. Базель II: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, 0. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — № 5. — С. 3—8.
 • 17. Кротюк В. Базель II: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 3. — С. 2—5.
 • 18. Кротюк В. Базель П: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко //Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 5. — С. 16—22.
 • 19. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 416 с.
 • 20. Набок Р. Концептуальна схема рейтингування банків України / Р. Набок, О. Набок // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 8. — С. 20—25.
 • 21. Сарахман О.М. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.М. Са-рахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 286 с.
 • 22. Тичина В. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля П. В. Тичина, О. Задніпровська // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — № 1. — С. 20—25.
 • 23. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О. Примостки. — К.: КНЕУ, 2007. — 600 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші