Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ

Грошові реформи — це повна або часткова структурна перебудова державою існуючої в країні грошової системи.

Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.

Грошові реформи у вузькому розумінні поділяють на такі типи:

 • 1. Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тієї, що функціонує.
 • 2. Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головна мета — заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.
 • 3. Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану шкалу обміну старих грошей на нові.

Грошові реформи в широкому розумінні передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну перебудову чинної системи грошово-валютних і кредитних відносин. Проведення структурної грошової реформи у широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи в широкому розумінні, в зв'язку з масштабністю й різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень, є тривалими у часовому вимірі. Вони проводяться, зазвичай, декілька років.

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?
 • 2. Які основні типи грошових систем Ви знаєте?
 • 3. Проаналізуйте особливості процесу запровадження національної валюти України.
 • 4. Розкажіть про місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери.
 • 5. У чому суть грошово-кредитної політики?
 • 6. Розкрийте зміст стратегічних, проміжних і тактичних цілей грошово-кредитної політики.
 • 7. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?
 • 8. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою зміни обов'язкових резервів?
 • 9. Як впливає облікова політика на грошову сферу?
 • 10. Назвіть основні джерела покриття дефіциту державного бюджету.
 • 11. Охарактеризуйте сеньйораж і монетизацію дефіциту державного бюджету.
 • 12. Поясніть суть інфляції та проаналізуйте форми її вияву й основні причини виникнення.
 • 13. Назвіть основні типи інфляції.
 • 14. У чому виявляється вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень?
 • 15. У чому полягає зміст і функції грошових реформ?
 • 16. Які особливості грошових реформ у вузькому і широкому розумінні цього поняття?

Тести

 • 1. Основними елементами грошової системи є:
  • а) грошова база;
  • б) валютний курс;
  • в) грошова одиниця;
  • г) види готівкових грошових знаків; ґ) міра вартості.
 • 2. Які з названих економічних інститутів не є обов'язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки:
  • а) фінансові установи;
  • б) порядок обміну національної валюти на іноземну;
  • в) умови безготівкового грошового обігу;
  • г) форми грошей;

ґ) умови обміну грошей на золото.


 • 3. Встановлена державою форма організації грошового обігу в країні:
  • а) емісійна система;
  • б) форма грошей;
  • в) грошова система;
  • г) грошова одиниця; ґ) монометалізм.
 • 4. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею:
  • а) монометалізм;;
  • б) масштаб цін;
  • в) біметалізм;
  • г) валюта; ґ) монета.
 • 5. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінну на золото;
 • а) система паралельної валюти;
 • б) система подвійної валюти;
 • в) система кульгаючої валюти;
 • г) золотомонетний стандарт; ґ) золотозлитковий стандарт;
 • д) золотодевізний стандарт.
 • 6. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:
  • а) операції на відкритому ринку;
  • б) готівкова емісія;
  • в) норма банківських резервів;
  • г) облікова ставка;

ґ) встановлення лімітів кредиту ЦБ.

 • 7. Цілі грошово-кредитної політики ЦВ класифікують на:
  • а) формальні;
  • б) проміжні;
  • в) тактичні;
  • г) неформальні; ґ) стратегічні.
 • 8. Стратегічні цілі ГКП:
  • а) регулювання грошової маси;
  • б) пожвавлення або стримування ринкової кон'юнктури;
  • в) забезпечення оптимального рівня зайнятості;
  • г) зміна процентної ставки;

ґ) збалансування економічного розвитку; д) стримування інфляції.

 • 9. Суб'єкти ГКП:
  • а) комерційні банки;
  • б) держава;
  • в) кредитні спілки;
  • г) банківська система; ґ) урядові структури;
  • д) МВФ.

 • 10. Основні функції фіскально-бюджетної політики:
  • а) забезпечення сталості грошового обігу;
  • б) забезпечення грошима сфери обігу;
  • в) перерозподіл національного доходу;
  • г) стримування інфляції;

ґ) накопичення ресурсів для фінансування соціальних програм;

 • д) боротьба з інфляцією.
 • 11. Стагфляція:
  • а) зумовлена підвищенням цін під впливом сукупного попиту;
  • б) визначається пропорційною зміною цін на різні товари;
  • в) супроводжується одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття;
  • г) спричинена підвищенням цін під впливом сукупної пропозиції;

ґ) характеризується повільним зростанням цін (до 10 % на рік).

 • 12. При зниженні темпу інфляції до 5 % в місяць вона стане:
  • а) помірною;
  • б) галопуючою;
  • в) гіперінфляцією.
 • 13. Падіння темпів інфляції призводить до зниження цін:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) ці процеси не пов'язані між собою.
 • 14. Головна функція грошової реформи:
  • а) впровадження нового зразка купюри;
  • б) заміна масштабу цін;
  • в) конфіскація грошей у населення;
  • г) стабілізація грошового обігу;

ґ) обмін зношених грошових купюр.

 • 15. Механізм грошово-кредитного регулювання схематично можна відобразити:
  • а) ЦБ → MB → Мs;
  • б) уряд → трансфертні виплати → заощадження → інвестиції;
  • в) уряд → ЦБ → НД;
  • г) ЦБ → інвестиції → НД.
 • 16. Головною функцією НБУ є:
  • а) проведення ГКП;
  • б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;
  • в) монопольне здійснення емісії національної валюти;
  • г) кредитор останньої інстанції для банків;

ґ) здійснення банківського регулювання та нагляду.

 • 17. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через:
  • а) процентну політику;
  • б) рефінансування комерційних банків;
  • в) управління золотовалютними резервами;
  • г) операції з цінними паперами на відкритому ринку; ґ) регулювання імпорту й експорту капіталу.

 • 18. Безпосередній вплив на пропозицію грошей мають:
  • а) ЦБ;
  • б) комерційні банки;
  • в) уряд;
  • г) клієнти банків.
 • 19. Який зв'язок між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу:
  • а) прямий;
  • б) обернений;
  • в) зв'язок відсутній.
 • 20. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібне збільшити грошову масу в обігу:
  • а) продавати державні цінні папери;
  • б) купувати державні цінні папери;
  • в) підвищити норму обов'язкових резервів;
  • г) знизити норму обов'язкових резервів; ґ) підвищити облікову ставку;
  • д) знизити облікову ставку.

Задачі

Задача № 1

Визначити процентний рівень та індекси інфляції, за умови, що: вартість споживчого кошика станом на 01.01. за звітний період становила 220 грн, станом на 01.04. — 320 грн, станом на 01.07. — 280 грн.

Задача № 2

ВВП в умовах повної зайнятості становить ЗО млрд дол., а фактичний обсяг ВВП — 25 млрд. дол. Сума податків становить 25 % від величини ВВП, державні витрати і послуги — 6,5 млрд. дол. Визначити, балансується державний бюджет з дефіцитом чи з профіцитом. Встановити його розміри. Як зміниться сальдо державного бюджету при досягненні повної зайнятості? За яких умов дефіцит державного бюджету не є небезпечним для економіки загалом?

Задача № 3

Визначити темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 75 %, швидкість обігу грошей зросла на 15 %, а приріст товарної маси становив 20 %.

Задача № 4

Визначити очікуваний річний індекс і темп інфляції при темпі інфляції за місяць у 8 % та 12 %.

Задача № 5

Індекси цін за роками:

Рік

Індекс цін

Рівень інфляції, %

1

100,00

2

115,00

3

131,00

4

135,00


 • 1. Розрахуйте темп інфляції для кожного року.
 • 2. Використовуючи "правило величини 70", визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін.
 • 3. Визначте процентну зміну реального доходу, якщо номінальний дохід упродовж другого року порівняно з першим збільшився на 17 %, а впродовж третього року порівняно з другим — на 5 %.
 • 4. Якщо номінальний дохід у другому та третьому році складав ЗО 000 дол., яка величина реального доходу впродовж цих років?
 • 5. Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит упродовж другого року був 16 % (для позичальників між першим і другим роками), а в третьому — 20 % (для позичальників між другим і третім роками), то яким був реальний рівень процентної ставки впродовж цих років?

Теми рефератів

 • 1. Грошова система економіки ринкового типу.
 • 2. Грошова система та її елементи в Україні.
 • 3. Грошово-кредитна політика України.
 • 4. Процес створення грошової системи в Україні. Методи проведення грошової реформи в Україні.
 • 5. Суть інфляції та чинники, що впливають на її розвиток.
 • 6. Особливості інфляційного процесу в Україні.
 • 7. Суть терміна "сталість грошей" і аналіз умов забезпечення механізму сталості грошової одиниці на прикладі економічної ситуації в України
 • 8. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса.
 • 9. Грошовий ринок та інфляція.
 • 10. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту. Монетизація валового внутрішнього продукту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші